H- Binnenlandsch Nieuws. Lai Plaatselijk Nieuws. van Ee kano midd duizt sche wel De Re Wet niet dus 5 dat 1 snap; den e Ve gevai Eng. Toen De colon (Hier richt V gad- part gulc ticul tie, ser, bij teml van der wel zijn mee ’s De zaal haa: en haa’ terr liet wer blad Ik neesr regel zen i gezoi heid verz1* der i zijn. Bo van I kracl of aw nog i met barst. de krach zwak al de neesr ben, Het i Pink al de sprui zelfs, verd i Jul door den i. attest worde meisji Jufi (Noor Bij wond' Ik moedi gerini hadde Toen pillen ze oo geld thans Omtrent een adres van het Comité tot verbetering van vaarwaters, inhoudende het verzoek aan genoemd Comité eene subsidie van f 25,te verleenen, ter be strijding der kosten, verbonden aan de voorloopige werkzaamheden der verbetering van de vaarwaters Sneek—IJlstWoudsendSloten—Lemmer, Bolsward Nijezijl en Harlingen—Bolswardwordt met meer derheid van stemmen besloten de gevraagde subsidie te verleenen, behoudens nadere goedkeuring van hh. Ged. Staten. Eveneens wordt algemeen goedgevonden f 35,— res titutie van hoofdelijken omslag te verleenen wegens het overlijden van de Wed. R. van der Velde. Eindelijk is nog ingekomen een adres van de Chris telijke Zangvereeniging «Euphonia” alhier, waarin wordt verzocht gedurende de wintermaanden een der lokalen van de openb. school op Zondagavond te mo gen gebruiken, tot het houden harer zangoefeningen. Op voorstel van den heer Carstens wordt met alge- meene stemmen besloten, de behandeling van dit ver zoek aan te houden tot eene volgende vergadering. In eene zitting met gesloten deuren wordt beraad slaagd over eene reclame tegen den Hoofdel. Omslag, terwijl daarna de vergadering door den Voorzitter wordt gesloten. SNEEK. Een handige brochure is door de firma J. Veen Co., alhier, hofleveranciers, verzonden, waarin de deugden van Veen’s cacao en chocolade nog weer eens aangetoond worden, ’t Spreekwoord zegt wel: «Goede wijn behoeft geen krans*, maar tegenwoordig heb ben zelfs de beste produkten noodig, dat het publiek er nu en dan aan herinnerd wordt. Een enkel regeltje willen we er uit aanha len, misschien dienstig voor hen, die «Fosco« gebruiken. Bij onderzoek zullen ze begrijpen schapen erg en 2 minder lijdende waren aan rotkreu- pel, eene besmettelijke ziekte. De dieren werden dan ook in beslag genomen en daarna afgemaakt. De heeren Van Staa, als getuigen gedagvaard, ver klaren dat de zool der pooten geheel was aangedaan, zoodat het vleesch bloot lag, de hoornzool was geheel murw en op sommige plaatsen zelfs kaasachtig week; de beesten waren dan ook zoo erg aan rotkreupel lij dende, dat iemand, die geen deskundige is, maar al leen met schapen omgaat, gezien moet hebben, dat de dieren kreupel liepen en aan ovengenoemde besmet telijke ziekte lijdende waren. Ook de EdelAchtb. heer Mr. D. Alma verklaart, dat de heeren van Staa geadviseerd hebben de schapen, als zijnde lijdende aan rotkreupel, in beslag te laten nemen en af te maken, waaraan is voldaan. De op brengst van het vleesch enz. is geweest f 49,33*, waar van, na aftrek der kosten, f 33,78* is overgebleven, welke som bij den betaalmeester te Leeuwarden is gestort. De schapen zijn getaxeerd op f 68,50, welke som ook aan den eigenaar is aangeboden. De heer Ambt, van het O. M. acht het ten laste ge legde wettig en overtuigend bewezen eneischt dat bekl. zal worden veroordeeld tot eene geldboete van f 25, subs. 5 dagen hechtenis en verbeurdverklaring eener som van f 68,50, zijnde de waarde waarop de schapen gewaardeerd werden. 