Tarieven voor Gaasterlanders halveren? Stropersbende op gerold 0 POLITIE WYMBRITSERADEEL :RUIG GEDOE, DE LAATSTE PAAR JAAR! Liggeldregeling jachthaven Balk en Lutswal stelde raad voor problemen u w» Wetens waardigheidjes over tjalk „Gudsekop" gevraagd Officieel Orgaan en van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST II Politiek Trefpunt een week uitgesteld Zaterdag clubmatch van Kynologenclub Sneek en Omstreken Neerknallen honden was laatste middel voor politie I de BENOEMD - I Hd Sneeker Nieuwsblad u een „«.mbuseerie uHjave ean NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD <te sneker^(koerier De Treemter, Balk werd gemeentehuis ■Sr V J. TIMMERMAN (CHU) idee het 11 I ver- dr^jf bedraagt drie maanden. DONDERDAG 11 JANUARI 1973 128ste JAARGANG No. 4 Verschijnt: maandags en donderdags de vergadering ogenblik stilte in A. de Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN <lo „Er die De kynologenclub Sneek en Omstreken houdt zaterdag haar veertiende club match in de Veemarkthal. Er zijn 40 honden méér ingeschreven dan verle den jaar. De Duitse herders zijn met 26 exemplaren vertegenwoordigd, de Ierse setters met 22 en vormen de grootste groepen. Onze Friese honden, te weten de stabjj’s, komen met een vijftiental opzetten. De Wetterhounen laten ’t helaas met twee zitten. verlies geleden van ruim 24.000. komen straks genoeg Hollanders wel het volle pond willen betalen”, al- Zo om dat nu de hele opgerold denkt te hebben. 3 alleen de laatste maanden actief? O nee, weet_de heer niet te benaderen hoeveel maar I lnm -f :i holpen heeft. We zullen hem altijd in gedachten houden. Hjj rust in vrede”, zo sprak de burgemeester. Opvolger van de heer Mous is de 48-jarige vee houder L. Dooper uit Ruigahuizen. Onderwijl was bij de Woudsender H. al eens een huiszoeking ondernomen. Zonder het gewenste effect. Wel werd op 16 december in de auto van Van der M., bij een controlebeurt, een vuurbuks gevonden. Hij bleek een dag eerder met H. bij Kippenburg in het bos een ree te hebben verschalkt, die bij v.d. M. in ’n schuur werd aange troffen. Nagenoeg op de zelfde plaats was dit dua met Abraham v.d. V. op 3 januari aan het werk geweest; ook toen moest een ree het ontgelden. Twee hazen behoorden op die dag eveneens tot de buit. De vuurwapens de po- De tegenwoordig nogal gevraagde La brador retriever is evenals de Golden retriever goed vertegenwoordigd. En gelse, Amerikaanse en Welsh springer spaniels vormen ook een respectabele groep. Het is niet magelijk alle rassen te noemen, maar een unicum voor Sneek zijn de Soft coated wheaten ter riers van mej. Stoppelenburg. Neder-« land bezit slechts 7 exemplaren van dit bijzondere ras. Er zijn 17 kam- pioenshonden ingeschreven, die om on geveer 3 uur gekeurd worden. Om on geveer 5 uur wordt de beste hond van de clubmatch aangewezen. De honden zullen beoordeeld worden door 9 keurmeesters, die zo niet alle dan toch vele rassen magen kwalificeren, wat de aantrekkelijkheid van een club match voor de exposanten zeer groot. lang in gebruik heeft houdt een spe ciale tjalk commissie van deze centra le zich Intensief bezig met het verza melen van gegevens daarvan. schoeiirig komen en dit zal miljoenen kosten. De heer J. Timmerman (CHU) kwam met ’n nieuw idee. Hij kon het niet „verkroppen” dat mensen met n klein visbootje, dat voor circa zeshonderd gulden aangeschaft kan worden, per jaar zo’n honderdvijftig gulden aan lig geld kwijt zijn voor een plaatsje langs de Luts-wal. Voor deze bootbezitters zou naar zijn mening een mogelijkheid geschapen moeten