STIL PROTEST Ijswegencentrale Sneek - Wymbritseradeel en IJlst heeft technische commissie snekerWoerier N M K J Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van en 11 IJLST oh- b' - iiiffliiiiiiuiHiuiiBiniiiiiiiiniifflffi trekken steeds meer belangstelling Nieuwjaarsrecepties burgemeesters Vertrek kosters-echtpaar Hoogeterp betekent aderlating voor Gaastmeer Vorig jaar 4.588 dieren minder dan in '71 aangevoerd VRACHTWAGEN ONTVREEMD IN SCHARNEGOUTUM V V’ t I ffliiiiiiiiHiiiiiiiiiiiHiiiiiiffliiin OP VEEMARKT SNEEK J BIJZONDER RUSTIGE JAARWISSELING IN STEDEKE IJLST Verschijnt: maandags en donderdags DINSDAG 2 JANUARI 1973 128ste JAARGANG No. 1 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN e.o 11 WSNEEKER NIEUWSBLAD en de Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT. SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD 1 S'C 1 MM 1 t, 5>- -9» W WO* - - f SNEEKER NIEUWSBLAD b.g.g. i» De men UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendan? b.v. I I Op de veemarkt te Sneek die door gaans dinsdags gehouden wordt, wer den in het afgelopen jaar aanzienlijk minder dieren aangevoerd dan in 1971. Bedraagt het totaal over 1971 136695, over 1972 is dit 132107. Dat houdt in dat er 4588 stuks vee minder naar de veemarkt gebracht werden. dering had voor het werk dat de kos teres immer verzette. „Ik heb haar al tijd bewonderd om haar rustig over zicht over alles.” De vrouwenvereni ging had dan ook speciaal voor haar iets gekocht: een Hindelooper spiegel met borstel. „Ik weet zeker dat dit in goede aarde valt, want „der is pinfis- ke”, zo zei mevrouw Bruinsma. Haar man voegde hieraan een uitnodiging om te komen logeren toe: „Het is hier toch een recreatieoord”. De gistermorgen en -middag in Sneek en MIst gehouden nieuwjaarsrecepties van de respectieve burgemeestersecht- paren werden, „gemeten” naar de cij fers van voorgaande malen, uitstekend bezocht. Veel ingezetenen van beide steden trokken naar de stadhuizen; hier heerste dan ook een gezellige drukte. De heer en mevrouw Van Haersma Buma drukten in de burgemeesterska mer de hand van onder meer verte genwoordigers van de gemeentepolitie en verenigingen, wethouders, raadsle den en oud-burgemeester van Sneek en Sloten, de heer L. Rasterhoff. In de aangrenzende kleine raadzaal maakten de talrijke bezoekers van de gelegen heid gebruik elkaar voor dit jaar het beste toe te wensen. Burgemeester H. W. F. Mumsen en z’n echtgenote, ge flankeerd door de beide wethouders, kregen in de knusse Ulster raadzaal visite van naar schatting zeventig stad genoten. Het was voor de derde keer, dat in „het stedeke” een nieuwjaars receptie was belegd; het aantal be zoekers nü lag aanzienlijk hoger dan dat van vorig jaar. Toen immers be klommen een veertig Ulsters de trap pen van het stadhuis. Deze foto geeft een indruk van de nieuwjaarsreceptie in IJlst, die, in tegenstelling tot die in Sneek, geen „staande” was. (Foto Stu dio Ger DiJs) imwnunsnna>ut£^toos bbkbk sn omstukm De gespecificeerde aantallen zijn als volgt: (tussen haakjes staat de aan voer van 1971): runderen, waaronder vette: 3822 (5103); nuchtere kalveren: 53438 (54020); vette- en graskalveren: 6 (80); schapen en lammeren: 66595 (70154); varkens: 5188 (3793); biggen: 1607 (2187); bokken en geiten: 1451 (1358). Applaus was er voor de heer O. v. d. Woude uit IJlst, die in z’n eentje de veegmachine in elkaar had gezet, en verklaarde, dat hij nu, klaar voor ge bruik is. „De proeven wettigen de ver wachtingen, die we ervan hadden,” liet voorzitter Cazemier in dit verband nog weten. Grote voordelen van deze veeg machine zijn, dat nu snel een route kan worden uitgezet, en (en dit zeker niet op de laatste plaats) dat de be stuurder nu warm en droog zit. Het apparaat kan *s nachts ook dienst doen. In zijn openingswoord zei de heer Ca zemier dat men de laatste jaren niet vaak daadwerkelijk werkzaam is ge weest. „Misschien komen we dit jaar tot activiteiten; niet dat we nu niet actief zijn, want we hebben ons steeds bezig gehouden met wat zou kunnen komen...” ADMINISTRATIE Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4%34 4235, 2247 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank ste was bijna een toertocht gehouden; er waren al 3000 startkaarten aange