2. A. K., 49 jaar, brugwachter te Sneek, stond ter gelegenheid der hardzeilpartij op 21 Aug. met een tent op een stuk land bij de Houkesloot onder Offingawier. In deze tent heeft bekl. sterken drank in het klein ver kocht, waarvoor hij geen vergunning kon vertoonen van den Burgemeester van Wymbritseradeel, waarom pro- ees-verbaal werd opgemaakt. Getuige Roersma, rijksveldwachter te Baard, heeft gezien dat bekl. in zijn tent op de z.g. Kermispolle kogelflesschen, bier enz. op de tafel had staan, terwijl aan een persoon jenever uit een kruik, welke onder den tafel stond, werd getapt, wat later met een dub beltje werd betaald. De kruik werd toen in beslag genomen en proces-verbaal opgemaakt. Get. M. Bink verklaart, dat hij bij bekl. 2 borrels brandewijn heeft gedronken, welke door hem met een dubbeltje zjjn betaald. De verdediger van bekl. meent dat een tent geen localiteit is. zooals in de dagvaarding staat, de tent be stond uit twee schamels, waarover een zeildoek was gespannen, het publiek stond buiten de tent; het schen ken van sterken drank in localiteiten is niet verboden; bekl. heeft geschonken, terwijl diens zoon betaling heeft ontvangen. De heer Ambt, van het O. M. acht het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen, ’t doet er niets toe of bezoekers buiten of binnen in de tent stonden, ’t toedienen van sterken drank is strafbaar en ook is betaling ontvangen en eischt dat bekl. zal worden ver oordeeld tot eene geldboete van f 25subs. 5 dagen hechtenis. De verdediger zegt o. m. dat het steeds gewoonte was, dat op de kermispolle ook sterke drank werd ver kocht, nooit werd daarvan notitie genomen, ook de anderen zullen dus wel verkocht hebben, waarom moet bekl. nu het gelag betalen. Spr. gaat hierop nog een en ander na en meent, daar bekl. eigenlijk geen onder nemer was, dat vrijspraak moet volgen of eene kleine geldboete worden opgelegd. 3. B. V., 38 jr., veedrijver te Sneek, moest zich ver antwoorden wegens overtreding der wet op den leer plicht. Twee kinderen van bekl. hadden verschillende malen school no. 3 niet bezocht. Reeds eerder werd deze zaak behandeld, doch moest toen worden uitgesteld om een getuige te hooren. Getuige de Boer zegt, dat hij twee aanzeggingen heeft uitgereikt en wel voor Lolle en Antoon, 2 zoon tjes van bekl. De heer Ambt, van het O. M. zegt dat verschillende bekl. inzake de Leerplichtwet door den heer Kanton rechter van rechtsvervolging zijn ontslagen. Z. Edel Achtb. meent ten onrechte, daar de dagvaar ding z. i. voldoende was ingevuldhet bewijs van schoolverzuim kon geleverd worden. Ook in andere plaatsen volgden op dergelijke dagvaardingen straf. Reeds heeft een en ander tot veel wrijving aanleiding gegeven, doch het ware te wenschen dat het hoogste rechtscollege in dezen besliste. Verder doet Z.Edel Achbt. nog verschillende mededeelingen hieromtrent en acht ook bovengenoemd verzuim wettig en overtuigend bewezen en eischt dat bekl. zal worden veroordeeld tot eene geldboete van f 3.subs. 2 dagen hechtenis. Thans komen eenige overtredingen van de IJkwet aan de orde. De verschillende in beslaggenomen gewichten en maten (een heele collectie) staat in de gerechtszaal en telkens worden deze ter overtuiging aan de beklaag den getoond. Zelfs éénmaal wil de deurwaarder zjjn kracht toonen door een vijftigponder op de tafel te plaatsen, doch dit gewicht wordt blijkbaar te zwaar ge acht en kan dan ook bljjven staan. 