is tichteby Ofskie fan regisseur Abe Brouwer KUNST UIT FRIESLAND IN TE KRAPPE RUIMTE I I I I en Jan op den Dries is syn opfolger Pierre, Ronald en Jan geven voorlichting over schilderen Officieel Orgaan van 3 de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST SLOTEH I I I I I Voor alleenstaanden „Uit de Marktstraat" Sneker wil snel vrede zien in Noord-lerland „UITZENDING FRIESE SCHOOLRADIO DUURDE VEEL TE KORT NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD e> de SNEKER^KOERIER f In dit nummer is als bijlage opgenomen (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek) LEERLINGEN VAN DE ZWETTESCHOOL: ■llllllll en de ,,Bigjin septimber, by de repe- tysjes fan „Freule Frouke’ Fonnis” ha ik al sein: Dit is myn léste seizoen. It is foar de foriening ek better. Jo moatte net al to lang de selde lieder hawwe. Dan wurdt it faek clichéDer moat wer hwat fris bloed yn komme.” It waerd regisseur Abe Brouwer (71) üt de Corneliusstrjitte to bannich. flIllBB ■IIIIIIHIIIIIlllllllllllllllllfflli 1 Het Sneker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van IS v man 93- even verf- I Verschijnt: maandags en donderdags -p it punt it léste ta, as waar gens WOENSDAG 17 JANUARI 1973 128ste JAARGANG No. 6 Dft blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In 1 e.o l Jo moatte God en duvel tagelyks wêze kinne en dat de minsken sizze: Jo ha my doe- f SNEEKER NIEUWSBLAD Wethouder H. A. Schotten heeft vorige week vrijdagmiddag in het Sneker stadhuis een expositie geopend van „Kunst uit Friesland”; werk vervaardigd door mensen die in onze provincie wonen en wer ken. De doeken zijn uitgestald in de hal en de kleine raadzaal en deze ruimte is ietwat aan de krappe kant. Afbeeldingen van een flinke afmeting dienen van een afstand in ogenschouw te worden genomen en dat valt in deze tentoonstellingsruimte tegen. In zijn openings woord zei de heer Scholten ondermeer te hopen dat men in de geëxposeerde werken essentiële elementen van de Friese natuur kon zien. Hij doelde daarmee op de miniatuurtjes van Johan van der Meulen, die enkele facetten van het Friese direnleven laten zien. Een recensie van deze tentoonstelling vindt u elders in deze krant af gedrukt. Foto Studio Ger Dijs' ,Men denkt dat er maar wat geklie derd wordt,” mopperde Pierre vrij dagmiddag in de bovenzaal van het Jongerencentrum De Meerpaal. Hier heeft het drietal een voorlichtings- ruimlte ingericht. Tot en met 23 febr. kunnen lagere school-kinderen en ook andere belangstellenden in he<t schilderen en alles wat daarmee annex is, daar iedere vrijdag- en za terdagmiddag van 3 tot 7 uur ’n kijk je gaan nemen, en zich door de drie knapen laten voorlichten. Het idee, om dit op touw te zetten, is in de laatste kerstvakantie bij Ronald en Jan gerijpt. De jongens verveelden zich op zekere dag, maar staken toen hun plannen vastere vormen gingen aannemen, de handen uit de mouwen. Ronalds broer Pierre was het hele maal met de andere twee eens. Aan het eind van de tweede in- formatie-avond in de Ichthus- kerk (waarvan ’n verslag maan dag werd gepubliceerd) deed de heer E. H. Steegen ’n suggestie aan de hand. Een suggestie, die bij het horen van ’t woord ver zoening bij hem was komen op wellen, en ging over de moge lijkheid de ontwikkelingen van de in Noord Ierland heersende oorlog tussen protestanten en Rooms Katholieken in gunstige zin te beïnvloeden. „Daar moest eens verzoening, verandering komen, zodat men elkaar weer kan uitstaan. Als kerk kunnen we misschien een daad stellen in die richting”, zo zei de heer Steegen, Edo Jongemastraat 117 desgevraagd. Hij dacht daarbij aan het schriftelijk be naderen van de leiders van de groeperingen. „Hun laten we ten, hoe wij als mensen hier die verhouding daar onmenselijk vinden.” De heer Steegen (tele- Aanstaande vrijdagavond houdt de Bond voor Alleenstaanden