(■■Sb »7 Of O o\ °o I tl 1 selecte*#/ i Wol, Vlee4 Negen miljoen voor deel stads rondweg, kwestie van „Take it or leave if zegt wethouder Baarda I f w i i "i ASSISTENTE Burgerlijke Stand Wymbritseradeel BURGERLIJKE STAND SNEEK I 1 f Man en vrouw zoeken uitweg door vlammen FLEXA FABRIEKEN B.V. - SNEEK oude koemarkt 23 -zneek - tel.05150-3775 -■■■■■■■■■ X „Schoolplein" over verkeersbrigadiers IJsleeuwencombinatie verslaat D.IJ.C. vuee4 Meandag 14 februari 1973 NIEUWSBLAD S N E E K E R Vergadering G(ezamenlijke) C(hristelijke) P(artijen) 4 Wed|hl' nam^k w^|Ver>jla^Pt'V6 open g° va£ vraagt vrijblijvend vertegenwoordigersbezöek Vrijdag in Deventer PreamkeSkOUWerS- I Tfrijnie Kajuit vrachtboot aan Jousterkade brandt uit L W O ij •1' W Pagina 4 IJs- bij ons in de winkel Cornelia Johanna de Bruijn 17 j. ’uxai mmrais raamdecoratie kunt u zelf uitproberen Op onze afdeling administratie is plaats voor een De administratie houdt zich o.a. bezig met de ver slaglegging van de periodieke bedrijfsresultaten. Wij zoeken een medewerkster die dan ook interesse voor reken- en boekhoudkundig werk en bij voor keur enige kantoorervaring heeft. 2. 3. 4. 2.35,9, 2.36.3. 2.40.3, Heid. 2.18,8; 1500 meter heren A: (21,39,2) Wim M. Pomper Afke Marja Joke gen 48,9. (P.IJ.C,) (P.IJ.C.) I Lieuwe Hoekstra trok naar Groningen, Drachten en Apeldoorn om daar de si tuatie te bekijken en te beluisteren, In de studio aan het Martinikerkhof in Groningen zijn maandagavond een aan tal deskundigen om hun visie te geven. Tijdens de uitzending kan telefonisch worden gereageerd via telefoonnum mer 050-133441. iet «rtfiïm'wihSnMk. WeSSatT*''''’ Inlichtingen over deze funktie zullen gaarne worden verstrekt door de heer D. de Boer, telefoon 05150-4915. Sollicitaties aan de afdeling Personeelszaken van de Flexa Fabrieken B.V., Oppenhuizerweg 62 te Sneek. standers van afschaffen weinig terza ke: ’t is beter te voorkomen dan te genezen. Over het voor en tegen van die brigadièrtjes gaat het RONO-onder- wijsprogramma „Schoolplein”, van avond tussen half acht en acht uur. ïcul luchtapparatuur georuiKen. unaerwiji uitgebroken in de kajuit moest rekening worden gehouden met de Jousterkade gemeerde Weet u wel dat er tegenwoordig kleuren, het beste met uw interieur zoveel soorten'Luxaflex' raamdeco-harmoniëren. U ziet er ook de nieuwe raties zijn Horizontale jaloezieën, vertikale vertikale jaloezieën, die naast alle funkties jaloezieën, horren en rolgordijnen. van een gordijn ook die van een jaloezie Wij zijn daar specialisten in. Er staat bij ons vervullen. U kunt er een keuze maken uit een soort mini-theater voor'Luxaflex’raam- meer dan 60 verschillende rolgordijnen en decoratie. Daarin kunt u bijvoorbeeld zien terloops de Luxaflex msektenhorren uit- welke 'Luxaflex' jaloezieën, in liefst 24 proberen. Tot ziens. Gehuwd: Lambertus Verhage 27 j. en Trijntje Dijkstra 21 j.; Jota Vos 21 „Gelegenheid is aanwezig, om met de fraktie van gedachten te wisselen over de gemeente-politiek en alles wat daar mee verband houdt. U bljjft toch niet meer aan de kant van de weg staan? Z(j die wél iets te mopperen hebben, maar niet komen, hebben blijkbaar niets te zeggen!!” Zo werd de adver tentie in dit medium, in verband met de openbare vergadering van de GCP- fractie in