4. J. H.wed. van G. S. melktapster te Deersum, heeft den 12 Sept, bij het melktappen gebruik gemaakt van maten welke niet van het laatste ijkmerk waren voorzien. Eisch 2 geldboeten van 2 gid. subs. 1 dag hechtenis voor iedere boete en verbeurdverklaring van de 2 in be slag genomen maten. 5. H. J., 48 jaar, slager te Sneek, eveneens wegens overtreding der IJkwet; eisch eene geldboete van 1 gid. subs. 1 dg. hechtenis en verbeurdverklaring yan het in beslaggenomen gewicht. 6. K. R. wed. van H. B., 72 jaar, winkeliersche te Sneek, alsvoren. Eisch 2 geldboeten van 2 gid. subs. 1 dg. hechtenis voor iedere boete en verbeurdverklaring van de 2 in be slag genomen maten. 7. B. Z., 47 jaar, koopman te Sneek, alsvoren. Eisch eene geldboete van 1 gid. subs. 1 dag hech tenis en verbeurdverklaring van het in beslag genomen gewicht. 8. G. v. d. W., 49 jaar, winkelier te Sneekalsvo ren. Eisch eene geldboete van 2 gid. subs. 2 dagen hech tenis en verbeurdverklaring van de in beslag genomen maat. 9. J. T., 49 jaar, melktapper te Wolsum, alsvoren. Eisch eene geldboete van 2 gid. subs. 2 dagen hech tenis en verbeurdverklaring van de in beslag genomen maat. 10. 0. R„ 71 jaar, winkeliersche te Woudsend, als VERGADERING van den Raad der ge meente Ylst op Zaterdag 16 Nov. 1901, ’s voorm. 91/, uur. Tegenwoordig alle leden. Nadat de vergadering door den Voorzitter is geopend, worden de notulen gelezen en onveranderd vastge steld. Medegedeeld wordt dat een staat is ingekomen, in houdende het aantal over de maand October ontvan gen telegrammen, en een drietal adressen welke bij de behandeling der punten zullen worden vermeld. Aan de orde is punt 3. Voorstel van den heer Carstens betrekkeljjk de zaak »regenwaterbak”. Dit reeds in eene vorige vergadering behandelde, doch aangehouden voorstel, leidt tot geen succes. De heer Carstens zou nogmaals een poging willen wagen bij hh. Kerkvoogden, tot het verkrijgen van eene regenwaterbak bij de Ned. Herv. Kerk, doch on der voorwaarde, dat daarvoor door genoemd college eene plaats zou worden aangewezen terwijl de poli- tie-agent zou worden belast met de zorg voor de noo- dige orde bij het halen van water. Vooral uit een hygiënisch oogpunt, meent de heer Carstens bij den Raad te moeten aandringen op het verkrijgen van zuiver drinkwater in de gemeente. De Raad is evenwel deze meening niet toegedaan, hetgeen de uitslag der gehouden stemming aanwijst, waarbjj blijkt dat bedoeld voorstel met 5 tegen 2 stem men is verworpen. Het verzoek van de Friesche Timmerliedenbond om voortaan in de bestekken van Gemeente-werken enz. bepalingen op te nemen omtrent minimum loon en maximum arbeidstijd, wordt met algemeene stemmen afgewezen. voren. Eisch eene geldboete van 1 gid. subs. 1 dag hechte nis en verbeurdverklaring van het in beslag geno men gewicht. 11. G. B., 75 jaar, winkeliersche te Woudsend, als voren. Eisch eene geldboete van 2 gid. subs. 2 dagen hech tenis en verbeurdverklaring van het in beslag geno men gewicht. 12. R. de J., 37 jaar, winkeliersche te Woudsend, alsvoren. Eisch eene geldboete van 1 gid. subs. 1 dag hechte nis, en verbeurdverklaring van het in beslag genomen gewicht. 