L. W. Grog'ol komt en Spiritusfabriek, Lofodinsche Levertraan Kederlandsclie Gist- en Spiritusfabriek, DELFTSCHE DISTILLEERDERIJ GIST- EN SPIRITUSFABRIEK, voorheen VAN MEERTEN ZONEN, Dames-KapDen 01 Hooftlwassclien heeft ingericht. WOLLEK GAREN. Bleekerij „Hel Vertrouwen” bij KAMPEN. BERICHT. Het is venesse nd met welke gemakkelijkheid en vlugheid ieder in staat is, met de ECHTE KAGHELPOMADE L.W. J. ten DOESSCHATE te Zwolle, SS o» fel WAARSCHUWING. K fc- Advortentiën. Dames 1 Prima kwaliteit en Hokte kleur, Firma F. van der Vegt. ALLEEN VERZEKERD NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP Wed, E. de Vries, Sneek. Blauw, Nassau en Zwart Oei een weinig pomade ingewreven J men her mei een wollen lap ^KjS^tael Alle andere merken zijn namaak. gen, wat verder te doen staat. FABRIEKSMERK’ nabootsing mijner verpak- en 1 DE1.FT, 5 November 1901. s DE VAN OUDS BEKEND ZUIVERE i__j enz. verkocht Scharen met de Firmas H. HERDER, RICH. ABR. HERDER, D. HERDER, R. HERDER, in Nederland bekende Fabriek afkomstig. Kramerij-Winkels is mijn Fabrikaat verkrijgbar. 1 1 c 1 1 z d 1 t 5 1 t 1 I l i 1 en Jenever in het vervolg te leveren van Alle orders op jenever enz., kwaliteit-Van Het publiek is zuivere „Koninklijke Krooneieren” te be komen, indien men uitsluitend de inkoopen doet bij die winkeliers, waar het door middel van annonceeren op de Winkelruiten is aan geplakt. De prijs is overal slechts 4 cent per stuk. Gedeponeerd. zoo gunstig beoordeeld in de Geneesk. Courant H. WEFERS BE TT INK-te Utrecht, aanbevolen door vele Doctoren, is volmaakt dezelfde kwaliteit als tot dusverre door Meerten, gelieve men te adresseeren aan de AFDEEL1NG „DELFTSCHE DISTILLEERDERIJ (VOORHEEN VAN MEERTEN ZONEN)”. Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, De Directie, J. C. VAN MARKEN. F. G. WALLER. door aankoop aan ons is overgegaan en dat wij dus in staat zijn Spiritus, Brandewijn voornoemde firma geschiedde. De ondergeteekende heeft de eer U te be richten, dat zij een Salon, speciaal voor Tevens beveelt zij zich beleefd aan voor de levering van alle soorten HAARWERKEN. Ook met uitgevallen haar kunnen alle kap sels tegen zeer billijken prijs, in den kortst mogelijken tijd, vervaardigd worden. Specialiteit in Fransche TOILET- ARTIKELEN. Minzaam aanbevelend, vraagt bij Uwen Winkelier steeds waarvan de knot voorzien is van een étiquet met nevenstaand fabrieksmerk. Men krijgt dan IJZERSTERK, ZACHT en LIOHTLOODIG. Munt uit door nette en vlugge be handeling der Wasschen in zuiver rivier- en bronwater. Firma K. DE BOER Jr., Alkmaar. Vertegenwoordiger te SneekF. ZOET HOUT. Tegenwoordig wordt zeer veel namaak meest van mindere qualiteit onder den naam Herder en met op de mijne gelijkende Fabrieksmerken, zoo als of O en zijn Messen en E "jx, of slechts HERDER, nïct uit mijne van ouds in Nederland bekende Fabriek afkomstig. Bij de voornaamste Uzer-, Galanterie- en Kramerij-Winkels is mijn Fabrikaat verkrijgbar SOLINGEN. FRIEDR. HERDER ABR. SOHN. Bij deze wordt aan belanghebbenden bericht, dat met ingang van 4 November 1.1. het DISTILLEERDERIJBEDRIJF der in staat van faillissement verkeerende WETTIG GEDEPONEERD. Voor Winkeliers en een bijzonder fijnen glans op de Kachels en Haarden te krijgen. Deze Kachelpomade heeft geen onaangenamen reuk. Eischt op de doozen nevenstaand wettig gedeponeerd Fabrieksmerk. Venters tegen Fabrieksprijzen verkrijgbaar bij P. SPBIK, Sneek. van en het Pharmac. Weekblad, door Prof. -_s