Binnen- ST. MROLA&S-ETA.LAGE VAN DIVERSE o Buttente.ndsche FaUehn. Theeverbruik Vereeniging A. HOITSMA, Groote keuze CJ VASTIGHEDEN Reclames. Handels- en Marktberichten, TE NULAND. Meubel-, Bedden-en Matrassenfabriek EIGEN GEFABRICEERDE CHOCOLADE LETTERS en FIGUREN reeds bekend, Bonbondoozen, Fondant, Borstplaat, (alleen fijne smaken). Beleefd tot een vroegtijdig bezoek uitnoodigende, HOLLANDSCHE AMSTERDAM. KM? De Oorlog in Zuid-Afrika. BEKENDMAKING. KENNISGEVING. Advertentién. FRANEKER. ZATHE en LANDEN Burgerlijke Stand. C. de Koning Tilly, Achterstraat 13—15, Haarlem. OP DE 368ste Staatsloterij. Waterschap „SPERKHEM” onder Sneek. ^aaa Snebk. 15222 i LEEUWARDEN, 22 Nov. Marktprijs Boter f 50,-. iJ ct. t 7 Grof Souchon 55 65 80 55 ct 1687 2046 2816 2819 5056 5062 5085 5128 5132 5218 9508 9527 9540 9544 9616 9619 9643 9650 9658 14040 14072 14090 9588 9596 9622 9685 14116 14162 14176 14183 15267 15282 15284 14218 14229 15213 15261 60 75 100 2075 2080 2308 5070 5191 5199 beveelt zich beleefdelijk aan voor de levering van alle het vak betreffende Artikelen. Grootste keuze. Bitlijkste prijzen. HANDEL IN: DINSDAGS te SNEEK in de Con certzaal. Frijsnoteering per 5 ons. China Congo Stof 65 75 100 Ook echt verkrijgbaar JOH. W. MEIJER. Thee 50 en Een geheimzinnig schip, ’t had een zoeklicht, 4 kanonnen, grondstoffen om kruit te maken, veel levens middelen aan boord en was ingericht om een half- duizend man te kunnen herbergen zou een Engel- sche haven verlaten, maar werd aangehouden, 't Zal wel geen naneef van de «Vliegende Hollander» zijn. De berichten zijn zoo onbelangrijk mogelijk. Reuter is wel zoo goed, te seinen, dat generaal De Wet niet ziek of gewond, maar gezond en wel is, maar niet veel volgelingen heeft. (Binnenkort kunnen we dus voor de variatie een bericht verwachten, meldende, dat De Wet geheel alleen rondzwerft. De Engelschen snappen dus nog der Boeren taktiek niet. Hoe zou den die een man als De Wet, hun De Wet verlaten?!) Verder hebben de Engelschen commandant Buys gevangen genomen. Deze deed een aanval op 100 Eng. spoorweg-pioniers aan de Vaal bij VJlliersdorp. Toen werd Buys gevangen gemaakt. De Eng. verliezen zijn nog niet gerapporteerd. De colonne van Rimington kwam de pioniers te hulp. (Hier is zeker meer gebeurd, dan Kitchener, die ’t be richt seint, wel weten wil.) Lekkere Geurige BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, brengen ter openbare kennis de volgende De COMMISSARIS der KONINGIN in de provincie friesland, Gelet op het besluit van Gedeputeerde Staten dier provincie, van 14 November j.l., no. 48, le afdeeling J., alsmede op art, 11 der wet van 13 Juni 1857 (Staatsblad no. 87); Brengt ter kennis van belanghebbenden dat de jacht in deze provincie, voor zoover betreft het jachtbedrijf op patrijzen, zal worden gesloten op Zater dag 30 November 1901, met zonsondergang. En zal deze op de gebruikelijke wijze worden afge- kondigd en aangeplakt. Leeuwarden, 16 November 1901. (get.) Van HARINXMA thoe SLOOTEN. Sneek, den 22 November 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. JAC. van der LAAN, Secretaris. Laten wij er slechts een hebben, maar dat het goed zij. Ik wil heden spreken over een zeer werkdadig ge neesmiddel en ik wensch ten zeerste dat deze enkele regels hun vrucht zullen dragen voor hen die ze le zen zullen. De hoofdoorzaak van de verzwakking der gezondheid en der verschillende ziekten, die de mensch- heid plaagt, schuilt in de armte van het bloed, dat zich verzwakt heeft door eene belangrijke vermindering