BLAASHARMONIKA. Grogol Ikomt Rouwbrieven worden ter Snelpersdrukkerij van B. FALKENA Mzn., LAGE TARIEVEN. Hl a DELFTSCHE DISTILLEERDERIJ GIST- EN SPIRITUSFABRIEK, voorheen VAX A1EERTEX ZOXEX, Nederlandsche dist- en Spiritusfabriek, AFDEELING „DELFTSCHE DISTILLEERDERIJ (VOORHEEN VAN MEERTEN ZONEN)”. I Joustra’s Cognac sedert 1887 steeds met succes geannonceerd. Franco proefflesch f 1,20 Wed. S. Joustra Zoon, SNEE K. I ^snsterdain-Lemmer (HOLLAND-FRIESLAND LIJN.) GOEOKOOPE reisroute via Lemmer naar AMSTERDAM. VISITEKAARTEN, JOH. VOLKERS ZOON, Levensverzekering-Maatschappij „DORDRECHT Joh. de Heer, ROTTERDAM. ®1 |»H' NEDERLANDSCHE TRAMWEG MAATSCHAPPIJ en STOOMVAART MAATSCHAPPIJ GASKACHELS, GASFORNUIZEN, GaskooKDlatea en Gascomfoors, worden steeds OF PROEF geleverd. Gasleidingen in den kortst mogelijken tijd door bekwame fitters aangelegd en veranderd. UTST hUËTovING Jr. - C Kantoor BERICHT. BBSs TEGEN PF DES ZONDAGS GEEN DAGDIENST. B. Falkena Mzn., XTieuwe Constructie, vanaf f7.5O Fabrikanten van Metaalwaren, GROOTZAND, SNEEK. ’s GRAVENHAAGSCHE ALGEMEENE VOORSCHOTBANK. BankiersDe Twentsclie Bankvereenigingfle ïïeeren B. W. Bliiflenstein en Co,, Amsterdam. M Groote voorraad STALEN BALKEN, j en n„uin iz: B. FALKENA Mzn., steeds terstond na bestelling vervaardigd en desverkiezende van adressen en post zegels voorzien. Singel, tx e b h. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP Groote sorteering ©egahaiïseesis gegslfie platen. Gonapkt® ijzeron Overkappingen, Onixi,i.d.d.ellijk; te gpelaa. DELFT, 5 November 1901. i i k -- f> (EDM. EM. CROïN. ,r’ (J. A. J. VAN DE VEN. i Plaatsing van advertentiën in alle bladen zonder prijsverhooging. prijs geleverd. Aanbevelend, Inlichtingen verkrijgbaar bij de Directie der Nederlandsche Tramweg-Maatschappij te Heerenveen en bij de Kantoorchefs. als: NOTA’s, KWITANTIEN, ENVELOPPEN, PRIJSCOURANTEN, ADRESKAARTEN, STROOIBILJETTEN, BRIEFKAARTEN, CIRCULAIRES, POSTPAPIER, enz. met firma bedrukt, wordt zeer netjes en vlug tegen billijken door aankoop aan ons is overgegaan en dat wij dus in staat zijn Spiritus, Brandewijn en Jenever in het vervolg te leveren van volmaakt dezelfde kwaliteit als tot dusverre door voornoemde firma geschiedde. Alle orders op jenever enz., kwaliteit-Van Meerten, gelieve men te adresseeren aan de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, De Directie, J. C. VAN MARKEN. F. G. WALLER. Afgehaald - 1.10 Scheikundig onderzoek op aanvraag voor onze rekening. Dag- en Nachtdienst, met de prachtige Salon-stoomschepen „Heerenveen" en „Bolsward Spoedigste levering. Aanbevelend, Singel, S N E E K, Draagbaar spoor 70 c.M. en Kipwagons, te koop en te huur. Gelderscheka.de 31—33 (Plan C}. Stapelplaatsen Binnenhaven O.Z., (Feyenoord). ROTTERDAM. Gevestigd te Dordrecht. Opgericht in 1873. Sluit contracten af volgens alle in gebruik zijnde tarieven. Maatschappelijk kapitaal (volteekend): Twee millioen gulden. Verzekerd bedrag: ongeveer 44 millioen gulden. Gezamenlijke reserven: ruim 7 millioen gulden. Agenten in alle plaatsen van Nederland. Adres van den Inspecteur voor dit gedeelte des lands: J. TUINSMA. Willemskade 63, Leeuwarden. Stationsplein 7, 's Gravenhage. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL /500.000. Verstrekt VOORSCHOTTEN op langen termijn. Geeft 41/, pCt. OBLIGATIES uit groot 1000, ƒ500 en ƒ100 a 100 °/0, verkrijgbaar ten kantore en bij de Heeren Bru- nings en ten Gate en Egbert Veen te Sneek. De Directie, Nuttig en aangenaam Instrument voor kinderen zoowel als volwasse nen. 10 toetsen en 2 bassen (28 tongen). Schoone toon. Degelijke afwerking. Bij elk instrument gratis hand leiding voor zelfonderricht met ver schillende liederen, koralen etc. Prijzen f 1.30, f 1.50, f 1.75 en f 2.—. Franco toezending in cartonnen doos per post na ontvangst van postwissel door Grootste sorteering in Nederland in Mond-, Blaas- en Hand-Harmonika’s. Wederverkoopers bij minstens 3 stuks hoog rabat. '?i| - Bij deze wordt aan belanghebbenden bericht, dat met ingang van 4 November 1.1. het DISTILLEERDERIJBEDRIJF der in staat van faillissement verkeerende I X i I i 1 fV- 1 I I I 1 1 E 1 I SNELST GOEDERENVERVOER Gaskachels, I i I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 4