Binnenlandsch Nieuws. De Oorlog in Zuid-Afrika. Plaatselijk Nieuws. L de jonge dames, Sr de Tot notaris te Stiens is benoemd de heer Th. H. van der Meulen, candidaat-notaris te ’s-Hertogenbosch. Na gehouden examen zijn toegelaten tot de voorbereidende klasse der rijksnormaal lessen alhier: Gerbrig Zondervan te IJsbrech- tum, Johannes Giliam alhier en Barand Steu- nebrink te Gauw. 25 25 25 25 25 25 25 W (zek< Bufé het Nr verd bevr telij! scha D( hetg na j beidt oplos 1 opg paa trei op Z op 1 Baro als i H. Sc P. J. F. A. 0. He N. Boui belee] E V Bur; bij 1 wen bekt Raat wijz Deu geld het ter gene Di de j de heb blad M rui a Tot leden der Commissie voor de eind examens der Hoogere Burgerscholen, waarvan het mondeling gedeelte te Groningen zal wor den afgenomen, zijn o, m. door den Commis saris der Koningin dier provincie benoemd, de heer en dr. Z. Th. Diehl, directeur, A. Minder- houd Kzn. en S. Stellingwerf?, leeraren aan de Hoogere Burgerschool alhier. Voor den Bonds-Kaatswedstrijd, die op Pinkstermaandag te Wommels zal worden ge houden, zullen, behalve geldprijzen, de vol gende medailles worden uitgeloofd: Door den beschermheer der kaatsvereeniging «Wommels*, den heer W. W. Hopperus Buma, burgemeester van Hennaarderadeel, eene eerste medaille voor de vereeniging van het prijswin nend partuur; door jonkvrouwe C. J. de Vos van Steenwijk te Wommels, de drie medaille» voor de kaatsers van genoemd partuur; door jhr. A. Lycklama a Nijeholt te Apeldoorn eene tweede vereenigings-medaille; door den heer H. Fennema, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal alhier, eene derde vereenigings- medaille en door den heer W. K. Hoekstra te Wommels eene vierde medaille. Nog is eene medaille ter beschikking van het hoofdbestuur gesteld door den 88-jarigen oud-kastelein A. E. Struiksma te Wommels, die vroeger steeds met de kaatspartijen aldaar ge houden, uit den aard zijner betrekking, annex was, terwijl door het Noordergewest van den Ned. Gymnastiekbond en de vereeniging «Volks- w eerbaarheid* nog medailles voor het grootst aantal bovenslagen in eene partij en den vers ten bovenslag zullen worden vereerd. Bij Kon. Besluit is herbenoemd tot Kantonrechter-plaatsvervanger in het kanton Sneek, de heer mr. T. K. Dorama, alhier. Beverwijk. Dordrecht. Amsterdam. Vledder. Heerenveen. Zwolle. Amsterdam. Benoemd tot notaris te Wommels heer K. Gorter, candidaat-notaris te Leeuwarden. We weten niet of wel waard is ’t volgende op te nemen over een bemiddelingsvoorstel. f Brussel, Yl Maart. Een telegram uit Londen aan de Petit Bleu meldt, dat een groep van Engelsche libe ralen een plan heeft uitgewerkt voor een regeling om aan den oorlog een einde te maken. Dit plan omvat afkondiging van een wapenstilstand met instelling van een voorloopige regeering, bestaande uit Engelschen en Boeren. Deze regeering zou 13 maanden aan blijven om na afloop daarvan een volks stemming te doen houden in den Vrijstaat en in Trans vaal ter beslissing hoede zaken verder geregeld zouden worden. Men zou dan de keus willen geven uit: annexa tie door Engeland, vereeniging met Rhodesia, opname in het Britsche rijk als autonome koloniën, of herstel van de onafhankelijke staten Vrijstaat en Transvaal, gelijk het vóór den oorlog was. De Petit Bleu gelooft niet dat het plan eenige kans van verwezenlijking heeft. en dat zij hem heeft ontweken. Hjj zal haar echter toch verrast hebbenhet is toen tusschen hen tot een woordenwisseling gekomen, en Eltester staat algemeen bekend als een erg driftig oploopend mensch.» »Acht ge hem er toe in staat, dat hjj de jonge dame misschien vermoord heeft?* vroeg de inspecteur ver rast, en dacht daarbij aan de woorden van de oude keukenmeid. «O, dat durf ik niet zeggenik zon niet gaarne zulk eene vreeselijke beschuldiging uitspreken!