Walmuur Grootzand IS NA RUIM HONDERD JAAR NOG ZEKER LEVENSVATBAAR I „Plan bewijst de ZWH slechte dienst” taÉlk van Officieel Orgaan en de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST Voortbestaan van de kleine boer moet wel mogelijk zijn Huldiging van oud-bestuurslid J. Hoomans ORANJE-GROENE KRUIS OPGEHEVEN S COURANT, BRUfflOUB NIEUWSBLAD e» de SNEKERaf KOERIER II 1 BENOEMD Oud-bestuurslid van de C.B.T.B. H. Bouwman: WSNEEKER NIEUWSBLAD SlllllllHiHIlHIllllllllllllllllUIIIIIIIIW Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, B. W. CAZEMIER Vervolg op pagina 1. DE IJLSTER SCHAATS de ijsbanen in de toekomst allemaal verdwijnen” meent dfe voor- „Ik b-P-P- Burgemeester Cazemier: krachtig nee tegen land schapspark ZW Friesland Verschijnt: maandags en donderdags DONDERDAG 1 FEBRUARI 1973 128ste JAARGANG No. 10 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN e.o JELLE HOOMANS mooie tjjd niet zeggen: name van de smalle De heer R. W. Dijkstra, administra teur van de Algemene Technische School Sneek en Omstreken, is met in gang van 1 mei benoemd tot hoofd administrateur van de Stichting Vor ming Werkende Jongeren te Beetster- iwaag. Het valt dus, al met mee, al veronderstelt Nooitgedagt van De UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 1,231, 1,235, 221,7 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank De leden van de Oranje Groene kruisvereniging, afdeling Sneek, heb ben tijdens een dinsdag in Aere Pe- rennius gehouden vergadering beslo ten hun eigen vereniging op te heffen. „Er is geen alternatief, we staan voor ’t blok”, zei voorzitter dokter J. Dethmers, want behalve dat de landelijke en provinciale organisaties zich hebben opgegeven, acht ’t depar tement ’n wijkverpleging met 1 ver pleegster niet subsidiabel. „We wor den door de omstandigheden gedwon gen, van de doden niets dan goeds, we moeten er wel mee ophouden”, gaf de voorzitter toe. 0HM..Iminn.imurnimim» van de ik me De heer H. Bouwman uit Twijzel, oud- tweede voorzitter van de Friese C.B.T.B., is een groot voorstander van de kleine zelfstandige in de agrarische sector. „Het wordt steeds moeilijker voor een boer, die op de traditionele wijze zijn bedrijf runt, rustig op de oude voet door te gaan. Toch blijf ik, ondanks de problemen van opvolging en het over het algemeen mentaal niet akkuraat genoeg verwerken van wat er zoal ekonomisch verantwoord is. de hoop uitspreken dat een voortbestaan van deze agrariërs mogelijk moet zijn.” Hij zei dit dinsdagavond in een ledenvergadering van de CBTB afde ling Sneek en Rauwerderhem. De heer Bouwman was van mening dat voor die kleine boer een betere financieel- ekonomische voorlichting wel op zijn plaats zou zijn. Toen de Ulster Schaats, opgericht uit de vereniging van Nut en Nocht (in middels ter ziele), de eeuw had „vol gemaakt”, gaf dat uiteraard genoeg aanleiding een feest op touw te zetten. Dat zou dan gevierd moeten worden opja vanzelf, op het ijs, maar koning Thialf had in die winter niet zóveel te vertellen; er kwam geen win ter zo de heren zich dat hadden ge wenst. Wat nu?, vroeg men zich toen f SNEEKER NIEUWSBLAD De in gebrekkige toestand verkerende walmuur aan het Grootzand is de afgelopen week afgebroken. In de aldus ontstane ruimte zullen 85 houten palen worden geheid door aannemingsbedrijf E. K. H. Klomp uit Zwartsluis. De dikke laag blauwe drek die de bodem van de gracht bedekt, wordt niet weggehaald, „wanneer we dat zouden doen, is de kans groot dat beide walmwren instorten door de tril lingen die het verkeer veroorzaakt”, aldus de heer Klomp. (Foto Studio Ger Dijs). In de publikatie van de staatssecreta ris wordt Zuid-West-Friesland, omvat tend onder meer Gaaserland, Flues- sen, Heegermeer, Slotermeer, Grote Brêkken, de Koevorde en de plaat sen Lemmer, Balk, Sloten, Workum, IJlst en Langweer dus als landschaps park voorgesteld „ten behoeve van het REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 et. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Ten aanzien van de landbouw wordt in de nota Vonhoff gesteld dat de „moderne landbouwmethoden een gevaar kunnen vormen voor het na tuurlijk milieu”. „Ja, dat betekent dus dat de boer straks het land weer met de schop mag bewerken”, meent Wymbritseradeels eerste bur ger. „Vonhoff heeft gezegd geen boe ren met rijkspetten te willen, maar nu draait hij duidelijk de zaak terug en dan zou dat er toch wel eens van kunnen komen. Ik ben trouwens wel blij dat de staatssecretaris er een discussiestuk van heeft gemaakt want nu kan ik er tenminste tegen opponeren.” „Mijn grote grief is dat men het in landelijk verband wil handhaven, der aan -- - port: wat moet er met die mensen gebeuren. Als er bovendien dan nog ge zegd wordt dat er in de kleinere dorpen „hoogstens” industrie kan komen voor de opvang van de eigen bevolking, dan zeg ik altijd nee. Dat hoogstens namelijk, geeft direkt al een uiterste grens aan”. D:t van de heer B. W. Cazemier, burgemeester van Wymbritseradeel, over het door de staatsecretaris Vonhoff gelanceerde idee om van Zuid-West Fries land een landschapspark te maken. T tegenstander van en - - Als het plan wordt doorgevoerd betekent dat, dat we hele slechte dienst bewijzen. Met de achergrondinformatie zoals kennen, kan er niet veel goeds uitkomen.” al, nogal wat secretaris A. Ulster Schaats, dat ,,het zwaard van Damocles boven ons hoofd” hangt. Nu mag men bij de ze ijsclub met ruim 250 leden, in deze dagen ook best in een juichstemming verkeren, want binnenkort gaat men het honderdjarig bestaan (het was, om precies te zijn, op 17 december 1971 al zover) in intieme kring vieren. Gelijktijdig neemt het bestuur dan afscheid van de heer J. Hoomans, die zich in totaal veertig jaar(!) als bestuurslid heeft ingezet voor de club, maar voor de laatste ledenvergadering te kennen gaf zijn functie graag te willen neerleggen. „Er moeten eens wat jongeren in het bestuur komen”, vindt de heer Hoomans. „Ik zag er zo lang zamerhand haast tegenaan. Kijk, als ik er bij ben, zet ik me voor honderd procent in. Ik heb het steeds met ge noegen gedaan, hoor.” af. De omstandigheid deed zich voor, dat de heer Hoomans het bestuur vaarwel ging zeggen. Nu ligt het in de bedoeling een avond te houden, waar op alle ,oud-gedienden’, en zij, die zich altijd nauw verwant met De Ijl ster Schaats hebben gevoeld op een eenvoudige wijze („wij voeren een zui nig beheerfeest zullen vieren. Voordat de ijsbaan in gebruik werd genomen, schaatste men op de buiten wateren, waarbij de Weinsleat. De no tulen van 22 december 1931 vermelden, dat de ijsbaan werd aangelegd. De tweehonderd renteloze aandelen a vijf gulden werden bijna allemaal ge plaatst. „Het werk moet uitbesteed aan Ijlster arbeiders”, zo heette het, welnu, de baan is voor 639, aan gelegd door D. Kroeze en R. Zijlstra. Van de oprichting zelf is niet zo bar veel meer bekend. Volgens de heer J. Schilstra moet dit geweest zijn in het huis aan de Galamagracht, vandaag de dag de manufacturenzaak van de heer M. v.d. Veen. Een belangrijk ge beuren in de roemrijke historie der Ulster schaats was ’t feest, wat in de winter van *53-’54 op de Geeuw (de pomp gaf geen water, maar bracht al leen maar modder op de baan) werd gehouden. Er was ijsdansen, gekostu meerd schaatsen, en zelfs kunstrijden door het paar Hoppe-v.d. Muizenberg. Iets' aparts in die dagen. „Ik zie de ijsbanen m de toekomst allemaal verdwijnen meent ae voui- ziter van dé meer dan honderd jaar oude schaatsclub De Ulster Schaats, de neer O van der Woude; „br komen steeds minder vrijwilligers die het werk willen opknappen. Het zijn nu steeds de zelfde personen, steeds is het 't zelfde ploegje, maar dat wordt kleiner. Echt, ik zie maar één oplossing; je moet het modern aanpakken, dat wil zeggen: een groot sportcomplex, wat door speciale mensen wordt beheerd. Gebeurt dat niet, dan zie ik het voor ons in IJlst somber in. Goed, we doen nu nog wat we kunnen. Maar we leven echt met vraagtekens, hoor.” Kardinaal punt is de ijsbaan. Tot voor enige tijd nuurde men een lap grond, van de inmiddels opgedoekte Keimpe Laurens Ten Cate Stichting aan het