Historisch ogenblik in jaarvergadering: EXPRESSIE-WEEKEND IN IJLST WAS 'VOLGEBOEKT' IJLST snekerWkqerier lil w /w «Si en van I i,_ EK de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan >•«1 j| Protesteren tegen Houkeslootbrug Vijf gewonden onder Nijland Alle 14 skütsjes naar de Recreana VOORZITTER NNWB: K X0 Bij ongeval op rijksweg 43 ■IIIIIBIIIIM fllIlllBIWIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIM y (foto Studio Ger Dijs) Telefoonnummer gem. sociale dienst: 4241 Hel Sneeker Nienwblad i> een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de M SNEEKER NIEUWSBLAD om de POSITIEF (foto Studio Ger Dijs) b.g.g. MAANDAG 22 JANUARI 1973 128ste JAARGANG No. 7 verschijnt: maandags en donderdags Dit Had verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN ex> gens om vjjf uur kreeg hij gezelschap van mejuffrouw Maria Kamstra, die een vierkante stuiver op zak had. Dit muntstuk was goed voor een dames- polshorloge. Om half acht had zich buiten Lieuwe en Maria al een groepje van vijf mensen gevormd, die allen in ’t gelukkige bezit waren van een pa pieren gulden. Een dergelijk biljet gaf de derde klant recht op een gouden ring. Overigens heeft de uitverkoop niet veel mensen wakker gehouden en slechts een enkeling stapte vroeger dan normaal zijn bed uit in de hoop een koopje te bemachtigen. Zaterdag en zondag werd in het cen trum „De Skoender” te IJlst een ex- pressie-weekend gehouden voor leiding gevenden in het jeugdwerk. Dit werd georganiseerd door het Christelijk Jon- gerenverbond, het Provinciaal Gerefor meerd Centrum voor jeugd- en jonge renwerk en de Provinciale Hervormde Jeugdraad. Voor de deelname stond een maximum van 25, dit niet omdat de accommodatie in het centrum an ders niet toereikend zou zijn (de Skoender kan 40 mensen herbergen), maar omdat „je met een grote groep niet goed uit de voeten kunt”, aldus de heer Bram Dekker uit Drachten, funktionaris van het CJV, die gisteren en eergisteren als begeleider van de groep optrad. De animo voor dit week end, dat ieder jaar naast verschillende andere op touw wordt gezet, was zo groot dat enkele aanvragers teleurge steld moesten worden. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank Gewapend met een klapstoel, slaapzak en een halve cent, installeerde de veertienjarige Lieuwe Kooistra uit de Willem Santemastraat zich woensdag avond kwart voor zeven op de stoep van de „Klokkenwinkel” van de heer G. Scholte aan de Oosterdyk .Als uit- verkoopstunt bood de heer Scholte zjjn eerste donderdagklant een Zaanse klok aan in ruil voor een halve cent. Lieuwe wilde het uurwerk voor zijn moeder in de wacht slepen en een overnach ting in de portiek was voor hem de nige manier om er zeker van te zijn dat hij dit doel werkelijk zou bereiken. Bjjna de hele nacht heeft hij in z’n eentje de wacht gehouden. Eerst ’s mor- f SNEEKER NIEUWSBLAD Zaterdagmiddag deden de deelnemers aan het expressie-weekend in „De Skoender” te IJlst een muziekspelletje, om „er wat in te komen”. Dit los- makertje waar de heren Dirk Hoek stra uit Heerde en Harm Tilstra uit Kampen medewerking aan verleen den, beantwoordde op die manier aan een tweeledig doel: enerzijds werden programmasuggesties opgedaan, ander zijds maakte men op een gemakkelijke manier kennis met elkaar. Skütsj eschippers en -bemanning zonder tegenstemmen in de SKS Op pagina 2 van de bijlage „Uit de Marktstraat” bij het Sneeker Nieuwsblad van vorige week woensdag stond een aantal tele foonnummers af gedrukt ’om te onthouden’. Zo stond achter Ge meentelijke sociale dienst tele foonnummer 7005 genoteerd. Dit nummer was echter tijdelijk; het juiste nummer tegenwoordig is 4241. In de vergadering van de N.N.W.B., waarschuwde voorzitter mr. E. R. Zweep zaterdagmiddag in Leeuwarden dat er kans is op een snelle ramp voor de zeilsport in Sneek: een brug over de Houkesloot in de noordelijke rondweg met een doorvaarthoogte van maar 5.30 meter. „Daar kan zelfs geen 16 