Ruim f 400.000 meer dan in 1971: MINI-MOLENS IN IJSBRECHTUM I Vorig jaar ging er in Sneek voor zes ton in vlammen op AANTAL HUWELIJKEN IN SNEEK VAN NIET- INGEZETENEN NAM DE LAATSTE JAREN TOE snekerXKQERIER I de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van I IJLST 1 Mogelijk stichting weekeindhuis Sneek I I CHEF-AFDELING BEVOLKING VAN GEMEENTE-SECRETARIE H. J. DROST STELDE RAPPORT OP V J ■M I - 2 Actie voor overdekt zwembad in Sneek? Verschijnt: maandags en donderdags MAANDAG 12 FEBRUARI 1973 128ste JAARGANG No. 13 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan - huls in GAASTERLAND, SLOTEN e.o y SNEEKER JN In 1972 is er in Sneek voor meer dan zes ton in vlammen opgegaan. Dit is ruim f400 000 meer dan vorig jaar. Deze for se stijging moet gezocht wor den in de brand in de doopsge zinde kerk, vorig jaar mei, waarbij de schade bijna zo’n f500.000 bedroeg. De Sneker brandweer is in ’72 102 keer uitgerukt tegen 94 maal in het jaar daar voor. Dit blijkt uit ’t jaaroverzicht zoals dat door de brandweercommandant, de heer W. Slob is samengesteld. Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uiigave van NIEUWE SNEEKER COURANT. SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de f SNEEKER NIEUWSBLAD T... b.g.g. MEER ECHTSCHEIDINGEN MMM FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling i Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling! UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. laatste komen een stuk of zes op de tentoonstelling van het werk van „Amateurschilders in Wymbritsera- deel” in het gemeentehuis te hangen. op. Als je nu eens begint in deJan van een ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank Behalve buitenshuis zijn binnen ook veel bewjjzen van de vaardige han den van de heer Andela te vinden. Aan de wand hangt een houtsnijwerk, o.a. een ,,üleboerd”, borduur- en ap- plicatiewerk en schilderijen. Van deze IJsbrechtum herbergt een noeste han denarbeider, de heer J. Andela. De ze molens zijn allemaal door hem gemaakt. De heer Andela had tot 1968 een kruidenierszaak in het dorp; ondanks dat vond hy tijd een molen in elkaar te knutselen: tien jaar ge leden begon hjj aan de eerste. De laatste kwam onlangs klaar. Nu de heer Andela de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, heeft hij uiter aard meer gelegenheid zich met zijn hobby bezig te houden. De (wind)- molens komen alleen buiten te staan wanneer het waait en ’s avonds wor- Het brandweerkorps is op vrijwillige leest geschoeid. De spuitgasten ont vangen Wel een vergoeding voor hun werk, maar die bedraagt slechts een- tientje per uur. Nou lijkt dit in. de ogen van velen nog een aardig hono rarium, maar de heer Slob ergert zich wel eens een beetje aan deze misvatting, want dat is het. „Kijk, je moet niet vergeten dat 95 procent van de branden nooit langer dan een uur duurt. De mannen worden dan, vaak in het holst van de nacht, uit hun warme bed gehaald. Ze moeten zich razendsnel aankleden om zich met een sneltreinvaart naar de kazer ne te begeven. De honorering begint zodra de brandwekker rinkelt en die is afgelopen zodra we weer binnen zijn. Maar je stinkt dan wel als ’n kreng, je bent vaak verkleumd en zoals gezegd ruim zes ton en dit komt neer op 21,50 per inwoner tegen 7,20 in ’71. Landelijk bedroeg dit in dat jaar 19,45 bij een brandfrekuen- tie van 1 op 610 inwoners. Het Sneker brandweerkorps heeft toen knap werk verricht, want hoewel de brandfre- kuentie hier hoger lag (1 brand op 580 inwoners) was de schade kleiner. AD VERTENTIET AR1EV EN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs enkele maanden de beschikking Slob verwacht dat de brandweer in het deze apparatuur, magische jaar 2000 212 keer water moet geven. Deze voorspellingen zijn geënt op de