Vallen de oogkleppen af? (ÜU Vei Uevleóett I I I I i o I h KAPPIE EN DE RING VAN SATURNUS f I i ii I ii I ii I W; Waar en PASFOTO'S direkt klaar per 4 stuks f 5- maar heeft u iets minder haast, neem dan onze speciale aanbieding DE VERSMADE I MINNAAR FOTO-OPTIEK PANMAN I DE I VERSMADE BAMI en NASI RONO-programma ZONDER één STORING verzorgen wij uw receptie, koffietafel en diner HOTEL HANENBURG SNEEK i I SNEEKER NIEUWSBLAD Maandag 12 februari 1973 Pagina 2 in-ea-om de Waterpoortstad INGEZONDEN l»IIIIOIIIIIIII!lllllllfflllllllllllll!N fllIllllMIIIIIIBIIIIIIIIIIMII® HffifflHMHiaHIG IBM ■M ■HM M TELEFOON 2570 E J j I; M 1 FEUILLETON S B WlllllllllffllIlllHIIIIIIIIM .oj a i A het avond dansen 4 maart 6 Amicitia en 22 9 van vier 8 uur Parkstraat: 8 uur MtUWVWWWWWWWWWWWtWMWWAVWWUWWWWWWW rubryk fan literaire 27e nationale zien. Weet ik zeker, dat je vijf en vijf- l: J 11v.n»4- rrinrli op. VVWUWVWVWVWVMmtVVWWWM vvma*a*»*vv»**»v»*v***************** Speciale ontmoetingszalen voor een intiem diner met Uw zakenrelaties. Op UW dag is UW gezelschap - hoe groot ook - direktie/„baas” in óns huis! e Zaterdag 24 februari R. J. Sipkenssdhool: damdag S.D.C, Zaterdag 17 februari Sneker Sporthal: WZS-dag Elim, Scharnegoutam: 2 uur solisten concours kulturele raad Wymbritse- radeel over org. te confronteren met relativisme (rela tivisme is de opvatting dat de mens de waarheid niet absoluut kan kennen. Red.) Dat betekent een practische les in pluriformiteit, geplaatst in het ka der van wederzijds begrip, verdraag zaamheid, waardering en medemense lijkheid. Met dit laatste is er een raak punt met de christelijke naastenliefde. Om één ding maak ik me wel eens zorgen: dat zovele mensen naar mijn standpunt gaan overhellen. Dat kan de pluriformiteit doen verminderen. Dat is dan blijkbaar de prijs die we moe ten betalen voor ’t verdwijnen van een typisch Nederlands folkloristisch ele ment, het bijzondere onderwijs. J. Mooij Na deze woorden betrad hij het dek, en met een scheurend gekraak zakte hij er recht doorheen. i uit eigen keuken van onze chef-kok vanaf ƒ2.25 bij i 2 I 41 J O 1 I I Vrjjdag 23 februari Dorpshuis Wouidsend: 8 uur „Dit op, dat üt”, een programma van het Grouwster koor mjm.v. Jeltje Das en Roel Slofstra Kees kneep een oog half dicht. „Kom maar eens een keer kijken, Claire. Dan zal ik je er een van binnen laten mij op het wrak begeven, want daar heb ik vele werkzaamheden te ver richten. Tijdens de reis hoop ik name lijk de ring te vinden, die er in ver borgen moet zijn!” „Lieve mens-nog-an-toe!” riep Kappie uit. „Wie kan er nu op zo’n stuk roest de dagen doorbrengen? Als Ie mand daar een voet op zet, valt het hele ding in elkaar!” Maar Zerx begaf zich naar de valreep en beklom die met waardige tred. Donderdag 15 februari Amicitia: 8 uur toneel: Theater met het moderne blijspel „Buitelmotel” De Meerpaal: 8 uur film „Baas in eigen fabriek”. Na afloop diskussie Vrjjdag 16 februari Foyer Amicitia: 8 uur dia-avond SZC-leden m.m.v. van André Fran cois Café Huitema, Nijland: 8 uur dans avond m.m.v, de groep „Vote’s” Maandag 12 februari 8 uur film „De vier vuis ten van de duivel” KWALITEITSBUFFET REST. VAN DER WAL Telefoon 05150-3863 „Welke vent bedoel je?" vroeg ze lief jes. Inwendig had ze een hekel aan dergelijke uitdrukkingen. Van tijd tot tijd liet ze dit haar man op diploma tieke wijze merken. „Nou, Kees natuurlijk. Twee en tach tig duizend heeft-ie er voor betaald. Dat is een fooitje. De geluksvogel.” „Het lijkt wel of je het hem mis- dl Woensdag 14 februari Amicitia: 2.30 uur film Asterix en de helden”; 8 uur film „De vuisten van de duivel" Aere Perennius: 8 uur lezing drugs door dr. Hermanides, E.H.B.O.