der roode lichaampjes, die voor zijne kracht noodig zijn. Niets is zoo vreeselijk als deze ziekte. Boven en behalve de algemeene zwakte, die zich van U meester maakt en die U verhindert de minste krachtsinspanning te doen, ware het slechts om een of ander voorwerp van den grond op te rapen, lijdt gij nog aan hoofdpijnen, die U doen gelooven dat men U met hevige slagen op het hoofd slaat, als zou het barsten. Gij gevoelt steken tusschen de ribben, die U de ademhaling belemmeren en gij verliest al Uwe krachten. De werking der hevige ziekten op het ver zwakte organismus is noodlottiger en gevaarlijker. In al de gevallen is de keuze van een werkdadig ge neesmiddel onmisbaar het is onnoodig er vele te heb ben, een enkel is voldoende, als het maar goed is. Het is onmogelijk een beter aan te wijzen dan de Pink pillen. Zij handelen op krachtige wijze tegen al de ziekten die uit de armte van het bloed voort spruiten, zooals neurasthénie, rheumatiek, de heupjicht zelfs. Zij hebben sedert lang hunne bewijzen gele verd en hunne hernieuwende werking wordt geheiligd 1 Op Dinsdag 26 November 1901, des namiddags 2 uur, zal in het hotel >Bouma” te Sneek finaal worden verkocht a. door de Notarissen SCHOTMAN te Bolsward en FENNEMA te Sneek: Eene uit muntend vruchtbare te Nuland, groot 68 X B63/4 are, waarop in 11 perceelen geboden werd f 59.790,05. b. door Notaris SCHOTMAN voornoemd: ten eersten: 23 X 363/4 are best WEI LAND, bij de voornoemde Zathe gebruikt wordende, waarop in 4 perceelen geboden werd f 18.681,30, Totaal geboden op de geheele plaats, groot 91 X 363/4 are, f 78.471,35. Ten tweeden: Drie WONINGEN te Nlj- LAND, waarop geboden is f 850, f 567 en f 420. WYMBRITSERADEBL. Van den 15 tot en met 21 Nov. 1901. Geboren: Jan, zv Meine vd Meulen en Aaltje Vis ser; Johan Harmen, zv Albert Harkema en. Aaltje Wes terman, beiden te Oudega. Trijntje, dv Jan Croles en Antje Terband te Scharnegoutum en Jan, zv Klaas Teerenstra en Antje Huitema te Wolsum. Gehuwd: Wijtze vd Zee van Uitwellingerga met Leeuwkje van Dijk te Oppenhuizen. Overleden: Cornelis Adama, 10 jr te Goënga. IJLST. Van 15 tot 22 November 1901. Overleden: Jaring Sijbrandij, 76 jr. weduwn. van Klaaske Lubbronk. WONSERADEEL. Van 13 tot en met 19 Nov. 1901. Geboren: Jeltje, dv Johannes van der Goot en Fetje Wiarda te Ferwoude; Johannes, zv Jacob Visser en Janke Nauta te Makkum; Sietske, dv Simon Knol en Jetske Breeuwsma te Hartwerd; Daniël, zv Daniël Reukman en Hinke Bakker te Makkum. Gehuwd: Bokke de Jong 24 jr. te Heerenveen (Schot.) en Hittje Nijholt 21 jr. te Hartwerd. Overleden: Sijtze Agema 52 jr. echtgen. van Geertje Boelens te Gaast. Pier Roedema 76 jr. ongeh. te Pingjum. Simon Knol 13 jr. te Hartwerd. Antje Fer- werda 85 jr. wed. van Klaas Andriessen te Makkum. van ingezetenen, bij monde van ds. J. H. van der Palm, de nieuwe bewoners hartelijk ver welkomd, terwijl het fanfare corps «Advendo» zijn medewerking verleende om de begroeting meerderen luister bij te zetten. ’s Avonds werd het geheele dorp verlicht. De weinig gunstige weersgesteldheid was oor zaak, dat die illuminatie niet volkomen tot haar recht kwam. Beter slaagde het vuurwerk en vooral kan dit gezegd worden van de her haalde Bengaalsche verlichting, ontstoken op terreinen voor het kasteel. De heer Rengers liet op die wijze de toeschouwers een blik werpen op Epema State, die, nu de boomen bladerloos zijn, inderdaad betooverend was. L. Crt. WOUDSEND. In een huishoudelijke ver gadering op Woensdagavond van ons Nuts-de- partement werd