worden, waarbij men voor ’n minimum-bedrag aan lig geld in de Luts kan afmeren. Daartoe riep hij de bootbezitters op bij elkaar te stappen en ’n stichting in het leven te roepen, die dan *n gedeelte van de Luts-wal van de gemeente zou kunnen huren. „Ik heb niet zoveel medelijden met de bezitters van die grote krui sers, het gaat mij om de belangen van de mensen met het kleine zeil- of visbootje”, aldus de heer Timmerman. Zoals gezegd werd tenslotte beslo ten die half-geld-regeling opnieuw te bekijken en door de burgemeester werd toegezegd het idee van de heer Tim merman diepgaand te onderzoeken. De eerstvolgende aflevering van Politiek Trefpunt zal niet op 15, maar op maandag 22 januari zijn. De orga nisatoren konden namelijk voor de eerstgenoemde datum geen spreker strikken. Op maandag 22 januari zal de heer Dr. M. A. J. Agterberg lid van de provinciale staten voor de PPR zijn zegje zeggen in bar dancing ’t Singeltsje. fe Per 1 april 1973 neemt de heer Wiersma afscheid als hoofd van openbare lagere school te Balk. Hij zal worden opgevolgd door de heer A. Mulder uit Leeuwarden. Gaasterlands gemeenteraad had dinsdagavond een I half uur nodig om tot deze beslissing I te komen. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank ij de klopjacht van de vijftien in „burger” geklede politie-functionaris- sen van de groep Wymbritseradeel, werd eveneens de waterpplitie te Sneek ingeschakeld, omdat men vermoedde, dat ook in een aantal boten vuurwapens opgeslagen lagen. De hele zaak werd vorige week donderdag eigenlijk aan het rollen gebracht, toen de waterpoli- tie bij de Jelteslootbrug in een plastic zak van de gemeente IJlst een reeën- vel aantrof. „We wisten, dat er in de hele Zuidwesthoek van Friesland ont zettend vaak gestroopt werd,” zo liet adjudant J. Hoekstra, groepscomman dant van de Rijkspolitie Wymbritsera deel de pers dinsdagmorgen weten. „Onze aandacht viel op drie personen, bij wie twee uit IJlst, die al vaker met dit bijltje hadden gehakt.” De gemeentepolitie Sneek is gister morgen te hulp geroepen om twee honden, die in het weiland van de heer M. v. d. Meer aan de Oerdyk bij Scharnegoutum enkele schapen hadden gegrepen en bezig waren de ze te verorberen, te verdreven. De twee Dalmatiërs, eigendom van de heer Tilma, woonachtig aan de Leeuwarder Trekvaart, kwamen, zo deelde men ons van de zijde van de politie mee, met bloed op de tanden op de agenten af. „Noodgedwongen moesten de honden toen worden neergeknald; schieten is ons laatste middel,” aldus de politie. De heer G. Overdiep (F. v.d. A) vond het niet eerlijk dat de Gaasterlanders minder zouden moeten betalen dan de recreanten. Hij vond dit discriminerend. „Laat ze niets betalen, dat is veel be ter. B. en w. zeggen dat ze met deze regeling de zaken recht willen trekken, maar ’t gaat scheef”, zo zei de socia list. De anti-revolutionair M. Siteegen- ga vond het niet economisch wanneer men de eigen mensen voor half geld feen ligplaats verschaft in de jachtha ven, die nog lang niet rendabel is. Tot nu toe heeft men ieder jaar nog een Aan het begin van had de raad een acht genomen in verband met het overlijden van de heer Joh. Mous uit Bakhuizen, lid van de gemeenteraad voor de KVP. „We konden hem node missen, maar er is anders beschikt. