u Mr. B. van Haersma Buma meent: P.v.d.A. had na 1959 in de regering moeten blijven I „Frittemahof” wordt te duur en te deftig, verwacht deel van bejaarden snbkerXkqerier de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van Jappie van Dijk grijpt het goud „Ik sit yn tüzen eangsten" IILST BINNENSCHILDERWERK „CRUYCEBROEDERSHOF" GAAT 147.500 KOSTEN Gemeente dekt de exploitatietekorten kruisverenigingen Géén maximum snelheid van 70 km op weg Hommerts-Oudega A. Aukema (89) keurt niet meer Krant een dag eerder ■BMHi ALS RAAD ’JA’ ZEGT: iiiiBiMBiam GESLAAGD ^MEtKtN NIEUWSBLAD Mr. B. van Haersma Buma, mevrouw Hiddtoga bang aar net ,iu«u- en de Het SkmIh NiaiwibU is «a sKmbine.rde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Als de gemeenteraad van Sneek partijen in Nederland. J F Verschijnt: maandags en donderdags van aan zo het MAANDAG 15 JANUARI 1973 128ste JAARGANG No. 5 DH Had verschijnt bovendien donderdags huls-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o - De heer Andries Aukema Sneek heeft bij de Raad van Over drie, vier maanden zal op een landelijk congres inhoud aan die pun ten worden gegeven, ze zullen dan ge concretiseerd worden. Plaatselijk zullen groepen, zo Het is, volgens de Sneker burgemees- Schilstra heeft er echter wel zin Broeder J. Boersma deelde ons mee zo goed als je eigen huishou- toe- we tehuis te deftig en te streng voor burgemeester van oneeK, is een van de ondertekenaars van het manifest van de actiegroep „Nieuwe Partij”, die het poli tieke gat van Nederland - zo als dat heet - wil opvullen. Hij heeft, zei hij ons zaterdag, al tijd op het standpunt gestaan, dat de Partij van de Arbeid in de regering moet zijn opgeno- weet de heer i een aantal algemene punten opgesomd. „Die be grippen zijn niet nieuw, maar als je ze vergelijkt met de ideeën van de pro gressieve drie dan is er wel een ver schil. De nadruk wordt bij de actie groep „Nieuwe Partij” gelegd op de harmonie en niet op de polarisatie”, aldus de heer Van Haersma Buma. „Een door ons ingesteld onderzoek heeft ons,” aldus b. en w. in hun voor stel „tot de conclusie gebracht, dat wij ziging in de subsidiëring per 1 januari 1971 redelijk moet worden geacht. Met het oog op de pogingen om te komen tot één plaatselijke kruisvereniging komt het ons echter gewenst voor, dat voor 1971 en 1972 een interimoplossing wordt gekozen. Voor 1973 en de vol gende jaren kan daarna een meer defi nitieve regeling worden getroffen, die de dan als enige werkzame kruisver eniging houvast biedt.” Deze interim oplossing zou, zo dacht het college aanvankelijk, kunnen bestaan uit een uit een aantal factoren samengesteld subsidie. Hiermee zou, berekend naar de gegevens over 1970 in totaal 38.500 gemoeid zijn. „Proefberekeningen we zen echter uit, dat deze methode geen bevredigende oplossing bood voor alle verenigingen. Tenslotte zijn wij tot de slotsom gekomen, dat de meest eenvou dige oplossing is voor 1971 en 1972 de exploitatietekorten uit de gemeentekas te dekken,” zo schrijven b. en w. In verband met de uitverkoop, die aanstaande donderdag een aan vang neemt, zal het eerstvolgende nummer van het „Sneeker Nieuws blad" woensdag 11 januari ver schenen. Advertentie-opgaven die nen voor morgenmiddag 12 uur in ons bezit te zijn, familieberichten kunnen tot woensdagmorgen 9 uur doorgegeven worden. Het college van burgemeester en wet houders van Sneek stelt de gemeente raad, die woensdagavond in het stad huis vergadert, voor een krediet van 47.500 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het binnenschilder- werk van „Cruycebroedershof”. In de toelichting op dit voorstel schrijven b. en w., dat momenteel nog geen con creet voorstel kan worden gedaan over de realisering van ’n ,bestemmings- voor ’t desbetreffende gebouw. Dit komt onder meer, omdat geen ze kerheid bestaat of de daarvoor in aan merking komende provinciale- en rijks- instanties, voor zover zij daartoe be voegd zijn, de nodige medewerking zul len verlenen. Niettemin leek het ’t col lege goed nu al met genoemd voorstel te komen. De