weer een dansavond voor zijn leden in restau rant Piso aan de Parkstraat. De festi viteiten nemen om acht uur een aan vang. „Je wordt dood gegooid met formu- lieren, maar je weet niet eens pre cies wat er aan de hand is.” Pierre Postma (17), leerling aan de Chris telijke Middelbare Detailhandels- school vindt, dat er aan de voorlich ting van kinderen, die de lagere school vaarwel zullen zeggen en veel voor het schildersmetier voelen, veel hapert. Hij heeft dat zelf aan den lijve ondervonden, evenals zijn broer Ronald (13), leerling schilderen (2P) aan de openbare LTS in Sneek en diens vriend Jan Pruim (14), derde klas leerling schilderen aan de zelf de school. Gedrieën zijn zij van oor deel, dat de afdelingen schilderen en decoratie aan de Lagere Technische Scholen altijd wat in een vergeet boekje hebben gezeten. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 1,231, 1,235, 221,7 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tariej Bij kontrakt lagere mm-prijs Ik siet der hwat oer yn”, bikent de hear Brouwer grif. „Hoe soene hja oan in nije lieder komme?” Nou wiene der yn ’t earst wol twa gadmg- makkers, doch hja hawwe harren wer- omlutsen. Sünt fjouwer jier lykwols hat Abe Brouwer kunde oan de hear Jan op den Dries fan Nijverdal, dy’t tekenaer is by Hubert. „Ik pinfiske alris, foaral by syn frou, oft hy it ek dwaen woe. Op den Dries fields der foar, mar, sa sei hy der fuortdaliks by: dan moat eltsenien it goed fine. Oan syn praet fielden se wol oan, dat hy hwat koe.” Syn „eksamen” wie it ré meitsjen fan it toaniel foar Freule Frouke’ Fonnis. En dat koe wis wol bisjen lije. Doe is men c-- dat Op den Dries Brouwer opfolgje soe. I Gistermorgen zond de RONO (Regio nale Omroep Noord en Oost) in sa menwerking met het Pedagogisch Ad viesbureau van de Fryske Akademy de eerste van een serie Friese school- radiolessen uit. In Sneek luisterden de zesdeklassers van de Zwetteschool aan de Hugo de Grootstraat naar deze uit zending. Hun onderwijzer, de heer G. Brouwer, vertelde dat hij dergelijke programma’s erg nuttig vindt, omdat de kinderen de kans krijgen iets over Friesland in het algemeen te weten te komen. IN STIMPEL Foardat hy forfear nei Di'ever skreau hy neist de stikken foar it SFT stik ken foar de Keninklike Sylforiening Snits, SSS yn Grou en de Jongerein- foriening ’t Hearrenfean, dy’t 125 jier bistien hie. De toanielforiening Diever en Meiinoar len to Drachten seagen gau hwat Brouwer koe, en it wie net om ’e nocht, dat hy gauris de haed- rollen spylje mocht. Tobek yn Snjts waerd hy opnij regisseur by It Sniit- ser Frysk Toaniel, en. tagelyk by (te Krite Boalsert. Dat léste duorre lyk wols 2 jierren. It wie to biswierlik,” seit Abe Brouwer. „Ik ha wol in stimpel drukt op it amaiteurtoaniel, yn al dy jierren. It wie ek wol saek, hwant der wiene feigentlik gjin leden, dy’t dat wurk dwaen koene. Men siet faek op ’e non.” I I ==T IjiiI 111 „Jo fiele wol dat jo nou op steane: Of troch gean oan it of ophalde.” It wie in oansjen Brouwer oanhalde soe as s „Mar wolle jo it goed dwaen, dan is dat in bealch fol wurk. In regisseur hat safolle dingen hwer’t hy oan tm- ke moat. It hiele winter-hjeljier sit hy dêrmei. Hy moat hieltiten de stikken wer léze, it toaniel utsette, ensfh. Hy is der altyd mei dwaende,” sa mient Brouwer, dy’t nou sa njonkelytsen meiinoar tsïen jier as regisseur by it toanielselskip It Snitser Frysk Toa- fansels wer yn Amicitia, sil hy as sa- danich by de opfiering fan syn „Me- frou de kaptein”, in stik mei humor en sunder in forburgen boadskip, foar it lést yn it spier komme. man Croisset, in fomeamde toanielspi- lër, hie doe wol yn ’e smiis, dat Brou wer der withoefaek ek wie. „Fan him ha ik it toaniel yn syn algemienheit kennen leard,” seit de yn Burgum- noard berne Abe Brouwer, dy’t yn Eindhoven syn earste toanielstik „Ge dicht aan