-afdeling Sneek 6 PASFOTO’S en 2 mooie BRIEFKAART VERGROTINGEN voor slechts f 5.” „Rustig!” vermaande hij. „Wanneer men alles kalm en goed doordacht doet, kan er niets gebeuren, gezag voerder Wobke. Uwe opvattingen zijn zeer overdreven en ge kunt mij beter kalm mijn gang laten gaan. Begeeft u zich daarom rustig naar uw sleepschip en laat het wrak aan mij over!” Dinsdag 13 februari Fredehiem: 8 uur Nivon-avond De Treemter, Balk: 8 uur lezing van Jan Kamperman over „De won- derbouw van het heelal” Amicitia: 8 uur film „De vier vuis ten van de duivel” Uit de Nieuwe Sneeker Cou rant van Woensdag 14 en Zaterdag 17 Februari 1923, vijftig jaar gele den dus. Het IJs: De winter valt wat laat in, maar hij is er nu in optimaforma, met ijs en sneeuw. Het is te begrijpen dat de ijsclubs maar direkt werk maken van haar wedstrijden, men weet im mers nooit hoe lang of het duurt. Voor vandaag waren al verschei- denen hardrijderijen uitgeschreven - maar de sneeuw schijnt hier en daar een spaak in het wiel te hebben gestoken. Tenminste men seint ons dat de op heden te Jou- re uitgesChreven hardrijderij van mannen de van ouds beroem de „Vlecke Joure” niet is doorgegaan. Mollenvellen: De minister heeft deze dagen meegedeeld, dat hij geen vrijheid kan vinden om te bevorderen, dat het vervoer van mollen of huiden van mollen kan worden toegestaan. Nu zou men dus meenen dat het vervoer van mollen of mollenvellen tot het ver leden zou behooren. Maar zoo zit het toch niet, zoo wordt aan de N. Rt. Ct. geschreven. Hoewel volgens art. 3 der Mollen-, Egels- en Kikvorschenwet de machtiging, om mallen te verkoopen, ten ver- v/h FOTO RIS Oosterdijk 54 - tel. 05150-3150 SNEEK OOSTERWOLDE Folkert zv Catharina Uit het verslag van de Themadag aan de christelijke pedagogische academie (Sneeker .Nieuwsblad, 25 januari) lees ik over de vraag of een adspirant christelijke onderwijzer voor de chris telijke school moet of voor de openba re mag kiezen. De christelijke onderwij zers hebben hier inderdaad de moge lijkheid van keuze. Hun niet-christelij- ke collega’s niet. Op grond van de .po sitief christelijke beginselen’ komen zij meest niet in aanmerking voor de christelijke school aan welker instand houding zij overigens moeten meebeta len (financiële gelijkstelling van open baar en bijzonder onderwijs, pecunia non olet). Ik schreef meest. Want in de laatste jaren zie je in oproepen al vaak niet meer de eis van de posi tief christelijke beginselen. Vooral in het westen en bij wat vroeger het mid delbaar onderwijs heette. Tot voor kort was dat anders. Het is mij enkele ja ren geleden nog overkomen dat ik hoor de van een vacature van een paar uur voor één van mijn vakken aan een christelijk lyceum en via mijn zegs man mijn vrije middag beschikbaar stelde voor die school. Mij werd ech ter duidelijk te verstaan gegeven dat men mij niet hebben moest. Liever he lemaal geen onderwijs dan in „ver keerde” geest! 