Sneek (donderdagavond in Aere Perennius) beëindigd. Welnu, de Sneker leden van de ARP, CHU en KVP, die opgekomen waren (de boven zaal was nagenoeg vol) hadden heel wat te zeggen, en maakten van hun hart bepaald geen moordkuil. Er zjjn in de ze twee en een half uur durende le vendige bijeenkomst heel wat onder werpen naar voren gebracht. Hoofd moot vormde de stadsrondweg, en met name het noord-oostelijke deel daarvan. De fractie van de drie con fessionele partijen in Sneek heeft, zo liet de heer W. Baarda weten, daar over nog geen standpunt bepaald. In heel Nederland zijn in verscheide ne plaatsen acties gaande om de ver- keersbrigadiertjes na 25 jaar trouwe dienst af te danken. De reden is dat het verkeer een te grote verantwoor delijkheid legt op de schouders van de ze jongens en meisjes in hun oranje, witte of gele jassen en met hun spie gelei. Dat er maar weinig ongelukken met ze gebeurd zijn, vinden de voor- heer Baarda had uitgeilegd waarom het bij de infrastructuur gaat, werd dit punt echter niet opnieuw te berde ge bracht. Het geld kan niet anders besteed wor den, lichtte voorzitter B. de Vries kort maar krachtig toe. Wij hadden, zei de heer Baarda, niet verwacht dat het zo gauw zou komen, terwijl de heer Gerrits in dit verband toegaf: We zijn ervan uitgegaan, dat die weg er de eerste tien jaren niet zou komen. Toen over deze kwestie een aantal aanwezigen nog naar de bekende weg had gevraagd, wilde één van de wei nig jongeren nog wel kwijt het een planologische blunder te hebben gevon den de drie jachthavens zo dicht bij el kaar aan te leggen. Hij pleitte ervoor, dat de mogelijk in verband met de aan te leggen brug over de Houkesloot- Straat te bouwen nieuwe jachthaven zo dicht magelijk bij het Sneekermeer zou komen. Oók de zeilverenigingen, liet de heer Baarda doorschemeren, zouden in die richting denken. •i' ■E na (P.IJ.C.) 2,40,9. 2. Evelien Hoek stra (P.IJ.C.) 2.42,8, 3. Sonja Berk- houwer 3.00,1. 4. Rita Hekman 3.02,1 en 5. Geeske Poepjes (P.IJ.C.) 3.10,1. 1500 meter heren sr.: 1. Henk Waan- ders 2.23.0, 2. Tette Hooghiemster (P.IJ.C.) 2.25,7, 3. Cok Slakhorst en Henk Lauwmans (P.IJ.C.) ieder 2.26,0. 5. Siemen Albada (P.IJ.C.) 2.26,5. dag is brand van een aan ijzeren vrachtboot, die op dat ogenblik werd bewoond door de heer B. H. J. Goozens (24) uit Hilversum en mejuf frouw Ch. Hollander (20) uit Zaandam. Zjj zgn met de 24-jarige A. R. Mc. Murter, eveneens uit Hilversum, eige naars van de 149 ton metende „Nooit- gedacht”, die zij in Sneek ombouwden tot pannekoekensalon annex koffiebar. Deze plannen vielen dan weliswaar niet in het water, de heer Goozens en me juffrouw Hollander moesten zich, net door de vlammen gewekt, door het vuur een uitweg naar buiten zoeken, hetgeen volgens een woordvoerder van de brandweer in nachtgewaad gebeur de. Beiden liepen daarbij enige hoofd wonden (het haar van mejuffrouw Hollander zou ook een prooi van de vlammen zjjn geweest) opgelopen. In café De Kroon is door arts J. Deth- mers eerste hulp verleend. INTERWIJK-VERKEER De heer Baarda had evenwél even eerder reeds het woard interwijk-ver- keer gebezigd. De heer A. Gerrits stel de zelfs, dat de stadsrandweg er in de eerste plaats zou zijn om de verbindin gen tussen de wijken onderling te ver krijgen. Hij