Dames- en Hinderhoeden. NATIONALE Nederlandsche Tramweg-Maatschappij. ïirma IJME BAKKES, Oosterdijk 65, Sneek. B. FALKENA Mzn. Visscliers. Friesch-Grouingsche Hypotheekbank, JCuismans, Joustra’s Cognac sedert 1887 steeds met succes geannonceerd. Wed. S. Joustra Zoon, De echte Kinadruppels van Dr. DE VRIJ Handetsdrukwerk, Speciale G-oedkoope G-ezelschapsbiljetten naar HEEREN VEEN en BEETSTERZWAAG (oi Olterterp) voor minstens 4 personen in de 1ste klasse en minstens 6 personen in de 2de klasse. W Inlichtingen worden gegeven door de Directie te Heerenveen en door de Kantoorchefs. DE JONG’s CACAO in vierkante bussen van 1 K.Gf 2.20 Intermédiair Sneek. Oosterdijk, SPECIALITEIT IN !lP- LEVENSVERZEKERING-BANK Stokken, Snoeren, Dobbers Haken, Vischjes, Snellen, Koord, WAARSCHUWING. Hl isi I VADEMECUM. OPRUIMING tegen lage prijzen. gevestigd te GRONINGEN Geplaatst Maatsch. kapitaal f 1,500,000. Reserves ƒ185,577,27. S ENZ. ENZ. C. DE KONING TILLY, 1 Ji Ml BK Singel, n e e k. Haarlemmerolie, g W S c+ Dillon van P- VAN BIJSTERVELD’ 111 11 Üroscoop, te Rotterdam. Prijs per flacon f 2, Generaal-Vertegenwoordiger voor Nederland en Koloniën de Maatschappij NOVUM te Rijswijk (Z.-H.) I Agenten op de voornaamste plaatsen. NOTA’s, KWITANTIEN, ENVELOPPEN, PRIJSCOURANTEN, ADRESKAARTEN, STROOIBILJETTEN, BRIEFKAARTEN, CIRCULAIRES, POSTPAPIER, enz. met firma bedrukt, wordt zeer netjes en vlug tegen billijken prijs geleverd. CLEVELAND'S EGGSMEALop lEIERMEELJ K.G. K.G. 7< K.G. K.G In deze bussen bevinden zich de STBREOSCOOP-FOTO’S. TE ROTTERDAM. Geett 4 pet. pandbrieven uit in stukken van f 1000, f 500 en f 100. De H.H. BRUNINGS TEN CATE. als: 7t« kunnen winst geven, ƒ2.50 tot f 4.— per jaar, bij goede verzorging en voe dering met beroemd: w PRACTISCHÊ 10 CENTS BIBLIOTHEEK. ONDER REDACTIE VAN J. A. H. JOCKIN. Tot heden verscheen: No. 1. Dr. A. J. M. GARJEANNE. De behan deling van kamerplanten 10 ets. 2. Th. ALESS1E. De Boekhouding voor den Winkelier en Klein handelaar 10 ets. 3. Dr. F. LEVITICUS. Nederlandsch- Duitsch-Handels woordenboek 10 ets. Ieder boekje is op zichzelf compleet. De serie Vademecum is in iederen boekhan del verkrijgbaar. Uitgaven van van Holkema Warendorf te Amsterdam. Mijn PILLEN INTERMEDIAIR kunnen gebruikt worden zoowel door volwas senen als door kinderen. Mijn PILLEN INTERMEDIAIR bevatten geen schadelijke bestanddeelen. Directie: n een1 ÜROSCOOP*' Achterstraat 1315, HAARLEM. Inspecteur: ‘A'j vai 24 de< ric Ju] jaa De dig ter ooi raa gai ter ke on< nei dal Eli we W str dal >Ni we nie vai lijv om niz vai bel kar ter mil Om j! BELEEFD AANBEVELEND. oon Kur Aanbevelend, Teohnikum Mittweida Sachsen. Maschinen-lngenleur-Schule Werkmelster-Schule Elektrotechnische» Praktlkum. 