Voor kwart eeuw trouwe dienst bij Grebe: G. W. J. Poort en J. Dijkstra werden beloond met de N.V.W.B-oorkonde snekerWoerier i£ de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van Aanwijzing als voorrangsweg SUBSIDIES JEUGDCLUBS IN SNEEK IJLST Begin van brand in de woning ds. V. d. Meulen J. de Haan, erelid van LSC, te Utrecht plotseling overleden Vier auto's beschadigd bij slippartij in Heeg VIJF MILLE VOOR RESTAURATIE VAN PAND HOOGEND 19 de ACCU GESTOLEN 1 Gasslang schoot los ANWB-CURSUS PECH ONDERWEG IN SNEEK Sytsingawierster-, Ath. Bonninghaleane-Groenedijk h RECHTERLIJKE WAARSCHUWING Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD lll'liligiillfillllBIIHIIIIMIIIIIIIIIllllillIlliMSIIffilllfilia II BS f SNEEKER NIEUWSBLAD GOEDE KWALITEIT OP FERSEFEEST Am- cursus heer P. M. Grebe, direktewr aan- ershandelsbedrijf Grebe b.v. felici- t hier de heer G. W. J. Poort. Tussen Verschijnt: maandags en donderdags MAANDAG 5 FEBRUARI 1973 128ste JAARGANG No. 11 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank DK blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN ex» De heer S, Dijkstra, voorzitter van de de aan de heer Poort in verband met het ontwerpen van de zuiger. „Dat is wel het beste bewijs dat u altijd met veel genoegen en interesse bij het be drijf werkzaam bent geweest.” Hij gaf beide heren namens de vereniging een medaille als beloning „voor de trouw en goede inzet” die ze hebben betoond, plus een oorkonde. Teneinde de veiligheid van het ver keer te bevorderen is het tracé Syt- singawiersterleane Ath. Bonningha- leane Groenedijk aangewezen als voorrangsweg. De desbetreffende bor den zjjn inmiddels geplaatst. De krui sing Groenedijk Gravinneweg blijft een voorrangskruising. Het ver keer op de Sytsingawiersterleane dat vanuit de richting van de jachthaven de splitsing Sytsingawiersterleane Bonninghaleane nadert, moet er reke ning mee houden dat aan het afslaand verkeer voorrang moet worden ver leend. sen. De schade bedraagt naar schatting y zeker 550, Vrijdagmorgen om ongeveer zeven uur zijn in Heeg vier auto's beschadigd bij een slippartij. Er deden zich geeen persoonlijke ongelukken voor. De 47- jarige machinebankwerker A. de B. uit Oudega (W.) kwam om vijf over zeven Heeg binnen rijden met een snel heid van circa 45 kilometer per uur. Toen het asfaltwegdek overging in klinkers raakte hij met zijn auto in een slip en knalde op een links van de weg geparkeerd staande Ford Capri, eigendom van de 58 jaar oude ma chinebankwerker J. Abfalter uit Bent- heim (Duitsland). De auto van De B. schoot de weg over en kwam tot stil stand tegen de Mercedes van G. Went- ler, 28 jaar, eveneens afkomstig uit Bentheim. Op het ogenblik dat De B. zijn slippartij „inzette” naderde uit te genovergestelde richting de 23-jarige jachtbouwer F. A. Potma uit Heeg. Deze zag De B. slippen, remde af maar zijn wagen ging ook glijden. Een aanrijding met de Mercedes, waar De B. even later op zou botsen, was onvermijdelijk. In de nacht van donderdag op vrij dag is de 12-volts accu gestolen uit de vrachtwagen van de firma Lommerts uit Delfzijl. De wagen was geparkeerd aan de Johan Willem Frisostraat in Sneek. De accu, die onder de auto be vestigd was, vertegenwoordigt ’n waar de van circa 125,—. Er zijn de laat ste weken al meer accu’s uit auto’s ont vreemd. De politie stelt een onderzoek in. Mr. G. H. M. Gielen, kantonrechter te Sneek, heeft vrijdagmorgen tij dens een sitting van het kantonge recht vermanende woorden gericht aan het adres van ouders die hun kleine kinderen zonder oppas de straat op sturen. Mr. Gielen vond dit bijzonder nonchalant. „De ou ders moeten geen kinderen zonder i geleide de straat op laten gaan, zeker niet op een fietsje. Het is bovenmenselijk om van een auto mobilist te vragen te reageren op plotseling overstekende kinderen”, aldus de kantonrechter, die tot de ze uitspraak kwam in de zaak te gen de heer F. van der Veen, die renarts te Bolsward. Deze had af gelopen herfst een zes-jarig meis je aangereden, dat op haar fiets plotseling voor zijn auto langs de weg was overgestoen. De heer van der Veen had alle pogingen in het werk gesteld om een aanrijding te vermijden, maar helaas, het mocht niet baten. Toch was hij gedag vaard, omdat de officier van ju stitie, mevrouw mr. A. M. Dijksma, dacht dat de dierenarts niet ge daan had wat er van hem ver wacht mocht worden. Mr. Gielen was het hier