Cri*og*ol komt t Bekendmaking Hinderwet. A. HOITSMA, FRANEKER. ■Si lilt Dienstbode G8br. DübbBlmaiui, ZeenfabriMeD, Bh Een Cadeau ilHË Hazen, Eenden Wilde Konijnen, houdt ondergeteekende zich beleefd aanbe volen. Turf- en Vierkante KOLENBAKKEN (met losse binnenbakken) alsmede J. SMIT Ezn. lila 'i~T~ i j Voor HARMONIKASPELERS. St. NICOLAAS CADEAÜX. Kerken, Scholen, Winkels, FaBrinhn.Cafö’s, ENZ. ENZ. HARPCARILLON. i AHKER. Zeeppoeder Bij de Firma Wed. G. REPKO, 1 J. Aukema. De „Sterklichter” de Beste en Goedkoopste GASVERLICHTING Advertentie». C. de Koning Tilly, A chterstraa t 1315, Haarlem. Handleiding Burgerlijke Stand. Handels- en Marktberichten. G. DEDEN, Poelier, A. L. HANSMA. Vraag BOOMGAARD’s fijns Grower Koet en zijn overheerlijke KRUIDKOEK- JOH. DE HEER, Rotterdam. I De groote collectie Burgstraat, Sneek. JOH. de HEER, Rotterdam. Luxe- en Huish. Artikelen, MESSEN, LEPELS, VORKEN, GELDMANDJES voor Kamer, Winkel en Kantoor. Vraag sr.p. prijs bij JOH. TOMS ZOON, Algemeens Kunstverlichting, GROOTZAND, SNEEK. Nieuw Nieuw en an- Con- s met het Boterprijs le keur f 50.00. 2e keur 4e keur om dir. in dienst te treden tegen hoog loon; g. get. vereischt. Fr. adr. M. van RAALTE, Runstraat 19—21. SNEEK. GEDEMPTE POL. bruikt worden. Een kind kan het spelen. GROOT HUISELIJK GENOT! Prijs compleet, met alle toebehooren, f 13.50, franco thuis tegen postwissel. HANDEL IN: DINSDAGS te SNEEK in de Con certzaal. 1. 2. De eenigste echte te SNEEK verkrijgbaar bij den Fabrikant GEVRAAGD te Amsterdam eene flinke BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek-, Gelet op de desbetreffende bepalingen der HIN DERWET Brengen bij deze ter openbare kennis, dat ter Secreta rie dier Gemeente ter visie ligt een bij hun college ontvangen verzoekschrift met bijlagen van S1ETZE DIJKSTRA, pottenbakker te Snack, strek kende tot het erlangen van vergunning tot uitbreiding zijner pottenbakkerij, gedreven door stoom, door be bouwing van een Machinekamer met bergplaats voor klei, staande aan den Oppenhuizerweg, kadastraal be kend Gemeente Sneek, sectie C, no. 1575. Datop Woensdag, den 11 December 1901 des middags te 12 uur, ten gemeentehuize aldaar gelegenheid zal worden gegeven om tegen het gedaan verzoek bezwaren in te brengen en deze mondeling of schriftelijk toe te lichten en dat zoowel de verzoeker als die be zwaren hebben in te brengen, gedurende drie dagen voor evengemeld tijdstip ter Secretarie der gemeente, in de gewone bureau-uren, van de ter zake iagekomen schrifturen kennis kunnen nemen. Sneek, den 27 November 1901. Burgemeester en Wethouders Hwntemd, ALMA, Burgemeester. JAC. vak dir LAAN, lecreteris. Het gebruik van dit artikel maakt het blee- ken van waschgoed geheel overbodig, het reinigt alles in den kortst mogelijken tijd en wat van de meeste zeeppoeders niet gezegd kan worden, het is volkomen onschadelijk. SNEEK. Van den 19 tot den 26 Nov. 1901. GeborenPietje, dv. Dirk de Boer en Trijatje de Jong. GehuwdGene Kuipers en Minke Jellema. Jan van der Steeg en Dieuwke Smeding. Sjouke Staa- len en Klaske de Vries. Evert Abersan en Antje