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar zjjn gezin, waarvan we mogen hopen dat het de kracht zal ontvangen om dit verlies te dragen. De heer Mous was een persoonlijkheid I met een enorme inzet, die ontzettend veel mensen op allerlei manieren ge- I te komen. Met name bij de passanten de tweede overnachting L. langs de Luts-wal het dubbele venmeester was het ook een c: er voor de eerste of de tweede nacht lagei terlandse gemeenteraad de tarieven zo april voor schepen tot en met een lengte van zes meter 3,50, tot veertien meter 4,50 en daarboven 6, per ting dient te worden betaald. In hun voorstel aan --- van b. en w. de wens te kennen gegeven u- zetenen te halveren, maar dit t. O. van der Goot waren i derd) voor erg grote problemen, dit punt op een volgende vergadering Bekend is reeds onder meer, dat „Eel- tsje baas” deze tjalk gebouwd heeft in opdracht van de heer G. Walma, in die jaren aardappelhandelaar in Joure. Deze liet de boot voor de han del in Noord Friesland gebruiken door zijn zoon Rienk. De Sneker E(vert) van der Veen werd er in 1919 eigenaar van, ook voor de aardappelvaart naar onder andere Wonseradeel en de Don- geradelen achter Dokkum. Vanuit Sneek werden de aardappelen, per bo dedienst, dan vaak naar de Friese zuidwesthoek gebracht. Tót 1934, want toen ontfermden de zeeverkenners in de Waterpoortstad zich over deze tjalk, waarvan men (nog) niet weet, waar en waarvoor hij in de oorlog werd ge bruikt. Rond 1960 kocht in elk geval de Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centra le de tjalk. Men heeft er nog nooit spijt van gekregen, wat o.a. tot uit drukking moet komen in het gedenk boek. Wetenswaardigheidjes, waarbij foto’s, over de Gudsekop kan men bij mejuffrouw A, van der Meuten, Noard- ein 49, Oppenhuizen, kwijt. Maandagmorgen nu werd een „plan de campagne” opgezet. Bij deze eer ste besprekingen werd een kaart van IJlst gebruikt; één van de betrokke nen woonde in een rij huizen, twee an deren beschikten over boten, waarin mogelijk vuurwapens waren opgesla gen. De inval in IJlst verliep geruis loos, de burgerij heeft er niets van gemerkt, en van de zijde van de ver dachten kreeg men alle medewerking, zo verklaarde adjudant Hoekstra. Bjj één van de betrokkenen ving men bot; zijn spullen bleken bij z’n maat te lig gen. Elders vond men onder meer zes reeëpoten en een geprepareerde toren valk. Met dit laatste werk zou de va der van één van de jongens, Gerrit van der V. zich hebben beziggehouden, zonder daarvoor een vergunning te be zitten. Eén karabijn, drie door de stropers zo genoemde „hertengeweren”, een stilet to, een bewerkt alarmpistool en onge veer 400 patronen was de vondst van de 15 „in burger gestoken” politie functionarissen bjj een inval, maan dagmiddag in IJlst. Daarbij troffen zij in de woningen eveneens zes reeepo- ten, een reeëkop en een geprepareer de torenvalk aan. (Foto Studio Ger Dijs) Aan de Eerste Oosterkade ligt de in 1908 door Eeltsje (,baas’) Holtrop van I der Zee in Joure afgebouwde tjalk „Gudsekop”, die nu al een jaar of twaalf eigendom is van de Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale in Utrecht Deze organiseert ’s zomers zeilkam pen op deze tjalk; in het naseizoen wordt met deze boot, zonder motor, getraind en iedere winter ondergaat ie op de jachtwerf van de firma Johs Van der Meulen en Zn. aan de Woud- vaartkade een traditionele revisie. On langs kwam daarbij aan ’t licht, dat de mast (verrot) aan vernieuwing toe is, vandaar dat de Gudsekop tegen woordig gemeerd ligt bij mastenmake- rjj firma S. Kuipers. Omdat nu de V.C.J.C. deze ruim dertien meter lan ge en drie meter brede tjalk al zo en ziekte verhin- Men kwam er niet uit en besloten werd REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs dus de ARP-er, die de Gaasterlanders met een bootje wél voor half geld langs de Luts-wal wilde