Eerste Nederlandsche Rijwielfabriek, M1HPL1TIM Mig is OH0W 8 J.AUKEMA, Sneek, WIJDS BURGSTRAAT. VRAGEN VAN DEN DAG. SPOED! 12 ffil trekt reeds de 5de klas der 369ste Staatsloterij. Snelst Goederenvervoer. %eer lage tarieven. Levensverzekering-Maatschappij „DORDRECHT." j Voor SlOClltS 50 Cent ta flOHll GOMOB IB WiMBD. GOEOKOOPE reisroute via LEMMER naar AMSTERDAM. DEVENTER. EN S. L. VAN LOOY. Porcel en GeëmailL S Redacteur Dr. H. BLINK. Dames-rijwielen 5.— booger. Quina-Larochede Directeur H. BURGERS, f 225.- 200- 185. 165 170. 150 130. 115.— 95. II' Populair Tijdschrift voor Nederland. Prijs per jaargang van 12 afleveringen met fraaie gekleurde platen f 5.40. Zondags geen Dagdienst. PAKKETTENTARIEF, met bezorging aan huis te Amsterdam, uiterst billijk. s i i: AVI XilA.U.SCHE ALGEMEENE VOORSCHOTBANK’ Banta Ba '’'ie Banïvereenigingds Heeren B, W. Blüdenstein en Co., Amsterdam. DAG- en NACHTDIENST met de prachtige Salon-Stoomschepen „HEERENVEEN’’ enBOLS WARD”. Retour naar Amsterdam. Ie klasse f 3.50 3.50 3.75 3.90 3.75 3.90 3.25 2.25 De beste en soliedste tevens goed koopste machines worden steeds geléverd, waaronder: Eclips-acatène met freewheel en rem Eclips-acatène zonder freewheel en rem Luxe-acatène Toer-acatène Luxe-Kettingwiel Model AAA AA A Om aan de vele aanvragen te voldoen, hebben wij dit jaar een goedkoop Rijwiel met volle garantie in den handel gebracht. Prijs f 80. Nachtdienst. .1. II. VAN DAAL Boekhandel, Culemborg. v UK A. H. VAN DAM, Boekhandel, Culemborg. Van HEERENVEEN 7.10 6.20 5.20 8. — 9. — 9.35 9.— 7.45 8.20 7.20 10.25 11.30 I 6 (EDM. EM. CROïN. (J. A. J. VAN DE VEN. PRAEPARATEN VAN en bij den uitgever KafJU SNEEK BOLSWARD HARLINGEN GORREDIJK DRACHTEN JOURE LEMMER 9.50 nm. Te AMSTERDAM 1 prijs 1 prijs Men toekent in bij eiken boekhandelaar AMSTERDAM, Keizersgracht 1°8. .'I 1 Voor slechts EEN KWARTJE kans om vijfhonderd gulden te winnen. Alorh franco na ontvangst van Postwissel oi Zegels a 25 cents zend ik EEN Nummer, uit te wijzen door de 5e klas der thans trekkende 369ste Staatsloterij, kans gevende op de volgende prijzen: (reeds uitgetrokken nummers worden niet uitgegeven). 1 prijs f 100.000, 4 vette Koeien of f 500. 1 prijs f 50.000, 1 Paard of f 200. 1 premie f 30.000, 1 Boerenwagen of f 150. 1 prijs f 25.000, 1 Heeren- of Damesfiets. 1 prijs f15.000, 1 Naaimachine of f40.—. 1 prijs f 10.000, 1 groote spiegel met Kroon of f 25. 1 premie f 3000, 6 rieten Stoelen of f 10. 3 prijzen f 1500, elk 1 15 els Karpet of 65 prijzen f 400, elk 1 Reuzen- 170 prijzen van f 1. Dagdienst. (G r e e n w i c h t ij d) 7.30 vm. 1.30 nm. Gevestigd te Dordrecht. Opgericht in 1873. Sluit contracten af volgens alle in gebruik zijnde tarieven. Maatschappelijk kapitaal (volteekend): Twee millioen gulden. Verzekerd bedrag: ongeveer 44 millioen gulden. Gezamenlijke reserven: ruim 7 millioen gulden. Agenten in alle plaatsen van Nederland. Adres van den Inspecteur voor dit gedeelte des lands: J. TUÏNSMA, Willemskade 63, Leeuwarden, Stationsplein 7. 's Gravenhage. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL /500.000. Verstrekt VOORSCHOTTEN op langen termijn. Geeft 4J/S pCt. OBLIGATIES uit groot 1000, ƒ500 en 100 a 100 °/0, verkrijgbaar ten kantore en bij de Heeren Bru ning S en ten Cate en Egbert Veen te Sneek. De Directie, Alom franco, na ontyangst van 50 Cent, verzend ik een Nummer, uit te wijzen door de 5e Klasse der thans trekkende 369ste Staatsloterij, kans gevende op de navolgende prijzen: (reeds uitgetrokken Nummers worden niet uitgegeven). 