S IBilDIOEI KOEK- en BANKETBAKKERIJ Handelaren! Monsterzaken met Patentslnitint, welke het lastige gebruik van Papierbin- ders geheel voorkomt en bovendien tijd en geld bespaart. IM LINIRWE. Wed. S. Joustra Zoon. 1S S E bij F. J. van ELSELO GEVESTIGD te LEEUWARDEN Inwendige Ziekten on Kinderziekten. Eerste Groote Promciate GroBlneur Vurlotint te Winschoten. 1000 GOLDEN in contanten. Voor de Kermis! President Steyn te Nederland. 30 cent per pond. Dr. A. VONCK, Arts. MODEZAAK- Advertentie». Vraag BOOMGAARD’s fijne GronMer Koek en zijn overheerlijke KRUIDKOEK. BROODBAKKER, OOSTERDIJK, tn de Gekroonde Krakeling. Modiste en Winkeljuffrouw, om zich verder, in het vak te bekwamen. Loon geen vereischte, doch goede gelegenheid voor opleiding en goede behandeling wordt in de eerste plaats gewenscht. Trekking 30 Augustus 1902. Prijs 50 cent per lot. te wmmïo. KENNISGEVING. SNEEK, TE SNEEK. B. FALKENA Mzn., SINGEL, SNEEK. Burgerlijke Stand. J. D. VAN DER VEEN, De van ouds bekende h I 370ste Staatsloterij. Handels- en Marktberichten. Baukje Hilarides, 69 jr. wed. v. Pieter s 1 in INGEZONDEN. l n i t (Dit rijtuig was Jt particulier eigendom van den heer Kroeller, lid der firma Müller.) 9648 9657 10057 10122 10136 18349 19202 19216 19277 t e 3607 6004 6006 6047 6061 1 e l De BURGEMEESTER der Gemeente Sneek, brengt ter openbare kennis, dat het Kohier no. 1 der Bedrijfsbelasting, dezer gemeente, dienstjaar 1902/3, door den Directeur der Directe Belastingen te Gronin gen goedgekeurd den 31 Juli 1902, aan den Ontvanger der Rijksbelastingen te Sneek ter invordering is ter hand gesteld en dat een ieder verplicht is zijnen aan slag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Sneek, den 5 Augustus 1902. De Burgemeester voornoemd, ALMA. 857 3506 3507 3574 3594 Prijzen 9525 9540 9544 9582 9584 an rd rd .d n n en en .et er e- it n e vraagt Prijsopgaaf en Modelboek van Deze Monsterzakken zijn uitnemend geschikt, voor het verzenden van monsters Graan, Zaad, Koloniale producten enz. Wanneer men eenmaal de Patentsluiting heeft ingevoerd, zal men geene andere meer willen gebruiken. an n- li- le ir, or P- i- m it r- >n )r d n i- sneek;- Van den 29 Juli tot den 5 Augustus 1902. GeborenSieberen, zv Jan Ykema en Pietje Ba- teles. Simke, zv Johannes Schurer en Jantje van der Zee. Cornelia, dv Hendrik Valkema en Hodske Pool. Johan, zv Koenraad Houwink en Alaide Gertrude Dow ner. Ulrika Suzanna, dv Jan Schaapman en Maaike van der Zee. Hessel, zv Hein de Bruin en Wilhelmina Zoethout. Overleden Jongsma. EN 70 Cent per fiesch. NIEUWE STAD No. 53) SPREEKUREN 12-2. VRIJDAGS 10—2. Een Meisje, 17 jaren oud, R. K., reeds het vak opgeleid, zoekt plaatsing als Brieven onder lett. M. aan den Boekhandel A. WOUDSMA, Noordwolde (Fr.) Een huldeblijk. Botha en de la Rey hebben te Kaapstad dingen ge- zegd, die onze grootste belangstelling verdienen. Wat ons bijzonder getroffen heeft, was de la Rey’s verkla ring, dat hij niet naar Europa kwam om roem te zoeken, maar om te trachten iets voor de weduwen en weezen van zijn strijders te doen. Dat is een woord den stren gen, onkreukbaren, nederigen veldheer waardig. Menigeen raakt nu al in geestdrift bij de gedachte de hoofdpersonen te zullen zien van het heldendrama in Zuid-Afrika, dat gedurende twee en een half jaar de wereld in gespannen aandacht heeft geboeid. Me nigeen vraagt zich nu reeds af wat hulde hij dien man nen zal kunnen bewijzen, hoe hij den tol zijner bewon dering zal betalen aan diegrootsche figuren, hoe het indrukwekkendst zijn geestdrift lucht geven. Het woord van Koos de la Rey geeft nogmaals zoo treffend eenvoudig antwoord op die vraag. Zij komen niet hier, de leeuwen van het Zuid-Afrikaansche veld, om roem te zoeken, d. w. z. zich te laten vieren. Dat strookt niet met hun aard. Zij komen om wat voor de weduwen en weezen der gevallen burgers