SNEKERMKOERIER Leden vakverenigingen akkoord met voorstel Niets staat overname Stork-Sneek door Hubert en Co. meer in de weg BIJ AFBRAAK DRIE OUDE MOLENSTENEN ONDEKT „NACHTWACHT"-RECORD VIERMAAL VERBETERD! de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL IJLST Officieel Orgaan en van WOUDSEND GAF RUIM F 1000.- Actiegroep beroeps- chauffeurs gaat spoedig protesteren Leegstaande woning in brand gestoken ORGANISATIE „HEEL VIETNAM” SPAAK GELOPEN IN FRIESLAND GESLAAGD POLITIE: TEL. 3333 ,il||l|||||l|||imil|l||IIUll|l|||ill|||lM IlllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIlilMMillllIllllllllIlllllllllllllilllMIlllllIBt Sociale regelingen komen in opspraak: Sigarettenautomaten mikpunt van dieven ALARMNUMMER VAN BRANDWEER EN WSNEEKER NIEUWSBLAD NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en van f SNEEKER NIEUWSBLAD OMBTBBUM het b.g.g. o Verschijnt: maandags en donderdags De fototoestellen zijn bemachtigd en het record is gebroken. Het trio was woensdagavond half zes present, ter wijl Lieuwe zijn nachtwake indertijd startte om kwart voor zeven. Een uur tje later voegde Meinte Alkema (17) van de Gravinneweg zich bij hen. On- MAANDAG 29 JANUARI 1973 128ste JAARGANG No. 9 het vak het vak UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aanhuis In GAASTERLAND, SLOTEN e.o transportapparatuur en zullen voor het merendeel hun werk krijgen in Gorre- dijk, waar Stork-Friesland vooral in stallaties voor het indampen en ver stuiven van vloeistoffen maakt. In de Grouwster vestiging worden voorname lijk transport- en verpakkingsappara- ten vervaardigd. De in Sneek zetelende centrale verkoopafdeling wordt over een maand of drie, met de rest van het personeel, overgeheveld naar Gor- redijk. Zaterdagavond om ongeveer vijf voor acht is er brand uitgebroken in een leegstaande woning aan de Klooster- dwarsstraat. De woning was een dag eerder door de bewoners verlaten. Toen de brandweer, met twee wagens en 28 spuitgasten luttele minuten later arriveerde sloegen de vlammen al uit het dak. Binnen korte tijd wist men evenwel ’t vuur te doven. Burgemees ter B van Haersma Buma stelde zich persoonlijk op de hoogte van de om vang van de brand, waarvan de poli tie aanneemt dat die aangestoken is door de jeugd. De woning was eigen dom van de gemeente. BONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tariej Bij kontrakt lagere mm-prijs om... o..— m „in. «tmiiiiiiwiii „Bovendien kon men wel weten dat er iets dergelijks georganiseerd zou wor den: medio december heeft iedereen daarvan bericht gehad, en nadat men het in de dagbladen had gelezen, had men wel zo actief geweest kunnen zijn, om even op te bellen voor nadere in formatie. In andere buitengewesten zijn de pastorieën wel allemaal open ge weest” De heer J. Lugtigheid, her vormd predikant te Sneek is een heel andere mening toegfedaan. „Ik kan wel zeggen dat ik mijn post bijzonder goed lees, overigens is het in het hele land spaak gelopen, getuige de opbrengst. Wij hebben in december wel eens een stenciltje gehad, waarin de actie werd aangekondigd, maar je mag toch wel verwachten dat je nog eens bericht krijgt, nadat er intussen zoveel om te doen is geweest. Toen ik in de krant las dat in de hervormde kerken of pastorieën een bus zou staan, was het voor ons al te laat om er nog iets aan te doen.” ADMINISTRATIE Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank De heer Willem S. Bos uit IJsbrech- tum is aan de Landbouwhogeschool te Wageningen geslaagd voor het examen landbouwkundig ingenieur in