Viering van Nationale-, Provinciale- en Stedelijke Feestdagen te SNEEK. Alléénverkoop der Onovertrefbare MCÏÏTLAMP, Gevaarloos, Reukloos, Zindelijk, Zuinig en Eenvoudig. LAGE TARIEVEN. Surprises en Gertennege’s. De echte Kinadruppels van Dr. DE VRIJ Janriljksclie Algemeens op DONDERDAG 28 NOVEMBER a.s. Amsterdam-Lemmer GOEDKOOPE reisroute via Lemmer naar AMSTERDAM. Joh. Volkers Koon, MAGAZIJN van HUISHOUDELIJKE EN VERLICHTINGSARTIKELEN, hebben voorhanden eene uitgebreide keuze Rouwbrieven worden ter Snelpersdrukkerij van 'keurige A. J. BOOMGAARD, Een MlAitt Gouden Kanstel, compleet, Een beleefde uitnoodiging om de doelmatige Collectie KINDERSPEEI.GOEDEREN en luxe Cadeaux &irma yme JSakker, N.B. VEHEENIGING HYPOTHEEKBANK te GRONINGEN. Nette Verpakking. Prijs f 1.50. TEGE1T NEDERLANDSCHE TRAMWEG MAATSCHAPPIJ en STOOMVAART MAATSCHAPPIJ IK* DES ZONDAGS GEEN DAGDIENST. Prachtige CHOCOLADE ARTIKELEN, Suupmarkt, Sneek, Hollands Noorderkwartier HOOFDPRIJS: 22000 Gulden. Een keurige Meubileering voor een Huis, Verbrandt slechts 1% cent per week. B. FALKENA Mzn., steeds terstond na bestelling vervaardigd en desverkiezende van adressen en post zegels voorzien. Vraag mijne welbekende VANILLE CHOC. LETTERS. te bezichtigen; een enorme voorraad tegen lage prijzen. Aanbevelend, Oosterdijk 65, SNEEK. ir HET BESTUUR. 1. 2. 3. 4. 5. ga da vl< is be Dt ku de lei kv ex all ve lei Di TOT Noord-N ederlandsche ’s avonds half negen, in het café „DE DRIE FRIEZEN'. Punten van Behandeling: Notulen der vorige vergadering. Verslag over het afgeloopen jaar. Rekening en verantwoording door den Penningmeester. Verkiezing van twee Bestuursleden, wegens periodieke aftreding. Voorstellen. Inlichtingen verkrijgbaar bij de Directie der Nederlandsche Tramweg-Maatschappij te Heerenveen en bij de Kantoorchefs. A zitt< van Kro opri noei voei van groi #ch: is v vee: lijk' der levf van ver' bep dus uit vee zee De wa; 19C 16 san bui 2 in gro nig goe kri; ten om var I er koe kei hot gel sol vot De ter tro en dat zei leg zie in rijt ste lijl le; ha is uil de is tot en ter bestrijding van bloedarmoede, bleekzucht, Malaria (binnenkoorts) en algemeene zwakte, worden uitsluitend verkocht in vierkante ver zegelde flacons met mijn naam buiten op de roode doos. Alom verkrijgbaar a 1.en tegen toe zending van postw. a f 1,15 rechtstreeks en franco uit de Chemische Fabriek van H. NAN NING, Den Haag. Geeft4 ®/0 Pandbrieven uit tegen den koers van 99l/s °/0. Geeft geld op eerste hypotheek. Correspondenten de H.H. EGBERT VEEN Co. te Sneek. (HOLLAND-FRIESLAND LIJN.) Dag- en Nachtdienst, met de prachtige Salon-stoomschepen „Heerenveen” en „Bolsward Plaatsing van advertentiën in alle bladen zonder prijsverhooging. Ruim voorzien van Aanbevelend, koopt men overal in Nederland een LOT in de Eerste groote Verloting in te ENKHUIZEN. Trekking 3 MAART a.s. ten overstaan van Notaris BOLL te Enkhuizen. Het KAPITALE KOFFIEHUIS het Park te Enkhuizen met Inventaris. Deze bloeiende zaak wordt des verkiezende teruggenomen voor 2e prijs: Twaalf puike Melkkoeien ter waarde van f 2400 of f 2000 in geld. 3e Prijs of f 1000 in geld. 4e Prijs van f 650 of f 500 in geld. 5e Prijs Een prachtvol Amerik. Huisorgel, van f 325 of f 250 in geld. Voorts belangrijke prijzen als: Rijtuigen, Rijwielen, Kinderwagens, Pendu les, Gouden Horloges, Diamant- en Zilverwer ken, Naaimachines enz. ItfSF Onbeduidende prijzen komen in deze verloting niet voor. LOTEN zijn zoolang de voorraad strekt alom voor f 1.00 verkrijgbaar, te Sneek bij E. SANDERS en JOH. van GORKUM, voor Wederverkoopers te Enkhuizen bij den heer D. C. EGM0ND. ïW" De gelden dezer verloting worden gedeponeerd ten kantore van de kassiersfirma Wed. S. LAKENMAN ZOON, Corr. le kl. der Ned. Bank, te Enkhuizen. Zie verder het kosteloos verkrijgbaar ge stelde Prospectus. is ft L W( W( i SNELST GOEDERENVERVOER Sint Nicolaas-Cadeaux. De SI. Nicetas Hal® is

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 4