en van Themadag op Christel. Pedagogische Akademie SENATOR AGTERBERG (PPR) IN SNEEK: een sponsor BEVOLKINGSONDERZOEK Olympus '63 en Animo zoeken VOORMALIGE JEUGD HERBERG GAAT PLAT I snekerWkoerier HM™.- Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD V.L.F., BOLSWARD SPONSORT BASKET BALCLUB MENHIR Telefoonnummer gem. sociale dienst 4241 o Voor fusie noodzakelijk: y MOET „CHRISTENONDERWIJZER” NA OPLEIDING NAAR CHRISTELIJKE OF OPENBARE SCHOOL? Verschijnt: maandags en donderdags DONDERDAG 25 JANUARI 1973 128ste JAARGANG No. 8 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN ex> [IIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIlBMIlllllllllffl en de De basketbalvereniging „Me nhir” in Sneek wordt met in gang van 27 februari a.s. ge sponsord door de V.L.F., de Verenigde Levensmiddelen Fa brieken in Bolsward. In het contract is een aanloopperiode opgenomen, die loopt tot het eind van dit seizoen, dat reeds tot over de helft gevorderd is. Daarna duurt, zo is vastge legd, de sponsoring voorlopig twee competities. ■IIIFS - Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van 3 aL K k J BEWUST KIEZEN BELANGR1JKER DAN KEUZE ‘1 christelijke Actiegroep Nieuwe Partij weinig kans van slagen Sneek, 25 januari 1973 De burgemeester van Sneek, B. van Haersma Buma. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2241 Gironr. 932130 Bank: Raiffeisen- en Anvro- bank f SNEEKER NIEUWSBLAD fllllllllll I I De besprekingen, of liever: brief wisselingen over de sponsoring zijn begin deze maand rond gekomen. November vorig jaar vond het eer ste contact tussen Menhir en de VLF in Bolsward plaats. „We hadden een hint gekregen van één van- de jeugd leden, Lex Dorlas”, aldus bestuurs lid Luxwolda van deze nu ruim vijf jaar oude basketballvereniging, die van het op handen zijnde toumool graag een jaarlijks terugkerend eve nement wil maken. Op pagina 2 van de bijlage „Vit de Marktstraat” bij het Sneeker Nieuwsblad van vorige week woensdag stond een aantal tele foonnummers afgedrukt ’om te onthouden’. Zo stond achter Ge meentelijke sociale dienst tele foonnummer 7005 genoteerd. Dit nummer was echter tijdelijk; het juiste nummer tegenwoordig is 4241. Menhir staat er, zo zei bestuurslid J. Luxwolda ons van de week, financieel zeker niet slechter voor dan de ande re soortgelijke verenigingen. „Maar wil je wat extra dingen, dan kan dat niet zonder sponsor. Daarbij denk ik aan de uitbreiding van de trainings- gelegenheid, en het door propagan da doen toenemen van het ledenbe stand”, aldus de heer Luxwolda uit de Gabbemastraat. Elders wordt ook wel gesponsord, maar niet op een der gelijke uitgebreide schaal als hier de bedoeling is.” Die bedoeling bestaat zeker niet uit het jaarlijks door de VFL spekken van de clubkas. Voor de Vast staat reeds, dat de VFL de kos ten, die gemoeid gaan met het in mei of september dit jaar voor het eerst te houden toumooi, voor zijn rekening nemen. Verder worden de heren van het eerste team (tweede klas) en da mes (koploper in de A-klas) van deze 80 Sneker leden tellende vereniging voorzien van trainingspakken. Met in gang van het komende seizoen treden deze Menhir-ploegen in een totaal nieuw tenu aan; op de shirts wordt dan reclame gemaakt. De nieuwe naam van de club luidt dan Gala Menhir. Op 27 februari zal de sponsor tussen de ontmoetingen in de Sneker Sporthal Menhir-damesPenta 2 (19.00 uur) en Menhir-herenGriffioen (20.30 uur) symbolisch tien wedstrijdballen aanbieden. De heer Gilhuis vertelde er in princi- Nadat pe niets op tegen te hebben wanneer een „christen-onderwijzer” uit aposto- laire overwegingen kiest voor het les geven op een openbare school. (In 1947 heeft hij een lezing over dit onder werp gehouden). Ondanks