SCHEURING IN MIDGET GOLFCLUB SNEEK ’N FEIT 1 I I ■-•t- ■i’ en van Ver.gebouw in Oppenhuizen krijgt subsidie van f 4.000,- Sluizen verre vanideaal ii Officieel Orgaan OPGERICHT DINSDAG TWEEDE VERENIGING I f i de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST TEGEN DE LAMP Legaat voor Fries Scheepvaart Museum Schorsen en royeren P. K. Bruinsma was oorzaak van wrijving DOORVAART IJLST IS VERMINDERD 2 gewonden, 5 auto's beschadigd bij ongeval rijksweg 43 ■si IHIBlUlllllllllllliaillllMIIIIIW miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM y JOYRIDING STOPT TEGEN ’N GEVEL WSNEEKER NIEUWSBLAD COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de snej^Xkoerier Anker en onderdelen van boeier „Stavo” In Sneek zijn sinds dinsdag avond twee midgetgolfclubs. Naast de al zo’n zeven jaar be staande midgetgolfclub ’Sneek’ is toen namelijk ’Le Limace’ (de Franse vertaling van de slak, zo één van de banen op het parcours heet) opgericht. Deze nieuwe vereniging telt acht leden, van wie zeven aan gesloten zijn geweest bij de midgetgolfclub ’Sneek’. SIGARETTEN-ROOF BIJ SPAR-WINKEL Meineed van J. Meijs in zaak tegen Anton B.? Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, BOM - Klaas Muizelaar: h.g.g. ki-S 1 Verschijnt: maandags en donderdags groepje vrienden winder voorop) daartegen. MAANDAG 8 JANUARI 1973 128ste JAARGANG No. 3 PIET KOOS BRUINSMA voorzitter Le Limace Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN m jesluizen daarentegen wordt men vaak 1 i ook zou men hier duidelijker moeten weten, welke sluis men moet hebben. De organisatie deugt niet, werd gesteld. Men zou een voorbeeld aan de gang van zaken op 0WI.H.I (M*«> m A tM«. WYNMUttlUMIl «UT Beroepsschippers klagen over situatie bij de Oppenhuizerbrug f SNEEKER NIEUWSBLAD Zuidwesthoek zei desgevraagd overi gens dit wel te verwachten zal men een verzoek richten tot het gemeente bestuur van Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand, 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs „Het is verboden in door gedeputeerde staten aangewezen vaarten een vaar tuig, vlot of drijvende inrichting te leggen of te laten liggen”, aldus het voornaamste deel van artikel 21 van het waterreglement Friesland, dat van toepassing is op het op deze foto af gedrukte stuk vaart. Vrachtschepen noch plezierjachten mogen hier dus afmeren. Door beide partijen wordt tegen dit verbod echter wel gezondigd; de beroepsschippers zjjn van oordeel dat tegen hen strenger wordt opgetre den dan tegen de waterrecreanten. (foto Studio Ger Dijs) Piet Koos Bruinsma was het met de schorsing niet eens, ging, zo weeet KI. Muizelaar, een handtekeningenactie houden, en verscheen wel bij de natio nale titelstrijd in de Keizer Karelstad. Wait vond de NeMiBo daarvan? Wel, men nam de schorsing door de club niet over, en liet Bruinsma, individu eel, z’n gangetje gaan. Piet Koos, die in ’69 Nederlands B-kampioen en in ’71 reserve A-kampiohn was geworden is naar het oordeel van zijn vriend Gerrit Stoelwinder (in ’70 Nederlands Jeugdkampioen) door de club „Sneek” opzettelijk, moedwillig „genomen”. Hij zat voor z’n HAVO-examen, en moest eens een half uur vóór de com petitiewedstrijd op de baan zijn. Bruin sma had al gezegd, dat hij in verband met z’n studie wat later zou komen”, zo verdedigt Gerrit zich onder meer. Vervolg op pagina 5- In de nacht van zaterdag op zondag is een DAF-personenauto tegen de gevel van ’t pand Prins Hendrikkade 44 ge botst. De beide inzittenden kozen ’t ha zenpad. De zwaar beschadigde auto lieten zij achter; deze bleek eigendom te zijn van de heer J. C. P. de Vries uit Heerenveen. Het Fries Scheepvaart Museum bezat reeds enige andere onderdelen van de „Stavo”, zoals de bedelbalk en de kluisborden, alsmede de roerkop, in dt vorm van een getulbande Moriaan. Toen het schip in het jaar 1930 werd gesloopt bevond het zich nog in uit stekende staat, al was het reeds twee eeuwen oud. I De 18-jarige S.J. uit Sneek heeft geen rijbewijs, maar is niettemin eens als autobestuurder gesignaleerd, negeerde een door de politie gegeven stopteken en maakte verder nog een aantal overtredingen. Tegen hem zal nu pro ces-verbaal worden opgemaakt. Werd de heer K. Regeling, eigenaar van de Spar-winkel in de Jancko Dou- wamastraat vorig jaar al drie keer geconfronteerd met „ongewenst be zoek”, in de nacht van vrijdag op za terdag is opnieuw bij hem ingebroken. Nu werden ongeveer vijf honderd pak jes sigaretten gestolen. Door aan de achterzijde een ruit te vernielen wist men zich toegang tot de winkel te verschaffen. Het aantal schepen, dat vorig jaar IJlst „doorkruiste” bedroeg 10.560. Dat de toestand bij meerder sluizen in Friesland nog verre van ideaal is te noemen kwam zaterdag wel heel duidelijk uit de verf. Zo wilde de heer A. Visser luidsprekersinstalla- ties aan de hoofden van de sluizen in Lemmer, terwijl de heer Hobma pleitte voor praatpalen op deze Prin ses Margrietsluis. Dit blijkt echter, zo werd door zijn buurman verteld, geen haalbare kaart te zijn. Als men, liggend in de buitenhaven van Delf zijl, onverhoopt ’n dokter aan boord wil hebben moet het voor deze erg moeilijk zijn aan boord te komen, zo wist weer ben ander in de uiterma te goed gevulde zaal te vertellen. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel n, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Bank. Raiffeisen- en Am.ro- bank Twee gewonden, vijf auto’s beschadigd. Zo luidde de balans van een verkeers ongeval, dat vrijdagmiddag om onge veer kwart voor vijf op de rijksweg 43, nabij splitsing naar het indu strieterrein plaatsvond. De Citroen ID, bestuurd door de 21-jarige mevrouw A. Spannenburg-van Wijk uit Joura, die uit de richting Sneek kwam, kwam door een verkeerde inhaalma noeuvre op de linker weghelft, en bot ste achtereenvolgens tegen: de uit de richting Heerenveen komende VW, be stuurd door de 21-jarige onderwijzer H. Gietema uit Hommerts; een Opel Admiraal, bestuurd door de koopman A. Hiemstra (54) uit Winsum; de Opel Kadett bestuurd door de 25-jari- ge fabrieksarbeider A. de Boer uit Heerenveen. „We hadden met de exploitatie van de baan in Sneek goed verdiend. Nu zou vorig jaar iedereen per toerbeurt er toezicht op houden. Piet Koos Bruinsma zei echter: Al leen oppassen doe ik niet. Waarop wjj stelden: Je moet wat voor de club over hebben; je betaalt per slot van rekening geen baangeld. Piet Koos maakte daar moeilijkheden om, en ei genlijk was dat de druppel, die de kan deed overlopen, want er waren al steeds moeilijkheden met de zelfde persoon geweest. Wij als bestuur heb ben hem eerst tot 1 januari ’73 ge schorst. De straf moest efficiënt zijn. De Nederlandse kampioenschappen kwamen toen nog. Wij hebben daarom gesteld: We laten hem daaraan niet meedoen”, zo luidt de verklaring van de voorzitter van „Sneek”. in het water liggen wetter....... Maar ze Hij viel met name over brug. „Een hopeloze t„ er liggen onmiddellijk verdwijnen, De heer Hobma wilde, met ve. plaatse meer toezicht op i- de Maas moeten nemen. De heer Hob ma repte eveneens over het verwijde- iucu ren van palen bij Spannenburg, een S. Siiperda uit hoogst merkwaardige aangelegenheid, meende hij. De heer S. R. Smit, groepscommandant van de waterpoli- tie stond ook voor een „raadsel”. Het is één van de mooiste ligplaatsen voor schippers. Ik had juist een uitbreiding hier verwacht” aldus de heer Smit, die zich afvroeg of het