13. G. B., 42 jaar, koopman te Woudsend, als voren. Eisch eene geldboete van 2 gid. subs. 2 dagen hech tenis en verbeurdverklaring van de in beslag genomen maat. 14. J. F., 36 jaar, Dir. der Stoomzuivelfabriek te Irnsum, alsvoren. Eisch 3 geldboeten van 1 gid. subs. 1 dag hechte nis voor iedere boete en verbeurdverklaring van de 3 in beslag genomen gewichten. 15. M. G., 40 jaar, winkeliersche te Irnsum, alsvoren. Eisch 2 geldboeten van 2 gid. subs. 2 dagen hechtenis voor iedere boete en verbeurdverklaring van de 2 in be slag genomen gewichten. 16.0. W., 52 jaar, winkelier te Folsgare, alsvoren. Eisch eene geldboete van 2 gid. subs. 2 dagen hech tenis en verbeurdverklaring van het in beslag genomen gewicht. 17. E. F., 57 jaar, koopman te Nijland, alsvoren. Eisch 7 geldboeten van 2 gld. ieder, subs. 2 dagen hechtenis voor iedere boete en verbeurdverklaring van de 7 in beslag genomen gewichten. 18. W. T., 36 jaar, winkelier te Nijland, alsvoren. Eisch eene geldboete van 2 gld subs. 2 dagen hechte nis en verbeurdverklaring van de in beslaggenomen maat. 19. H. N. wed. v. B. M„ 68 jaar, winkeliersche te Hommerts, alsvoren. Eisch eene geldboete van 2 gld. subs. 2 dagen hech tenis en verbeurdverklaring van de in beslag genomen maat. 20. K. A. S., 15 jaar, vischkoopman te Lemmer, alsvoren. Deze zaak werd uitgesteld tot 4 December. 21. P. V., 49 jaar, koopman te Scharnegoutum, als voren. Eisch eene geldboete van 2 gld. subs. 2 dagen hech tenis en verbeurdverklaring van het in beslag genomen gewicht. 22. D. K., 67 jaar, koemelker, te Oppenhuizen, als voren. Eisch eene geldboete van 1 gld. subs. 1 dag hech tenis en verbeurdverklaring van de in beslag genomen maat. 23. E. IJ., 25 jaar, schippersknecht te Woudsend, werd den 29 September op den openbaren weg, aan- getroffen in kennelijken staat van dronkenschap. Eisch eene geldboete van 1 gld. subs. 1 dag hech tenis. 24. P. L., 57 jaar, koopman te Woudsend, alsvoren, op 14 October. Eisch eene geldboete van 3 gld. subs. 2 dagen hechtenis. 25. D. P., 38 jaar, koopman te Bolsward, alsvoren op 18 Sept. Eisch eene geldboete van 5 gld. subs. 3 dagen hechtenis. 26. J. S., 54 jaar, veedrijver, zonder vaste woon plaats, alsvoren op 16 October. Eisch eene geldboete van 3 gld. subs. 2 dagen hechtenis. 27. N. P., 25 jaar, veedrijver te Sneek, alsvoren op 14 Augustus. Eisch bij 4e herhaling gepleegd, eene hechtenis van 3 weken. 28. G. B., 31 jaar, veedrijver te Sneek, alsvoren in den nacht van 14 op 15 October en op 27 Augustus, op den openbaren weg. Eisch 2 hechtenisstraffen ieder van 3 dg. en opzen ding naar eene Rijkswerkinrichting voor den tijd van 3 jaar. 29. J. P., 29 jaar, schippersknecht te Terzool, als voren, op 20 October op den openbaren weg onder Poppingawier. Eisch eene geldboete van 10 guld. subs. 2 dagen hechtenis. De Raad van Beheer van ’t Hof van Arbitrage te ’s-Gravenhage heeft zich onbevoegd verklaard ter zake van de bekende petitie der Boeren-vertegenwoor- digers ten gunste van tusschenkomst ,in de Zuid- Afrikaansche zaak. Die Raad vergaderde onder voorzitterschap van onzen Minister van Buitenlandsche Zaken bijna twee en een half uur. Slechts een klein deel van dien tijd was noodig, om die «onbevoegdheid* te constateeren; 1 grootste deel der zitting was gewijd aan ’t vaststel len der begrooting van onkosten van dit Hof. Naar ’t «Vaderland» verneemt, is ’t besluit van 't Hof van Arbitrage zonder beraadslaging