in B. en W.: afbraak platteland nu halt toeroepen Dr. H. WIERSINGA SPREEKT [N SNEEK OVER VERZOENIN G FRISO NODIGT BEJAARDEN UIT OP GROTE FEESTAVOND o ^ekerWqerier Il Officieel Orgaan en van OP TWEEDE INFORMATIE-AVOND Jeugd Gaasterland en Sloten creatief IJLST I de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Gestolen Fiat in Bolsward terug gevonden t Politiek Trefpunt krijgt een vervolg Misschien volgend jaar met aantal andere bedrijven O ■Mm ■Dl de 7W EERSTE BEWONERS IN FRITTEMAHOF Oecumenische werkplaats vraagt aandacht voor ontwikkelingswerk Brazilië 7 VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIN IIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIBR ■O v- Het Sneek» Nieuwsblad i. een gecombieende nitg». een NIEUWE SHEERER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBIAD 1 1 f SNEEKER NIEUWSBLAD afgelopen 25 jaar jtVWVUWWUWVWMWtWWWWW zijde hebben de dames H. Hofstra, Eigenlijk lag deze suggestie wel b.g.g. Wymbritseradeel verloor ’n kwart eeuw 2000 inwoners Verschijnt: maandags en donderdags te onze ders: iedereen staat er positief tegen over. Allereerst de leden van de per- i van te- DONDERDAG 4 JANUARI 1973 128ste JAARGANG No. 2 DH blad verschijnt bovendien donderdags huls-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN ex» Zondag om 10 uur zal in de Oecume nische werkplaats te Blessum een bij zondere dienst worden gehouden, die geheel in het teken staat van het ont wikkelingswerk in Brazilië. Medewer king verlenen het groot Amazonas- koor en een combo o.l.v. H. J. v. d. Meer uit Sint Nicolaasga. Predikant is pater Joop ae Lange die zelf in htet Amazonas gebied in Brazilië werkt en momenteel met studieverlof in Neder land is. Organist is Marcus Veenstra, Menaldum. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling} Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 et. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs door het bestuur van de personeels vereniging, dat bestaat uit de heren B. Hoekstra voorzitter, K. Wynstra, secretaris, de heer Jonker en de he ren B. Bak, H. Steenbergen, H. Snijder en F. van der Molen gevraagd het feest by te wonen en het spreekt van zelf dat deze geste een positief ont haal vond. voor de hand, want aannemingsmaatschap- py Friso is betrokken geweest by de bouw van veel bejaardentehuizen in Sneek. Bewoners van deze centra, te weten Frittemahof, Cruycebroedershof, Wumkeshüs en Njj Nazareth, werden De op 22 december gestolen Fiat 850 van de heer A. ten Cate uit Sneek is dinsdag in Boisward terug gevonden. De heer J. J. Agricola, een vertegen woordiger van automobielbedrijven Rinnert de Jager, ontdekte de wagen, die geparkeerd stond op de Turfkade. Een nadere inspektie leerde dat de dader(s) voor het starten van de mo tor de draden (heeft) hadden door verbonden. Een kontaktsleutel werd hierdoor overbodig. Van de foto-appa- ratuur die in de auto lag, wordt niets vermist. Van de dader(s) ontbreekt tot nu toe elk spoor. Impressariaat Holland-Telstar heeft de opdracht gekregen de artiesten te enga geren. Optreden zullen o.a. de Moun- ties, Ben Cramer en Patricia Paay. De 200 verwachte bejaarden worden door bussen van een reisbureau gehaald en teruggebracht. Welk bureau dit gaat doen is nog niet bekend. Het staat in ieder geval wel vast dat par ticulieren niet zullen worden ingescha keld omdat dat niet te realiseren is: er zijn te veel bejaarden en na afloop van het programma is er gelegenheid te dansen, zodat het nogal veel orga nisatietalent vraagt mensen te charte ren die de ouden van dagen terug wil len brengen. In Blauwhuis ziet men erg uit naar een betere accommodatie op het ge bied van de sport. De bedoeling is het veld te vergroten, een oefenhoek aan te leggen en een was- en kleedge- legenheid