dat geeft hij zélf, als christen, de voorkeur aan het christelijk onderwijs, omdat de gods dienstlessen dan niet door een gods dienstleraar maar door de onderwijzer worden gegeven. Deze laatste heeft een bepaalde band met zijn leerlingen die de godsdienstleraar niet heeft. Op dit punt corrigeerde de heer Doorn hem even later door mee te delen dat er een vereniging van christelijke onderwij zers aan de openbare school bestaat; ’t lidmaatschap daarvan geeft recht op het geven van godsdienstlessen door de onderwijzer aan de openbare school zélf. „Het is wel leuk om jongens en meis jes op te leiden in het volleybal, maar als ze een peil bereikt hebben worden ze „weggekocht” door andere clubs. Van het geld wat die opleiding kost zie je dan niets terug,” aldus de heer Berg. „Je krijgt dan geen enkele mo gelijkheid om tegenspel te leveren, de Sneker clubs zullen hun niveau verlie zen en dat is niet de bedoeling.” In de commissie ad hoe hebben van Olym- pus-zijde de dames T. Groenland-Hart- kamp, T. van Diggelen en de heren D. Berg en B. Brouwer (de manager van Olympus) zitting genomen, naast de Animo-ers Jolt Stienstra, Joop Ban ning en Bert Seubring. „Lukt het niet een sponsor te vinden, dan kunnen we de hele fusie wel vergeten en is t met het volleybal in Sneek gedaan,” aldus de heer Berg. Uit Animo-krin- gen werd meegedeeld dat er flink wat geld op tafel moet komen, zeker meer dan tienduizend gulden. Alles hangt nu van de commissie af, die binnen een maand moet trachten de zaak rond te krijgen. Er zijn al enige contacten ge legd. De heer Agterberg zei er vertrouwen in te hebben dat de achterban begrip is bij te brengen voor de vorming van een extra-parlementair kabinet. Hij stelde daarbij wel als voorwaarde dat men niet aan gesprekken moet begin nen die vóór de verkiezingen onmoge lijk waren. De senator vond het partij politiek gezien stom om de polarisatie vol te houden, maar hij vond het óók dom om de partij-politiek te stellen bo ven de zaken die om een dringender aanpak vragen. Op een vraag van de zestienjarige Tom Harkema of de PPR-man dacht dat zijn partij bij de volgende verkiezingen weer zou kelde- deren, net zoals nu met D 66 het geval is geweest, antwoordde de heer Agter berg dat hij natuurlijk hoopte dat dat niet zal gebeuren, „maar ik ben er we bang voor. We hadden nu het. voordeel dat we een sprekender lijsttrekker had den dan D’66.” Het is nu afwachten ot dat bij de volgende verkiezingen ook De voormalige jeugdherberg „Oan ’t wetter” aan de Geeuwkade wordt afgebroken, zo is de. be doeling. Dit in verband met de aanleg van riolering-aanvoerlei- dingen. Tevens moet in de omge ving van dit pand een pompgemaal gebouwd worden. Wanneer één en ander wordt uit gevoerd hangt af van de aanleg van een diepriool, ter plaatse. Vanaf november ’71 zijn de padvinders De Wetterfügels in een deel van de oud-herberg ge huisvest. Voor hen zal een ander onderkomen gezocht worden. Vast staat, dat zij geen gebruik zullen kunnen maken van een lokaal van de Hooiblokschool, waarin in de toekomst, wat de bovenverdieping betreft, vier groepen en vereni gingen kunnen werken en vergade ren. Rechts van de voormalige jeugdherberg op deze foto de ach terzijde van ’t afvalstoffenbedrijf Stallman N.V., waar een deel van de koopwaar ligt uitgestald. „Toe ristische attractie in de kern van Sneek” noemde het Nieuwsblad van het Noorden dit op 11 januari. Op grond van de bouwverordening is hieraan wel iets te doen, deelde Bouw- en woningtoezicht ons des gevraagd mee. Men kon daar niet bevestigen, of zulks al eens is ge beurd. (Foto Studio Ger Dijs). competities zullen besprekingen worden gevoerd over de projecten, die men zal gaan financieren. Ook de heer