zette verder uiteen, dat de Provinciale Planologische Dienst de plaats van de weg heeft aangewezen. Wethouder mevrouw D. Y. W. de Graaff-Nauta betoogde, dat het ver keer op de Groenedijk met de dag toe neemt. De rondweg zal, zei zij, in de toekomst een ontlasting voor de Groe nedijk en de binnenstad zijn voor dat verkeer, dat bij voorbeeld in het Sperk- hem moet zijn. Met „dit deel van de stadsrondweg schrappen van het pro gramma, en dat potje bestemmen voor een instructiebad” oogstte iemand weliswaar aanvankelijk succes, toen de Bij deze nachtelijke brand zijn de ver- I trekken in de kajuit (woon- en slaapka- mer en keuken) met inboedel uitge- I brand. De omvang van de schade is, 1 aldus de politie, niet in geld uit te I drukken. Tussen het woongedeelte en I het ruim zat een dik schot, wat aan de kajuit-zijde is geschroeid. Bij de de brand is geen waterschade ont- staan. Naar het oordeel van de poli- tie moet de oorzaak van de brand gezocht worden in een defect aan de oliekachel. (Van het olievat naar de- ze kachel leidde een plastic slang; daarin kan een mankement zijn ont- staan). Het brandde even fel, hetgeen geen verbazing zal wekken als men weet, dat de kajuit met hout was be- timmerd. De vijf minuten na het uit- g breken al aanwezige brandweerlieden I (commandant W. Slob: Er waren 25 a man opgeroepen) hadden het vuur snel 9 onder controle. Zij maakten gebruik van een hoge- en i een lagedrukspuit, en moesten, ten ein- de aan boord te kunnen komen pers- I van 2-2 t.e.m. 9-2-73 De brug in dit project vergt, samen met de aansluitende verbindingen een slordige negen miljoen, die de gemeen te, zo verklaarde de heer Baarda de zaal, uit de infrastructuur-pot kan peu ren. „Wij kunnen niet iets anders, aan nemen,” merkte hij op. „Take it or leave it” (Gemompel ergens achter in de zaal: Leave it). In deze eerste ronde werd her en der afkeurend ge sproken over ’t feit, dat een deel van de rondweg langs de Groenedijk zal kunnen komen te lopen. „De ouden van dagen komen in gevaar” en „U sluit een hele wijk af. Leg de weg 600 meter verder, dan bent en blijft u met een buiten de stad.” Mét deze opmer- kers was wethouder Baarda van me ning, dat de Groenedijksïtuatie inder daad hier en daar wat pijn zal geven. In de nacht van donderdag op vrij-i luchtapparatuur gebruiken. Onderwijl een aanwezige gasfles en een olietank, welke afgesloten moest. Een geluk bij dit ongeluk was wel, dat de laadruim te waar toch in verband met de ver bouwing veel hout lag opgeslagen, geen schade opliep. Alleen het woongedeel te werd getroffen. De heer Goozens en mejuffrouw Hollander kregen, na aan kloppen van de passant J. Calf uit Sneek, onderdak in café De Kroon, exploitant de heer H. de Vries, die om half vijf ’s nachts de politie alarmeer de, welke op haar beurt de spuitgasten op de hoogte bracht. De sectie kamer- bemiddeling van de Adviesgroep is er vrijdagmiddag in geslaagd de twee be trokkenen wat betreft een tijdelijke verblijfplaats uit de brand te helpen. j. en Reintje Rosema 21 j. Overleden: Petronella Anna Jorna 44 j. e.v. Anne van der Werf; Janneke Wiarda 88 j. w.v. Wieger van der Meer, van Makkum; Cathgrina Johan na Euphemia Wijsbeek, 82 j. w.v. Hen- drikus Huisman, van Joure; Johannes Dekker 78 j. e.v. Joukje van der