'In Amsterdam dacht men daar voor de oorlog al anders over. Aan de vooravond van mijn doc torale examen stuurde de professor mij naar een christelijke hbs. In ver band met de mobilisatie zaten ze daar plotseling zonder. Nu meende ik niet de rechte man te zijn op grond van ge mis aan positief christelijke beginse len. Ik moet hier dan ook bekennen dat het wel wat ondeugend was op infor matie te gaan. Op mijn vraag aan de directeur hoe hij zich dat voorstelde, een niet-christelijke eend in hun bijt, antwoordde hij dat ik dan niet de eer ste uren zou krijgen (vanwege het da gelijkse gebed dat inmiddels aan chris telijke middelbare scholen vervallen is). Mocht dat niet te vermijden zijn, dan kon ik, door gemis aan rituele ken nis, een spiekblaadje met de onont beerlijke tekst op mijn lessenaar leg gen. Die directeur was blijkbaar zijn tijd ver vooruit. Sindsdien is er inder daad voortgang gemaakt met de ontzui ling. Drs. Gilhuis rakelde het fabeltje weer eens op van de neutraliteit van de openbare school. Die neutraliteit werd (en wordt) het openbare onderwijs (nog) steeds in de schoenen gescho ven door het bijzondere onderwijs, dat schijnt uit te maken dat wat niet chris telijk is, is neutraal (om maar niet van heidens te spreken). Uit vrees laden sommigen een schijnneutraliteit op zich. Zo heb ik een directeur van een openbare hbs gekend die in paniek koop in voorraad te hebben of te vervoeren door de Commissaris der Koningin in de betrokken pro vincie slechts verleend mag wor den aan personen, die ter goeder naam en faam bekend staan, werden de laatste wéken hon derdduizenden mollenvellen naar Amerika uitgevoerd. De uitvoer is niet verbaden, indien het vervoer in 't binnenland slechts gedekt is. Het opvallende in deze mollenge- schiedenis is nu, dat bijna ieder bont- of veilenhandelaar met ver- voervergunningen, vaak voor 100.000 tot 250.000 sinks, soms zelfs voor ongelimiteerde hoeveel heden in den zak loopt, waarop vervoer en uitvoer plaats kan heb ben. Blijkbaar wonden dus hier te lande wel eenlige mollen meer gevangen en vervoerd, dan aan het dep, van binnenlandsche zaken be kend is. Korfbal: De drie Sneeker korf balclubs „Concordia”, „Doel” en „N.O.S.” hébben gezamenlijk een stuk land aan de Leeuwarder straatweg alhier gehuurd om dit in te richten als korfbalterrein. Reeds is men druk in de weer met hét egaliseren en draineeren. 18 Maart a.s. vangt de nieuwe competitie N.K.B. aan, waarin „Concordia” met haar eerste elf tal gaat spelen. De andere clubs zullen gaan spelen in de Friesche Korfbalband. Ook zal „Concor dia” met haar tweede twaalftal in de F.K.B. gaan spelen. Men hoopt met ingang van genoemde datum het terrein in gebruik te kunnen nemen. Onze nieuwe postzegels: Naar het „Vad” verneemt, zullen in Maart onze nieuwe postzegels van 1, 2, 2% en 4 cent worden uitgegeven, De ontwerpen van de 1 en 2 cents postzegels zijn van de heer De Klerk, "t Is de Leeuw in Hollands tuin onder den Oran jeboom. De 2% cents zegel is van Donderdag 22 februari Martinikerk: 8 uur lustrumconcert Edoza m.m.v. Karen Ostar tig nog aan de lage kant vindt.” „Houd je ze?” informeerde Geert. De man haalde zijn schouders „Hangt er van af. Vorige week kreeg ik een bod: honderdvijftigduizend. Ik antwoordde: Doe er nog maar een ton bij, dan krijg je zé vrij op naam.” Geert zette grote ogen op. „Vraag je er een kwart miljoen voor?” „Ja. En geen tientje