Hoeksma. OverledenIJmkje de Boer, 3 jr. Tïjtje Johaa Smit, 50 jr., echtg. van Thomas Pieters van der Veer. dat geschikter is dan iets in GOED of JAL VE/i bestaat er zeker niet; wordt hoog gewaardeerd en blijft altijd in waarde. OOSTERDIJK, SNEEK, is eene groote keuze voorradig, alsmede alle soorten UURWERKEN. curreerende prijzen met 2 jaar garantie. Beleefd Aanbevelend. Aangezien ik dagelijks brieven en mondelinge mededeelingen ontvang van menschen, wien door den eenen of anderen rei ziger of door eenen anderen tus- schenpersoon onder den naam van oprechte^ Haarlemmerolie een namaaksel daarvan is ver kocht maak ik hierdoor H.H. Winkeliers er op attent, dat uit sluitend bij mij de echte HAAR LEMMER OLIE verkrijgbaar is en dat, wil men verzekerd zijn het echte fabrikaat te ontvangen men zich direct tot mij heeft te wenden, daar ik voor mijn fabri kaat, onder welk voorwendsel ook, geene reizigers uitzend. PROSPECTUS GRATIS. Overal Agenten gevraagd. Voor de levering van EN AANBEVELEND, SNEEK, 26 Nov. Aanvoer 24/,, 12/„. Vereeniging: le keur f 50,00 1 f f49,— a f3e keur f 48,Af f a f Laagste keur f Kabrieksboterf 51,a f51,50. Aan voer 75/s, 26/„. Nagelkaas f 40,f Kanterkaas f a f Aanvoer 501 Kilo. Aan de Veemarkt waren heden aangevoerd: 199 Koeien, 3 Stieren, 76 Kalveren, 83 Nuchteren kalve ren, 76 Schapen, 1414 Lammeren, 80 Varkens, vette en magere Biggen, 46 Kleine biggen, 8 Paarden. Samen 1985 stuks vee. Prijs der Koeien f 100 a f 220; Stieren f af Kalveren f25 a f 60 Nuchteren Kalveren f 6 a 1 9, Schapen f 13 a f 23; Lammeren f 12 A f 20Varkens, vette en magere biggen f 25 a f 80; Kleine Biggen 1 8 i f 16 Paarden f 00 a f 000. Vette koeien 24 a 30 ets. idem kal vei en 25 a 35 ets. Idem varkens 21 a 22 ets. Idem biggen, Lon- densche Markt 21 a 21s ets. Idem schapen 22 a 24 ets. Alles per 7» kilo. De handel in koeien gewild. Graskalveren idem. Varkens prijshoudend. Biggen Londensche markt idem. Schapen traag. Lammeren idem. 1 WBk om zonder notenkennis Harmonika te bespelen en zelve te repareeren. Liederbundel I, Psalmen. II, Gezangen. III, Chr. Liederen. IV, Volksliederen. Notenkennis onnoodig. Prijs van Handleiding en Liederbundels per stuk 25 cents, franco toezending tegen post wissel of postzegels. REPA R ATIE-INRICHTING. VERGADERING van den Gemeenteraad van SNEEK, op Donderdag den 28 No vember 1901, des avonds ten 67» uur. Punten van behandeling Resumtie der Notulen. Mededeeling van ingekomen stukken enz. 3. Adres Nederlandsche Tramweg-Maatschappij tot uitbreiding van emplacement op gemeenteterrein. 4. Alsvoren van mej. A. H. Velds om het voor malige telegraafkantoor voor bewaarschool in huur te mogen hebben. 5. Alsvoren van L. de Vries om ontheffing eener bepaling der Bouwverordening. 6. Goedkeuring begroeting Old Burger Weeshuis, dienst 1902. 7. Adres van L. de Groot inzake den Trekschip- persstal bij Leeuwarden. 8. Alsvoren van het bestuur der ijsvereeniging »Sneek« tot verlenging der huur van land, in het Geeuwdal gelegen. 9. Benoeming van een Armvoogd. 