laten aanleg gen. Burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra merkte op dat men zich nu blind staart op de onkosten van de jachthaven, maar dit zal volgens hem straks ook mat de Luts het geval zijn. Binnen afzienbare tijd zal de wal op geknapt moeten worden, er moet be- De groep Wymbritseradeel van de rijkspolitie heeft bij een groots opgezet te inval in twee woningen en vijf boten in IJlst maandagmiddag een stro persbende opgerold. Van de zes betrokkenen, te weten de machinebankwer kers Gerben W. (25) en Berend J. T. (17), de botenbouwer Abraham van der V. (18) en diens vader Gerrit (zonder beroep), allen uit IJlst; de be roepsmilitair Tjebbe H. (23) uit Woudsend en de werkloze Bouwe van der M. (25) uit Hemelum zijn een karabijn, drie door de stropers zo betitelde hertengeweren”, een stiletto en ander materiaal in beslag genomen. Schiet gerei, wat bij een voor Van der M. bekend adres in België was ingesla- gen. De zes verdachten zijn, na gehoord te z«n, heengezonden. Tegen hen zal proces-verbaal worden opgemaakt; de maximum straf voor hun mis- SNEEKER NIEUWSBLAD ,De Treemter” in Balk vervult J naast die van dorpshuis, sinds dinsdagavond nog een heel andere funktie: Gaasterlands gemeente- raad besloot die avond het gebouw aan te wijzen .als gemeentehuis Het oude „raadhuis” aan de Dub- bolstraat wordt namelijk geres- taureerd en de vroede vaderen wa- ren derhalve genoodzaakt naar een andere gelegenheid uit te kij- ken. Die werd dus gevonden in het dorpshuis, maar het bestuur daar- J van heeft er wel op gewezen dat J, men medio april met de verbou- J wing wil beginnen en hoe het dan 5 allemaal komt wist ook burge- S meester H. L. Sixma baron van Heemstra niet. De restauratie van I het gemeentehuis wordt ultge- 1 voerd door het bouwbedrijf Boers- 5 ma uit Balk. Men is er eind vorig jaar eigenlijk al mee begonnen; dit i was noodzaak aangezien er anders geen subsidie verleend zou worden. Dinsdagavond besloot de raad als- s nog het werk onderhands te gun- J nen aan het bouwbedrijf Boersma, J een formaliteit dus. Het werk zal binnen een jaar klaar moeten zijn. De raadzaal zal ondermeer ver- groot worden met de naast gele- 5 5»^%%t%%W%*****W**********W**W' den van Maastricht in Belgie op de kop getikt. ,Geëu gemakkelijke jongens.” schrijft de politie het zestal, gestrikt is, en waarmee men bende wel t. Waren de stropers Hoekstra, het liep de laatste paar jaar al. „Het is niet te benaderen hoeveel er is geschoten, maar het ging wel ruig toe. Het zjjn jongens van de vlakte, een beetje vrijbuiterig. Vol gens hen kan men zo in België vuur wapens kopen. Gerben W. uit IJlst - het stikt in die stad van de windbuk sen kon het niet verdragen dat hij geen jachtterrein kon krijgen,” aldus de groepscommandant, die terloops ook nog kennis had gemaakt met pompgeweren, die niet op de openbare weg mogen komen. „Deze kunnen we niet rangschikken onder vuurwapens; we hebben ze daarom teruggegeven." Bij de in beslag genomen geweren was één semi-automatisch vuurwapen; de anderen waren automatisch. La heeft het veel weerstand opgewekt dat voor in de Balkster jachthaven „Lutsmond-Zuid” of Ie tarief moest worden betaald. Voor de ha- ondoenljjke zaak te onthouden welke schepen m. Dinsdagavond heeft de Gaas- gewijzigd, dat er met ingang van 1 meter 2,—, tot negen overnach- de raad had het college -gegeven deze tarieven voor de eigen inge- i stelde de raad (de heren J. B. Coenders en respectievelijk wegens vakantie weer in behandeling te nemen. I ,-.t-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1