minder. Wedden dat ik het blok binnen een half jaar voor die prijs heb verkocht? Ik heb geen haast, Geert. Ze brengen me geld op en ze zijn fiks in waarde ge stegen. De huizen worden iedere dag duurder. Ik zit er vast niet mee in m’n maag.” „Kan wel zijn, Kees, maar als je er twee ton voor krijgt, mag je in je han den knijpen.” De aangesprokene haalde zijn schou ders op. „De tijd zal het leren. Achter af hoor ik nu, dat dfe gemeente het blok had willen kopen om het af te bre ken, zodat de straat kon worden ver breed. Ben ik die even voor geweest?” Hij genoot van z’n triomf. „Heb je de laatste tijd nog wat an ders gekocht?” informeerde Geert toen Claire met de koffie kwam. „Een hotelletje in Veenendaal. Volgen de week komt het leeg, want de ver koper wil ermee ophouden. Een ac countant heeft me benaderd. Hij wil er zijn kantoor in vestigen. Ik kan er tienduizend aan winnen. Misschien doe t OM MEE TE NEMEN Maandag 19 februari Restaurant Leeuwen, 19.30 uur ruilbeurs Bar-dancinig ’t Singeltsje: Politiek Trefpunt „Daar waren de muren gescheurd. Ze zijn weer helemaal opgeknapt, en ge pleisterd. Ze ogen nu nog niet, omdat er nog geschilderd moet worden. Kees wil de puien ook laten opknappen. Moet je over een week of wat eens zien, dan lijken ze net nieuw.” Begin november kwamen Kees en Ire ne weer onverwacht aanwippen. Geert begroette het tweetal op joviale wijze. „Leuk lui, dat jullie weer eens aan wippen. Ik zei vanavond nog tegen Claire: Kees heeft het vast erg druk met zijn huisjes in Den Haag, want we zien hem nooit meer.” Nadat het tweetal Claire had begroet en ze gezeten waren, antwoordde de bezoeker: „Ze zijn klaar. Alleen het buitenschilderwerk moet nog gedaan worden, maar daarmee wachten we tot ’t voorjaar. Ze zien er machtig mooi uit, niet Irene?” Het meisje knikte. „Van de week zijn we er geweest. Je herkent ze gewoon niet meer. Zo mooi geworden.” „Ik heb de huren verhoogd”, vervolg de Kees. „Mij dunkt, dat heb ik wel verdiend. Er was één vent, die maak te er drukte over en zei: Ik heb er niet om gevraagd mijn huis op te knappen. Best, antwoordde ik, zoek dan maar wat anders, want morgen laat ik je per deurwaarder de huur opzeggen. Je kunt dus kiezen of delen. Maar hij betaalde toch wel de ver hoogde huur. Weet je, wat ze daar verwonen? Nog geen veertig in de maand! Dat is toch te gek. Ze gaan nu vijf en vijftig betalen.” „Is dat niet te veel, Kees, voor zo’n huisje?” Bar-Dancing De Lichtboei: in de maand februari „Het Abritus sextet” Luda Bar-Dancing: in de maand fe bruari Franck Bierens Bar-Dancing ’t Singeltsje: in de maand februari iedere vrijdag-, zaterdag- en zondagavond Sylvia and the music men Chr Jeugdsociëteit „De Fuik” (steeg naast Hema) elke zaterdag- en zondag- s avond geopend voor jeugd bov.en 16 i iedereen die wil een kop koffie halen tijdens of S.H. de Roos; h-et ontwerp met den posthoorn en de 4 cents van Van de Vechit, een met een groo- te 4 daarin. Om in den gevangenis te ko men: Een zuivelfabrieksarbeider, die wegens de ongunst der tijden ontslagen was, en die sinds dien langs den breeden weg zwierf, heeft te Rotterdam een dreig brief geschreven aan den commis saris van politie, 100 of de zaak zal in brand gestoken wor den, zoo was zijn eisch. Daar hij onder zijn eigen initialen, en met het aangeven van heit toevluchts oord waar hij ’s nachts