ontwikkelingen in de jaren 1966-’72. als je thuis komt, kruip je eerst on der de douche, want moeder de vrouw wil je zo niet in bed hebben. *s Morgens moet je echter wel weer op tijd op je werk zijn. En daar krijgen ze dan een tientje per uur voor.” „Er moet actie komen” meent de heer D. Brouwer uit de Bordine, die vorige week tijdens de GCP- fractievergadering al liet weten van plan te zijn een commissie uit de Sneker bevolking te vormen, die geld gaat inzamelen voor een overdekt zwembad, alhier. Het huidige zwembad, is zijn mening, beantwoordt wel aan de eisen van vandaag de dag, maar als straks het wetsontwerp op het basison- dërwijs wet wordt, zijn we te laat. De heer Brouwer, vier jaar Sne- ker, loopt al een maand of drie met deze gedachten rond. Hij vindt, veronderstellend dat er stadgenoten zijn met dezelfde idee, dat er coördinatie moet komen, en treft daarom nu voorbereidingen, om mensen voor een functie in een commissie te benaderen. In Bols- ward werd destijds vanuit de bur gerij voor een zelfde doel 180.000 ingezameld. „We moeten het pro beren”, meent de heer Brouwer dan ook. Wethouder mevrouw D. Y. W. de Graaff-Nauta noemde één en an der donderdag een zeer loflijk ini tiatief. Wij, zei zij, hebben ook al naar het wetsontwerp gekeken. Deze zaak is in discussie geweest in de raad van commissarisen van het zwembad. „Wij wachten op bericht van de commissie Zwembad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Er wordt aan gewerkt, maar voordat het wetsontwerp op het basisonder wijs wet is, zijn er wel enkele jaren verstreken”. „Wij steken hier erg gunstig af en dit is in eerste instantie te herleiden op het korps,” aldus de heer Slob. „De mannen staan dag en nacht klaar en daarnaast hebben we de beschikking over goed materieel. Kijk, je kunt er niets aan doen als er ergens brand uit breekt, maar je kunt er wel voor zor gen dat de schade zoveel mogelijk be perkt wordt. Dat is de kunst,” meent de commandant, die voorspelt dat het aantal branden in 1980 toegenomen zal zijn tot 100; tien jaar later zal ’t aan tal al 152 bedragen terwijl de heer „Het is mooi dat een mens wat hob bies heeft”, vindt Andela. „Ik ver veel me nu nooit en anders mis schien wel”. Iets verkopen van zijn zelfgemaakte produkten doet de heer Andela nooit. „Er zit veel te veel werk in om ze voor een paar gul den de deur uit te doen, dan geef ik het nog liever weg aan een ken nis of zo.” (Foto Studio Ger Dijs). Deze twee grafieken zijn gemaakt door de heer W. Slob, commandant van het gemeentelijk brandweerkorps te Sneek. De onderste geeft een beeld van het verloop van het aantal branden in 1966, ’67, ’68, ’69, ’70, ’71 en ’72 (deze jaartallen zijn aan de onderkant aan gegeven). Links is het aantal branden aangegeven in de cijfers 2, 4, 6 enz. tot en met 60. De bovenste grafiek toont het aantal branden vorig jaar, maar dan gesplitst per maand (deze zijn aan de onderkant van links naar rechts vermeld). Links ziet men het aantal branden (1 tot en met 11) met een uitschieter van 11 branden in de maand juli. (foto Studio Ger Dijs) Het 35 man sterke korps heeft vorig jaar 60 branden geblust en 18 maal hulp verleend in de vorm van bijvoor beeld kelders leeg pompen. Daarnaast werd men zeven maal te hulp geroe pen in Wymbritseradeel, terwijl men drie keer met de technische hulpver- leningswagen is uitgerukt. De spuit gasten werden twee maal vals gealar meerd. Iedere maand is er geoefend. De brandschade bedroeg vorig jaar De heer H. J. Drost, ambtenaar van de burgerlijke stand ter Sneker ge meentesecretarie, heeft naar hij zegt uit nieuwsgierigheid een nota opge steld, waarin hij een overzicht geeft van een aantal zaken, waarmee hij ge durende de laatste drie jaren op zijn afdeling te maken heeft gehad. Onder het hoofdstukje „huwelijken” schrijft de heer Drost („ik heb het zo maar gedaan; van andere gemeenten las je wel eens wat”), dat sinds de in werkingtreding van het nieuwe boek I van het Burgerlijk Wetboek op 1 ja nuari ’70 de mogelijkheid is opengelaten te trouwen in een zogenaamde keuzegemeente. Welnu, uit zijn statistiekje blijkt, dat in 1970 11, in 1971 15 en in 1972 21 huwelijken zijn voltrokken, terwijl noch de bruidsparen, noch de ouders in Sneek woonden. Van deze paren hadden, zo vult de heer Drost aan, achtereenvolgens 3, 8 en 11 een binding met de gemeente Wym britseradeel, doordat „zij er zelf woonden of doordat één van hun ouders daar woonde”. Er wordt, aldus de chef van de afdeling bevolking, wel eens beweerd, dat bruidjes uit Wymbritseradeel het stadhuis van Sneek door de entree (de trap van ons stadhuis is aantrekkelijker voor het maken van foto’s) verkiezen boven het gemeentehuis van Wymbritseradeel. GEBOORTEN Om een inzicht te krijgen in hoever re de geboorte-regeling óók in Sneek doorwerkt, heeft de heer Drost in een overzicht het aantal geboorten in de laatste drie jaar in Sneek weergege ven. Déze totalen bedroegen 804, 772 en 746, waarbij in achtereenvolgens 231, 234 en 244 gevallen de ouders niet-Sne- kers waren. In dit verband stelt de heer Drost echter wel, dat het me rendeel van deze groep kinderen in het Sint Antoniusziekenhuis is gebor.en Werden in ’70, ’71 en ’72 573, 538 en 502 kinderen van Sneker ouders gebo ren in Sneek zelf, er zijn ook kinde ren, die bij de bevolking van deze ge meente behoren, die buiten de stad zijn geboren. In de laatste drie jaar waren dat 12, 8 en 10. In Sneek zijn toen 218, 200 en 215 mensen van een andere ge meente overleden. In die jaren zijn res pectievelijk 13, 25 en 27 Snekers bui ten de gemeente overleden. De heer Slob is de gemeente dankbaar voor het uitstekende materiaal, waar over hij en zijn mannen kunnen be schikken. De apparatuur is allemaal van deze tijd, getuige bijvoorbeeld een meetkastje, dat in staat is explosieve gassen (bijvoorbeeld benzinedampen) op te sporen. Deze alarminrichting kan gebruikt worden bij ongevallen met tankwagens welke ontvlam- of ont plofbare stoffen vervoerden. Middels een rode knipperende lamp en een hui lend claxongeluid geeft het apparaat aan wanneer de onderste „ontplof- fingsgrens” is bereikt. Men heeft sinds j over De brandweerlieden hebben zich geoefend in de bediening, maar men heeft er (gelukkig) in de praktijk nog nooit gebruik van hoeven te maken. Ook is het korps uitgerust met stra- lingsmeetapparatuur. Men werktin Sneek met de Telector Total 6112, een draagbare, op baterijen werkende stra- lingsmeter voor het meten van de in tensiteit van Gammastraling, voor het vaststellen van de aanwezigheid van Beta-straling en voor het opsporen van radioaktieve preparaten. Bovendien is het mogelijk de aanwezigheid van stra ling door middel van een oortelefoon akoestisch vast te stellen. Eén en an der is gevat in een waterdicht huis van metaal. Het apparaat werkt op batte rijen. Ook deze apparatuur, die men sinds twee jaar in bezit heeft, heeft men nog nooit daadwerkelijk behoeven te gebruiken. Waar de heer Slob, en met hem het hele korps, nog met smart op zitten te wachten is de nieu we, automatische magiriusladder, aan gezien de huidige sterk verouderd is. Het echtscheidingsrecht is door de in werkingtreding van de wet herziening echtscheidingsrecht op 1 okt. 1971 in grijpend gewijzigd. Het oude recht, zo licht de heer Drost („het kan zijn, dat ik weer eens zo’n rapportje maak”) toe, stelde de schuld van de gedaag de centraal, terwijl het in het nu gel dende echtscheidingsrecht het schuld- is thans name- het REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 3779, L. Jëllema, redakteur principe heeft verlaten. Er één grond