AFDELING SNEEK-VOORZITTER G. BOLHUIS: Raad niet gelukkig met te lage vergoeding aan MOOI GAASTERLAND I IJLST snekerWkoerier s de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van en Recreatiecentrum Sondel krijgt nieuwe beheerder Bangma (AR): snoepje bij de boodschap IHI Sü: Himsterhus Oosthem ontmoetingscentrum voor dorpsbewoners „We missen straks de per ongeluk-gasten" COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD GESLAAGD IffllillBIlIliliBB y Verschijnt: maandags en donderdags DONDERDAG 8 FEBRUARI 1978 128ste JAARGANG No. 12 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN m W SNEEKER NIEUWSBLAD tfPS «NUmI Omw TM I, rnata VYNWHIMUMn - Slfl axSW' „Als de stadsrondweg klaar is, wordt het voor ons, houders van horeca-bedrijven in Sneek, minder. Ik en met mij veel van m’n collega’s vinden het jam mer, dat die rondweg er komt, maar verkeerstechnisch is er geen andere mogelijkheid. Het zal echter straks een knauw aan onze omzet geven, dat weet ik wel zeker.” en de Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, IM f SNEEKER NIEUWSBLAD Rondweg zal knauw aan omzet van de horeca-bedrijven geven b.g.g. Vervolg op pagina 9 Zaterdag slaagde in Utrecht mejuf frouw A, de Boer uit Woudsend voor het tweede gedeelte van. het examen lerares coupeuse (theorie). Zij is leer linge van modevakschool Krijteniburg te Sneek. G. H. W. BOLHUIS ’t is kort dag Uit zijn woorden blijkt dat de voor naamste reden tot het openstellen van het „mienskipshüs” is het ontbreken van een centraal punt in het dorp waar iedereen ,o,p een middag naar bin nen kan stappen om gewoon pretentie loos te babbelen”. Daar komt bij dat het dorp in korte tijd veel nieuwe in woners heeft gekregen, die op deze manier kennis kunnen maken met de rest van de Oosthemmers. „We weten helemaal niet hoe het zal gaan. In ie der geval zijn we iedere zaterdagmid dag tot het vakantieseizoen open. Daar na gaan we een tijdje dicht en inmid dels zal wel gebleken zijn of de behoef te van de bevolking aan zo’n ruimte inderdaad aanwezig is.” Die behoefte bepaalt het doorgaan na1 het vakantie seizoen. Het bestuur van het Himsterhus, het dorpshuis te Oosthem, heeft besloten deze gemeenschapsruimte elke zater dagmiddag open te stellen voor de in woners van het dorp. Vanaf overmor gen kan iedereen die daar zin in heeft tussen vier en zes uur naar binnen stap pen om een praatje te maken of een kaartje te leggen. Het initiatief tot an dere te ondernemen activiteiten wordt aan de bezoekers zelf overgelaten. De voorzitter van het bestuur, de heer G. van der Heide, vindt dat dat uit de gemeenschap zelf moet groeien. „We hebben geen vast programma, maar als er iets gedaan moet worden is er de ruimte voor. Als je in de stad woont kun je naar een café gaan om iemand te ontmoeten, maar een derge- Ijjke gelegenheid is hier niet.” unwatuTinuniiUD^omtbk bk oMmaua UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uw Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank geld nodig hebben, maar dat zal naar de mening van bezwaar zijn, het rijk zal dat geld wel „Ik heb gezien, dat wanneer ze de auto’s ergens weghalen het met de ho- reca-bedrijven afgelopen is. (Voorbeel den? De Heerestraat in Groningen en Brinkman in Haarlem.). Zo is het over al geweest. Waarom in Sneek niet? De mens”, aldus de heer Bolhuis, „is zo aan dat vehikel gewend. Daar wil men niet meer zonder. Die moet men bij zich hebben. Ik geloof zelfs, dat wandelaars niet op straten waar geen auto’s meer mogen komen, gesteld zijn.” In zijn café-restaurant is, op een bespreking van Sneker zakenlie den met de burgemeester, waarbij het toekomstige beeld van de stad werd behandeld, door iemand aan de bur gervader gevraagd of hij ook een spoe diger realisering van de stadsrondweg zou kunnen bewerkstelligen. „Toen heb ik,” zegt de heer Bolhuis, „aan de burgemeester gevraagd, of hij er ook voor kon zorgen, dat die weg zo lang mogelijk dicht zou blijven.” Koffiedikkijken in deze materie is voor hem moeilijk. Wel verwacht hij, dat het autotoerisme een vlucht zal nemen. Hij stelt: Aan de ene kant is de auto onze ondergang; aan de andere kant gaan steeds meer men sen reizenDie