prijsaanbieding is geba seerd op uitvoering van het verfwerk als zogenaamd winterwerk. Naar de mening van de burgervader van Sneek is het niet een uitgespro ken discussiepunt, dat hetgeen de ac ties van „Nieuwe Partij” opleveren geen confessionele partij moet worden. „Dat is niet de hoofdzaak in de dis cussie. Het gaat erom de mogelijkheid om een meerderheid van een zekere gematigd progressieve signatuur te krijgen te onderzoeken. Wat het zal gaan worden? Tja, het is echt nog koffiedik kijken Het is mogelijk, dat het niet opgaat, maar dat zien we morgen dan wel weer.Ik heb geen idee, wat er dan zal'gaan gebeuren.” Evenmin kon de heer Van Haersma Buma al zeggen, wat voor invloed één en ander op de gemeentelijke politiek zal hebben. „Maar je ziet nu al dui delijk een verschil tussen het landelij ke en regionale beeld.” nieuwe woning gebracht. Van deze laatsten zijn er die vallen over de ver hoogde pensionkosten en het feit dat ze een gedeelte van hun inboedel zelf moeten betalen, de eersten zjjn vooral bang dat ze met kunnen wennen in een tehuis „dat bijna in Wymbritseradeel ligt.” Een ander voorstel behelst de aan schaf van een opzetstrooier en een sneeuwploeg. Tot nu toe werd voor de gladheidbestrijding een oude rijwiel- padstrooier op een aanhangwagen, die achter een vrachtauto kon worden ge koppeld, gebruikt. Nadeel van deze eenheid, zo merken b. en w. op, is, dat het manoevreren vaak moeilijkhe den oplevert, terwijl behalve de chauf feur steeds een tweede man nodig is om het zout in de strooier te scheppen. De opzeitstrooier nu kan op een vracht wagen worden geplaatst, en door de chauffeur zelf vanuit de cabine worden bediend. Om de fietspaden ook bij sneeuwval berijdbaar te houden is het, volgens het college, verder noodzake lijk de hiervoor bedoelde nieuwe strooi-eenheid met een kleine sneeuw ploeg te completeren. De commissie voor de gemeentereiniging kan zich met één en ander (de kosten bedragen in totaal 9.600) verenigen. uit Be heer in Amsterdam, waaraan alle kynologenclubs in ons land ver antwoording schuldig zijn, be dankt als keurmeester. De heer Aukema is in verband met zijn leeftijd tot deze beslissing geko men, hij is bijna 90 jaar. De Sne ker keurmeester, die op de ver schillende wedstrijden uitsluitend de Friese rassen Wetterhoun en Stabij) aan kritische blikken on derwierp, is één van de oprichters geweest van de Kynologenclub Sneek, waarvan hij ere-lid is. Op de zaterdag gehouden clubmatch werd hij door dr. J. P. Otto, in de funktie van oud-voorzitter, waar derend toegesproken voor het vele werk dat hij voor de club heeft gedaan. Dr. Otto herinnerde on dermeer aan de propaganda-avon- den die de heer Aukema' alom in de Provincie belegde om, nu ze ventien jaar geleden, leden te winnen voor zijn club. Namens het bestuur bood de heer Otto een flinke doos sigaren aan, de leden schonken een „actie-foto” van de heer Aukema door de heer G. Tols- ma uit Leeuwarden gemaakt op een keuring in Amsterdam), Het keuren van de Friese rassen, zoals de heer Aukema dat ruim 30 jaar lang gedaan heeft, wordt voortge zet 'door mevrouw A. H. Otto van den Hamme uit Sneek. „Toen we de brief kregen waarin stond dat we hier konden komen, heb ben we eerst bedankt Dezelfde avond stond de directrice nog op de stoep en die heeft ons bepraat”. Het verblijf in het tehuis viel het echtpaar Lantinga erg tegen. De heer Lantinga vond de directrice bij nader inzien toch niet zo aardig als hij aanvankelijk gedacht had. Hij was dan ook niet treurig ge stemd toen ze weg ging en in haar plaats mevrouw A. Nicolai-Ten Cate tijdelijk benoemd werd. „Daar kunnen we goed mee opschieten, maar nog maals, als we het allemaal van te vo ren geweten hadden, waren we nog wel een paar jaar op ons zelf gebleven”. Behalve de verhoogde pensionkosten plan’ staat het feit dat ze zelf hun nieuwe vloerbedekking en gordijnen moeten be talen het echtpaar niet aan. dit vrouw maar, - brengen dan lege briefjes’zegt ze. Het nut van de brief ziet ze dan oök niet zitten; liever had ze gezien dat haar man zich stil gehouden