in maathou dende nesschen verkrijgbaar bij S. H. v. d. WERF, Sneek-, D. E. ROLLE MA Ijlst- M. van den OEVER, Bolsvoard-, J. A. SPANDOUW, Woudsend. MR*"” Wegens den namaak mijner vierkante flesschen en nabootsing mijner verpak- king, wordt men verzocht op het merk „De Gekroonde Oude Gaper” en op den naam te letten. doen. Wel is ’t zeer goed mogelijk, dat op de een of andere tijd de grenzen gesloten worden, maar dit ligt aan den staat van Engeland of Duitschland, en niet aan den invoer van de export-slagerijen. En de protectie onder voorwendsel van veeziekten is niet geheel onge grond; wel degelijk zijn er veeziekten geweest ter aan leiding, of is de tuberculose met België soms ook een wassen neus? Na de pauze gaat Spr. verder, eerst sprekende over de kwaliteit van ons varken; dit is niet geschikt voor goede export, hoewel het zeer goede eigenschappen heeft: lijdt niet veel aan ziekten, is vruchtbaar en zoogt veel biggen. In Denemarken is nu gebleken, dat kruising met mid delsoort of groote Yorkshirevarkens het best is; het zuivere Yorkshirevarken is te verfijnd, krijgt niet veel biggen, heeft te veel fijn vleesch in verhouding tot spek, maar groeit overigens gemakkelijk. En kruising leidt nu tot eigenschappen van beide: veel biggen, zoogt veel tot ze volwassen zijn, groeit snel, terwijl ’t minst ontwikkelen de deelen, die 't minst opbrengen, als kop en pooten enz. Nu is dit hier in Nederland wel be proefd, maar daarbij liet men maar kruisingen toe in het wilde weg, zoodat dit leidde tot niets. Voor exp.- slagerijen zal het best zijn de kruising van halfbloed Yorkshirebeeren met inlandsche zeugen. In Dene marken liet men volbloed Yorkshirebeeren kruisen met inlandsche zeugen, maar dit was voor één boer veel te duur; daarom verbonden velen zich in dezelfde buurtschap samen een beer aan te koopen. Dit moest men in Nederland ook doen overal moes ten naast export-slagerijen vele fokvereenigingen ont staan, die eenige volbloed Yorkshire varkens aankoch ten en deze lieten kruisen met inlandsche zeugen, om de ontwikkeling na te gaan onder streng toezicht, zoodat de kruising wel goed gebeurde. Als er echter steeds zuiver Yorkshire beeren moeten komen en men steeds inlandsche zeugen moet houden, ontstaat de behoefte aan ’t zuiver teelen dezer rassen. In Denemarken verrezen daarom fokstations door subsidie van de regeeringook hier konden dan fok stations komen, waar men volbloed Yorkshire beeren en zuiver inlandsche zeugen teelde, om die aan de fokvereenigingen te verkoopen. Een boer fokt dus niet zijn eigen zeugen, maar koopt die ook van de fokvereenigingen, en krijgt dus kruising van halfbloed Yorkshire beeren met halfbloed inlandsche zeugen. Voert hij dit goed door, zooals in Denemarken is ge beurd, dan komt men tot veredeling van het varkens ros als men dan tentoonstellingen houdt, zal het ech ter zaak zjjn, de varkens niet levend te beoordeelen, maar eerst als geslacht vee de prjjzen toe te kennen, daar iedere deskundige weet, dat het beoordeelen voor ’t slachten geheel kan af- of mee-vallen. Dit alles komt dan ten nutte aan de verbetering van het var kensros, dat weer terugwerkt op de export. Spr. wijst nu op ’t belang der voeding voedert men ze goedkoop, zooals met maïs, dan is het spek minder goedvoedert men ze met gekookte aardap pelen, gerst enz., dan zal men beter waar leveren met het premiestelsel der coöperatie heeft de veehou der hier meer voordeel van. Is de coöperatie dus