Snekerpad. De gemeente heeft dit pcrcee] ligt in het bestemmingsplan welzijn van het gehele Nederlandse volk”. Daartoe zijn dan maatregelen nodig, welke naar de mening van bur gemeester Cazemier een direkte in greep in het leefmilieu op het platte land zullen betekenen. De dorpen zullen nog meer ontvolken dan d'e laatste 20 jaar het geval is geweest „en in mijn beleid als burgemeester, zal ik me hier scherp tegen afzetten. Ik ben van mening dat; de oorsprong van de Frie se cultuur ligt op het platteland. Als men aan dit plateland door middel van een landschapspark gaat tornen en bewust gaat streven naar een uithol ling en vernietiging vah het platteland, dan tast men ook de basis Friese cultuur aan. Daar zal tegen verzetten,” aldus de heer Caze mier. evenwel, in het kader van de stadsuitbreiding opgekocht. Het „De Rat”. De heer J. L. Ronner, hoofdcom mies Ier secretarie in IJlst: We doen in de eerste plaats ons best voor de woningbouw, maar als het bestemmingsplan wordt uitgevoerd, zoals het er nu uitziet, komt ongeveer op de zelfde plaats iets dichter bij de Geeuw een ijsbaan. Daar waar ook een sportveld gesitueerd is. Een ander punt is dat er in het park een aantal recreatieve voorzieningen moeten worden getroffen; het park moet bedoeld zijn voor heel Neder land (toename van ’t verkeer), maar aan de andere kant wordt gesteld dat de aanleg van wegen voor het door gaande verkeer als het maar enigs zins mogelijk is, voorkomen moet wor den. Tegenstrijdig dus eigenlijk. De burgemeester: „Als je ’t ene doet, kun je dat niet los denken van het an dere. Het openbare vervoer is mini maal, dit zal dus automatisch een uit breiding van het recreatieve autover keer inhouden. Die wegen zullen er dus eenvoudig moeten komen, maar och, met de tijd worden ze wel wijs”. En: „Om alles te beheren moet er naast een landbouwschap, of een schap voor pluimvee en eieren of weet ik veel hoe dat heet, ook nog een parkschap ko menaldus de burgemeester, die zich wel zou kunnen voorstellen dat bepaalde aspecten van het landschap een duidelijke belangstelling moeten krijgen, dat er aandacht aan wordt besteed dus, maar dat moet niet ten koste gaan van de inwoners van dat gebied, ,,’t Gaat om mensen, die leef gemeenschappen zijn bijzonder belang rijk. We moeten de zaken niet om draaien, door de dorpen mooie contou ren te geven en van binnen uit te hol len.” - zon- Volgende week donderdag houden de dte Si^rs'te dïnkelL Dat vind ik het grote gemis in dit rap-j drie parken in Zuid West Friesland in de woord Treemter te Balk. Ir. L. J. Volle- aan”. Dit is de mening bregt, planoloog van het Landbouw schap zal een inleiding houden, terwijl men in de gelegenheid zal zijn van ge- u iv cc „w.-1 met 6611 f°rUm> verwacht in deze contreien weinig positieve reacties, j waarin behalve de heren R. Renkema, de Zuidweshoek een lid T we GROTE ANIMO De heer Hoomans weet het zich alle maal nog goed te herinneren. Allicht. De hardrijderijen werden én van de kant van de deelneemsters en van de kant van het publiek, altijd druk be zocht. Ook anders, als de baan voor Jan en Alleman open was, was jfe ^op komst steeds groot, om i erg groot. Overal, met Sneek, kwamen ze met ijzers vandaan, om op de ijsbaan IJlst de schaatsen onder te binden. „Een mooie tijd”, vat de heer Hoo mans het kort en bondig samen. „We waren één van de bersten, die een mo- torveger hadden, "t Was destijds een grote opgave, weet de heer Hoomans, rijderijen voor dames te organiseren. „Je moest ze een diner aanbieden, an- Voordien was het De Ulster Schaats dus wilden ze niet eens komen...... eens gelukt de dames in het stedeke in actie te zien. Toen bleek echter de baan te lang te zijn; de lengte voor de heren had men gehandhaafd, en daar was het zwakke geslacht niet op getraind! De heer Cazemier is hier een krachtig dachten te wisselen l van gedeputeerde staten en ir. J. die nu i Vlieger, hoofdingenieur-directeur van de landinrichting in Friesland, ook burgemeester Cazemier zitting zal ne men.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1