zin had hier over bij de provincie aan te bellen. „Er wordt maar wonderlijk met zand omgesprongen” stelde iemand, die wat graag zag, dat de Jeltesloot eens ver breed zou worden. Aan het eind van deze „hearing” deed groepscomman dant Smit een beroep op de aanwezi ge schippers met niet te grote vaart Sneek te verlaten en bijvoorbeeld ter hoogte van „Dimo” niet vol gas te ge ven. Er zal, aldus de heer Smit, in de toekomst snelheidscontrole worden uitgevoerd. Tijdens de rondvraag stel de de heer Smit, inhakend op een uit lating van secretaris S. Süperda uit Grouw in diens jaarverslag, meer heil te zien in het verbieden van laveren op bepaalde stukken van het. Prinses Margrietkanaal, op hoogseizoen-da- gen. Hier voegde de heer Hobma nog aan toe: Zeilscholen zijn veel minder dan kruisers. Ze zijn op die plaatsen, waar het juist niet past. Op verzoek van de politie in Apel doorn is vrijdag aangehouden J. Meijs, die zich student noemt. Hij had vorig jaar voor het gerechtshof In Arnhem verklaard, dat hij de avond en nacht van de postroof in Apeldoorn, waarbij 900 duizend gulden werd buit gemaakt, met één van de verdachten, Anton B. uit Sneek, in diens woning had zitten schaken. Overeenkomstig het voorstel van het college van burgemeester en wethou ders besloot de gemeenteraad van Wymbritseradeel in zijn zitting van woensdagavond f 4.000 aan subsidie te verlenen voor het Verenigingsgebouw in Oppenhuizen. Zoals bekend heeft de kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente Oppenhuizen- Uitwellingerga een opgaaf aan de ge meente verstrekt, waarin de onder houdskosten waren vervat. In de loop van ’71 en ’72 heeft het gebouw, dat behalve voor de kerkeljjke verenigin gen, voor andere bijeenkomsten en uit voeringen wordt gebruikt, een opknap beurt gehad; dit jaar zal het laatste werk worden uitgevoerd. De totale kos ten zijn naar schatting 36 duizend gul den» en wilde men deze in eerste in stantie uit eigen beurs betalen, dit voornemen stuitte op grote moeilijkhe den. In de toelichting op het voorstel stond nog, dat voor het onderhavige gebouw nooit eerder een beroep op de gemeente werd gedaan Vervolg op pagina 5. Het agendapunt „voorstellen” tijdens de jaarvergadering van de Koninklijke Schippersvereniging „Schuttevaer”, zaterdagmiddag m hotel Ozinga gehou- IX was go^d %ogor veel gespreksstof. Van verschillende zijden werden uit i gebracht, waarvan secretaris Xouw*vlijtig Aantekening maakte. Het was vooral de heer S. Hobma, Sneek, X nogal eèls opstond om zijn zegje te doen, „’s Zomers, als de jachtjes Uie nogal eens p he€1 wat slikken. Dat nakende spul op ut denken met aan ons”, had de heer Hobma ervaren, -er de situatie bij „de aide helling” bij de Oppenhuizer- toestand”, mopperde hij. Vrachtschepen, noch plezier- zo werd gesteld, wij moeten als we jachtjes laat men wel eens daar liggen, op deze vergadering, dat ter Het indeelsysteem bij, alweer, de sluis bij Lemmer moet anders omdat nu de wachttijden vooral bij mist of storm achtig weer, te lang zijn. Bij de Oran- - j CO. UW... Dat is 456 minder dan in 1971. Dat afgeroepen, en blijkt uit het jaaroverzicht van de ge meente IJlst, waarin als oorzaken van deze vermindering o.a. worden ge noemd: de aanleg van de nieuwe brug over de Geeuw in Sneek, het vertrek van de zeilschool Char-Els en het opheffen van enkele botenverhuur bedrijven in IJlst. De doorvaart in IJlst was in de maand juli 't grootst: 45 vracht- en 4650 plezierschepen. In totaal voeren 263 vracht- en 10.297 ple zierschepen door „het stedeke”. Gerrit Stoelwinder is de woordvoerder van de nieuwe club, die, zo beweert hij in feite al enige tijd bestond. De officiële oprichting moest echter nog steeds plaats