1 prijs f 100.000, 1 Jachtwagen met 2 Paarden of f 1000. 1 prijs f 50.000, 1 Paard en 1 Koe of f 400. 1 premie f 30.000, 1 Paard of f 200. 1 prijs f 25.000, 1 Amerikaansch Orgel of f 170. 1 prijs f15.000, 1 Damesfiets. 1 prijs f 10.000, 1 Heerenfiets. f 5000, 1 vet Varken of f 40. 1 premie f 3000, 1 Naaimachine met Kast of f 30. f2000, 1 Gebogen Machonie Penantkastje. 3 prijzen f1500, elk 1 fijn Kamgaren Heeren- Costuum of t 20. 55 prijzen f 1000, elk 1 Kinderwagen of f 8. 65 prijzen f 400, elk 1 zilveren Remonte?,- of f6. 70 prijzen f 200, elk een 2-Mans Fantasiedeken of f4. 170 prijzen f 100, elk o o Gulden. Te zanten 372 -eldprijzen i ieder een trekkingslij t. 2e klasse f 2.25 2.25 2.40 2.55 2.40 2.55 2.20 1.50 1 prijs f 5000, 1 fijn geslepen Spiegel of f 15. 1 prijs f 2000, 1 Zilveren Remontoir of f7.—. f5.—. 55 prijzen f 1000, elk 1 Harmonika ot f4.—. wekker of f2.50. 70 prijzen f 200, elk 1 rood Tafelkleed of f 2. elk een Nieuw lot voor de volgende Loterij. Na afloop der Loterij ontvangt ieder een trekkingslijst. voor slechts 50 Cent. Na afloop der Loterij ontvangt A 2de AS ET GOED EX ZILVER BEhROOXD. c2ueiv«eh Melksuiker k^/o°5oT?eK^.e/0.25.bussen 4 KEr /0-90’ 2 Tamarinde Bonbons fruit> purgatief, tegen verstopping, Aam- r 1 11111V M beien,Migraine,Congestiesetc.,vooralookalslaxan« - imAh KRAEPELIEN HOLM, Hofleveranciers, ZEIST. HÜLUMW W£Sl*® L i i p- zoowel nn kinderen c f 1 E 5 i i 6.30 5.20 i i E l 1 t i I 1 1 Door Geneeah. algemeen aanbevolen. Met Eere-Diploma en Goud Bekroonde Nderlandsche Tramweg-Mas tsobappu 4.vm. en versterkende KINA-WIJN tegen zwakte, zoowel bij kinderen als volwassenen, gebrek aan eetlust, slechte spijsvertering, zenuwhoofdpijn, ter versterking na ziekte of kraambedkoorts en hare gevolgen, QUINA-LAROCHE FERRUGINEUX in het bijzonder tegen Bloedgebrek, Bleekzucht, kwalen van Kritischen leeftijd, enz. Verkrijgbaar in flacons A f 1.90 en f 1. f* |f f) voedzaam, versterkend, aangenaam van smaak, voor dagelijksch gebruik, vooral voor kinderen, zwakken en klierachtige gestellen zeer aan te be- --j---1 en diarrhée, ook 4 --o-o- velen. Als geneeskrachtige drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen voor zuigelingen en kleine kinderen. Prijs per bus a Kgr./1.7O,è Kgr./0.90, Kgr./Ó.5O. A^ihtTlJl Of O HetrookeneenerIlalve Cigarette is voldoende ter bestrij- CllCll ding van de hevig3te aanvallen van Asthma etc. In T doosjes 4 O.8O en O.5O. - f, I voor kinderen, bewijzen de Tamarinde Bonbons van KRAEPELIEN HOLM belangrijke diensten, 4 daar de vorm voor het kind begeerlijk en de smaak aangenaam is. Prijs per doosje 0.90 en /O.5O. algemeen erkend als het BESTE huismiddel ra&UllCO bij Hoest, Verkoudheid en Keelpijn, het is ,Y een slijmoplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid, uitsluitend in M/J fleschjes verkrijgbaar. Prijs f O.2O per fleschje. ^raeparaten van KRAEPELIEN HOLM te Zeist, zijn allen voorzien van FabrisksrnArlr etiquelten, feaat-op de naam en handieekenino en verkrijgbaar bij de tneoele JS iounoiomora Apotkekere en Dre^uien.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1902 | | pagina 4