te doen. Maar precies voor hetzelfde doel hebben een aantal wakkere mannen te Scheveningen een Internationale Kunsttentoonstelling en verloting georganiseerd. Wat is nu logischer, wat eenvoudiger tevens, dan op vrij- Men meldt het volgende uit Noordwolde aan de L- Crt.: Zaterdagnamiddag is in het naburige Boyl een twaalf jarig meisje aangerand, dat met een kameraadje van Wateren was komen loopen. Een klein eindje aan den anderen kant van de school stegen twee jonge wielrijders af, waarvan de eenede meisjes met apenoten trachtte te lokken en ze daarop aangreep. Het eene meisje wist zich los te rukken, het andere werd op den grond geworpen en begon dadelijk hard te schreeuwen, wat door een paar mannen, die niet ver af waren, ge hoord werd. Een van dezen, zekere H. Jonkers, riep den aanrander bedreigingen toe en spoedde zich naar den straatweg, waarop de beide jongelieden vlug op de fiets sprongen en wegreden. De meisjes hadden hen reeds herkend als twee logo’s van den heer V. te Zorg- vlied, een veertienjarige uit Leiden en een zeventien jarig jongmensch uit Sneek, die de aanranding had gepleegd. Dat men zoo spoedig te weten gekomen is wie de schuldige was, kwam deels door de genoemde herkenning, deels door de activiteit van onzen rijks- veldwachter, die zich toevallig in de nabijheid van Boyl bevond en zich terstond per rijtuig naar Zorg- vlied kon begeven, waar hij niet alleen de twee jon gelieden aantrof, maar waar hij ook van den oudste de bekentenis wist te verkrijgen, dat hij het meisje had aangegrepen, zoodat een proces-verbaal tegen dit jongmensch is opgemaakt. Het treurigste van deze zaak is misschien, dat de aanrander heelemaal niet scheen te beseffen, welke ernstige gevolgen zijn daad kan hebben. Wegens het plegen van onzedelijke handelingen met een minderjarig meisje aan den openbaren weg, werd gisteren voor de Rechtbank te Leeuwarden tegen den 29-jarigen A. v. d. Sch. alhier, 1 jaar gevangenisstraf geëischt. Niet minder dan 1300 kinderen hebben, naar men ons meedeelt, sympathie betuigd met de feestvie ring op 1 Sept. Als de finantiën nu maar binnen komen, dan twijfelen we niet, of 't op touw gezette schoolfeest zal wel slagen. Voor de acte Fransch L. O., slaagde heden te ’sHagede heer F. Hoogland, onderwijzer aan school no. 3 alhier. LEMMER, 2 Aug. Het passagiersvervoer zoowel als het goederenvervoer met de salonbooten der Hol- land-Frieslandlijn tusschen Amsterdam en hier, neemt dagelijks toe; kwamen deze booteu toch hier de laat ste weken met ’n 70 of 80 passagiers binnen, heden middag telden we niet minder dan 105 passagiers, waarvan het grootste gedeelte per tram verder de provincie inreisde. De booten dezer Mij., naar alle eischen des tijds ingericht, zijn dan ook bijzonder ge schikt voor het vervoer van passagiers, terwijl het personentarief zoowel als dat voor goederen, in ver binding met de Ned. Tramw. M., zeer laag is gesteld. Ook kan men, wat zeker nog niet algemeen bekend is, 2e klasse tram en le klasse boot reizen, door op de boot voor een enkele reis f 0.50 en voor een retour f 0.75 bij te passen. 4 Aug. De Maatsch. der Holland-Frieslandlijn is bijzonder gelukkig met hare pleizierreizen dezen zomer, wat het weer betreft. Hadden de beide vorige tochten op 6 en 20 Juli jl. onder begunstiging van prach tig zomerweer plaats, ook met de tocht, die gisteren van hier naar Enkhuizen, met de salonboot «Heeren- veen« van deze Mij., heeft plaats gehad, trof men, be houdens een enkele regenbui op de heenreis, vooral op de terugreis vrij goed weêr. Bijna 300 passagiers namen aan dien tocht deel. Om 11.40 (gewone tijd) van hier vertrokken, kwam deze boot na een opont houd van bijna 3 uren te Enkhuizen, hier weer om 7 uur onze haven binnen, en daar de tram om 8 uur vertrok, was er voor de reizigers, die verder de provin cie in moesten, nog wat