hebben, en zóver is het nu dinsdagavond in hotel Hanenburg, nadat men de Ne(derlandse) Midget golf) Bo(nd) om toestemming en in schrijvingsformulieren had gevraagd. Dat Sneek nu twee midgetgolfclubs rijk is, wordt door hem, én door de voorzitter van „Sneek”, Klaas Muize laar betreurd. De oorzaak bestaat uit de schorsing van Piet Koos Bruinsma, als lid van „Sneek”, voor de Neder landse kampioenschappen, die medio september vorig jaar in Nijmegen werden gehouden. De betrokkene en ’n (met Gerrit Stoel- protesteerde heftig Wijlen de heer H. Voordewind, op 20 december j.l. op 85-jarige leeftijd overleden, heeft bjj zijn leven de wens te kennen gegeven enige curieuze voor werpen aan het Fries Scheepvaart Mu seum te legateren. Hierbij zijn het an ker van de voormalige overnaadse boeier „Stavo” en enige onderdelen van dit vermaarde schip, zoals de deurtjes van de kajuit. De „Stavo” behoorde aan de familie Van Eysinga en werd lange jaren als vaste schip per bevaren door de vader van de overledene. Door de familie van de heer Voordewind is dezer dagen con tact opgenomen met het Fries Scheep vaart Museum teneinde uitvoering aan de wens van de overledene te geven. De Opel Kadett tolde na de botsing in het rond en werd daarbij nog aan gereden door de van Sneek komende Simca, bestuurd door de monteur P. de Bruin (38) uit Harlingen. Mevrouw Spannenburg en de heer De Boer lie pen bij dit ongeval verwondingen op; zij werden voor onderzoek met de am- bulanceauto naar het ziekenhuis in Sneek gebracht, maar de verwondin gen waren niet van ernstige aard. Bei den konden latter naar huis terugkeren. De auto's van de gewonden werden to taal vernield. De overige dne auto’s werden zwaar beschadigd. Door de po litie wordlt proces-verbaal opgemaakt. Het bestuur van „Le Limace” wordt gevormd door Piet Koos Bruinsma (voorzitter), Gerrit Stoelwinder (se cretaris), Tjeerd Hoekstra (penning meester). De overige leden van deze club zijn H. v.d. Bosch, E. Binnema, R. Veldwisch, allen uit Sneek; A. Canrinus,Drachten en H. Dam uit Heerenveen. Speelden zij, met uitzon dering van H. Dam, als leden van „Sneek” op de midgetgolfbaan bjj de jachthaven De Domp, voortaan zullen zij hun rondjes maken op de nieuwe golfbaan bij het Parkstrand De Pot ten. Le Limace heeft zich al voor de in mei startende competitie laten in schrijven. „We moeten dan in de laag ste klas, de derde, beginnen. Volgens gegevens van de postcomman- dant van de rijkspolitie in IJlst wer den vorig jaar 18 processen-verbaal opgemaakt, waarvan 7 wegens ’n mis drijf, en 10 wegens een verkeersonge val met alleen maar materiële scha de. Het aantal kleuters op de burge meester Oppedijk-kleuterschool is op nieuw toegenomen; van 101 in 1971 kwam het op 110. Evenals in ’71 be zochten vorig jaar 56 leerlingen de openbare basisschool in IJlst. Het aan tal leerlingen dat bijzonder gewoon lager onderwijs aan de Ylostins- en Mauritsschool volgde nam af, van 205 tot 198. In 1972 werden 55 woningen in IJlst opgelerverd; eind vorig jaar waren nog 57 woningen in aanbouw. Het woningbestand groeide in 1972 aan tot 675. Eind vorig jaar bedroeg het aantal woningzoeikenden nog 193, waarbij 172 niet-IJlSters. Nu komen over een dag of tien de be sturen van alle afdelingen van „Schut tevaer” uit Friesland bijeen, ten einde op de afdelingsvergaderingen geuite bezwaren hter en daar te bespreken. Als nu het voorstel van de heer Hob ma, een eind te maken aan bovenge schetste situatie (zie tevens de foto), daarbij voldoende steun krijgt voor zitter K. de Vries van de afdeling B vaartuigen mogen daar liggen, maar, met vele anderen naleving van het verbod werd gehouden.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1