te bouwen. Hiermee zal een bedrag van 125.000 gemoeid zijn. Het sportveld in Jutrijp-Hommerts zal in het voorjaar worden ingezaaid. nu voor handen. De leden van de personeelsvereniging van de aannemingsmaatschappij Friso B.V., houden vrijdag 26 januari hun jaarlijkse feestavond in Amicitia. Tot nu toe (de vereniging bestaat vanaf 1971) werd dit in de foyer gedaan, Om dat de optredende artiesten dan echteer met een beperkte accommodatie ge noegen noesten nemen, besloot het bestuur dit jaar de grote zaal af te hu ren. De 180 van de 300 werknemers van Friso, die lid zijn van de personeels vereniging kunnen deze zaal niet vullen, ook nitet wanneer men hun introdu- cees erbij optelt. De heer B. Jonker, bedrijfsleider en penningmeester van de vereniging kwam op het idee bejaarden uit te nodigen. De derde avond in deze serie infor- matie-avonden zal verzorgd worden door de nieuwe secretaris-generaal van de Nederlandse Hervormde Kerk, dr. A. H. van de Heuvel. Hij zal donderdag 29 maart de serie af ronden met het thema: „De gemeen te van Christus in mondiaal ver band”. De christelijke basisschool in Gaast- meer zal naar het zich laat aanzien eind volgende maand klaar zijn. Een lang gekoesterde wens van de Gaast- meerders gaat dan in vervulling. Foto Studio Ger Dys '•■•«Sift UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank Er moet voorts een duidelijke keuze worden gemaakt tussen te handhaven en te ontwikkelen dorpen, waarbij bij de te handhaven dorpen het beleid gericht zal zijn op behoud, mogelij kerwijs versterking van het inwo nertal en reconstructie van ’t woon- milieu. Bij de te ontwikkelen kernen zal hiernaast gestreefd worden naar uitbreiding van de werkgelegenheid en vergroting van de woonfunktie. Nijland, Blauwhuis, Jutrijp-Hom merts en Oppenhuizen-Uitwellingerga zijn ondermeer bedoeld als ontwik- kelingskemen. De overige dorpen zijn, met uitzondering van de Lege Geaen en het gebied rond Oosthem, Folsgare, Abbega, Abbegasterketting en Nijezijl, afhankelijk van de aan gewezen kernen. gestookt. De tweemansschool is ook veel te klein: het gebouw bestaat uit twee lokalen en een turfhok. Het hoofd, de heer R. Cramer, is dan ook danig ingenomen met het nieuwe onderko men, met de bouw waarvan een klein jaar geleden begonnen is. De christelij ke basisscholen in Heeg en Scharne- goutum zullen met een vijfde lokaal worden uitgebreid, terwijl bij de school in Oudega een vierde lokaal zal wor den gebouwd. Hert Politiek Trefpunt zal een vervolg krijgen. Op 19 november is de laatste bijeenkomst geweest in het Singeltsje. De maand december is een bezinmngs- periode geweest en op 15 januari zal er een vertegenwoordiger van de Pro gressieve drie in het bekende etablis sement aan de Singel zijn zegje doen. De volgende aflevering is gepland op 19 februari. Dan komt er iemand van de WD praten en een maand later, op 19 maart is de beurt aan de confes sionele partijen. In de inleiding op zijn herschreven proefschrift schrijft dr. Wiersinga dat hij vooral tot het schrijven van dit tweede boek gekomen is om de ethi sche konsekwenties breder uit te wer ken: wat betekent Jezus’ verzoenings- patroon voor de vervreemding die men sen met hun naaste medemensen bele ven. Op de tweede grote informatie-avond van de hervormde gemeente van Sneek zal de bekendé gereformeerde theoloog-studentenpredikant dr. H. Wiersinga uit Amsterdam spreken over zyn langzamerhand zeer bekend geworden wetenschappelyke verhande ling: „Verzoening als verandering.” Deze avond wordt volgende week don derdag in de Ichthuskerk gehouden en begint om 8 uur. Na de inleiding zal er gelegenheid zijn vragen te stellen of met de spreker van gedachten te wis selen. Deze informatie-avonden worden voor al gehouden ten behoeve van