G. Oppewal, hoofd van de christelijke Johannes Postschool in Sneek, stoot zich bij de heer Gil huis aan. De school is niet een insti tuut waar in de eerste plaats onder wezen moet worden, maar waar de opvoeding centraal staat, beweerde hij. „Ik dacht dat het de taak en het heilig begeren was van ieder christen-onderwijzer dienend aanwe zig te zijn voor zijn kinderen.” Hij was van mening dat de feeling die bestaat tussen een onderwijzer en zijn klas niet aanwezig is tussen een godsdienstleraar en de kinderen. Vervolg op pagina 9 REDAKTIE: Singel 11, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3119, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling/ Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tariej Bij kontrakt lagere mm-prijs Weet u, dat er in 1971 alleen in de 3 noordelijke provincies 26 nieuwe gevallen van tuberculose zijn ont dekt? Weet u, dat er bij het vorige bevol kingsonderzoek in Sneek (1970) 1 persoon voor longtuberculose moest worden opgenomen, terwijl 7 mensen zich onder een regelmatige controle moesten stellen? Weet u. dat er in 1970 in Sneek bij 453 personen andere afwijkingen zijn gevonden (longkanker, astma, bron chitis, hart- en vaatafwijkingen). Het is in uw eigen belang én in het belang van uw gezin èn in het belang van uw medemens dat u zich laat doorlichten. Waarschijnlijk mankeert u niets. Des te beter. Maar hebt u wel afwijkingen dan is het zaak, dat die tijdig worden ontdekt, opdat tijdig de nodige maatregelen kunnen worden ge troffen. Ik vertrouw dan ook op uw aller opkomst. PLURIFORMITEIT De heer Doorn vergeleek heit tegen woordige onderwijs met dat van de 19- de eeuw. Toentertijd was de school een zaak van het (regeniten)bestuiur, niu zijn de ouders er veel meer bij be trokken. Bovendien was de maatschap pij in de vorige eeuw tamelijk statisch: de gehele levenswijze van de ouders ging over op de kinderen, zowel op po litiek als godsdienstig gebied. De he dendaagse maatschappij kenmerkt zich door een pluriformiteit waarmee de kinderen op school al vroeg kennis moeten maken. De school voedt op voor de maatschappij en de veelvor migheid moet in die opvoeding aan wezig zijn, zo verduidelijkte hij. Maandag werd op de Christelijke Pedagogische Akademie te Sneek een Als uitvloeisel daarvan werd ’s middags in de gymnastiekzaal de vraag behandeld of een christelijke onderwijzer na zijn opleiding voor een chris telijke dan wel openbare school moet/mag kiezen. Teneinde voor de leer lingen van klas 1, 2 en 3 van de beroepsopleiding dit probleem van meer dan éen kant te laten belichten, waren de heren drs. T. M. Gilhuis, oud- rector van het christelijk lyceum te Amsterdam en momenteel wetenschap pelijk medewerker aan de Vrije Universiteit en L. Doorn, hervormd pre dikant in dezelfde stad, uitgenodigd hun zeer duidelijk verschillend stand punt op dit gebied uiteen te zetten. Het tweede bezwaar dat de heer Gil huis tegen het lesgeven op een open bare school aanvoerde, was dat men daar binnen de grenzen van de neutra liteit moet blijven: men kan geen ex clusieve mening naar voren schuiven. Tenslotte koos de heer Gilhuis voor een christelijke school omdat men dan zonder reserve ’t christen-zijn kan uit dragen en daarbij wordt gesteund door de gemeenschappelijke basis die een ieder op diie school heeft. Dat de christelijke school een „dichte” school zou zijn wees hij van de hand: veel onkerkelijke ouders sturen hun kinde ren naar een christelijke school. Zoals u vorige week in het voorlich tingsblad van de gemeente hebt kun nen lezen zal in de periode van 29 januari tot en met 15 februari 1973 in een lokaal van de voormalige Jan van Nassausehool aan het Oud Kerkhof weer een bevolkingsonderzoek op tu