onder dak was, had geschreven, was hij spoedig uitgevonden, ’t Was hem, zei hij, te doen geweest om in de gevangenis te komen. De bevolking van Sneek: Van de bevolking der gemeente Sneek, op 1 januari 1923 bestaande uit 13787 zielen, waren: Ned. Her vormden 5897, Gereformeerden 2130, Roomsch-Katholieken 1976, Doopsgezinden 524, Chr. Gerefor meerden 335, Baptisten 139, Is raëlieten 84. Andere gezindten 406. Tot geen gezindte behoorden 2405 personen. Plaatsgebrek: Te Assen is Huis van Bewaring zoo vol, dat personen, die zich aanmelden om VV^^VM^^tAM^W****************************!*******»********»**»********* I ii ■i hun straf te ondergaan, niet kun nen worden opgenomen. BURGERLIJKE STAND SNEEK, van 916 Februari. Geboren: Joachim Gerardus zv Wibertus Antonius Johannes Poiesz en Aeitje Freterman; Hil le zv Feike van der Meer en UI- bertje Ruardi; Albert zv Jan van Drooge en Johanna Prins; Jantje Rinske dv Leendert Algera Mtoke de Vries. Gehuwd: Hendrik Betzema j. en Cornelia Dijkstra 26 j. Overleden: Willemke Feenstra 56 j. echtg. van Wouter Wagter; Siebe de Vries 71 j. echtg. van Jantje Minkema, te Ijlst. W YMBRITSER ADEEL 15 Februari, Geboren: Folkert zv Jacob Hettinga en Catharina Siemon- sma te Oudega; Geertje dv Pie ter Tiersma en Brechtje Dijkstra te Oppenlhuizen; Sijbrigje Eliza beth dv Hermannes Kristienes Kroon en Grietje Asma te West- hem; Rienk dv Klaas van der Schuit en Lipkje Grondsma te Heeg. Gehuwd: Yde Yedema 84 j. en Agatha Maria Franken 41 j., bei den te Tirns. Overleden: Siemon Dijkstra 79 j. ongehuwd te Scharnegoutum; Antje Bosma 82 j. wed. van Pier Ligthart te Westh em; Pi eter Kuipers 40 j. echtg. van Wijtske Walinga te Gauw; Lieuwe Wier- da 79 j. echtg. van Minke Post- ma, eerder wed. van Harmke Wierstra te Woudsend. ADVERTENTIëN: Onzichtbaar en sterk repareeren wij uwe bar rets en spelden. Firma G. v. d. Horst, Schapenplein 79. Het hemd is nader dan de rok; dus geen buitenlandsche Poetspommade meer gekocht, maar het Nederiandsche merk „DE VLAG”, dat minstens even zo goed en niet duurder is. 27-96 Nadat alle voorbereidingen wa ren getroffen, vond Kappie dat het uur van vertrek was aangebroken en hij ging dan ook de kade op, om zijn pas sagier te waarschuwen. „Het is tijd om aan boord te komenn!” sprak hij. „Dadelijk gooien we los om de kabel te gaan vastmaken!” „Welk een misverstand!” zei Zerx verbaasd. Gij veronderstelde toch niet, dat ik de reis op uw sleepschip zou doorbrengen? Vanzelfsprekend zal ik raakte toen christelijke ouders het bio logie of aardrijkskundeonderwijs niet in de pas vonden lopen met hun op- vating over ’t scheppingsverhaal. Na tuurlijk is openbaar onderwijs niet neu traal (waardevrij zou men nu zeggen). De openbare, beter algemene school wil juist opvoeden tot bewust kiezen. Dat is niet een keuze gebonden aan een bepaalde confessie zoals het bij de bijzondere school is (was?). Dat „was” tussen haakjes slaat op wat de heer Wisse zei en door de. redactie zeer juist als kop is gebruikt van het ver slag. Het kan gelden voor de abitu riënten (eind-examen kandidaten Red.) van de pedagogische academie. Jon gere kinderen worden nog niet zo ge makkelijk los gelaten. De heer Wier- da: tot hun twaalfde jaar christelijk on derwijs. Anders Dr. Witteveen: het ge zin heeft de taak voor de evangelische opvoeding. Deze spreker ziet de