de onge veer 20 gesprekskringen, die naar aan leiding van deze avond opnieuw bijeen komen om het thema te bespreken. Daarnaast staat de avond open voor alle belangstellenden. De avond en het thema van de avond zijn een vervolg op dë eerste informatie-avond, waarop dr. G. H. ter Schegget uit Doorn sprak over „gerechtigheid”. De dis sertatie van dr. Wiersinga uitvoe rig besproken op de laatste synodever gaderingen van de Gereformeerde ker ken is onlangs in eenvoudiger en verkorter vorm uitgekomen onder de zelfde titel in. de oekumeneserie van de uitgeverij Bosch en Keuning te Baam. BEKERING Dr. Wiersinga gaat er van uit dat de bijbelse boodschap van verzoening te weinig gehoord is als „verandering”. Naar zijn mening heeft dit centrale woord in de bijbel en in de geloofs voorstelling de strekking van „veran dering”. Het evangelie vertelt hoe mensen tot „bekering” (verandering) worden gebracht en de relatie tussen God en hen zich herstelt. Deze veran dering blijkt in direct verband staan met de verandering van tussenmenselijke relaties. Jezus geeft ons met zijn optreden en vooral met zijn levenseinde een patroon aan, hoe wij verzoening kunnen scheppen in per soonlijke, maatschappelijke en politieke verhoudingen. Gods handelen waar borgt een werkelijk „menselijk” hande len tegenover elkaar. Volgens b. en w. dient er rekening mee te worden gehouden dat binnen niet al te lange tyd een nieuwe kleuter school in Heeg zal moeten worden ge bouwd. De bouw van de nieuwe chris telijke basisschool in Gaastmeer na dert zijn voltooiing. Het nieuwe, twee- klassige gebouwtje zal vermoedeljjk in februari door het bouwbedrijf Plantin- ga uit Scharnegoutum worden opgele verd en dan is na jarenlang lyden de jeugd van Gaastmeer eindelijk in de ruimte gekomen. Het oude gebouw, waarin aan 36 kinderen les wordt ge geven, is hopeloos verouderd. De ka chel wordt nog met houtjes en turf Verschillende kinderen uit Balk en om geving hebben zich in de kerstvakan tie uitgeleefd in creatief knutselen. Onder leiding van leden van de Maat schappij voor Nut van ’t Algemeen zijn zo’n zestig kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar in de Treemter in de Gaasterlandse hoofdplaats daarmee bezig geweest. Zij waren in drie groe pen ondergebracht. Het was de tweede keer, dat deze speldagen voor de jeugd op touw wa ren gezet. In ’71 had men de toegang vrij gelaten, en toen was er een ware stormloop op de Treemter geweest. On geveer 180 kinderen moesten toen ver maakt worden, wat de leiding soms voor schier onoplosbare problemen stel de. Nü kregen de kinderen van leden uit het departement Gaasterland-Slo- ten de kans, van andere zijde kwam daarop geen kritiek. Vrijdagmorgen, toen één van onze me dewerkers deze foto schoot waren de kinderen bezig met het maken van een circusarena, terwijl later op de dag, onder leiding van de „creatieve baas” E. A. Dijkman, een poging tot „fin gerpainting” werd ondernomen. Op de achtergrond (met pijp) Gaasterland» gemeentesecretaris K. de Groot. Een instandhouden of zelfs verbeteren van de leefbaarheid kan volgens het college van b. en w. gerealiseerd worden door op planologisch verant woorde wijze de bebouwingsmogelijk- heden bij de verschillende dorpen uit te breiden. „Wat is er dan voor re den voor een overhfeidsbeslissing om mensen woongeluk te ontzeggen, dorpsuitbreiding te verbieden en enkele kernen te stimuleren?”, vraagt het college zich af. De woning is in de eerste plaats voor het individu, het gezin en het is de taak van de over heid aan deze wens zoveel mogelijk tegemoet te komen en daarvan uit gaande door planologische en milieu hygiënische maatregelen deze woning bouw te reguleren. Het is naar de me ning van b. en w. in de eerste plaaits een zaak van het