* riep Mel nik met opgeheven handen. «Maar »Oenoeg, genoeg, mijnheer von Melnik, wij begrij pen elkander,* viel de inspecteur hem in de rede. «Hebt ge dan geen navraag laten doen in de hout- vesterswoning te Segefeld, zoodra de jonkvrouw ver mist werd?* «Dat is gebeurd. Mijn tuinman is er geweest. Hij kreeg tot bescheid, dat men de jonkvrouw niet gezien had.* »Wie heeft dat antwoord gegeven?» Melnik legde de hand aan het voorhoofd. «Dat weet ik niet meer; misschien heb ik daar ook niet naar gevraagd. Het kwam me voor, dat dit niets te beduiden had, daar ik wist, dat Gertrude niet te Se- geveld kon zijn. «Ik zou den tuinman wel eens willen spreken wilt ge hem even laten ontbieden?* «Hij zal met uwe beambten weer zijn uitgegaan om te zoeken*, onderstelde Melnik, doch hij schelde niet temin. De tuinman was juist teruggekomen en op bevel van zijn meester verscheen hjj in de eetzaal. Wordt vervolgd. SNEEK. Lijst van onbekende brieven en andere stukken, alhier ter post bezorgd over de le helft van Maart, welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zijn kunnen wor den uitgereikt. G. G. Veenstra, A. Visser, Jim? Waagtna? H. Brouwer, Heerenveenster Cour., A. K. Zoethout, J. J. de Jong, H. Wielenga, I. de Vries, Blanco, C. Faber, De snelste reis van Batavia" naar Europa. Woens dag 1.1. kwam het stoomschip «Willem I* van de Maatsch. Nederland,'te Genua aan na een reis van 20 dagen en 23 uren met inbegrip van 12 uren oponthoud te Pading, ’t is een] Hollandsch schip dat hier het wereld-record heeft "geslagen. Nog nooit is deze reis zoo spoedig volbracht. Een knaapje te Deventer); vanjfnog geen drie jaar, dat door zijn moeder alleen thuis was gelaten, speelde in dien tijd met een emmer, waarin eenig vuur. De^kleederen^van den kleine vatten vlam, waar door de kleine aan een zjjde bijna werd verkoold. In deerniswekkenden toestand is het naar het ziekenhuis overgebracht. Men schrijft uit Hol werd aan de N. R. Crt. De vaart met de motorboot op Ameland valt niet mee. Waait het eenigszins^van |belang dan kan de boot onmogelijk zeej kiezen, want-'zij is.dan niet be stand om tegen,den wind op,te stoomen. Evenmin kan zij snel vooruit komen, als hetjwater eenigszins laag is: de schroef iheeft dan geen«kracht genoeg om haar vooruit te brengen. Zaterdag kwam zij hier ongeveer ’s middags 12 uur ten oosten van den vangdijk aan. De passagiers konden haar echter niet teerder, verlaten dan te ongeveer 4 uur, en moesten om den dijk te be reiken vrij ver door heL water waden, zoodat zij hier doornat aankwamen. En nu, op den middag van 16 Maart, ligt zij nog op dezelfde plaats. De vier passa giers, die Zaterdag aan boord zijn gegaan, moeten dus lang wachten eer zij Ameland bereiken. Naar men uit den Haag aan de N. R. Crt. schrijft, tracht de regeering het daarheen te leiden, dat de invoering der woningwet tegen of in September a. s. zal kunnen plaats hebben. Zestig Boeren vielen uit den Vrijstaat over de Dra- kensbergen in Natal, maar moesten zich weer in de ber gen terugtrekken. Lange telegrammen spreken over de laatste groote bewegingen om de De Wet en Steyn in 't Noordoosten van den Vrijstaat te pakken. We weten nu, dat De Wet en Steyn reeds Zondag 9 Maart over de spoorlijn naar ’t N. Westen van den Vrijstaat uitweken en dat een ander deel der Boeren onder Mentz op Dinsdag 11 Maart daarheen ontkwamen. Volgens Reuter zijn De Wet en Steyn thans te Pa rijs aan de "Vaal (60 mjjl ten Z.