de studie richting plantenziektenkunde. De heer Bos, 26 jaar, zal eind februari naar Nigeria vertrekken waar hij als we tenschappelijk medewerker verbonden wordt aan de universiteit. Hoe het ook zij, aan contant geld is in Sneek 217,25 in de bus op de gemeentesecretarie gestopt, ’n schijn tje vergeleken bij wat in Woudsend geofferd is, 1000,67. Uiteraard zijn de bedragen die per giro zijn gegeven niet bekend. In Heeg was de inhoud van de bus in de hervormde kerk 420,in die van de rooms katho lieke kerk zat 122,75. De dorpen Goënga, Terzool, Sybrandaburen, Of- fingawier en Gauw brachten ruim 400,bijeen. De inwoners van IJIst gaven 30,In verschillende dorpen is men van plan door het houden van collectes en het plaatsen van bus- sen gedurende de kerkdiensten van de volgende week, de totale opbrengst nog iets op te schroeven, of in geval er niets aan gedaan is, toch nog eventue le schenkers in de gelegenheid te stel len hun gaven op de pastorie te bren gen. betonvloer uit aan de Singel lijk niet gestaan. De zeer zware ste nen zouden dan na de afbraak van de molen ter plaatse begraven zijn. Het is moeilijk denkbaar, dat ze daarvoor van uit een ander gebouw hier naar toe zijn gesleept. ■(Foto Studio Ger Dijs) Het grote bezwaar tegen afspraaklonen is dat de werknemer werkt voor lo nen die doorgaans lager liggen dan die in de CAO zijn bepaald, daarbij geen sociale zekerheden heeft en zijn over uren niet uitbetaald krijgt. In plaats van overuren rijdt een chauffeur die voor afspraakloon werkt op kilometer- geld. Dit werkt veel te lange werktij den in de hand. Het vak chauffeur is een vrij beroep: iedereen die een groot rijbewijs heeft kan het worden. Echter de formaliteiten bij het passeren van de grens vragen een dermate grote kennis van de bestuurder dat er eigen lijk een opleiding voor zou moeten ko men. De Stichting Vakopleiding chauf feurs geeft daartoe de gelegenheid door middel van een vier weken du rende cursus. danks het feit dat er drie camera’s beschikbaar waren gesteld wilde de heer Panman Meinte belonen en stel de hij hem in de gelegenheid eveneens goedkoop een kiektoestel op de kop te tikken. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 3779, D. Jéllema, redakteur De belangrijkste punten die op de pro- testvergadering ter sprake zullen ko men, zijn: de afschaffing van afspraak lonen en alle regelingen van kilometer- en rittengeld; de verplichtstel ling van een tachograaf in de auto, in dienst van de chauffeur en gecontroleerd door de overheid; erkenning van Chauffeur en erkenning van als slijtage-beroep. Een drietal sigarettenautomaten in Sneek zijn het afgelopen weekend het mikpunt geweest van dieven. Zaterdag avond heeft men de automaat van de Centra-winkel aan het Kaatsland open gebroken, er wordt evenwel niets ver mist. De politie vermoedt dat de da ders bij hun werkzaamheden gestoord op de vlucht geslagen zijn. Uit de auto maat van het sigarenmagazijn Bloem hof op het Schaapmarktplein werd de geldlade met een inhoud van 25, geleegd, een poging tot het openbre ken van de sigaretenautomaat aan de winkel van de heer Piekema aan de Singel mislukte. De politie stelt een onderzoek in. Wel is bij de afbraak komen vast te staan, dat het vroeger een vrijstaand gebouwtje is geweest. De zijmuren waren namelijk aan de buitenkant gevoegd. Het was dus ouder dan de beide aangrenzende panden Onze me dewerker drs. H. Halbertsma (H.H.) houdt het voor mogelijk dat het in de vorige eeuw behoord heeft tot het bedrijf van de meelhandelaar Be rend Wouters, die