tijd om een kijkje in ons dorp te nemen, wat hier een buitengewone levendigheid gaf. Ook thans waren de passagiers weer vol lof over dit heerlijk zeereisje, dat door muziek van het corps »Ons Ideaal» alhier, was opgeluisterd, alsmede over de prachtige en gezellige inrichting van dit naar de eischen des tijds ingerichte stoomschip der Holland- Friesland lijn. 50 cent per lot. 50 cent per lot. DUIZEND PRIJZEN. DUIZEND PRIJZEN. HOOFDPRIJS: Verder: PAARDEN, KOEIEN, VETTE VAR KENS, SCHAPEN, HEEREN- of DAMES-RIJ WIE LEN, GOÜDEN en ZILVEREN HEEREN- en DAMES HORLOGES, SCHILDERIJEN, REGULATEURS, GE STIKTE DEKENS, WEKKERS, 300 prijzen zeer ge schikt voor iedere huishouding of f 2 in contanten. Het laatst uitkomend nummer 250 Gulden in Contanten. Loten te bekomen bij E. SANDERS, J. KRUL, JOH. VAN GORKUM te Sneek D. DE JONGE te Witmarsum; M. OOSTERHOUT te Bozum; D. D. WIERSMA te Oostebwierum en bij alie lotenver- koopers in Nederland. Solide wederverkoopers gevraagd door den Administrateur gevige wijze die poging tot verlichting der smarten in Zuid-Afrika te steunen door zelf loten te nemen en loten aan den man te brengen in deze verloting? Welk schooner huldeblijk kan men de drie beroemde Boe- ren-generaals want ook de Wet komt mee, naar ’t schijnt wat schooner welkomstgroet kan men hun brengen, vragen wij, dan hen bij hun komst in Ne derland te verrassen met de mededeeling, dat er reeds een uitgestrekt en zwaar fundament voor hun werk der barmhartigheid op het Gevers Deynootplein is gelegd Laten wij nu in de drie weken, die wij nog voor ons hebben, vóór de drie generaals in onze stad komen misschien duurt het nog enkele dagen langer - - ons nog eens terdege weren. Laten wij, die reeds loten hebben, er nog eens wat bijnemen ter eere en ter hul diging van Louis Botha, Christiaan de Wet en Koosde la Rey; laten wij, als wij nog geen loten gekocht heb ben, nu geen oogenblik meer aarzelen en talmen, maar onverwijld gebruik maken van de kans, die ons nog geboden is, om bij te dragen aan het stille, maar wel sprekende als het zijn mocht indrukwekkende huldebetoog, bestaande in de aanbieding van een dikke chèque in het Tentoonstellingsgebouw op het laatst van Augustus aan die drie mannen, wier figuren on sterfelijk zijn in de geschiedenis. Laat nog eens van die mannen de oude betoovering uitgaan. Komaan lezers, roept u voor den geest al wat uw hart van vreugde, trots en bewondering heeft doen kloppen in de laatste jaren voor Generaal de Wet, voor generaal Botha en generaal de la Rey en helpt ons hen te kunnen begroeten met de woorden: Mannen broeders 1 Ook in dezen bescheiden tempel der kunst en der menschenliefde wilde het vasteland, Nederland vooraan, getuigen van zijne diepe bewon dering en onverminderde sympathie voor u en uw zwaar beproefd volk. Scheveningen, 2 Augustus 1902. Het Bestuurder Haag s/he Pro-Boer Vereeniging. In de volgende maand zal publiek worden geveild: Een WINKELHUIZINGE, op een uitmuntenden stand (hoek Breede Burgstraat- Poortezijlen) te Sneek, waarin sedert een halve eeuw met goed succes eene Koek- en Banketbakkerij is uitgeoefend, thans in eigen gebruik bij den heer Th. VAN DER Feer. Inmiddels uit de hand te koop. H. FENNEMA, Notaris. COLLECTE FRIESLAND. TWEEDE KLASSE. le trekking Maandag 4 Augustus 1902. 3528, f 1000. van f 30.—. 