f Lofodinsche Levertraan VRAGEN VAN DEN DAG. J. ten DOESSCHATE te Zwolle, i ver sen ViSITEKAARTEM, IKippen Theeverbruik Vereeniging AMSTERDAM. WOLLEN GAREN, waarvan de knot voorzien is van een étiquet met nevenstaand fabrieksmerk. Cw EX O Cr O 3 Ct. Vorstenlanden Sigaar, P. GORTER, Bleekerij „Het Vertrouwen" bij KAMPEN. Kamstra's bSenfabr. Sneek. De echte Kinadruppels Bil is verrassend met welke gemakkelijkheid en vlugheid ieder in staat is, met de ECHTE KACHELPOMADE L.W. een bijzonder fijnen glans op de Kachels en Haarden te krijgen. Eierlegvoeder voor Hoenders enz. 5^4 55 55 S. L. VAN LOOY. HYPOTHEEKBANK te GRONINGEN. Redacteur Dr. H. BLINK. - B. Falkexxa Mzn., Prima kwaliteit en Echte kleur, Eerste l^ederlantlsche OHDERLIHGE VEEVERZEKERIHG MAATSCHAPPIJ, gevestigd te ’s-GRAVENHAGE. is beslist de beste (Handwerk.) Verkrijgbaar zoowel in knak- als recht model. BSF ZIE RECLAMEKAARTEN. ~WI ^Zj-TRY- Firma F. van der Vegt. iS9“ VRAAGT Alle andere merken zijn namaak, Fabrieksprijzen verkrijgbaar bij F. SFRIK, Sneek. Populair Tijdschrift voor Nederland. Prijs per jaargang van 12 afleveringen met fraaie gekleurde platen f 5.40. Groote sorteering HOLLANDSCHE Blauw, Nassau en Zwart Sigarenfabriek „Cuba", SNEEK. J AMERICAN SLAAPKAMERMEUBELEN: f 27.) den naam te letten. me 9 M LINOLEUM VLOERZEIL TAPIJ N - KARPETTEN k WOLL. GORDIJNEN TAFELKLEEDEN 60 75 WETTIG GEDEPONEERD. Voor Winkeliers en Venters tegen a V DE VAN OUDS BEKENDE ZUIVERE Noord-N ederlandsche bid kar alti lan vaa lan ma ’t zitt roll mo gat Men teekent in bij eiken boekhandelaar en bij den uitgever AMSTERDAM, Keizersgracht 188. Weekblad, door Prof. 1 den moj trei spr lan gro mij ner Spoedigste levering. Aanbevelend, Singel, S N E E K 'l de ten fie« fies 1 zoo zer wei dat nie dar aan ver cicl zoo mo ker I gei wei en kw 1 ’tg kol teg gel En boj kor ker der zen gei the 1 dubbel aantal eieren leggen verzorging en voedering met 65 ct. 75 100 IJZERSTERK, ZACHT en LIOHTLOODIG. Vraagt bij Uwen Winkelier steeds Men krijgt dan Lekkere Geurige KANTOOR LAURENS REAELSTRAAT 1. BELEEFD AANBEVELEND, Geeft4 °/0 Pandbrieven uit tegen den koers van 991/» Geeft geld op eerste hypotheek. Correspondenten de H.H. EGBERT VEEN Co. te Sneek. Munt uit door nette en vlugge be handeling der Wasschen in zuiver rivier- en bronwater. V COMPL. MEUBILEERING GOEDKOOP k VERTROUWD SOLIED ADRES 4- {^5 3 -s N Bekroond met Zilveren Medaille Ten toonstelling Bols ward Staaldraad-Matrassen bekroond met Gou den Medaille Arnhem Sedert 1896 reeds meer dan 7500 Re clame Veerenbedstellen met alle toe- behooren geleverd Vraag geïllustreerde Prijscourant voor Meubileering, photo en teekeningen -- uwen Winkelier uitsluitend Koninklijke Kiooneiarem a 4 cent per stuk, zij mun ten uit door puik beste kwaliteit en zeer bil lijken prijs. Banketbakkers genieten aanzienlijk rabat en worden verzocht hunne orders direct tot mijn kantoor te richten Firma K. de BOER Jr., Alkmaar. Vertegenwoordiger te Sneek-. F. ZOET HOUT. I LEDEKANTEN f A. BEDDEN - MATRASSEN DEKENS V* SPREIJEN