open bare school ook als de algemene school. Een christelijk kind kan er heen. Een neutraal kind niet naar een christelij ke school. Daarmee is dus gezegd dat de openbare school de algemene, natio- naal-Nederlandse school is. Alleen zij kan de neerslag zijn v^h de door Ds. Doorn opgemerkte plurifomiteit (veel vormigheid. Red.) van de hedendaag se maatschappij. Hiermee zijn we he lemaal los gekomen van de opgelegde binding van zelfs volwassen mensen aan de eigen instituties (instellingen. Red.) Ik herinner me een gesprek met een protestants-christelijke boer die vertel de hoe pressie op hem werd uitgeoe fend zijn zoon die aan een openbare universiteit studeerde naar de Vrije Universiteit te zenden. Beiden voelden zich in hun menselijke waardigheid aangetast. Bekend zijn ook de wervings- pogingen van christelijke lycea onder plattelandse schoolhoofden. In plaats van „Laat de kinderkens tot mij ko men”, „Dwingt ze in te gaan”. Tus sen twee haakjes, wat is er eigenlijk nog voor christelijks aan bijzondere universiteiten en middelbare scholen? Mij schieten de woorden te binnen van een openbare onderwijzer: het confes sionele onderwijs is een goede vakver eniging. Het bijzondere onderwijs schijnt in het defensief gedrongen te worden. Men denke maar aan het optreden van de protestants-christelijke staatssecreta ris met zijn samenwerkingsschool. Moei lijk voor de heer Gilhuis die op de keper beschouwd weinig essentieels te berde bracht voor het goed recht van christelijk onderwijs. Voor zover Ds. Doorn hieraan al niet bijdroeg (men leze het verslag), nog dit: Drs. Gil huis kwam met zichzelf in tegenspraak toen hij eerst zei dat de onderwijzer op de openbare school binnen de gren zen der neutraliteit moet blijven en dan later Dr. Witteveen voorlegt dat de christelijke onderwijzer daar anders ge tuigt van God dan zijn openbare colle ga. Mij persoonlijk lijkt het een goede zaak kinderen, aangepast aan hun leeftijd, verdienen.” „Kun jij dat timmerwerk en zo niet laten doen?” „Vrouw, ik heb al mijn mensen hard nodig. Eigenlijk moet ik er nog een paar man bij hebben: een betonstorter, een vlechter en een metselaar. Nou, vergeet het maar. Probeer vandaag de dag maar eens goede vakmensen te krijgen. Wat de beurs naar je toestuurt zijn in de regel lapzwansen, die liever lui zijn dan moe en een luizenlevenitje hebben, dank zij de steunverlening. Aan zulke mensen heb ik niks; bij mij moe ten ze werken en dóórwerken.” „Als je eens een flinke advertentie plaatst?” opperde ze voorzichtig. „Liefje, ik heb in de loop der jaren al voor honderden veradverteerd. En het resultaat? Af en toe een geschikte kracht. Tel uit je winst.” Veertien dagen later vertelde Geert langs z’n neus weg, dat Kees de nodi ge mensen had gevonden. „Ze zijn al druk aan het werk. De bewoners we ten niet, wat hun overkomt. Kees wil alles piekfijn in orde gemaakt hebben. Schijnbaar hoeft hij niet op tienduizend meer of minder te kijken.” Claire was nieuwsgierig geworden. „Kunnen we er niet eens op een zon dag langs rijden?” Hij dacht enige ogenblikken na en knik te toen. „Welja, dat is een goed idee. Ben je er meteen weer eens uit.” Zondags bekeken Claire en Geert het huizenblok, waaraan vrijwel al het houtwerk al vernieuwd was. Overal zaten nieuwe, moderne deuren in en de dakranden waren vernieuwd. Geert wees naar