voor echtscheiding, lijk duurzame ontwrichting van huwelijk. (Een echtscheiding wordt in geschreven in de registers van de bur gerlijke stand van die gemeente, waar het huwelijk indertijd werd voltrok ken). Welnu, uit de cijfers in het overzicht van de heer Drost blijkt, dat het aanta lin Sneek ingeschreven echt scheidingen in ’72 in vergelijking met ’71 is verdubbeld (15 en 30, terwijl het aantal in ’70 24 bedroeg). De samen steller van dit rapportje is van me- ming, dat hieronder ongetwijfeld ge vallen zullen zijn, waarbij echtschei ding op grond van de bepalingen van de oude wet niet mogelijk zou zijn ge weest. „Gezien de ontwikkeling van de laat ste drie jaar kan deze uitspraak wel eens een kern van waarheid bevat ten”, zo stelt de heer Drost in de no ta, die hij aan het college van burge meester en wethouders ter hand heeft gesteld. „Zoals bekend worden de hu welijken doorgaans voltrokken in de woonplaats van de bruid of van haar ouders. Een enkele keer wordt het hu welijk in de woonplaats van de bruide gom gesloten.” De heer Drost sluit het niet uit, dat aldus van 1970 tot en met 1972 ook in Sneek huwelijken zijn voltrokken, terwijl de bruidegom in Sneek woonde en de bruid in Wym britseradeel. In die jaren werden op het Sneker stadhuis respectievelijk 236, 294 en 258 huwelijken voltrokken, waarvan achtereenvolgens 31, 35 en 31 waarbij de bruidsparen niet, maar één van de ouders wel in Sneek woonden. Men zou, zo is voorop gesteld, er mee doorgaan zola"" er behoefte aan een dergelijke ontmoetingsruimte be staat, met andere woorden: de pu blieke opinie volgen. Om dat moge lijk te maken, zouden, zo werd geop- pers, in de weekends die dingen, die in de Kerst-inn wer’?n gedaan, dan in ’t klein moeten kunnen gebeuren Toen wierp zich de vraag op: Is er behoefte aan een weekend-huis? Be hoefte aan gelegenheid om mensen te kunnen ontmoeten was er, zo hadden de gastheren en -vrouwen uit ge sprekken opgemaakt, zeker wel. Maar waarom zouden we wachten tot die school klaar is?, merkte iemand Nassauschool. Je zou dan alvast brok ervaring opdoen. Het is al be wezen, dat je met beperkte middelen den ze naar binnen gehaald. Ze staan op een soort slee zodat ze heel gemakkelijk vervoerd kunnen wor den. ,,’t Is niet alleen dat er dan misschien kapers op de kust zouden zyn, maar als die dingen altijd bui ten staan zijn ze gauw weg, ’t is teer spul”, zegt hij. die school een heel ander aanzien kunt geven. Uit het evaluatiegesprek van de Kerst-inn gastheren en -vrou wen bteek, dat de creativiteitsruimte de „top-hit” was geweest, en verder on der meer, dat de leeszaal een ontmoe tingsruimte werd voor jong en oud. De behoefte aan passief creatief zijn, ge bruik maken van de teevee, was klem geweest. Men had duidelijk niet op een zo grote toeloop gerekend in de drie da gen. Zei iemand in de aal: Ik was na afloop afgepijgerd; ik kon geen Kerst- inn meer horen. Een delegatie van de werkgroep Kerst- inn zal woensdagavond in een gesprek met de Adviesgroep de mogelijkheden onderzoeken tot het stichten van een ruimte in Sneek, waar zy, die daar in behoefte hebben, elkaar ieder week end zouden kunnen ontmoeten. De Ad viesgroep heeft zich tot de Kerst-inn- mensen gericht met de vraag of zy bereid zyn mee te werken een project (een hoeveelheid ruimtes, waar veel dingen kunnen gebeuren) van de grond te helpen. In de vrijdagavond gehou den bijeenkomst van de gastheren en gastvrouwen van de Kerst-inn bleek duidelijk, dat men daaraan wel wil meewerken. Dat zou dan, aldus deze vergadering, onder auspiciën van de Stichting Sociaal en Cultureel Werk, in de Bolwerkschool kunnen, en mét sub sidiemogelijkheden. „Maar”, zo werd nadrukkelijk gesteld, „we moeten in de anonimiteit blijven.”

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1