en met algemeene stemmen genomen. Ontginning. Te Nieuwebrug bij Heerenveen is men voor rekening van den heer Janssen te Amsterdam; aangevangen met de ontginning van ondergronden als middel tot productieve werkverschaffing. De ontgon nen gronden worden in kleine perceelen aan arbei ders verhuurd, om hun eigen winter-provisie te kun nen verbouwen. De Echo deelt een brief mee van de zuster der gebroeders Hogerhuis, waaruit moet afgeleid worden dat een der gevangen broeders krankzinnig dreigt te worden. De zuster schrijft o.a. Met Marten gaat het gaandeweg minder. Marten is soms niet te wel bij ’t hoofd. Het langdurig ver blijf (vijf jaren en 6 maanden in de cel) heeft eindelijk zeer nadeelige gevolgen voor hem gehad; zoodat hij langzamerhand het gebruik zijner verstandelijke ver mogens gaat verliezen. Van Juni tot 28 September 1901 is hij op de zieken zaal in de strafgevangenis te Leeuwarden verpleegd geweest, sedert is hij bij Wieberen in gemeenschap. Uit de voorwereld. Thans is te Velp (bij Arnhem)- het middeleeuwsch gebruik van het sedert onheuglijke jaren des nachts kleppen door den nachtwacht ge staakt. Jager Hollandseh. Als een bijzonderheid zij me degedeeld dat onlangs door den heer J. A. Eggink op zijn jachtterrein bij Laren (G.) 4 reeën werden ge schoten, waarvan twee in een doublet. Ongelukken. Te Kessel is Woensdagmorgen de huis vrouw van den landbouwer Cornelissen zoodanig onder het melken door een -koe met de hoornen verwond, dat zij op de plaats dood bleef. Gisteravond half twaalf is aan den overweg nabij station Delft, door eigen onvoorzichtigheid een Delftsch student, S. genaamd, onder den trein geraakt, met het noodlottig gevolg dat hem beide beenen werden afge reden. De officier van justitie te Groningen verzoekt thans in het «Algem. Politieblad* aanhouding en over brenging van J. H. F. .Chr. Kippenbroek, 40 jaren, deurwaarder bij de arrond.-rechtbank te Groningen, voortvluchtig. Tegen hem is door de arrond.-rechtbank te Gronin gen, dd. 18 Nov. 1901, verleend rechtsingang met last tot instructie en gevangenneming wegens verduistering. Brand. Gisterennacht ontstond brand door gasont ploffing in een steenfabriek in de Kleefsche Waard bij Westervoort. De fabriek is in korten tijd geheel af gebrand, behalve de machinekamer en de kolenloods. Geen persoonlijke ongelukken vielen voor. De schade bedraagt f 80.000, waarvan f 40.000 door assurantie gedekt is. Deze steenfabriek was pas gereed gekomen. De eerste steenen waren nog niet aan de markt geweest. De fabriek was naar de eischen des tijde ingericht. Al ’t werk geschiedde onder dak. De ééne onderwijzeres vordert die extra f 50 voor een tijdperk van 61/, jaar en eischt dus f 325. De heer R., onderwijzer te Marrum, ook hier wel bekend door ’t houden van Frie sche voordrachten, is Dinsdag jl. levenloos ge vonden in een stuk land beoosten Cornjum. Vermoedelijk is hij uit den trein te Cornjum afgestapt en op een dwaalspoor geraakt. De te Leeuwarden door de Vereeniging »De Harmonie» uitgeschreven wedstrijd in het reciteeren voor dames gaat, wegens onvol doende deelneming, niet door. Wel een groot verschil. Maandag jl. werd ’t verven en behangen aanbesteed van een in aanbouw zijnd heerenhuis te Bolsward. ’t Hoogste der 7 briefjes noteerde 810 gld.,’t laagste van den heer U. Nota te Bolsward 333 gulden. IJSBRECHTUM, 19 Nov. Ons dorp was gisteren in feesttooi. Geen huis, of lustig wap perde er de driekleur. Dr. J. E. van Welderen baron Rengers en echtgenoote vestigden zich metterwoon op «Epema State.