vraagd, maar tijdens de laatste be spreking viel de dooi in. Op 31 janu ari en 1 en 2 februari, nadat veel le den het ijs hadden geïnspecteerd, kon op veel plaatsen al geschaatst worden; de Ijsclub Heeg schreef, ondanks de invallende dooi, en zonder medeweten van de ijswegencentrale zelfs een tocht uit„We moeten goed door drongen zjjn van onze verantwoorde lijkheid”, zo stelde de heer Lanting. „Het is ja of nee, en misschien mag De „vrouwenvereniging” werd verte genwoordigd door mevrouw A. Bruin sma-Adriaanse, de vrouw van de domi nee. Mevrouw Bruinsma betreurde het dat haar buren, die jarenlang naast de pastorie woonden, hun domicilie nu er gens anders hebben en liet duidelijk tot uitdrukking komen dat zij veel waar- ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 8,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Jüg Or» ,m-U. W, «WWUIHMIK IK De jaarwisseling is in Ijlst bijzonder rustig verlopen. Opzienbarende gebeur tenissen hebben zich niet voorgedaan. Natuurlijk werd er, zoals alom in den lande, erg veel vuurwerk afgestoken. Dit gebeurde evenwel niet eerder na dat de laatste klanken van de luidende klokken na twaalf slagen waren ver storven. Voornamelijk op de Mister overkluizing en bij de brug is er flink geknald. De jeugd ontdekte hier en daar nog wat voor hen bruinbaar „ou- dejaars-materiaal”, dat naar hun me ning nodig een nieuwe bestemming moest hebben. Tot excessen is het dus niet gekomen. Fr. De heer Van der Wal zei, dat deze sa menwerking voor hem een grote ge ruststelling betekent. „Ze vroegen me wel eens: wanneer worden de banen uitgezet en de wakken afgebakend. Het is mooi hierover nu overleg te kunnen plegen,” zo zei hij. „De verantwoorde lijkheid drukte zwaar op me; het is goed de zorg nu te verdelen over meer dan één man.” Nadat dit onderwerp, in de rondvraag aangesneden, was af gehandeld vroeg secretaris C. Lanting uit Oppenhuizen de aanwezige 17 le den, bij wie geen Snekers(...), meer ini tiatief in perioden, dat er voor de ijs wegencentrale inderdaad werk aan de winkel is. „Het is wel gebeurd dat wanneer wij vroegen: Hoe staat het er bij jullie bij, we te horen kregen, dat men dat nog niet wist. Als de tijd voor verkennen aangebroken is, neem dan even contact met ons op”, ver zocht de heer Lanting. Vermoedelijk in de nacht van donder dag op vrijdag is in Scharnegoutum de rode Bedfordvrachtwagen van de heer T. Walinga, expediteur en hande laar in veevoerders, gestolen. De wa gen, die een laadvermogen van 7,5 ton heeft, was gestald op het terrein ach ter de leegstaande zuivelfabriek. De heer Walinga had de auto, omdat hij ziek was, niet nodig. Zondagavond kwam zijn echtgenote tot de ontdek king dat de afgesloten vrachtwagen verdwenen was. Enkele dorpelingen hadden hem donderdag nog zien staan. De wagen heeft een open laadbak en is bijna tien meter lang. Het kenteken is TS/15-02. In de op 28 dec. in restaurant Piso ge houden algemene ledenvergadering van de Ijswegencentrale Sneek-Wymbritseradeel-Ijlst gaf technisch advi seur J. van der Wal uit Oppenhuizen te kennen van zijn grote verantwoor delijkheid in het rayon wel eens wakker te hebben gelegen. „Het is me evenwel niet meegevallen jeen vervanger te vinden, maar is het ook moge- Ijjk een technische commissie in het leven te roepen”, legde hjj het cen traal bestuur voor. Voorzitter B. Cazemier uit Oosthem toonde begrip voor de situatie, waarin de heer Van der Wal heeft verkeerd. „Maar we hebben uw werk gezien als een centraal oriënteringspunt. De praktijk is nu toch ook zo, dat u uw voelhoorns uitsteekt,” zo meende de heer Cazemier, die het echter uitstekend vond nu de technische commissie een officiële status te geven. De heren R. F Nagelhout, Woudsend en P. S. Piersma, Heeg, zegden, staande de vergadering hun medewerking in deze commissie toe. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4^33 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 VERZEKERING Is onlangs in de vergadering van de Friese Ijsbond uitvoerig gesproken over de verzekering van deze „verken ners”, dit punt was ook nu goed voor gespreksstof. De heer Cazemier wees er op, dat wanneer men in opdracht van de ijswegencentrale het ijs opgaat, men de avond daarvóór dat moet mel den bij het secretariaat, P. Walma- strjitte 14 in Oppenhuizen (tel. 05153- 273), tenzij men zelf reeds een goede heeft afgesloten. „Riskeer niets,” drukte de heer Lanting de vergadering op het hart. Aansluitend op deze be- stuurs-mededeling zei de heer Piersma, evenals de heren D. v. d. Werf en G.’ de Boer uit Sneek en F. S. Posthumus, Oosthem herbenoemd in het centraal bestuur, pogingen in het werk te zul len stellen een reddingslijn te maken. Het bestuur zou zich eveneens bera den over dit middel, dat bestaat uit een rond plastic schijfje, 10 meter ge vlochten nylon touw met een dreg. Uit het jaarverslag van secretaris Lanting bleek, dat het jjs in de twee „noemenswaardige” vorstperioden vrij onbetrouwbaar was geweest. In de eer- spreking gehad met predikanten en ver tegenwoordigers van de politieke par tijen. Er is toen een kommissie van aanbeveling gevormd, waarin onder meer de heren W. G. Baarda, me vrouw Maria van Everdinge, pastores A. Braakhuis en J. Beeres en tal van Sneker predikanten zitting hadden ge nomen. Opvallend was overigens wel dat er geen enkele dominee mee liep. Tijdens de tocht werden stencils uitge deeld („Ieder van ons voelt hoe ab surd dit geweld is, dat steeds huive ringwekkender wordt, wij allen voelen ons ook machteloos”). Een uur na de start, om drie uur, waren de „protest- wandelaars” na een fikse route door de Noorderhoek en de binnenstad te hebben gelopen, terug op de veemarkt. Foto Studio Ger Dijs heer Rein Hoogeterp (67) is, sa- met zjjn vrouw Jantje Hoogeterp- de Jong, 27 jaar verantwoordelijk ge weest voor het schoonhouden van de Hervormde kerk en haar bijgebouwen in Gaastmeer. Hij is echter verhuisd naar Woudsend; zondag nu vervulde hij voor de laatste maal het kosters ambt. Na de kerkdienst nam hij af scheid van de gemeenteleden, onder wie dominee J. W. Bruinsma. „Het wordt een hele toer weer zo’n goede koster te vinden. Het vertrek van Hoo geterp en zijn vrouw is een aderla ting voor ons dorp”, zo zei de heer M. Westra, oud-kerkvoogd. Met die woor den vatte hij uitstekend samen wat reeds te berde was gebracht. Als per soonlijke gift overhandigde hij de heer Hoogeterp een enveloppe met inhoud. er niet bij zjjn.” Penningmeester J. v. Brug uit Woudsend vertelde, dat de uitgaven de inkomsten dit jaar hadden overtroffen 2.373,08 tegen 1.823,90), maar dat de ijswegencentrale niete- min momenteel 18.243,18 in kas heeft. De heer K. van Berkum, administre rend kerkvoogd, vond dat iedereen een voorbeeld kon nemen aan de wijze waarop de koster en de kosteres de zaakjes altijd regelden. Namens de kerkvoogdij bood ook hij het echtpaar Hoogeterp een enveloppe aan. Jam- mergenoeg kon mevrouw Hoogeterp, door griep geveld, niet aanwezig zijn. Daarom nam haar man alle afscheids cadeaus in ontvangst. Het bleef niet bij couverts: namens de gemeentele den gaf mevrouw B. Cramer-Postma een kraantjeskan en een bloemetje, terwijl haar man, de heer R. Cramer, namens de begrafenisvereniging en de plaatselijke afdeling van de CHU een wandbord schonk. C.igeveer zestig zeventig Snekers hebben gisteren geprotesteerd tegen de oorlog in Vietnam. Zij uitten hun mis noegen omtrent de gedragingen van Amerika in dit land tijdens een „stil le” en waardige tocht door Sneek, waarbij leuzen werden meegevoerd als „stop alle geweld” en „vrede in Viet nam”. Het initiatief tot het organise ren van deze in alle rusit en orde ver lopen protestmars is voortgekomen uit de Stichting Open Jeugdwerk Sneek, het aantal deelnemers viel tegen. De start van de mars vond plaats op de veemarkt, waar de projektieleider van de SOJS, de heer Koos Hoozemans er op wees dat men niet te veel mofet verwachten van de vredesonderhande lingen tussen Amerika en Noord-Viet- nam, welke vandaag zijn hervat. Hij zei een beetje teleurgesteld te zijn om trent de deelname, maar weet dit voor namelijk aan de berichten van zater dagavond als zouden de bombardemen ten zijn stop gezet. Dit is slechts ge deeltelijk het geval, beneden de 20ste breedtegraad worden namelijk nog steeds luchtaanvallen uitgevoerd. De heer J. Baarda, voorzitter van de SOJS, merkte op de tijd van voorbe reiding wel erg kort is geweest. Eerst zaterdagmiddag heeft men in het jon gerencentrum „De Meerpaal” een be- S: I -• wy,■-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1