WIEGEN X LUIERMANDEN GUTTA-PERCHADOEK ‘2X VUURMANDEN RUSTSTOELEN A :ENER STOELEN Frljsnoteering per 5 ons. China Congo Stof Grof Souchon Ontbijt Namiddag Extra fine China Congo Uitsluitend verkrijgbaar bij JOH. W. MHIJBR, Fabrikant, Sneek. Thee 50 en 55 ct Grot Souchon Bijzonder wordt aanbevolen: Thee 55 65 80 100 van Dr. DE VRIJ ter bestrijding van bloedarmoede, bleekzucht Malaria (binnenkoorts) en algemeene zwakte worden uitsluitend verkocht in vierkante ver zegelde flacons met mijn naam buiten op de roode doos. Alom verkrijgbaar a ƒ1.en tegen toe zending van postw. a f 1,15 rechtstreeks en franco uit de Chemische Fabriek van H. NAN NING, Den Haag. Gedeponeerd. zoo gunstig beoordeeld in de Geneesk. Courant en het Pharmac. H. WEFERS BE TT INK te Utrecht, aanbevolen door vele Doctoren, is in maathou dende flesschen verkrijgbaar bij S. H. v. d. WERF, Sneek-, D. E. ROLLEMA, IJlst-, M. van den OEVER, Bolsvoard-, J. A. SPANDOUW, Woudsend. Wegens den namaak mijner vierkante flesschen en nabootsing mijner verpak- king, wordt men verzocht op het merk „De Gekroonde Oude Gaper” en op De Mij. vergoedt met een omslagpremie, vastgesteld voor het loopende boekjaar, niet alleen koeien tegen gewone ongevallen en sterfte, maar bovendien tegen tubercu lose, bij afkeuring na slachting 90 pCt. der werkelijke schade. De Mij. verzekert collectief (in massa), halfjaarlijks en tegen hemelvuur. Koeien met 90 pCt. uitkeering f 2.per f 100.per jaar. Paarden met 90 pCt. uitkeering f 2.80 per f 100.per jaar. Paarden van hooge waarde van f 400.tot en met f 2500.met 90 pCt. uitkeering f 2.80 en met 70 pCt. uitkeering f 2.20 per f 100.per jaar. Inlichtingen ten kantore der Mij. en HH. Agenten. Commissarissen en Directie. Deze Rachelpomade heeft geen onaangenamen reuk. Eischt op de doozen nevenstaand wettig gedeponeerd Fabrieksmerk. kunnen het bij goede beroemd: ’g -S 11 s o -X Garantie: 30.5 pCt. Eiwit, 10.3 pCt. Vet en slechts 27 pCt. Zetmeel. Minstens 10 pCt. Vet is noodigvoor dooier- vorming; méér dan 30 pCt. Zetmeel of Maïs meel in het Ochtendvoeder maakt de kippen vet en houden op met leggen. Legresultaat 214 eieren 3 ets. is f 6.42 Voederkosten 3/4 ets. p. dag x 365 is 2.74 Winst per kip in ’tjaar gemaakt is f 3.68 Minder Voederkosten, méér eieren. Kuikens hiermede opgevoed leggen op leeftijd van 4 Maanden. lOtri-iQ» 50 k£- 25 k£- 10 kg- 5 k£- r'lLJO. f 5.50. f2.90. f 1.30. f0.70. Reeds 300 Depots in Nederland, overal solide Depöthouders gevraagd. Brochure wetenschappelijk kippen voeden gratis en franco. Hoofdagentschap van Har ry’s Poultry-Meal te Barneveld. DepotsJOHs. B. POSMA, Wijde Noorder- horne, Sneek T. HIEMSTRA te Makkum; P. JORNA te Blauwhuis-, B. R. OOSTEN te Lemmer B. F. HOLTROP. Oldeboorn. Ovesal gsvmgd. Let op Fabrieksmerk, op het zakje en op Loodje gestempeld: Harry’s Poultry-Meal, bedrog is voorgekomen. I» “9 ■4 VAN »i •JoTieer'jTaörl* Gedeponeerd Handelsmerk. I ^yjOONDE ■■■■s-sMaaa t ^SHHi "saa OPGERiÊHTAtaim ’-g

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 4