hen”, wylst hy lieder wie fan it selskip Jongelieden Geheel Ont- houders Bond, skreau. „It lieden siet der yn, iit woe der yn sitte.” Dat hat wol bliken dien yn de jierrien tritich, Brouwer ünderwiisde doe op de Volkshogeschool to Bakke- fean yn foardracht en toaniel. Foar &ue wio syn frou, Cornelia Annee fan Ljou- oerienkommen, went, skreau hy doe de lenakter Naar het Licht. „Marijke fan Lytsegea wie Abe Brouwer syn earste Fryske stik, dat spile waerd troch de toaniel foriening Hylaerd, de earste toaniel- ütfiering hwer’t hy regisseur by wie. Dêrnei kamen yn ’e earst ü.o. de jon- gereinforiening yn Huzum, en Raerd. Op sa’n 20 doarpen hie hy ünderwi- lens raemregy: stikken fan Brouwer waerden fregb en de skriuwer waerd dan ütnoege as regisseur. Nei de kri- tes Ljouwert, Dokkum, Frentsjer en Boalsert kaem Abe Brouwer yn ’47 tolanne by It Snitser Frysk Toaniel. Er moesten uiteraard heel wat spul len verzameld worden. Zegt Jan Pruim: Als we al het materiaal, dait er op dit gebied is, bij elkaar zouden brengen, hadden we wel de Ahoy-hal nodig. De medewerking van de scho len, waarvan de directeuren het ini tiatief van het trio toejuichten, was geweldig, zegt Pierre. Ook het verf bedrijf Ripolin in Hilversum en de dealer in Sneek daarvan, de heer G. Bootsma, waren behulpzaam. De be zoekers (de entree is gratis, maar bij de uitgang wordt hun beleefd ver zocht ter dekking van de onkosten in de beurs te tasten) wordt, eerst door Pierre duidelijk gemaakt, het precies om gaat; vervol- oleiden Ronald en Jan hen in groepjes rond, langs de kwasten, pla- muurmessen, schuurblokken, verf spuiten, kleiwerken, etc. etc. IN MERAKEL „In prachtige tiid hat it west,” andert de meikoarten as regisseur ofskie nim- mende Brouwer op üs „ham”-fraech. „Foaral as jo sjogge dat in minske him hielendal oan jo jaen wol. Ik ha altyd sein: wy moatte der meiinoar oer prate. Der hat ek altyd in goeije geast west yn myn toanielforieningen. Ik siz wolris: Jo moatte as regisseur God en duvel tagelyk wêze kinne. De stourein. iene kear in sk0uderklopke en flak dêr neiDer hat, by it Snitser Frysk Toaniel, ien kear hwat west. Der waerd sa êfgryslik min spileIk sei: as it net better kin, wurdt der joun net spile. Nou jong, alles siet yn sak en as, de froulju güle en sa. Mar der is spile hear, en hoe. It wie in merakel,” forfeit de regisseur üs yn syn wurkkeamer. IfVÜJUldOVJLOlKXp - niel west hat. Op 21 en 22 febrewaris, It bart woIris, dat ik earne bin. destiids dat leard. Sjoch, soks fyn ik wol moai.” Abe Brouwer hat yn syn libben fan forskate toaniel- en oare forienings heder west. Eigentlik tofol- le om hjir op to sommen. It bigoun yn elts gefal yn Eindhoven, hwer’t hy as jongfeint forpleger wie. Nou wie der yn Best in kommune; in protte kunstners kamen dêr faek gear. Hij- il avond zo’n tien positieve reac ties op zijn initiatief gekregen. Pierre en Ronald Postma en Jan Pruim, hier van links naar rechts op de foto, hebben in de bovenzaal van de Meer paal een ruimte ingericht, waar zij tot en met 23 februari vrijdags en zaterdags tussen drie en zeven uur veel bezoekers hopen voor te lichten over het schildersvak. (foto Studio Gar Dija) Zo werden tijdens de uitzending die twintig minuten duurde (van half tien tot tien voor tien) verscheidene Frie se dorpjes genoemd waar sommige leerlingen nog nooit van hadden ge hoord, laat staan dat ze ze op de kaart hadden kunnen aanwijzen. Het verschil tussen het wonen op het plat teland en in de stad werd behandeld, evenals het onderscheid in de Friese dialecten en de industrialisering in de provincie. De jeugdige luisteraars hadden zelf draagbare radio’s meege nomen omdat in de school geen ont- vangsttoestel aanwezig is en konden de proef)uitzending wel waarderen. t duurde veel te kort,” was hun reactie. >r,krt

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1