vanwege de afdeeling een ver guld zilveren medaille en vanwege eenige par ticulieren een zilveren lepel, beide met inscrip tie, uitgereikt aan den 61-jarigen M. A. Vis ser, voor betoonden moed en zelfopoffering bij ’t redden van een drenkeling op 3 Sep tember 11. Juff. Pieternella MONTHAAN, volgens portret, door het voortdurend succès. Heele kolommen zou den in dit blad niet voldoende zijn om alle dagen de attesten te vermelden, die ons van heinde en verre worden toegezonden. Zie hier een, die de jonge meisje» belang zal inboezemen. Juffrouw Pieternella Monthaan te ’s-Gravemoer, (Noord-Brabant) schrijft Bij deze betuig ik U mijn hartelijken dank voor de wondervolle genezing der Pink pillen. Ik was sedert eenigen tijd lijdende aan bloedar moede, waardoor ik zeer verzwakte, zoodat ik na de geringste inspanning doodelijk vermoeid was. Wij hadden alles al aangewend, doch niets mocht baten. Toen hoorden wij zooveel over de beroemde Pink pillen van Dr. Williams spreken, zoodat wjj besloten ze ook eens aan te wenden. En werkelijk, na gere geld het gebruik er van gevolgd te hebben, ben ik thans genezen. Aan onzen verslaggever verhaalde zij Het is mij meermalen geble ken, dat men onder mijnen naam een fabrikaat aan den man brengt dat «Haarlemmer Olie« gehee- ten wordt en dat niets anders is dan •waardeloos namaaksel van mijne alleen echte HAARLEM MER OLIE, waarom ik H.H. Winkeliers er opmerkzaam op maak, dat ik nimmer laat reizen, onder welk voorwendsel ook, zoodat alleen dan, wanneer men bestellingen doet aan mijne fa briek, men overtuigd kan zijn de oprechte HAARLEMMER OLIE te ontvangen. Voor de fijne tafel: VEEHs CACAO en Veen’s Geconcen treerde. Bijzonder wordt aanbevolen: Thee COLLECTE FRIESLAND, EERSTE KLASSE. 2e trekking Dinsdag 19 November 1901. 15262, f 100. Prijzen van f 20. 5204 5222 5266 6555 6638 6641 met een glimlach van vreugde en gezondheid om de lippen, dat zij, hoewel slechts 18 jaren oud zijnde, reeds veel geleden had, voortdurend moe en hoofdpijn, geen eetlust, hartkloppingen, kortademig, steeds klaag de ik over koude handen en voeten, ’t was treurig dat ik die zelfde levenslust niet bezat als mijne vrien dinnen, doch thans gaat alles naar wensch. Prijs f 1,75 de doos, f 9,per 6 doozen. Verkrijg baar bij Snabilié, Steiger 27, Rotterdam, hoofdepöt- houder voor Nederland en Apotheken. Franco toezen ding tegen postwissel. voor Sneek en Omstreken bij Ontbijt Namiddag Extra fine China Congo Uitsluitend verkrijgbaar bij JOH. W. MEIJER, Fabrikant, Het VOORLOOPIG BESTUUR van voor noemd op te richten Waterschap maakt bekend, dat ten huize van den heer A. HOOGSTRA, Koffiehuis «Seinpost» te Sneek, gedurende eene maand, aanvangende den 25sten November 1901, ter inzage van een ieder ligt, een door dat Bestuur opgemaakt Ontwerp-Regle- Hient op dat op te richten Waterschap met eene Memorie van Toelichtingen bijbehoorende Schetsteekening. Bezwaren daartegen kunnen binnen eene maand, na gemelden 25sten November 1901, schriftelijk bij het Voorloopig Bestuur worden ingediend. Sneek, 21 November 1901. Mr. C. C. PAEHLIG, Voorzitter. M. W. VERWER. K. DE JONG. 2013 5014 2050 5023 1708 1734 2004 2018 2019 2067 3de Trekking Woensdag 20 Nov. 1901. 5244, f400. Prijzen van f 20. 5246 5260 6347 6380 6508 4de Trekking Donderdag 21 Nov. 1901. Prijzen van f 20. 5220 6307 6625 6303 6501 14136 R 1 r i i 6''‘20 6549 6622 9526 9582 tan, PeolfflicMffl a L. R. VEEN, Banketbakker, Grootzand. WWKTTW ma—nu i—iwiiikib m, tadiiM.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 3