categorie, de dag jesmensen, de passanten we draai en daar niet op, maar het is wel een mooie instrooier voor ons. Je krijgt straks een andere situatie een an der soort klanten krijgen we, zo voor spelt de heer Bolhuis, die „niet zou willen zeggen, dat hierdoor in Sneek aanstonds een aantal bedrijven de pijp uitgaan.” kers zijn er van ’t winter 11 van cen trale verwarming voorzien, vorig jaar is er ten behoeve van de re creant een verwarmd zwembad ge reed gekomen, er is een kampeerter rein met plaats voor 35 tenten. In mei wordt, ijs en weder dienende, een terrein geopend met ruimte voor 67 vaste seizoenstaanplaatsen, waar bij de caravan of bungalowtent aan gesloten kan worden op het lichtnet en de waterleiding. Verder is er on dermeer een voetbalveld en een gro te rekreatiezaal. Drs. J. Mulder (zie foto) zal per 1 april het beheer van zijn recreatie centrum te Sondel overdragen aan de heer P. Travaille te Koudum. Deze is nu nog administrateur aan de christelijke huishoudschool te Kou dum. Hij heeft zich vooral doen ken nen als een stimulator van talrijke verenigingsaktiviteiten, waarbij hij vooral op kultureel gebied zijn spo ren heeft verdiend. De heer Tra vaille is lid van de gemeenteraad van Hemelumer Oldeferd en heeft voor de CHU ziting in de provinciale sta ten. De heer Mulder gaat zich geheel toeleggen op het onderwijs en zal zich De woonverblijven worden alleen de metterwoon in Sneek- vestigen, waar hij éénmaal per week les geeft in maatschappijleer aan de christelijke pedagogische academie. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3396 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling 1 Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling .4 D VERTE NT1ETAR1EVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tariej Bij kontrakt lagere mm-prijs zes weken tijdens het hoogseizoen be volkt door recreërende gezinnen, de resterende maanden bieden ze onder dak aan groepen schoolkinderen en studenten. Voor die groepen is het centrum uitermate geschikt: er is ruimte voor sport en spel en daar naast kan men gezamenlijk discussi ëren en wat dies meer zij in de gro te zaal. „We houden het midden tus sen een vakantie-oord en een vor mingscentrum, hier is zeker een markt voor,” aldus dhr. Mulder, die om ’n stijging van de kosten op te kunnen vangen het seizoen verlengd heeft. Een interview met hem over de ontwikkelingen in de recreatieve sector vindt u elders in deze krant afgedrukt. Foto Studio Ger Dijs Pastoor Coenders vroeg zich af, waar om de voorgestelde uitkering aan Mooi Gaasterland even hoog was als die van vorig jaar, terwijl volgens hem de vergoedingen aan alle andere bijzon dere en openbare scholen in de gemeen te mat 10 pet. verhoogd waren om de gestegen onkosten op te kunnen van gén. „Ik vind dit niet rechtvaardig en aanvaardbaar,” aldus de KVP-fractie- voorzitter, die daarop zijn reeds in de aanhef genoemde voorstel indiende. De socialist C. Gaastra zei wel blij te zijn een instelling als „Mooi Gaasterland” „binnen de muren te hebben”, maar als het de gemeente geld gaat kos ten, zegt hij liever nee. Hij wilde eigen lijk de gemeenten waar de kinderen vandaan komen voor de kosten op laten draaien. De heer Bangma was van me ning dat men indertijd met een te laag startbedrag per leerling is begonnen, waardoor de Stichting financieel nu tussen de wal en het schip terecht komt, aangezien ’n vergoeding van 330 per leerling naar zijn mening in gee vergelijk met de realiteit staat. „We zouden er gee kwaad aan doen om zoals bij alle andere scholen dit De iici-onera van Cruycebroedershof, die op de nominatie stonden naar Frittemahof te verhuizen, zijn maandagmiddag per bus naar hun nieuwe t(e)huis gebracht. Met man en macht is er aan gewerkt, om dit onderkomen aan de Leeuwar- derweg in orde te brengen (directeur F. van der Noord: „We zijn er weken en weken mee bezig geweest”Alhoewel Cruycebroedershof met gemengde gevoelens werd verlaten, viel Frittemahof de bejaarden bij aankomst niet tegen. Het uitzicht, dat men vanuit de conversatiezaal op de Leeuwarderweg heeft, vormde een grote attractie die de „vreem delingen in Jeruzalem”, zoals één van dé bewoners het