aan de Singel meerdere panden had. Of hij er ook ’n maalderij had, is ’m evenmin be kend. Maar dan moet het een zgn. rosmolen, voortbewogen door een paard, zijn geweest. Een windmolen hoeft er voor zover hij weet name- Op deze foto van links naar rechts Jouke Schat, Bobbie en Frits Reen. In de loop van vrijdagavond en zater dag bleek dat, alhoewel dit anders in de dagbladen stond aangekondigd, ver schillende pastorieën waren gesloten, zodat zij die geld voor de aktie „Heel Vietnam” kwijt wilden, daar niet, te recht konden. Desgevraagd deelde de heer J. W. van Esveld uit Voorscho ten, hoofd van de afdeling personeels zaken bij het Rode Kruis en publici- teitschef van „Heel Vietnam” mee dat hij niet wist wat daarvan de oorzaak kon zijn. Wel uitte hij de veronder stelling dat men in de desbetreffende plaatsen (o.a. Oudega, IJIst, Gaast- meer, Oosthem, Scharnegoutum en Sneek) de post niet goed zou lezen: „Ik weet zeker dat er brieven ver zonden zijn aan iedereen die in aan merking kwam om aan de actie mee te doen.” Machinefabriek Hubert en Co. b.v. heeft momenteel circa 480 mensen in dienst (320 in Sneek, 100 in Surhuister- veen, 45 in Staveren en 25 in Oudega- W.) Men verwacht bij dit bedrijf, waar in Hoogovens voor veertig procent deelneemt, dat het personeelsbestand binnen vijf jaar tot 800 groeit. De overname van Stork betekent al een grote stap in die richting, terwijl ook door uitbreiding van het bedrijf in Staveren de werkgelegenheid toe zal nemen. Het filiaal in Staveren wordt flink vergroot. Men heeft een terrein gekocht van 24.000 vierkante meter. Hier wordt een hal op gebouwd die twee-en-een-half keer zo groot zal zijn als de bestaande Het aantal perso neelsleden zal hier op de duur tot cir ca 80 man worden uitgebreid. In Sta veren worden onderdelen van bruggen, apparaten en rioolwaterzuiveringsin stallaties gebouwd. Bij het opruimen door het bedrijf T. D. Joustra van de het oude pakhuisje tussen de drukkerij en het kantoor van Doevendans b.v., de uitgeefster van dit blad, dat is afgebroken in verband met de uitbreiding en ver bouwing van de drukkerij, zijn don derdag drie onder de vloer begra ven oude molenstenen ontdekt. De afmetingen zijn verschillend. De hierbij afgebeelde heeft een door snede van 136 en een dikte van 35 centimeter. De kleinste meet 120 bij 45, de grootste 100 bij 35 centimeter. Ze lagen naast elkaar en zijn alle drie van hardsteen. Het is niet bekend hoe oud ze zijn, ook niet hoe oud het pakhuisje was en of hier misschien eens een molen heeft ge staan waaruit de stenen afkomstig zouden kunnen zijn. „Ik had wel gedacht, dat het perso neel er lakoniek op zou reageren”, al dus de heer G. Visch, personeels-chef van Stork-Sneek „Voordat het bedrijf bij Stork-Friesland kwam is het al een aantal keren verhandeld en is er met het personeel „gesold”. Men denkt wat meer vastigheid te hebben, nu het bedrijf vanuit de eigen provincie ge leid wordt.” Hubert en Co. wordt ei genaar van alle gebouwen, terreinen, machinerieën en zal de produktie van filters en medische sterilisatoren ten behoeve van de farmaceutische indus trie overnemen van Stork. De bij dit produktieprogramma, dat een belang rijke uitbreiding inhoudt van de eigen fabricage van rioolwaterzuiveringsin stallaties, betrokken personeelsleden zullen dus bij Hubert aan het werk kunnen. De resterende circa 35 man zijn werkzaam in de overigens beschei den produktie van verpakkings en Donderdagmorgen is aan de Ooster- dijk de foto-optiekzaak van de heer J. G. Panman geopend. Om klanten