-W. van Johannesburg en ongeveer evenveel ten O. van Klerksdorp.) De Wet en Steyn zijn dus dicht bij De la Rey en al de blokhuizen en prikkeldraadversperringen in ’t N. O, van den Vrijstaat kunnen de Britten nu gebruiken, om hunne eindelooze loopgraven daar dicht te maken. Terwijl we ’t bericht van de vernietiging van Gren- fell’s colonne door De la Rey als een gissing mogen beschouwen, blijkt uit berichten, door ’t Transvaalsch gezantschap te Brussel ontvangen, dat de Britten een paar duchtige slagen in Oost-Transvaal verzwegen hebben. Campbell Bannermann vroeg in ’t Eng. Lagerhuis een onderzoek naar alle contracten met de leveranciers voor ’t leger gesloten. Minister Brodrick zei, dat dit niet kon. ’t Zou ook rare schelmstukken aan ’t licht brengen, ongerekend ’t schandaal bij de remonte-commissie ont dekt. Naar men weet, heeft ’t N. W. van de Kaapkolonie zich geheel vrij van Engeland verklaard en is nu een Republiek, waarvan de Britten slechts een paar plaat sen bezet houden. Uit een brief aan Daily Mail van 26 Febr. blijkt, dat er operaties beraamd waren tegen de rebellen in die streek. Kort te voren kregen echter twee con- vooien, (die de garnizoenen van een paar plaatsen in die streek van voorraden moesten voorzien,) ongelukken. Hoe zwaar die ongelukken zijn? Kitchener meldde er niets van. rap- voorgelezen, getuigt maar al te duidelijk van den feilen haat, welken de onmenschelijke bar- baarschheden, vervolgingen en uitzuigingen, eeuwen lang verduurd, bij een zusternatie heb ben gekweekt. Dit en nog veel meer wordt thans in alle beschaafde landen in herinnering gebracht. Als iemand, die men sterk geloofde, zwak blijkt, worden zijne daden niet zachter, wèl strenger beoordeeld. Zoo gaat ’t ook hier. De geschiedenis zal aan ’tjnageslacht eenmaal leeren, welken invloed dit op’t lot van Engeland en van andere volken geoefend heeft. Een telegram zegt, dat De la Rey den lord slechts met moeite kon vrij krijgen. Reeds was Methuen on der geleide op weg naar Klerksdorp, toen een deel der Boeren hem weer pakten en terug brachten. De la Rey hield echter vol en liet Methuen met twee van zijn eigen wagens naar Klerksdorp brengen. De correspondent, die dit telegram zond, noemt De la Rey een edelmoedig en schitterend strijder en gebo ren aanvoerder, die bewijst niet uit rassenhaat te strijden. Lord Wolseley, de man, die voor 20 jaren Engeland onder Britschen invloed bracht, die voor Roberts op perbevelhebber was, van ’t geheele Britsche leger, gaat naar Afrika en zal een week te Kaapstad vertoeven. Waarom Lange telegrammen over lord Methuen’s nederlaag bij Tweebosch. duiden aan, dat de Britten verschrikke lijke verliezen leden, dat 500 ruiters in wanorde vlucht ten, dat alles bij de kanonnen werd weggeschoten en lord Methuen en kolonel Townsend, na zich te hebben overgegeven, allerridderlijkst door De la Rey behan deld werden. Methuen was door een Martini-kogel ernstig in de rechterdij getroffen, met breuk in ’t dij been. Hij kreeg dadelijk van De la Rey vergunning om naar zijn vrouw, die op Madeira was, (halfweg Kaapstad en Engeland), te seinen. Kolonel Townsend was zwaar in borst en linker schouder gewond. In ons vorig blad meldden we reeds beider vrijlating. Terwijl de geheele wereld verbaasd is over de edel moedigheid van De la Rey, terwijl alle Engelsche bla den hem een waar gentleman noemen, is er nog een en kel regeeringsblad, dat schrijft«Och, De la Rey kon immers niet anders enz.* Of Methuen zonder voorwaarden of onderhandelingen is vrijgelaten? De een beweert: De schorsing van Kritzinger’s proces is er ’t gevolg van. Een ander: In Kruger’s omgeving zegt men, dat er voorwaarden gesteld zijn. Een derdeSpoedig zal Engeland milde maatregelen nemen. We kunnen dit alles voorloopig als gissingen be schouwen. Gt stra Baki nenb 40 jr Ol truid 84 ji wedi •- Gisteren werd een klein jongetje van den heer v. d. G. alhier, door den wagen van de Holl. IJ. Sp. Mij. overreden. Wonder ge noeg geen beenbreuk. De kleine zal dus, hopen we, spoedig weer gezond en wel zijn. Het vijfjarig bestaan der Sneeker Gym nastiek- Vereeniging. Directeur en leden van