allerminst mee eens II en liet vrijspraak volgen. Het Prins Bernhard Fonds te sterdam heeft aan de Stichting „Oud- Sneek en de Zuidwesthoek” te Sneek een subsidie verleend van vijfduizend gulden. Het geld is bedoeld voor de restauratie van het pand Hoogend 19, dat behoort bij het pand op de hoek van het Grootzand en het Hoogend. Dit perceel is eveneens eigendom van de stichting. Zaterdagmiddag om ongeveer drie uur ontstond er brand in de keuken van de woning van de gereformeerde pre- kant te Sneek ds. J. van der Meulen aan de Meidoornlaan. De gasslang van het brandende fornuis was losge schoten, hetgeen ’n steekvlam tot ge volg had. De gordijnen vatten vlam en de muren werden geblakerd. De in al- hoefde niet in aktie te komen, de bewoners Aan de auto-technische cursussen „Pech onderweg” en „Pech aan eigen merk”, die de ANWB de afgelopen 11 r heeft gehouden, hebben meer dan 000 automobilisten en automobilis- deelgenomen. Daar de belangstel- onverminderd groot blijft, heeft de WB besloten ook dit winterseizoen cursussen te organiseren. De in- icteurs, ervaren Wegenwachten en hnochefs, streven er naar om de omobilisit als leek op autotechnisch ied. een zekere mate van handig- 1 bij te brengen in het opsporen en helpen van storingen die zich zowel is voor de deur als onderweg aan i auto kunnen voordoen. Zaterdagmiddag werd in de aula van de rijksscholengemeenschap de voorro de gehouden van het fersefeest, zoals dat door toedoen van de Sneker Kul- turele Raad voor de tweede maal ge stalte kreeg. Naar de mening van me vrouw Riek van Hattem-Landman, die evenals vorig jaar met de leiding was belast, lagen de prestaties van de 69 deelnemers (34 leerlingen van de eer ste en tweede klassen voortgezet onder- in Sneek (vier lessen), die vier achtereenvolgende we- ;n steeds op dezelfde avond wordt geven, begint op donderdag 8 maart i wordt gehouden in de Chr. Lagere tndbouwschool aan de Ooievaarslaan. s kosten van de cursus bedragen 35,voor leden van de ANWB en 45,— voor niet-leden. Belangstellen in kunnen zich opgeven bij het NWB-kantoor in Leeuwarden, Lange arktstraat 22, telefoon 05100-33955. i aanmelding ontvangen de cursisten n bericht van inschrijving en nade- gegevens over de lessen. Aan jeugdverenigingen, voor zover daarop niet de Rijkssubsidieregeling Jeugd- en Jongerenwerk (Meerpaal en Jeugdhaven) of een andere gemeente lijke subsidieregeling van toepassing is, kan op grond van deze regeling een subsidie worden toegekend. De jeugdverenigingen moeten wel min stens tien Jeugdleden hebben. Het sub sidie zal bestaan uit een vast bedrag per vereniging per jaar; bij 10 tot 50 leden is dit 100,bij 51 tot 150 le den 150,—; bij 151 tot 500 leden 200,- en boven de 500 leden 250,per jaar, aangevuld met twee gulden per ieder op 1 januari van het uitkerings jaar ingeschreven jeugdlid, dat ten minste 12,contributie jaarlijks aan de vereniging verschuldigd is. De heer J. de Haan, erelid van de Sneker voetbalvereniging LSC is zater dag te Utrecht plotseling overleden. De heer De Haan werd 76 jaar. In 1921 werd hij gekozen tot secretaris van de elftalcommissie, twee jaar later kreeg hij ook het secretariaat van de hele vereniging. Vrij gauw hierna ver wisselde hij deze funktie met die van voorzitter en dit is hij met enige on derbrekingen geweest tot 1934. In ’32 werd hij, ter gelegenheid van het 25-ja- rig jubileum van de Lycurgus-Sparta combinatie tot erelid benoemd. In 1937 vertrok de heer De Haan naar Utrecht, waar hij tot zijn dood toe is gebleven. De heer de Haan is de grote drijfveer achter de club geweest. (foto Studio Ger Dijs) NVWB (Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers) afdeling noord, uitte zijn bewondering voor de correcte ma nier van optreden van zijn naamge noot. „Op uw leeftijd is het niet zo dat je zegt „ik pas me maar overal bij aan”. Dat u dat toch hebt gedaan, is tekenend voor u.” Ook hij bracht hul- De gemeenteraad van Sneek zal zich op 20 februari in zijn vergadering on der meer bezighouden met een voor stel van het college van burgemeester en wethouders tot vaststelling van een Jeugdwerksubsidieregeling, die op 1 maart dit jaar in werking treedt, en terug werkt tot 1 jan. 1972. De „vroe de vaderen” besloten februari vorig jaar reeds tot het invoeren van een Jeugdsportsubsidieregeling. In dat verband deelde men van de zijde van het college mee, dat eveneens de mo gelijkheid tot het treffen