te lokken had hg foto-camera’s voor de belachelijk lage prijs van 2,50, 7,50 en 10,00 beschikbaar gesteld voor zijn eerste drie klanten. Frits en Bobbie Reen (18 en 11) uit Sneek en Jouke Schat (21), uit Hoogkerk die bij de familie Reen in de Valkstraat in de kost is, voelden zich geroepen om, gehuld in slaapzakken en dekens, gebruik te maken van deze aanbieding en tegelijkertijd het record „nacht wachten” van Lieuwe Kooistra die vo rige week bij de uitverkoop zijn nacht rust opofferde voor een goedkope klok, te breken. In de eerste vergadering van de on langs opgerichte actiegroep van be roepschauffeurs, zaterdagmiddag in de Koetslantaarn in Sneek, is besloten eind februari, begin maart een pro- testbijeenkomst in Heerenveen te hou den Dit deelde de heer G. P. Fol- kersma uit Heerenveen, districtsbe- stuurder van de vervoersbond NVV in Friesland en Drente en leider van de samenkomst, in een persconferentie na afloop van de vergadering mee. Het is de bedoeling dat daarvoor behalve alle beroepschauffeurs, de hoofdbestu ren van de vervoersbonden NVV, NKV en ACBV worden uitgenodigd. Even eens zullen de werkgeversorganisaties in het beroepsgoederenvervoer, de Na tionale Organisatie, de Protestants Christelijke en de Nederlands Katho lieke Bond „Sint Fransiscus” voor het beroepsgoederenvervoer over de weg een invitatie ontvangen. Overigens werden de wakkere jonge lingen warm onthaald. De nieuwe eigenaar vergaste hen op sherry, toast, gebak en een Chinese maaltijd die op de stoep werd genuttigd. Dat laatste was bittere noodzaak, de wachters konden geen ogenblik hun plaats verlaten; „er zijn in de loop van de nacht, wel zeventig, tachtig mensen langs geweest; ze gingen weg als ze ons zagen. Trouwens, we hadden de stoelen nog maar net uit geklapt, of van de andere kant kwamen ook al mensen met stoelen onder de arm aanzetten”, aldus Frits. Machinefabriek W. Hubert en Co bv te Sneek zal de Sneker vestiging van Stork-Friesland, dat deel uitmaakt van het V.M.F.-concern, overnemen. Niets staat het samengaan meer in de weg, nu de bij de overname be- trokker personeelsleden van Stork zich vrijdagavond in restaurant „Piso” in een vergadering met de vakverenigingen akkoord hebben verklaard met d, sociale voorwaarden. Hierover was al eerder, op 12 januari, overeen stemming bereikt tussen de direktie van Stork-Friesland en de vakbonds bestuurders, welke zich toen het recht voor behielden, dat hun ledenverga deringen met dit akkoord moesten instemmen. En dat is nu vrijdagavond gebeurd De betreffende personeelsleden, 120 in totaal, zullen vrij binnenkort een definitief aanbod tot indiensttreding bij Hubert ontvangen. De oriënte rende besprekingen, welke moesten leiden tot overname, waren eind vorig jaar gestart. Stork-Friesland zal nog één afdeling in Sneek houden, namelijk het on derdeel Kwant-Nautica aan de Re- genboogstraat. Hier werken circa tien man. In dit bedrijf legt men zich toe op de produktie van onder andere telegrafen en dergelijke appa raten, kortom scheepsbenodigdheden. Deze afdeling zal dus normaal blij ven voortbestaan. De gemeentelijke brandweer en korps gemeente politie Sneek hebben een nieuw, gezamenlijk alarmnummer gekregen .Het nieuwe nummer is 3333, het is vandaag ingegaan. Voorheen kreeg men als men vier maal drie draaide de grote zaal van hotel Ha nenburg aan de lijn, deze is nu be reikbaar onder nummer 7171. De oude alarmnummers van brandweer (2000) en politie (3000) zgn vandaag verval len. Si? ‘te-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1