onze «Sneeker Gym nastiek-Vereeniging* zullen zeker hoogst te vreden zijn over ’t succes, Zondagavond bij hunne openbare uitvoering, met medewerking van een meisjesklas der Gymnastiekschool, ter gelegenheid van ’t vijfjarig bestaan der S. G. V. behaald. De zaal was meer dan vol: wie na half acht kwam, kon geen plaats meer erlangen. De Voorzitter, de heer Gongrijp, hield een zeer gepaste openingsrede, waarin een terug blik werd gegeven naar de tijden vanaf de oprichting der vereeniging en wijders een korte schets van ’t nut en de toekomst der gymnastiek. Een woord van dank aan die zich bereid hadden verklaard tot mede werking, aan de vereenigingen «Thusnelda,* «Greate Pier* en «Uitspanning door Inspanning*, voor de eer van ’t bezoek, met eene warme hulde daarna aan den verdienstelijken Direc teur, daarmee stemde natuurlijk de gan- sche zaal in. Maar een luid, oorverdoovend applaus deed zich hooren, toen de Voorzitter den heer Wier- stra als een bewijs van hooge waardeering, een lauwerkrans aanbood en een der meisjes van de gymnastiekschool de S. G. V. een zil veren medaille vereerde, waarop de woorden: «Ter herinnering aan de medewerkende meis jesklas der Gymnastiekschool*. De heer Wierstra richtte daarop een woord van dank tot de vereeniging, wees op ’t pret tige samenwerken met de leden, niettegen staande den jongsten wanklank en eindigde met een heilwensch voor de S. G. V. Zooals we dat steeds gewoon zijn van den heer W. werd ’t met zorg gekozen program ma weer correct uitgevoerd. De opkomst van de keurig in ’t wit gekleede jonge dames maakte al direct een prettigen indruk. De Vaandelreien, de Vrije- en Orde-oefe- ningen, de Staafoefeningen enz. enz., ’t publiek was een en al bewondering over ’t juist en ge lijktijdig uitvoeren van ’t bevel. Het werken aan Brug en Parterrerek, de oefeningen aan het Paard en ’t springen er over we behoeven niet te vragen, hoeveel tijd en moeite de Directeur zich moet hebben getroost en hoeveel wilskracht de kranige turners moe ten hebben betoond, om datgene te verrichten, wat men ons Zondagavond te aanschouwen gaf. De vier voordrachten van de hh. Larooy en Hoogstra vormden eene prettige afwisseling; vooral «De Bidler* viel zóó bijzonder in den smaak, dat er aan ’t gelach bijna geen eind kwam. In dat lied zit echte humor, vandaar dat er zoo’n lof mee werd ingeoogst. Laat dit voor de heeren een wenk zijn, om met meerzulken kost voor ’t voetlicht te komen; de kunst van voordragen komt er oneindig be ter door tot haar recht. De apotheose was een waardig slot van het programma. Die kranige mannenfiguren, ge huld in den fantastischen gloed van ’t bengaalsch vuur, «eenig, eenighoorden we roepen jammer, dat de aanblik van zoo’n groep niet langer gegund kan worden. Wij eindigen ons verslag met een hulde aan de muziek, die weer zoo veel bijdroeg tot opluistering van den avond, en een dwiewerf «hoeravoor de S. G. V. en haren wakkeren directeur. Een zeer geanimeerd bal, was in de eerste plaats voor de turners ’t loon na den inspannen- den arbeid, in de tweede plaats voor hen, die hun onverdeelde aandacht hadden gewijd aan al ’t schoons, dat de avond van 16 Maart te genieten gaf. LEMMER, 17 Maart 1902. Zondagmorgen liep alhier het gerucht, dat den vorigen dag ten gevolge het stormweer, een jol in de Zuiderzee, ter hoogte van het Vrouwenzand, was omge slagen, en dat de drie opvarenden allen waren verdronken. Onmiddellijk zeilde daarop onze visscher J. Kuipers ter onderzoek uit, en ’s mid dags omstreeks 12 uur keerde hij hier terug met de omgeslagen jol, gemerkt GA 5, op sleeptouw, en met het lijk van een van de drie opvarenden aan boord. Het was dat van den knecht genaamd Nanne Schakel, oud 29 jaar, van Gaastmeer. Het lijk van den schipper, ge naamd I. T. Visser van Mirns en dat van