van een jeugd werksubsidieregeling zou worden on derzocht, omdat ook veel, zo niet alle, jeugdverenigingen krap bij kas zitten. Welnu, na overleg met de raad voor jeugd- en jongerenwerk in Sneek heb ben b. en w. een „eenvoudige” subsi dieregeling voor het jeugdwerk ont worpen. RED AKTIE Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTORED AKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 HONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tariej Bij kontrakt lagere mm-prijs Tijdens een receptie in hotel Bonne- ma herdachten de heren J. Dijkstra (60) en G. W. J. Poort (55) zaterdag middag het feit dat ze 25 jaar gele den bij de aannemers-handelsmaat- schappij Grebe b.v. in Sneek in dienst traden. De heer Dijkstra is momenteel uitvoerder, zjjn collega-jubilaris chef-monteur. Dat beide heren hun taak altijd tot ieders tevredenheid heb ben verricht bleek wel uit de lovende woorden van ondermeer de direktie. Na het officiële gedeelte werd ruim baan gegeven aan vrienden, kennissen en collega’s, die in grote getalen kwa men opzetten om de jubilarissen met hun zilveren dienstverband geluk te wensen. De heer Dijkstra is iets eerder dan de heer Poort in dienst van Grebe b.v. gekomen, namelijk op 5 augustus 1947. De heer Poort is vanaf 10 januari 1948 bij het wegenbouwbedrijf werk zaam geweest. „Veel mensen moe ten ver weg komen om hen te felicite ren, daarom is deze receptie de heren gezamenlijk aangeboden, zodat men niet tweemaal een lange reis hoeft te ma ken.” verklaarde de heer C. J. Ro- meijn, die namens het personeel de heren Poort en Dijkstra een tafelaan- steker met elektrische ontsteking, wat rokerij en een Makkumer aardewerk- tegel aanbood. „Waar blijft de tijd,” verzuchtte di- rekteur P. M. Grebe in zijn woord tot de heer Dijkstra. „U bent gekomen als chauffeur, maar enige tijd later was er een uitvoerder nodig, dat bent u ge worden en u hebt het altijd goed ge daan”. De heer Dijkstra was onder an dere uitvoerder bij de aanleg van de rijksweg Dronrijp-Marssum. De direk- teur schonk hem een huisbar, een ra dio en een staande asbak. De heer Poort ontving uit zijn handen een Friese klok van notehout en een kran- tebak, echter niet dan nadat de heer Grebe het staaltje vakmanschap dat de heer Poort eens ten beste heeft ge- geven, het bouwen van een zuiger die van groot belang voor het bedrijf is ge- wijs en 35 leerlingen van de laatste twee klassen van de Sneker basisscho len) aanmerkelijk hoger dan vorig jaar. „Er zat eigenlijk geen misser tussen, de jury zal tijdens de finale (24 februari) voor een moeilijke opga ve komen te staan”, voorspelt me vrouw Van Hattem, die zich erg inge nomen toonde met dte medewerking van het onderwijzend personeel. „Je kunt wel zo iets op touw zetten, maar als je geen medewerking ondervindt van de onderwijzers en de leraren ben je nergens”. De aula werd „bevolkt” door zeker 300 supporters, die de leer lingen van hun school middels span doeken en wat dies meer zij aanmoe- digden zich vooral toch maar helemaal in te zetten. De „kunstenaars in spé” konden kiezen uit het voordragen van een Fries of een Nederlands gedicht; de verhouding aardig in evenwicht, in tegenstelling tot vorig jaar toen de schaal naar de Hollandse zijde door sloeg. De finalisten in de jongste groep zijn: Ivolien van Erpecum, De Terp; Jan Haven, Lemmerwegschool; Karin Dijkstra, Th. van Aquinoschool; Da niël Brouwer, Julianaschool; Diana de Boer, Bolwerkschool (zie foto); Auke Douwe Veenstra, Simon Havingaschool Froukje Wiersma,t Simon Havinga school; Marrit van Hatem, Gysbert Japiksschool; Nico Kingma, Eben Haë- zerschool; Marleen Jaasma, Juliana school; Elian Markink, Bonifatius- school; Tjitske Boomsma, Eben Haezer- school en Petra Everaars, Groen van Prinstererschool. Finalisten oudste ca tegorie: Otto Brouwer, Bogerman Col lege; Frans Nielsen, Rijksscholenge meenschap Fokkelien Glashouwer, Bogerman College; Hanna van Erpe cum, Rijksscholengemeenschap; Aly Jansma, R. J. Sipkensschool; Marjo Weissenbach, Bogermancollege; Fem ke van Hattem, Rijksscholengemeen- meenschap; Jintien Zeilstra, Boger mancollege; Trijntje Posthuma en Flip Lameijer, beiden eveneens studerend aan de rijksscholengemeenschap. Foto Studio Ger Dijs lerijl gealarmeerde brandweer hadden het vuur zelf al weten te blus- weest, had aangehaald. llllllliilBllllllillllllilUM i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1