uitdrukte, over hun ünwennigens” heen hielp. „Ik vind het hier wel mooi”, was de eerste indruk van de 86-jarige heer J. Betten. (Foto Studio Ger Dijs). De heer Mulder heeft het centrum sa men met zijn vader gemaakt tot wat het nu is. De verblijven lijken te zijn opgetrokken volgens een oosterse bouwstijl, maar niets is minder waar. De keurige, wit geschilderde „huis jes” deden tijdens de oorlogsjaren dienst als. bunkers, waarin de be manning van een in Gaasterland ge vestigde radarpost was onderge bracht. Na de bezetting zag de heer Mulder er als recreatiecentrum wel brood in en zijn verwachtingen zijn geheel uitgekomen. Van de 17 bun- Bijna anderhalf uur had Gaasterlands gemeenteraad dinsdagavond nodig om te besluiten dat de Stichting Katholiek Onderwijs Mooi Gaasterland voor lopig 33Q,zal krijgen voor elk van de 81 leerlingen van de basisschool voor buitengewoon onderwijs te Rijs. De heer J. B. Coenders (KVP) had aanvankelijk een tegenvoorstel ingediend, waarin hij voorsloeg dit bedrag met tien procent te verhogen en de reiskosten voor de gymastieklessen ex clusief te betalen. Hij vond steun bij ondermeer de ARP-er J. Bangma en de heer I. Zijlstra (CHU). Met uitlatingen als zouden zij niet gelukkig zijn met dit lage bedrag per leerling („een snoepje bij de boodschap,” aldus de heer Bangma) vertolkte men wel de gevoelens van de raad, die echter later zonder hoofdelijke stemming akkoord ging met de voorgestelde 330, per leerling, nadat burgemeester L. Sixma baron van Heemstra zich alle moeite had getroost de raadsleden uit de doeken te doen hoe de vork nu precies in de steel zit en er op te wijzen dat het vaststellen van deze ver goeding slechts een wettelijke formaliteit is. De school zal ongetwijfeld meer de voorzitter geen beschikbaar stellen. De heer Bolhuis verklaart, dat de ho reca door de eeuwen naar het verkeer is gebracht. „In Friesland zijn langs het water verschillende bedrijven ge weest; denk aan Spannenburg en de Oudeschouw. Hotel Oostergoo had de zelfde functie maar dat heeft zich ont wikkeld tot ’n wegtoeristenrestaurant. Bedrijven, die niet gunstig lagen, zijn opgedoekt. Toen,” zo gaat de heer Bolhuis, Groninger van geboorte, ver der „kwamen er hotels bij de stations, voor dé rijdende mens. Waarom bouwt men in Bolsward aan die verkeers weg? De Valk heeft in Nederland on geveer dertien vestigingen, allemaal aan de snelweg. Dat soort bedrijven kan zich wel handhaven.” Het is, zo stelt de voorzitter, nu nog geen pro bleem, maar dat gaat het in Sneek wel worden. Men heeft het, zfegt hij, „in het hoofd parkeren in de Marktstraat in de toekomst te verbieden. Dat zou voor onze bedrijven bijzonder schadelijk zijn.” Dit is de mening van de heer G. H. W. Bolhuis, voorzitter van de Horeca Nederland, afdeling Sneek. Hij, eige naar van café-restaurant Onder de Lin den, woont nu 17 jaar in Sneek, en zegt, dat de toekomstige stadsrondweg hem geen enkel voordeel zal opleve ren. De „knauw” bestaat volgens de heer Bolhuis uitsluitend uit het door hem voorspelde toekomstige gemis van een bepaalde categorie klanten: de „per ongeluk”-bezoekers. ,,Als ik al leen al denk aan de weekeinden. Veel mensen maken dan een rondje langs het Ijsselmeer, en veel van hen ko men nu in Sneek, wat straks niet meer het geval zal zijn. Het zijn nu nog vaak de impuls-aankopen die men hier doet in de horeca-bedrijven. Die klanten zijn helemaal niet weggegaan met de idee: we gaan in Sneek even chine zen of zo. Nee, ze zijn per ongeluk hier gekomen.” Dit kwam, zo moet de Sneker burge meester volgens de heer Bolhuis toen gesteld hebben voort uit een ongegron de angst. „Höt zou erg meevallen. Wel, wat dat betreft verschillen we van me ning; de tijd zal het leren. Maar het is kort dag. Het is altijd later dan je denkt.” Misschien gaat de afdeling Sneek van Horeca Nederland daarom bij de ANWB de mogelijkheid van het plaatsen van borden bij de rondweg onderzoeken: „extra borden dat er veel mogelijkheden in Sneek zijn.” Daar zal dan door de Horeca eerst nog eens over gesproken moeten wor den, maar die kans bestaat, zo zegt de heer Bolhuis, wel. ,'lhM A a/ffl

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1