2) woi har: dat ken mei toel plot vatt haa >1 >1 >1 borj ik v van De Bank verstrekt GELDEN op eerste hypotheek op zeer aannemelijke voorwaarden. De Directie, Mr. R. P. DORHOUT MEES. Mr. P. B. J. REELING BROUWER HIPPEN ftV GEDEPONEERD J. HANDElSMERKAjU-^- VADERLANDSCHE HÏPOTEEEKBANK, ’s-Gravenhage, Nieuwe Uitleg 6. De Directie: Mr. J. C. L. M. V. GILS. E. J. M. MASTBOOM. Correspondenten voor Sneek: Franco proefflesch f 1.20 Af gehaald - 1.10 Scheikundig onderzoek op aanvraag voor onze rekening. SNEE K. ter bestrijding van bloedarmoede, bleekzucht, Malaria (binnenkoorts) en algemeene zwakte worden uitsluitend verkocht in vierkante ver zegelde flacons met mijn naam buiten op de roode doos. Alom verkrijgbaar a 1en tegen toe zending van postw. a f 1,15 rechtstreeks en franco uit de Chemische Fabriek van H. NAN NING, Den Haag. - Hierdoor maak ik bekend, dat ik, ten einde den verkoop van namaaksel van mijne «OPRECHTE* HAARLEMMEROLIE onder mijnen naam tegen te gaan, itr de flesehjes mijnen naam C. DE KO NING TILLY heb laten gieten en de billetten, waarin deze gewikkeld zijn, voorzien heb van een wettig gedeponeerd sluitetiket, hetwelk mijne roode handteekening draagt. Alle olie dus, die deze beide merken niet draagt, is niet uit mijne fabriek afkomstig en der halve namaaksel van mijne alleen «oprechte* HAARLEMMEROLIE. Men eisehe daarom steeds de HAARLEMMEROLIE, voorzien van deze beide kenmerken, als zijnde de eenige echte. Te Sneek verkrijgbaar bij HENDRIK v. p. WELJ Jzn, buiten het Hoogend b/d Waterpoort. Maatschappelijk kapitaalf 1,000,000, Verzekerd bedrag uit. December 1902 ruim- 30,435,000,— Reserven uit. December 1902 ruim- 10,880,000, Uitgekeerd bedrag uit. December 1902 ruim- 15,000,000,— Winst uitgedeeld aan verzekerden over 3 jaar (1898 1900) - 120,000,— A. S. VAN REESEMA, Directeur. K. C. SOMMER, Administrateur. J. vanderWERFF Jzn., Leeuwarden. *»or Volwassen^ w Kinderen Paus per 8 3 8 N 8 O 8' Sc 0Q W Garantie: 32 pCt. Eiwit, 13.6 pCt. Vet en slechts 30 pCt. Zetmeel. Legresultaat-. 230—248 eieren, geheele voe der k. 1 Cis. per dag. KUIKENS, hiermede opgevoed, leggen op leeftijd van 34 maanden. Minder voederk. meer eieren. Ruim 4000 Attesten. Ruim 500 Depothouders. Levering franco alle stations. Brochure, attesten gratis en franco. Hoofd- agentschap CLEVELAND’S EGG S- MEAL te Barneveld. Let op Fabrieksmerk, op zakje en loodje C E; bedrog is voorgekomen. Depóts: S. KOOPMANS, Tuinier, Sneek. S. WESTRA, Gaastmeer. m 7. K.G1.20 0.65 0.30 Daar mij door veeljarige ondervinding ge bleken is, hoevele personen lijdende zijn aan Hoofdpijn, Lusteloos heid Bloedarmoede Geslachtszwakte, BleekzuchtRugge- mergziekte, Influenza en de gevolgen daarvan, Zwaarmoedigheid, Ge voelige pijn in den rug. Epilepsie,St.Vitusdans Tuberculose der been- deren, Zenuwziekten, Geheime ziekte, Vrou wenziekte enz. enz., is het mij gelukt een MIDDEL te vinden, dat bovengenoemde kwalen alsook andere uit het Zenuwgestel en Ruggemerg voortkomende ziekten, volkomen en afdoende bestrijdt. ’t Gebruik van eenige flacons bewerkt een in 't oog vallende beterschap. Overal verkrijgbaar in bovenstaande ver pakking, voorzien van mijn handteekening.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1903 | | pagina 4