een tweetal woningen. ik het, als er geen gegadigden ko men.” „Hoe versier je dat allemaal, Kees? Je bent geen makelaar. Heb je geen last met de erkende makelaars?” Hij schoot in een lach. Ik ben gelieerd met een makelaar. Die leent me zijn naam en hij krijgt van iedere trans actie de nodige procenten.” Irene glunderde. „Een uitgekookte, hè? Nee, Kees is voor geen enkele gat te vangen!” gunt”, constateerde ze, lichtelijk gepi keerd. „Onzin, Claire. Ik heb het vanmorgen met hem bekeken. Het zijn 8 wonin gen, aaneen gebouwd. Ze zien er ver waarloosd uit. Het meeste houtwerk moet vernieuwd worden, hier en daar wat pleisterwerk, wat reparaties en dan de schilder. Zeg, dat het een der tigduizend kost, alles bij elkaar. Maar dan maakt hij gemakkelijk twee ton voor dat blok.” „Heb jij er geen interesse voor?” Hij draaide zich geheel naar zijn vrouw en keek haar aan. „Ik? Wat moet ik ermee? Ik bouw huizen, maar koop ze niet. Ik heb wel andere din gen aan m’n hoofd.” „Wat gaat Kees er nu mee doen?” „Ik heb hem een paar adressen gege ven van timmerlieden. Hij zal vandaag wel kontakt met ze opnemen. Mis schien dat zij gelegenheid hebben er een paar maanden aan te' werken. Dan is het wel klaar. Misschien nog een paar weken erbij voor de schilder. Dan kan hij er een klein kapitaal aan a door B. J. ten Wesepe Maandag 12 februari 18.00-18.30 RONO-radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske Utstjöring Eindredaktie Heinze Bakker Koaren en korpsen yn Fryslan 19.00-19.30 Gelders Programma Eindredaktie Henk Krosenbrink 19.30- 20.00 Schoolplein met informatie achter het onderwijs. Reacties in de uitzending op tel. 050-133441. Deze keer: rumoer rond de verkeersbrigadiertjes. Dinsdag 13 februari 18.00-18.30 RONO-radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske Utstjöring Eindredaktie Heinze Bakker Rjochtstreeks oer en üt Ljouwert 19.00-19.30 Grunneger Oetzenden Eindredaktie Gerard F. Beukema 19.30- 19.45 Lichte muziek 19.45-20.00 Landbouwjournaal Eindredaktie Gerard F. Beukema Woensdag 14 februari 18.00-18.30 RONO-radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Bemeprogram Fierders:aktualiteiten, ynterfjoes en muzyk 19.00-19.30 Overijssels Programma Eindredaktie Alex Jan van der Worp 19.30- 20.00 Aspecten Een cultureel programma Eindredaktie drs. P. J. Huizinga Donderdag 15 februari 18.00-18.30 RONO-radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Aktualiteiten Boeksprekke, Tiny Mulder 19.00-19.30 Drents Programma Eindredatie Hitjo D. Schuth 19.30- 19.45 Lichte muziek 19.45-20.00 Dier en Plant in RONO-land jaar. Zaterdagmiddags kan die wil een kop koffie ha1— na het boodschappen doen I Bar-Dancing „De Sneker Pan”: in de maand februari „Qasar” ij Scotch Inn: iedere m.m.v. Gerrit Blaauw oOosterpoort-Bar: iedere vrijdag en Izaterdag optreden van Dolle Peter RHBS en Sneker Sporthal: elke avond van maandag tot en met vrijdag i trimmen Dansschool Vergonet: iedere zaterdag avond dansen, aanvang 8 uur Jongerencentrum „De Meerpaal”, Klei ne Palen: ontmoetings-mogelijkheid voor jongeren, vrijdags van 7 tot 11,30, zaterdags 3 tot 11.30 uur. Galerie Bijlsma Sneek: tot 1 expositie pentekeningen Klaas Poelman Oosthem: iedere zaterdagmiddag in stuif in het Himsterhüs van 4 tot uur J^WulUAiiur 5 Ï7-9Ö I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 2