den jongen is nog niet gevonden. Het lijk van den knecht is heden alhier herkend en door de familie naar Gaastmeer vervoerd. Zaterdagmiddag tijdens het stormweer zag onze visscher A. Poepjes, zich met zijn aak in I zee ter hoogte van Mirdummerhoek bevinden- I Frieseh Groningsche Hypotheekbank. ‘jjWjj ontvin gen een exemplaar van het verslag van bovenge noemde instelling over het boekjaar 1901, uitgebracht door Commissarissen in de algemeene vergadering van aandeelhouders, jl. Zaterdag te Groningen gehou den. De balans met winst- en verliesrekening werd goedgekeurd en de aftredende commissarissen werden herkozen. In het bestuur der bank hadden geene veranderin gen plaats. Verliezen werden niet geleden, geen en kel onderpand werd ingekocht, terwijl de pandbrieven circulatie met f 1,298.900.Vermeerderde. De geregelde en krachtige ontwikkeling der bank blijkt duidelijk uit de staten der boekjaren vanaf 1891; op de balans zijn alle daarvoor vatbare rekeningen geheel afgeschreven, zoodat de pandbriefhouders de eenige crediteuren zijn. Het dividend is vastgesteld op 10 pCt. Op 31 December 1901 was aan Pandbrieven in cir culatie een bedrag van f 11,900.600. De waarborgen die de pandbrieven thans aanbieden zjjn lo. de gebouwde en ongebouwde onderpanden der hypothecaire leeningen 2o. het geheel geplaatste aandeelen-kapitaal ad f 1,500.000.— de reserve en de extra reserve, die, vermeer derd met de gekweekte'rente en haar aandeel in de winst van dit jaar, samen]zullen|bedragen f 153.553.26. De netto winst bedraagt f 66.401.53. Bij Kon. Besl. van 17 dezer is tot voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, voor den verderen duur van de zitting, die aangevangen is op den derden Dinsdag in September 1901, benoemd J. E. N. baron Schimmelpenninck van der Ojje van Hoe velaken, lid van die Kamer. (Stct.). Naar wjj vernemenjzullen aan de postkantoren met 20 Maart postzegelboekjes verkrijgbaar worden ge steld. Deze bestaan uit een omslag van karton, inhou dende 24 postzegels. Voorloopig worden boekjes uit gegeven met postzegels van 1, 3, 5 of 121/, cent. Voor den omslag betaalt men één cent meer danjde 24 post zegels kosten, dus voor een stuiversboekje f 1.21. Tel. Opgepast. Een goedhartig Amsterdammer zag giste ren hoe een vreemdeling door bekende kaartspelers, in een bierhuis in de Armsteeg werd gelokt. Hij gaf hiervan kennis aan een agent van politie en deze ging in gezelschap van een collega naar het bierhuis om den vreemdeling te waarschuwen. Een goede raad dient niet versmaad, dacht) de vreemdeling, en hij verliet zijn nieuwe vrienden. Hij mag den onbekend gebleven burger en de dienst vaardige agenten wel in dankbaarheid gedenken. Moord te Meppel. Vrijdag is G. H. G., in voorloo pige hechtenis te Assen wegens den kindermoord te Meppel, gedagvaard om te verschijnen ter strafzitting der arrondissements-rechtbank aldaar, van Donderdag 27 Maart. Zeventien getuigen zullen in deze zaak worden gehoord. Als verdediger is den beklaagde ambtshalve toegevoegd mr. P. Oosting te Assen. de, aldaar een omgeslagen jol drijven, waaraan zich drie personen vastklemden. Spoedig zeilde Poepjes de drie drenkelingen te hulp en hij mocht het genoegen smaken alle drie nog juist bijtijds, daar zij reeds bijna door de koude wa ren verkleumd, te redden en aan wal te bren - gen. Het was de jol H I 37, schipper Ids Koopman van Hindeloopen. De kapitein van de tramboot «Bolsward porteerde heden, dat het praamschip, dat Don derdag door hem in de Zuiderzee tusschen Urk en Marken, ondersteboven drijvende, was bevon den, was geladen met stratendrek, te Sneek thuis behoorde en dat al de opvarenden door Marker visschers waren gered. 3o. A’dam. 8 l I G. V B. gem 4 I Gt 31 ji

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1902 | | pagina 2