had, maar „ik heb een karakter, ik laat me niet met een kluitje in het riet sturen”, vertelt de heer Lantin ga. Vorig jaar is het echtpaar in Nieuw Frittemahof gekomen, even als vier andere bejaarden. „Het was toen al bekend dat we naar Frittema hof aan de Leeuwarderweg moesten. Ze hebben het ons persoonlijk ech ter niet verteld, Hadden we het ge weten, dan zaten we hier niet” UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Op de weg Hommerts-Oudega (W) zal geen maximum-snelheid van 70 km. per uur worden ingevoerd. Dat blijkt uit een mededeling van het college van b. en w. van Wybritseradeel, die in september en december 1970 en augus tus 1971 om invoering hadden verzocht bij gedeputeerde staten. De hoofddirec teur van de Rijkswaterstaat in Den Haag heeft het college bericht, dat voor de bedoelde maximum-snelheid, „mede gelet op de uitslagen van de verrichte snelheidsmetingen”, naar zijn oordeel onvoldoende aanleiding daar toe bestaat. Ten aanzien van de oor zaak van ongevallen in ’69 en ’70 op die weg is nauwelijks van enige rela tie met het rijden met hoge snelheden gebleken”, zo schrijven burgemeester en wethouders aan de raad. De ver keersintensiteit en ’t ongevallenbeeld zijn geen aanleiding geweest tot het vaststellen van ’n maximum-snelheid van 70 km per uur. Mevrouw M. Klobbie-Hensen te Sneek is in Leeuwarden geslaagd voor het examen modeshow van de model school „Simone”, een landelijk oplei dingsinstituut voor mannequins, dress- men dat gevestigd is in Baam. De school organiseert ook cursussen in de Friese hoofdstad. Als de gemeenteraad van Sneek in zjjn zitting van woensdagavond „ja” i nytsje grien wur- j zegt tegen het door het college van Koetstra (77) deelt burgemeester en wethouders voorge- 1 stelde, zullen exploitatietekorten over 1971 en 1972 van de drie plaatselijke kruisverenigingen uit de gemeentekas worden gedekt. De drie verenigingen (nochtans, want zoals bekend wordt gestreefd te komen tot één plaatselij ke kruisvereniging per 1 april) hadden verzocht om herziening van de subsi diëring. Motieven daarvoor waren: het met ingang van ’70 van kracht wor den van nieuwe pensioenregelingen voor het personeel en de stijging van het aantal leden, waardoor méér wijk verpleegsters moeten worden ingezet. „Ik heb vanuit mijn lidmaatschap van de CHU gezegd: Er moet wat gebeuren. Er zijn al een aantal ja ren diverse keren bewegingen aan de gang geweest. Daar is onder meer de PPR uit voort gekomen. Nü is het een bundeling van die groeperingen We hebben het pro bleem bij de laatste verkiezingen vrij plotseling op tafel gekregen. De zaak werd daardoor nog een beetje urgenter”, zo stelt de heer Van Haersma Buma, Na zes keer tot het uiterste te zijn gegaan tijdens de Nederlandse kam pioenschappen hardrijden op de schaats voor heren was gistermiddag in de kunstijsbaan Thialf in Heeren- veen het goud voor Jappie van Dijk uit Balk. De 28-jarige gemeenteamb tenaar uit de Gaasterlandse hoofd plaats moest op de tien kilometer al les geven om een kloof van bijna 20 seconden te overbruggen, en te zorgen, dat de nog na hem rijdende Piet Klei ne niet meer dan ruim acht seconden boven Jappie’s tijd zou blijven. Het werd ’m, jazeker. De krans was voor Jappie van Dijk. De actieve suppor tersvereniging liet het niet bij de toe juichingen in het stadion. Gisteravond zette zij in Hotel Boonstra een feest avond op touw, die klonk als een klok. Natuurlijk moest de nieuwe Neder landse kampioen daar ook bij zijn. Hoe het daar toeging en wat er zo allemaal gezegd is, vindt u op een speciale pagina in dit nummer afge drukt. VILLA Vanaf 1960 zit de nu 87-jarige mevr. J. Hiddinga-Windsma in Cruycebroe dershof. Ook zij laat niet enkel opge wekte geluiden horen: „Ik sjoch er tsjinoan as 'n berch. Alderraerst. Ik koe d’r fannacht net om sliepe, mar dér ha’k my seis mar mei, ik mei hjir dochs net bliuwe”. Eigenlijk is mevrouw Hiddtoga bang dat het nieu- „In theorie is het zo, dat je dat gatder anderen door hem ondertekende op twee manieren kunt opvullen: óf manifest („hier in Sneek waren het door een nieuwe partij op te richten, typisch CHU-mensen, en ook oud-wet- óf door rechts en links wat naar ei- houder M. Baaijens”, v.