10. Idem van een Lid der Commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs. 11. Idem van een vaste Commissie van bijstand in het beheer der plantsoenen. 12. Adres van C. J. van der Veen qq. e.a. inzake subsidie ter bestrijding te maken onkosten ter voor bereiding van een adres aan het Provinciaal bestuur tot verbetering van vaarwaters. 13. Alsvoren Nutsdepartement Gymnastiekschool. 14. Aanvraag om ontheffing van Gymnastiek-on- derwijs. 15. Nader adres van den Gemeente-Secretaris J. van der Laan, in verband met het in de vorige ver gadering op zijn adres genomen besluit. Een schoone Collectie MCIELWim Zeer passende prijzen voor Billard- dere Wedstrijden. VOOR commando verloor 80 man aan gevangenen. Ackerman zelf ontkwam met slechts een paar volgelingen. Bui tendien werden door de Engelschen nog 38 gevangenen gemaakt. (Dit is zeker eea doekje voor ’t bloeden, om de beide eerstgenoemde Eng. nederlagen te verbergen.) Benige gewezen Eng. soldaten hebben zich dicht bij Bloemfontein reeds op regeeringshoeven neergezet. De kolonisatie begint dus al! Canada stuurt nog 600 bereden hulptroepen. Alle beschikbare (’n mooi woord!) mannen van 7 Britsche regi menten hebben bevel gekregen, gereed te zijn voor 15 Dec. Op 25 Nov. vertrokken 2 bataljons infanterie uit Eng.-Indiê en nog 2 bataljons zullen volgen. Een merkwaardig inzicht over de Boeren-taktiek heeft ook kolonel Colenbrander (een verengelschte Afrikaan- der, die aan ’t hoofd van anderen de Engelschen helpt,) kunnen krijgen. Hij heeft door ’t noordwesten van Transvaal, van Warmbad (aan de lijn PretoriaPieters burg) dwars door district Waterberg naar Rhodesia heen en terug 400 K.M. afgelegd. Hij trof wel Boeren, maar deze hielden geen stand. Overal waren de vel den met graan bedekt, dat reeds in vollen bloei stond. Men trof dan ook vele Boeren aan, die gewoon hunne plaatsen bewerkten. Natuurlijk vernielde Colenbran der, wat hij maar kon. Op den terugtocht hingen telkens troepjes Boeren aan zijne zijden en beschoten zijne troepen. Met nachtelijke marschen volgden zij de Engelschen. Eindelijk wist Colenbrander twee kleine laagers te verrassen, waarbij 3 Boeren sneuvelden en 12 gewond werden. En nu ’t resultaat van dezen tocht, die van 3 Oct. tot 19 Nov. duurde Er werden 53 gevangenen ge maakt. (Natuurlijk meest vrouwen en kinderen.) Dr. Krause, gevangen in Engeland, beschuldigd van allerlei leelijke dingen als hoogverraad, enz. is tegen borgstelling van 24.C00 gld. op vrije voeten gesteld, William Stead en de heer Rylett werden borg. Na de gevangenneming van commandant Buys ach tervolgde Remington de rest van diens commando, dat 8 man nog verloor aan gevangenen. Keurig Instrument, bestaande uit 25 Harpsnaren en een Klokkenspel, bevattende 18 fijne stalen platen, die een zilver- reine toon voortbrengen. In normaal toon gestemd, kan het ook bij elk ander Instrument, Piano, Orgel, of wat ook, ge- few's 9 W7 Gra8ii,PeiilfflclileD6iz. FriBsclie taiijiiwiis - Haarlemmer Olie. 1 - Taislelta ed Standers, leenigt zich het beste voor ft. JMuur fflufoux t >7 I Ml rr-isTwl f TjsTjsy t s ij 1-J 7 ‘i..: t 7 ---- -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 3