kwadrater onder door zeilen. Het is ontstellend, dat men in deze tijd nog over bruggen denkt. Ook voor het wegverkeer zal deze brug een ob stakel zijn. De oplossing voor dit kruispunt is een tunnel (of een aqua duct, waarvoor de beide zeilverenigin gen pleiten). A. werd met een gebroken neus en een oogverwonding in het ziekenhuis opge nomen, De heer Kuipers en zijn drie inzittenden (S. Veenstra uit Houtigeha- ge, J. Woudstra en F. Nagelthout, bei den eveneens uit Woudsend) werden licht gewond en konden, na in het Sint Antoniusziekenhuis in Sneek te zijn behandeld, naar huis terug keren. Nadat zondag creatieve spelletjes als het uitbeelden van spreekwoorden, het vertellen van een verhaal door middel van gebaren en het vorm geven aan een levende machine, waarbij iedereen een gebaar of geluid moest maken, gedaan waren werd diezelfde dag om vier uur het „kamp opgebroken”. De deelne mers lieten uitsluitend positieve gelui den horen. Ze vonden dat het weekend veel had bijgedragen tot verfrissing van hun ideeën. „We hebben verschei dene nieuwe mogelijkheden ontdekt waar we iets aan hebben en waar we weer een tijdje mee vooruit kunnen”, luidde de algemene reactie. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 3779, L. Jeïlema, redakteur FOTORED AKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 BONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling; Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) VERTENTIET AR1EVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt - lagere mm-prijs De heer Zweep noemde het verwon derlijk dat men in een watersportplaats als Sneek in het grootscheepsvaarwa- ter zo’n brug wil bouwen. Wel is er een jachthaven voor zeilschepen bij ge pland, maar dat is geen oplossing. Want niet alleen de watersport in Sneek loopt gevaar, ook de ge hele toervaart. Daarom hoop ik, aldus de heer Zweep, dat niet alleen de mid denstand (die er veel belang bij heeft dat de zeilers in Sneek komen) maar ook de zeilverenigingen buiten Sneek en zelfs buiten de provincie Friesland vanwaar zovelen naar hier komen, zich tegen de bouw van deze brug zullen verzetten. De deelnemers kwamen uit alle delen van Friesland. Over het algemeen ge ven zij leiding aan jeugdclubs die een gevarieerd programma hebben en waar derhalve iedere week iets an ders gedaan wordt. Het afgelopen week end konden ze kennis maken met mo gelijkheden die ze zelf nog nooit hadden toegepast en waar nu, in groepsver band dieper op werd ingegaan. Uiter aard is het moeilijk om dadelijk na aankomst (zaterdagmiddag half vier) een beetje op elkaar ingespeeld te zijn, daarom werd een muziekspelletje ge daan, dat als programma-suggestie en als „loskomertje” moest dienen. Hierbij verleenden de heren Dirk Hoekstra uit Heerde en Harm Tilstra uit Kampen medewerking, ’s Avonds zocht men het meer op het vlak van beweging: de opdracht was „beeldt een abstract be grip uit binnen een bepaald tijdsbe stek”. Toen reeds kwam naar voren dat er onder de jeugdleiders een goede sfeer heerste die toch wel bepalend is voor het slagen van een dergelijk week end. Vijf personen zijn woensdagmiddag om ongeveer kwart over vijf op rijksweg 43 onder Nijland gewond geraakt, toen de 22-jarige bankwerker D, A. uit Bolsward, komende uit de richting Sneek, plotseling naar links uitweek en de hem tegemoet komende Daf, be stuurd door de 50-jarige verzekerings- controleur P. Smits uit Meppel ramde. Vervolgens botste A. frontaal op een Opel Kadett, die bestuurd werd door de 30 jaar oude Joh. Kuipers uit Woudsend. De Kadett en de Renault 6 van A. raakten hierbij total loss, de Daf werd zwaar beschadigd. Terugblikkend op het afgelopen jaar zei de heer Brinksma dat het door de schippers en bemanningsleden verlaten van de zaal in 1972 de meeste indruk op hem had gemaakt. Het leek tot een breuk te komen en dat dat niet is ge beurd, is naar de mening van de SKS- voorzitter voornamelijk te danken aan het uitstekende bestuur van de VSB die in zijn liefde voor het skütsj esilen de protestvlaggen uit het want haalde en opnieuw toenadering zocht. „Ik wil dit aanmerken als de grootste winst van 1972”, aldus de heer Brinksma, die de vergadering, voordat het tot stemming kwam, opwekte het voor stel tot toetreding te steunen. „Ik zou het ^ij.'