« Nadat door een drietal meisjes een bouquet was aangeboden, werden door een deputatie werden bij acclamatie A. Lantinga en Hendr. de heeren C. Kamstra F. J. de Jong, die de benoeming aanvaar- uitgegeven f 352.16 Aantal leden 258. Tot bestuursleden herkozen de heeren Molenaar en gekozen en den. Werd tot dusver de leeftijd der rijders op de wedstrijden bepaald op 12, 13 en 14 jaar, thans, met ’t oog op den Leerplichtwet, werd de leeftijd van 13, 14 en 15 jaar genomen. De heer A. Nawijn, te Oosterwierum, leeraar aan de Normaalschool alhier, is geslaagd voor Schoonschrijven (Middelb. onderw.). Gisteren werden de zeesluizen, op last Ged. Staten, weer geopend. De heer A. Kabel, alhier, die het be roep naar Kedichem (N. Herv. Kerk) reeds heeft aangenomen, kwam voor op t’t tweetal te Eck-en-Wiel. Onlangs meldden we, dat de lotelingen op den lotingsdag te Gaastmeer ’t er minder kalm atbrachten. A. W. werd ernstig gewond met een z.g. «flijm”. De 27-jarige G. v. d. G. gaf hem daarmee een snede over den buik. Sedert eenige dagen, meldt men nu uit Gaast meer aan het «Nieuwsbl. v. Fries].», is de da der voortvluchtig. Reeds dadelijk na zijn, in abnormalen toestand begane daad, toonde de anders bedaarde jonge man veel berouw en toen onlangs de dagvaarding kwam, is hem zeker de grond onder de voeten gaan branden. «Men» zegt, dat hij naar Amerika vertrok ken is. De verwonde kan zijn werk weer verrichten. De heer U. Siedsma, onderwijzer te Gauw, is benoemd tot onderwijzer 4e kl. aan de openbare school aan de Zusterstraat te ’s-Hage. Een eigenaardig geding. Art. 8 der wet van 1874 zegt, dat de gewone onderwij zeressen voor ’t geven van onderwijs in de nuttige handwerken jaarlijks f 50 extra ge nieten, als dit onderwijs buiten de gewone schooluren wordt gegeven. Nu was dit on derwijs in Opsterland gesteld op Zaterdag morgen en op Zaterdag wordt in ’t zuidoos ten onzer provincie geen onderwijs gegeven. (Ook al, opdat de onderwijzers de hoofdcursus te Heerenveen kunnen bezoeken.) De twee onderwijzeressen in Opsterland, die dit onder richt moesten geven, eischten de f 50 extra. Maar haar herhaaldelijk vragen gaf telkens nul op ’t request. De onderwijzeressen hebben nu den Bond van Ned. Onderwijzers te hulp geroepen en thans heeft de rechtsgeleerde adviseur van dien Bond, mr. J. Post, advocaat te Amster dam, de nalatige gemeente voor de Recht bank te Heerenveen gedaagd. hoe «Veenco» te gebruiken is. Recept voor Veenco*. Kook éen pond witte suiker in twee bier glazen water, totdat het mengsel eenigszins ge bonden wordtkook in een andere pan een bierglas waterstrooi daarin, zoodra het water kookt, al roerende 5 eetlepels Veen’s Cacao; giet vervolgens onder gestadig omroeren in deze pan, zonder haar van ’t vuur te nemen, de gekookte suiker bij en laat alles te zamen eenige minuten doorkoken. Giet de siroop door een zeefje en laat ze bekoelen. Volgens dit recept bereid kost een groote flesch Veenco slechts 45 cents. Een eetlepel op een glas spuitwater of koude melk is voldoende. Woensdag vergaderde de IJsvereeni- ging «de Friesche Jeugd» in ’t café «Haanstra». Ontvangen in ’t afgeloopen jaar f 393.52 batig saldo f41,361/,. J

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 2