berculose en andere ziekten van de borstorganen worden gehouden. De voorbereidingen voor dit onderzoek zijn grotendeels voltooid en met het bezorgen van de oproepingskaarten in de stad is reeds een begin gemaakt. De inwoners, die in de buitenwijken wonen komen het eerst aan de beurt. De bewoners van de binnenstad het laatst. Er wordt dus naar het cen trum toegew'erkt. De leden van het röntgenteam, de technici en artsen van kingsonderzoek, alsmede aantal vrijwilligers(sters) staan om u te ontvangen. De daad is nu u; wat doet u? U komt; dat is goed besluit. De Sneker volleybalverenigingen Olympus ’63 en Animo zyn naarstig op zoek naar een sponsor. Ongeveer een half jaar geleden namen de bestu ren van beide verenigingen in principe een besluit tot fusie, omdat het top- volleybal (en de Sneker clubs behoren tot die top) steeds meer geld vraagt. Dinsdagavond is er een commissie ad hoe gevormd, die tot taak heeft een sponsor te vinden. Voor 1 maart moet deze verslag uitbrengen. Slaagt men er niet in een „geldschieter” te vinden, dan zal naar de mening van de heer D. Berg, waarnemend voorzitter van Olympus ’63, het volleybal in Sneek spoedig op de rug liggen. weer zo zal zijn. Wat de verhouding met de PvdA betreft, zei de heer Ag terberg dat deze altijd plezierig is ge weest, tenminste als men spreekt over de PvdA in zijn geheel. Met het par- tijkader liggen die verhoudingen wel eens anders, minder plezierig dus, om dat dat naar de mening van de pater niet genoeg is afgestemd op de achter ban van de partij. „Het is daarom nodig om eens tegen de gevestigde machten binnen de PvdA aan te du wen”, zo zei de senator, die het jam mer zou vinden, dat de kabinetsfor matie zou stranden op het feit dat drs. Joop den Uyl premier wil worden. Gevraagd naar zijn standpunt inzake abortus en euthanasie verklaarde de heer Agterberg „daarmee nog niet klaar te zijn. Dat zijn zaken die in onze samenleving geregeld moeten worden, maar persoonlijk, mijn gewe- Vervolg op pagina 9 het van de leng de dienst voor het bevol- een groot klaar aan een De AR, CHIJ en de KVP zullen volgen» pater dr. M. A. J. Agterberg, sinds kort lid van de Eerste Kamer voor de PPR, nooit één party kunnen worden. Daarvoor zijn de structuren te verschillend en lopen de stromingen binnen ae partijen te veel uiteen. De senator, ook lid van de Friese Provinciale Staten, zei maandagavond in bar-dancing ,,’t Singeltsje” tijdens de eerste b«een- komst na de verkiezingen van „Politiek Trefpunt”, wel bewondering te heb ben voor degenen, die de eenheid trachten te bewerken door middel van de actiegroep „Nieuwe Partij”. „Ik voel me er erg mee verwant ™aar moet helaas zeggen dat ik de Nieuwe Party weinig kans van slagen g aldus de hee. Agterberg, tot zijn circa 20 toehoorders, die m alle1 rust en ge moedelijkheid met de pater uit Witmarsum van gedachten wisselden. beide heren aldus hun menig naar voren hadden gebracht, werd het onderwerp in „Kort Geding”-vorm ver der behandeld. De heer W. Wierda, ad- junct-directeur van de christelijke Pe dagogische Akademie „Mariënburg” te Leeuwarden vond het wenselijk dat de kinderen tot hun twaalfde jaar „een sfeer ademen die ook die van hun ou ders is; daarna kunnen ze kennis ma ken met andere levensovertuigingen”. Hij vroeg zich af of je jonge kinderen al aan een dergelijke confrontatie mag blootstellen. Op de vraag van ds. Doorn of het mogelijk is voor al de kinderen met verschillende achter gronden, waaruit een klas bestaat, een zelfde sfeer als die van thuis op te bou wen, antwoordde de heer Wierda dat hij de verschillen onderling op een christelijke school kleiner acht dan tus sen een openbare en een school.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1