gemeentebestuur om te beoordelen welke dorpen voor uit breiding in aanmerking komen. Uit gaande van de in Wymbritseradeel aanwezige mogelijkheden speelt het college met de gedachte omtrent een dorpenpatroon dat in belangrijke mate wordt bepaald door de funktie, die de respektievelijke dorpen kunnen vervul len, waarbij men uitgaat van de ruim te, die ook het bestaande dorpenplan hiervoor geeft. In dit plan worden Woudsend, Heeg, Oudega, en Schat- negoutum als zelfstandige dorpen aan gewezen. Het is gewenst om hier tot een duidelijk patroon te komen, de voorzieningen op een redelijk peil te handhaven en te zorgen dat de bevol king niet verder terug loopt en de dorpsstructuren aangetast worden door leegstand en afbraak. troon”, dat bedoeld is als variant op het naar de mening van burgemeester en wethouders veel te strakke provinciale dorpenplan. Aan de afbraak Van het platteland moet dringend een halt worden toegeroepen en volgens Wym- britseradeels presidium zyn de mogelijkheden daartoe Sinds Nieuwjaarsdag zijn drie ka- mere van de personeelsafdeling van het in aanbouw zijnde bejaar- 4 denoetrum Frittemahof aan de Leeuwarderweg bewoond. Op de eerste etage aan de Groene Dijk- zijde hebben de dames H. Bofstra, J J hoofd van de huishouding, T. Vis- ser, adjunct hoofd van de huis- houding en de heer Lenstra, han- 4 dy man, ofte wel ’technische’ man i alvast hun intrek genomen in hun kamers. Zij brengen het huis reeds op orde voor 5 februari wanneer t de bewoners van het Cruycebroe- dershof verhuizen. Dat houdt in i dat zij o.a. bezoeken afleggen aan J hen die een kamer zullen betrek- ken, om te vertellen wat allemaal wel of niet meegenomen kan wor- den. Het voltallig personeel zal 4. bestaan uit 29 personen. 4 In Wymbritseradeel is in uitvoering de bouw van 292 woningen, waarvan 130 woningwetwoningen. Voor 1973 zijn nog geen plannen ingedieend met het oog op de nog niet afgeronde planolo gische werkzaamheden. Als overloop van het vorig jaar zal er een beschik king komen voor 54 woningwetwonin gen, terwijl de Rijkssteun Woningbouw Friesland de minister geadviseerd heeft nog 30 premiecorporatie- en 45 andere premiewoningen toe te wijzen. Met de Plaatselijke Commissie is overeenstemming bereikt omtrent de toekomstige uitbreiding van de be graafplaats te Ypecolsga met 5000 vierkante meter, terwijl men het ook eens is geworden met de Noordelijke Recreatieondememing, die over het Gés te Oppenhuizen een recreatieoord wil aanleggen, over de verdeling van de kosten van de over het Gés naar het toekomstige oord aan te leggen weg. VOLGEND JAAR WEER Het personeel van de bejaardencentra, in heit bijzonder zij die de bewoners van de bejaardencentra begeleiden, is ook welkom. Personen, die gebruik moeten maken van een rolstoel worden aan weerskanten van de zaal opge steld, de consumpties zijn voor reke ning van de personeelsvereniging. Wanneer blijkt dat dit experiment in slaat, wil het bestuur dart door zijn leden gevolmachtigd is vrij te hande len, volgend jaar weer een dergelijke avond op touw zetten. Of dan, evenals in ieder geval heeft het initiatief veel nu, bejaarden worden uitgenodigd weet kans van slagen. Hoe kan het ook an- men nog niet. „Het is misschien mo- - - - gelijk samen te werken met andere j^nêêlsvereniging. Zij hebben bedrijven die, naar aanleiding van ons voren bericht gehad en niet gerecla- voorbeeld zeggen „Laten wij ook zo- meerd. De directie van de aanne- M mincsmaatschappii heeft haar steun iets doen”, dan kan de bewoners van toeg®zegd; de Siren van de bejaar- deze centra een geregelde feestavond dentehuizen hebben geen enkel bezwaar bezorgd worden”, zo zegt de heer ingediend, evenmin als de uitgenodig- Wijnstre. den- ...1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1