MODES. MODES. Modes WINTER-SEIZOEN 1901.' T weede UMSTUs BRIEVENHOOFDEN (AsMUraVHro), Etiquetten enz. enz. F. HUISMANS, GROOTE HENGELOSCHE VERLOTING te HENGELO (Geld). HOOFDPRIJS; 1OOO Gulden in contanten. Dr. F. H. VELDMAN, Arts, Leeuwarden, MiH voor Zw- a Zielsziekten, is vanaf den 27sten October tot nadere aankondiging niet te con- sulteeren. Dames- en Kinderhoeden en Nouveautés. De echte Kinadruppels van Dr. DE VRIJ Kippen kunnen het dubbel aantal eieren leggen bij goede verzorging en voedering met beroemd: Eierlegvoeder voor Hoenders enz. SST Steendrukwerk, in alle genres. F. Wierstra-v. d. Veen. II Millioen 202.000 Mark gewonnen moeten worden. 2-1 Samuel lleckscher senr., Bankier en Wisselkantoor in Hamburg, Duitsehland. Advertontiën. Groots and, rijke collectie der nieuwe Rotterdam. Men Wede liet 500.000 Mark. £eluk 116 Wi A FALRERA Mzn. Oosterdijk. SNEEK. ONTVANGEN de nieuwste Modellen C. de Honing Tilly, Achterstraat 13—15, Flaarlem. Dankbetuiging. Technisch Bureau. H. E. OVING Jr. Handels- en Marktberichten. een Prijs per lot Prijs 11 loten f 5.—. Meubel-, Bedden-en Matrassenfabriek ALLEEN VERZEKERD zuivere „Koninklijke Krooneieren” te be- komen, indien men uitsluitend de inkoopen doet bij die winkeliers, waar het door middel van annonceeren op de Winkelruiten is aan geplakt. De prijs is overal slechts 4 cent per stuk. Beleefd aanbevelend, Wederom ontvangen modellen Burgerlijke Stand. Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen, "Dtriic 50 kg- 25 kg- 1° kg- kg> f 5 50 f2.90. f J 30 f 0 70 Ovasal gmaagi O<MIO<B<HKH 000(10000 31 October e.k. IJZERCON STRUCTIE. Fabrisk&spaMa - ïsoodsaa. Ceataab v&rwarraing. Installatie van Stoomwasscherijen. 50 Cent. Alle voorkomend wordt zeer voordeelig geleverd door Hoofdprijs AMERICAN Sa f <1 R 4? Garantie: 30.5 pCt. Eiwit, 10.3 pCt. Vet en slechts 27 pCt. Zetmeel. Minstens 10 pCt. Vet is noodigvoor dooier- vorming; méér dan 30 pCt. Zetmeel of Mais- meel in het Ochtendvoeder maakt de kippen vet en houden op met leggen. Legresultaat 214 eieren a 3 ets. is f 6.42 Voederkosten 3/4 ets. p. dag x 365 is 2.74 Winst per kip in ’tjaar gemaakt is f 3.68 Minder Voederkosten, méér eieren. Kuikens hiermede opgevoed leggen op leeftijd van 4 Maanden. Reeds 300 Depots in Nederland, overal solide Depothouders gevraagd. Brochure wetenschappelijk kippen voeden gratis en franco. Hoofdagentschap van Har ry’s Poultry-Meal te Barneveld. R een geheel origineel lot slechts Gld. 3,50 een half origineel lot slechts Gld. 1,75 een kwart origineel lot slechts Gld. ,90 De uitbetaling en verzending van prijzen geschiedt door mij direkt en prompt aan de win ners en onder de strengste geheimhouding. Overkappingen. - Bruggen. - Ijzeren Gebouwen. Geconstrueerde BALKEN, enz. LEEUWARDEN, 18 Oct. Marktprijs Boter f54,50. goede De prijzen zijn door den Staat gega randeerd. beveelt zich beleefdelijk aan voor de levering van alle het vak betreffende Artikelen. Grootste keuze. Billijkste prijzen. ALS ev. Het publiek is Premie 1 prijs 1 prijs 1 prijs 2 prijzen 1 prijs 1 prijs 1 prijs 2 prijzen 1 prijs 1 prijs 1 prijs Firma K. DE BOER Jr., Alkmaar. Vertegenwoordiger te SneekF. ZOET HOUT. WaarscJrawM. Daar men zich niet ontziet, op mijnen naam rond te reizen met een artikel, hetwelk men Haarlemmerolie noemt en waar mede men een fabrikaat van de hand zet, dat nadeelige gevolgen moet hebben, deel ik door dezen aan H.H. Winkeliers mede, dat voor myne Haarlemmerolie- fabriek nimmer voordt gereisd, en dat men alleen dan de echte Haarlemmerolie ontvangt, wanneer men ze betrekt uit mijne fabriek. Alle andere is beslist namaak. Dames- en Kinderhoeden Gedeponeerd Handelsmerk. CÖ ,1 WYMBRITSERADEEL. Van den 11 tot en met 18 Oct. 1901. Geboren: Jacoba, dv. Alle Sijbersma en Sjuttje Nij- lam Dirkje, dv. Willem Hilverda en Janke Althui- lius, beiden te Oosthem Gabriel, zv. Bavius Faber n Geertje Otten Tjerkje, dv. Lolle Vos en Jeltje ellema, beiden te Scharnegoutum Cornelis, zv. Haring de Koe en Grietje de Koe Anne, zv. Gooije Finnema en Grietje Finnema, beiden te Woudsend Beent, zv. Augustinus Lijcklama a Nijeholt en Rijkje Eeulen, te Wolsum