18187 18251 18254 18320 18334 «De President, die vecht”, de «Staatsman van den Oorlog” is thans op onzen gastvrijen bodem. Nadat de Carisbrook Castle den lijdenden Reus tot Southampton had gebracht, werd deze overgebracht op de Batavier Hl, aangeboden door de firma Müller Co., en zoo kwam hij in ons land, zonder den Brit- schen bodem betreden te hebben. Op de Batavier 111 was de President, gedurende de reis naar den Hoek van Holland, onder behande ling van dr. Poutsma, een der bekende leden der Ne- derl. ambulance en vijf verplegers. Dr. Poutsma was, naar verluidt van oordeel, dat de President leed aan verzwakking van krachten, gepaard aan nervositeit. Sedert het vertrek uit Afrika is echter wel verbe tering ingetreden, maar nog steeds blijven armen en beenen verlamd. Omdat de President in de kracht van zijn leven is 45 jaar zal men hem door een zorgvuldige verpleging vermoedelijk kunnen red den. Toch is ’t een moeielijk geval, meent dr. P.; hij heeft nooit te voren een gelijk geval gehad. Te Hoek van Holland werd President Steyn namens President Kruger door den heer Wolmarans verwel komd. De firma Müller Co. had gezorgd voor rij tuigen en in drie wagens, elk met twee paarden be spannen, werd Zondagmorgen omstreeks 10 uur, door ’t Westland heen, de reis aanvaard naar Scheveningen. De paarden van Steyn’s rijtuig hadden strikjes in de Vrijstaatsche kleuren. In een gemakkelijke hou ding werd de President in ’t rijtuig gelegd, terwijl de heeren Wessels en Wolmarans bij hem plaats na men. De familie van den President volgde later. In een paar uur werd de rit afgelegd en kwart voor 12 hield men stil voor de villa »Norma.” Geweldige slagregens maakten, dat slechts een 100- tal personen den lijder in zijne nieuwe woning za gen binnendragen op een matras. Ook waren de meeste nieuwsgierigen en perslieden geposteerd voor een andere villa, omdat men meende, dat deze als woning gekozen was. (De villa «Petronella” was reeds geheel voor de ontvangst gereed!) Eerbiedig ontblootte ieder ’t hoofd, toen de Presi dent naar villa »Norma” werd gedragen. De President droeg een,'groote blauwe bril en was in een lange reisdeken gewikkeld. Een zoontje van een der ook in «Norma” logeeren- de families stond op 't balcon met een bloemruiker en later werd een reusachtig en kunstvol bloemstuk aan gebracht van wege de Haagsche Boerenvrienden; op de linten in de Vrijstaatsche kleuren las men de woorden: «Hulde den Vrijstaatschen held en staats man.” Ook behoorde er een welkoms tschrijven bij. De President werd dadelijk naar ’t slaapvertrek ge bracht, waar hij zich ter rust begaf. Een uur later kwam mevrouw Steyn met hare kin deren. Zoo ligt dan in ons land de edele Martinus T. Steyn, de trouwe bondgenoot der Transvalere, de reus naar, lichaam en ziel, de sympathiekste figuur uit Zuid Afrika, de man, die nog kort voor ’t sluiten van den vrede door de oorlogvoerende Boeren beschouwd werd als de toekomstige President van een vereenigd Zuid- Afrika, de man, die de Wet volgde op al zijn stoute tochten, de held, die niet minder de ontberingen ver droeg als de minste der zijnen. Doch de edele lijder heeft gezegd, dat hij wilde genezen van zijne ziekte, om voor zijne kinderen en zeker ook voor zijn volk te leven. Onze nederige wenschen voor zijn volkomen herstel SNEEK, 5 Aug. Boterprijs le keur f 39.50. Aanvoer 119/4, 8/fl. Vereeniging: le keur f 39,50a f 2e keur f38,50 a f3e keur f 38,a f 4e keur f 37,a f Laagste keur f Fabrieksboterf 37,a f 42,—. Aan voer 76/„ 54/„. Nieuwe Nagelkaas f 44,50 a f Kanterkaas f a f Aanvoer 1819 Kilo. Aan de Veemarkt waren heden aangevoerd: 219 Koeien, 4 Stieren, 229 Kalveren, 106 Nuchteren kalve ren, 186 Schapen, 190 Lammeren, 558 Varkens, vette en magere Biggen, 56 Kleine biggen, 1 Paard. Samen 1549 stuks vee. Prijs der Koeien f 120 a f 250Stieren f 70 a f 120; Kalveren f 18 a f 50 Nuchteren Kalveren f 6 a f 10; Schapen f 14 a f 26; Lammeren f 10 f 14Varkens, vette en magere biggen f 20 a f 85; Kleine Biggen 1 7 a f 12 Paarden f a f Vette koeien 28 a 32 ets. idem kalveren a ets. Idem varkens 21 a 225 ets. Idem biggen, Lgu- densche Markt 18 a 196 ets. Idem schapen 23 a 27 ets. Alles per kilo. De handel in alle veesoorten redelijk. IB sa sas J® 3 3 j 1 i 38 i 3 1 l 3 r l Lo d ar en Gronailme Limonade Reclame Duimpjes

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1902 | | pagina 3