.onder op prijs stellen, als dit voorstel wordt aangenomen, de com municatie heeft schijnbaar te wensen overgelaten en daar zal straks veran dering in komen”, zo zei de voorzitter. Hij wees er op, nadat Lode wijk Mee- ter de wens te kennen had gegeven vaker bijeen te komen („dan witte wy presiis hwat de SKS docht, nou sjogige ja nea immen”) dat de heer Berend Hof als secretaris van de VSB voort aan iedere bestuursvergadering van de SKS bij zal wonen. Lodewijk Meeter: „Dat kin bést sa wêze, mar ik bliuw der by dat wy to min gearkomme, Nou kinne jo praete sa ’t jo wölle, mar dat is sa Toen het tot stemming kwam over het al of niet toelaten van de VSB (stem recht hebben de wedstrijdcommissies, eigenaren, schippers en de SKS-be- stuursleden), ging, zoals gezegd, een ieder akkoord met de toetreding. (Lo dewijk Meeter: ,,’t Binne net sokke bésten mar ik stirn wol foar”). De I Als men de plannen rond krijgt (de eigenaren hebben allen in principe al „ja” gezegd), zullen de veertien sküt sjes tijdens de Recreana in Leeuwar den, die op 31 maart geopend wordt, een ligplaats krijgen in het water ach ter de expositieruimte, de Friesland- hal. De tjalken zullen dag en nacht verlicht worden door middel van „floodlight” en dit zal een uniek schouwspel opleveren. Bovendien zal deze stunt, die op verzoek van het Recreanabestuur dat ook alle kos ten verrekent tot stand komt, voor een goede propaganda voor het sküt- sjesilen in zijn geheel maar voor de wimpelaetie in het bijzonder moeten zorgen. Bij de skütsjes, die naar ei sen van de SKS doorlopend bewaakt moeten worden, zal men proberen zo veel mogelijk wimpels te slijten. Vorig jaar heeft de aktie ruim 20.600 op gebracht, maar naar de mening van de heer J. Doevendans, bestuurslid en tevens deeluitmakend van de Wimpel- commissie, is dit nog te weinig. Voor de komende wedstrijden zal men der halve vier jongelui aantrekken, die moeten trachten zoveel mogelijk wim pels aan de bootbezitters kwijt te ra ken. De opbrengst van de aktie is voor de helft bestemd voor de eigenaren van de skütsjes, de SKS en de wed strijdcommissies delen de rest. De Vereniging van Schippers en Bemanningsleden is lid geworden van de Sintrale Koinmisje Skütsjesilen, waarbij de voorzitter, secretaris en de pen- ningmeester van de VSB stemrecht hebben gekregen. Werd een aanvang tot toetreding vorig jaar door de vergadering van de hand gewezen (de VSB-delegatie verliet toen kwaad de zaal), zaterdagmiddag werd op de SKS -vergadering in hotel Hanenburg in Sneek het voorstel van het bestuur VSB toe te laten met algemene stemmen aangenomen en dat was volgen de SKS-voorzitter de heer A. Brinksma uit Heerenveen een historisch ogenblik. heer Brinksma achtte dit een unieke gebeurtenis in de SKS-historie„Het is namelijk nog nooit voorgekomen dat een besluit van dergelijke importantie met algemene stemmen werd aange nomen.” De heer Sjoerd Hobma uit Bolsward, voorzitter van de VSB, toon de zich erg blij met het besluit van de vergadering. Wél zou hij graag wil len dat er na verloop van tijd (hij dacht hierbij aan een tijdsbestek van een jaar of vier, vijf) de statuten nog eens gewijzigd worden, opdat daarmee het hele bestuur van VSB (zeven man) stemrecht krijgt. „Mar dat hoecht di- rekt net hear, wy binne hjir al tige tofreden mei”. Hij kreeg overigens bij val van (alweer) Lodewijk Meeter: „De statuten moatte fuortendailiks -foroare wurde, se moatte sawn stómmen’ krije, dér striid ik foar. Fierder wol ik der neat fan sizze.” IS® ohmm! 0r*M< <M tn»»'» Min, «TMitintiMinuin Eorxosr.-. - wmmomc uw» MMHMiqi.EP - -4, - - ia

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1