door fokkerij en voeding, naast de straks genoemde middelen, zoover gekomen, dat ze veel betere waar kan leveren, en is de bewerking, verpakking en contröle goed, dan kan men zeker we zen, een goede prijs op de buitenlandsche markt te behalen. Spr. betoogt nu nog, dat hij, uitgenoodigd zijnde als inleider van het plan, tot oprichting eener coöp. export-slagerij, dit alles in ’t belang van de zaak heeft gevonden. Hij besluit met den welgemeenden raad, over de zaak na te denken, niet te overijld te handelen, doch langzaam en zeker op ’t doel af te gaan, en het bestuur in zijne pogingen te steunen. Na afloop der rede verklaart een tegenwoordigzijnd varkenshandelaar en veehouder, geruimen tijd reeds proeven genomen te hebben met verbetering der var kensrossen door Yorkshire varkens, hij heeft nog niet veel resultaten gehad, maar weet wel dit, dat hij voor beste soorten veel koopers krijgt, maar zeer weinig geld meer, misschien 1/2 cent per pond, wat dus pleit voor de uitspraak van den spreker en tegen het aan gevoerde van dengene, die tijdens de pauze in debat trad. Een ander dankte namens de aanwezigen den heer Kroon voor zijn gehouden rede, en het bestuur voor de genomen moeite, hopende, dat deze vergadering eenige vruchten zal afwerpen. De voorzitter antwoordt hierop met een woord van dank aan de aanwezigen voor de opkomst en belang stelling, maar hij wil meer succes moet er ook iets van nawerken? Hij verzoekt iemand een voorstel te doen tot in leven roepen van eene commissie, om voorloopig de zaak op te vatten. De Inleider wijst nog op de oprichting van die te Winterswijk; de vergadering aldaar had enkele perso nen aangewezen om alles te onderzoeken, leden te werven enz., waarvan het gevolg was dat een dage- lijksch bestuur ontstond, velen als lid toetraden, vooral door buurtvergaderingen in de dorpen enz. Zoo ont stond langzamerhand de vereeniging onder leiding eener directeur van een zuivelfabriek, waarna een wet tige vestiging kwam onder een gekozen bestuur en technisch directeur. De Voorzitter neemt nu weer ’t woord, en verzoekt Het geachte Publiek, dat er belang in stelt, om Messen, Scharen. Vorken enz. van de langer dan 50 jaren bestaande en door solied en uitmuntend fabrikaat gerenommeerde Firma FRIEDR. HERDER ABR. SOHN te Solingen V te koopen, woordt beleefd verzocht, goed op de navolgende Fabrieksmerken te letten, evenzeer 22 als op den naam en de voorletter F. Dit zijn mijne Fabrieksmerken. I» 1’ alle aanwezigen, hunne naam en woonplaats op eene presentielijst te plaatsen, teneinde het bestuur te machtigen, uit deze eene keuze te doen tot benoeming eener voorloopige commissie. Allen stemmen hier- mea in. De eind-conclusie is dusde vergadering machtigt het bestuur van de afdeeling ■«Sneek» der Friesche maatschappij van landbouw en veeteelt, om uit de presentielijst een voorloopige commissie te benoemen, evengoed als'thans het wrakke vee in Engeland ko men het wantrouwen zal blijven bestaan en de pro tectie voortduren, onder voorwendsel van veeziekten. Spr. antwoordt hierop, dat hij het eens is over de noodzakelijkheid van eene strenge contröle, doch dat gevaar van den uitvoer van wrakke beesten is niet groot voor de export-slagerij. Waarborgtde coöperatieve exp.- slagerij eene goede kwaliteit, dan blijft ’t vertrouwen hierin bestaan, en de enkele wrakke beesten, die in L 4. 5 C i i i s 1 8 S 8 5 C 2 i OPGEKlCKT^Wa?

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 6