“*A J‘ kaar te laten schuiven. De bedoelingVan Haersma Buma) zijn van de actiegroep nu is door actie proberen in de partijen zelf tot een duidelijke standpuntbepaling te ko men, waardoor men dichter bij de pro gressieve drie toekomt. Achtergrond hierbij is geweest, dat de afstand tus sen de confessionele en progressieve drie te groot is. Het is persé niet de bedoeling tot oprichting van een nieu we party te komen”, zo benadrukte de heer Van Haersma Buma, die hier aan toevoegde geen voorstander te zijn van vermeerdering van het aantal partijen in Nederland. groepen> zo vermoedde de heer Van Haersma Buma, zich vooraf bezighou den met discussies over de vernieu- i wing in de partijen. „Ik ben niet van plan me er veel mee bezig te houden. Dat, omdat ik denk daarvoor geen tijd beschikbaar te kunnen stellen. In deze vorm van werken is de actie groep zeker tjjdelijk;! zij gaat eerst formuleren, en dan kijken: hoe slaat het aan. Daar zit de voorlopigheid in. Je kunt niet een permanente actie groep hebben.” Liever dan naar Frittemahof aan de Leeuwarderweg te trekken, zouden de bewoonsters van Cruycebroedershof in hun vertrouwde omgeving blijven. Niet omdat ze dan hun gezellig dagverblijf I men. De heer Van Haersma moeten missen, waarvan hier een foto, 1 maar omdat ze verwachten dat hetBuma heeft het daü °°k be’ nieuwe bejaardencentrum te deftig Jreurd, dat de Socialisten in ’59 voor hen zijn zal. D00t’Stapten. (foto Studio Ger Dijs) ter, in eerste instantie zaak te probe- ren in de drie confessionele partijen een vernieuwing te bereiken, „zo, dat ze progressiever worden.” In het on- f SNEEKER NIEUWSBLAD haar is. „Ik ha it idé dat ik it er folie minder krij as hjir, en dat se my elts momint waskje sille, ien kear yn ’e wike i sgenoch Ik sit yn tüzen eangsten, dat ik de boel smoarch meit- sje sil by it kofjedrinken, it wurdt echt in villa tear üs”. Samen met zijn vrouw betaalt de heer P. Lanttmga uit Nieuw Frittemahof 834,per maand. Wanneer de ver huizing voorbij is moet hij aanzienlijk dieper in de beurs tasten om 1985,- op tafel te brengen. Deze verhoging van ongeveer 120°/o is hem te gortig. Daarom heeft hij, mede namens de andere bewoners een brief aan het ge meentebestuur van Sneek verzoenden, waarin hij verzoekt om een „gunstiger en soepeler besluit” wat betreft deze onkosten. Overigens heeft hij zijn ver wachtingen omtrent het resultaat van schrijven niet hoog gesteld, zijn evenmin. „De hoge heren doen wij hebben niets anders in te Hij spreekt namens vele bewoners wanneer hij zegt „Als Je nog een paar centen hebt, moet je alles zelf betalen .De raad heeft er helemaal geen bezwaar tegen de subsidie voor sport en cultuur te verhogen. De ge meente staat dan ook heus niet aan de rand van het faillissement, wan neer ze ons wat steun geeft. Ons, dat zijn twaalf van de vijftien bejaar den die uit Nieuw Frittemahof ver trekken en hun inboedel gedeeltelijk zelf moeten bekostigen. „Met de ver kiezingen had iedereen de mond vol over bejaarden en bejaardenzorg, maai als het er op aan komt doen ze niks. Bovendien, we zitten hier best, we worden gedwongen van hogerhand er uit te gaan. mening. „Om mij gingen we morgen, hoe gauwer hoe beter. Ik heb bewoners is die er zo over „Met de mannen is het anders steld.” Mevrouw Beeksma loopt behulp van c- - aangebrachte leuningen in het nieuwe ding. Maar hoe het precies zal -2 keam- gaan dat zal de t(jd wel leren bytsje I Beeksma- 1 baes. It liket my wol moai ta. Ik ha in. alles al ütsocht. Ik hald fan grien, dêrom is alles in bytsje grien wur- dat zy één van de weinig vrouwelijke den.” De heer M. -- denkt, haar mening. ge- met hier zeven jaar gezeten en alles wordt een stok en voorziet veel daar vast mooier en beter. Daar heb gemak van de langs de gangwanden je weer onderkomen „Wy krije in eigen keam- gaan dat zal de tijd wel leren”, merke, dan binne we seis in bytsje I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1