Johanna, dv. Wopke Jonker en ïendrikje Zwerver te Sneek (geb. te Heeg,) en Sietske, iv. Tjitte Verbeek en Pietje Kaspersma te Oudega. OverledenHinne Langedijk, bijna 71 jr. te West- kem Pieter Eisma, 7 jr., te Scharnegoutum Jo hannes Banning, 73 jr. echtg. van Grietje Fortuin Harmen Hilverda, 37 jr. echtg. van Minke v. d. Valk, beiden te Heeg. Abraham Kuipers, 6 mnd. te Woudsend. IJLST Van 4 tot 18 Oct. 1901. Geboren: Ulbe, zv. Sjirk van der Zee en Ruurdje te Vries. OverledenKlaaske Lubbronk, 77 jr., echtgen. van faring Sijbrandij. WONSERADEEL. Van 8 tot en met 15 Oct. 1901. GeborenSjoerd, zv. Douwe Bokma en Lijckeltje Wijnia te Lollum. Wander, zv. Douwe Graafsma en Durkjen Wiegman te Kimswerd. ter bestrijding van bloedarmoede, bleekzucht, Malaria (binnenkoorts) en algemeene zwakte, worden uitsluitend verkocht in vierkante ver zegelde flacons met mijn naam buiten op de roode doos. Alom verkrijgbaar a f 1.en tegen toe zending yan postw. a f 1,15 rechtstreeks en franco uit de Chemische Fabriek van H. NAN NING, Den Haag. li 'd van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij, waarin zeker De prijzen van deze veel voordeel biedende Geld loterij, die volgens het plan slechts 118,000 loten bevat, zijn de volgende: De hoogste prijs is eventueel 500,000 Mark. IVF ark van 300,000 a 200,000 a 100,000 a 75,000 a 70,000 a 65,000 a 60,000 a 55,000 a 50,000 a 40,000 a 30,000 a 20,000 5 Paarden. 5 Vette Varkens. 5 .Schapen. 10 Heeren- of Dames-rijwielen naar keuze. 10 Kinderwagens of Sportkarren. 50 Harmonica’s. Trekking Woensdag 30 October 1901, door Notaris SCHEPERS, in het »Hötel de Carper< te Hengelo (G.) Trekkingslijst bij iederen depothouder kosteloos ter inzage en verkrijgbaar a 10 cent. LOTEN verkrijgbaar bij D. J. JANSEN te Hengelo (G.)E. SANDERS, Sneek. Door D. J. JANSEN te Hengelo (G.) worden gevraagd solide W'ederverkoopers, van getuigen voorzien. VERDER: 5 Koeien of malen, minstens l1/, jaar oud. 300 Horloges. 5 Paarden. 200 Wekkers. 200 Gewatteerde Beddedekens of Paarde- dekens. 209 Prijzen,' zeer geschikt voor iedere huis houding of 2 Gulden naar keuze. Aan al de ingezetenen van Sneek brengen wij onzen HARTRLIJKRN DANK voor de vele en rijke gaven, ons geschonken ten behoeve der Vrouwen en Kinderen in de Zuid- Afrikaansche Republieken. Ieder zal zich zeker met ons verheugen over de ruime opbrengst der collecte, die f 834,60 bedraagt. Verder onzen DANK aan het tiental jonge dames, die ons zoo bereidwillig bij de inza meling hebben geholpen. Vereeniging DORCAS”. Mochten nog enkelen niet in de gelegen heid zijn geweest, hunne gaven te offeren, zoo zullen deze nog gaarne in ontvangst genomen worden door Mej. D. GORTER, Haventje. Q> -s, DepótsJOHs. B. POSMA, Wijde Noorder- horne, Sneek T. HIEMSTRA te Makkum; P. JORNA te Blauwhuis B. R. OOSTEN te Lemmer B. F. HOLTROP. Oldeboorn. Let op Fabrieksmerk op het zakje, en op Loodje gestempeld: Harry’s Poultry-Meal, bedrog is voorgekomen. 5OOO 3000 2000 1500 1000 300 250 200 169 9989 pr.a 150,148,115,100 10882 pr. a 78, 45, 21 Totaal 59,010 prijzen, De Hoofdprijs in de le klasse bedraagt Mark 50,000, stijgt in de 2e kl. tot 55,000 M., in de 3e tot 60,000 M., in de 4e tot 65,000 M., in de 5e tot 70,000 M., in de 6e tot 75,000 Mark, in de 7e tot 200,000 Mark en met de premie van 300,000 M. event, tot 500,000 Mark. Voor de eerste prij strekking, die officieel is vastgesteld, kost De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat, welk plan ik op aan vraag gratis verzend. Iedere deelnemer in de loterij ontvangt onge vraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst. Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven, ook tegen rembours. Men wende zich dus met de aanvraag om V toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig inogefljk of uiterfljk tot met vertrouwen tot KANTOOR: Gelderschekade 31—33 (Plan C). WERKPLAATSENBinnenhaven O.Z. (Feijenoord). RT*1{ 16 prijzen a 10,000 56 prijzen a 102 prjjzen a 156 prijzen a 4 prijzen a 612 prijzen a 1030 prijzen a 20 prijzen a 77 prijzen a 36053 prijzen a 9989 pi 10882

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 3