Hoek, van Oosterend; Johannes Wijzenbach 76 j. w.v. Sibbeltje Tuinstea; Huite van der Meer 73 j. e.v. Jantje Faber; Sie- ne Luik 74 j. e.v. Douwtje Lanting, van Workum; Neeltje Maria Magdale na Sweris 85 j. w.v. Hijlke de Vries, Minne Fijlstra 82 j. w.v. Fokje ten Kate; Ailko Vlap 74 j. e.v. IJbeltje de Jong; Sijtze Hempenius 81 j. e.v. Rigtje Vonk. 1500 meter dames A: 1. (P.IJ.C.) (P.IJ.C.) (P.IJ.C.) 4 Rudie Kok (P.IJ.C.) Henk Buitenhuis en J. (P.IJ.C.) ieder 2.31,4. Heslinga Heida Visschers 2.41,0 en 5. Trudy v. d. Heyden 2.44,3 heren A: 1. Jan (PIJC) (21,39,2) Wim Brink 3. John Hanemaaijer 2.20,2. 4. Tjitte Tuinier (P.IJ.C.) 2.27,8 en 5. Gerrit v. d. Slegt 2.28,0. 1500 meter dames sr.: 1. Akke Falke- (P.IJ.C.) 2.40,9. 2. Evelien (P.IJ.C.) 2.42,8, 500 meter heren sr.: 1. Piet de Boer (P.IJ.C.) 41,9. 2. Hans Westertaf 42,6, 3. Cees Ripperda 43,4, 4 .Henk Waan- ders 44,1 en 5. Henk Louwmans (P.IJ.C.) 44,6. 1500 meter dames B: 1. Ina Steenbrug gen 2.40,4. 2. Trijnie Nieuwenhuis (P.IJ.C.) 2.45,1. 3. Anittha Smith (P.IJ.C.) 2.50,6. 4. Gerrie Berendijk 2.51,3 en 5. Djoeke Terpsftra (P.IJ.C.) 2.51,4. 1500 meter heren B: 1. Bernard v. d. Wetering 2,23,7. 2. Theun Busser’ (P.IJ.C.) 2.24,5, 3. Henk Boeve 2.29,5. 2.31,2 en 5. v. d. Steeg van 3 t.e.m. 9 februari Geboren: Pierre zv Harry Gerhard Visser en Femmie de Boer; Willy Janneke dv Jan Jetze Brouwer en Wil- lemke Greidanus, van Kiubaard; Antje dv Hanitje Bruinsma en Trijntje de Groot; Manuela dv Ernst Hendrik Smits en Jacoba Gijisbertje Wallert, van Broek; Jannie Petronella dv Pie ter van der Valk en Pietje Postma, van Parrega; Sonja dv Willem van Netten en Fokkeilme Klijnsma; Trijntje Janiti- na dv Wiebe Anne Zijlstee en Janitina Geeske de Vries, van Joure; José As trid dv Jelle Spoelstra en Ida Elisa beth de Vries; Johannes zv Durk van der Veer en Antje Veltman, van Balk, Ingrid Laure dv Geert Vonk en Hele na Bolderman; Erna Monique dv Hen drik Johannes van Koeveringe en Nan- ja Henderika Boonstra; Martijn zv Dirk Huibertus Hoogland en Antje de Man, van Joure; Marijke Japke dv Patrus Willibrordus Maria de Vreeze en Antje Pijl, van Joure, Ondertrouwd: Jacob Bakker 19 j. en Nadat de Preameskouwers-IJsleeuwen Combinatie op zondag 28 januari in Éeerenveen reeds een overwinning had geboekt op de Deventer Ijsclub, ver sloeg zij vrijdagavond, nu in de koek- stad, de UDC, Het puntentotaal van P.IJ.C. was 1791.801, terwijl dat van de gastheren 1825.667 luidde. Bij de uitslagen vermelden we alleen de ver richtingen van de vijf eersten. Waar niets achter de namen staat zijn de schaatsers lid van de Deventer club. 500 meter dames B: 1. Ina Steenbrug- 2. Trijnie Nieuwenhuis 51,0. 3. Djoeke Terpstra 52,3. 4. Maaike Sipma Gerrie Berendijk 3. Djoeke 4. Maaike (P.IJ.C.) 53,1 en 5. en Irene de Muijnck, ieder 53,5. 500 meter heren B: 1. Theun Visser (P.IJ.C.) 46,4. 2. Jan v. d. Steeg (P.IJ.C.) 47,4. 3. Henk Boeve 47,7. 4. Rudie Kok (PIJC) 47,9 en 5 Jurjen Draaijer (P.IJ.C.) 48.0. 500 meter dames A: 1. Margriet Pom per (P.IJ.C.) 47,8, 2. Afke Heslinga (P.IJ.C.) 48,2. 3. Marja Heida (P.IJ.C.) 49,0. 4. Trudy v. d. Heyden 50,1 en 5, Joke Visschers 50,6. 500 meter heren A: 1. Jan Heida (P.IJ.C.) 42,8, 2. Wim Brink 43,1. 3. Joop Pasman 43,2. 4. Douwe de Wit (P.IJ.C.) 44,6 en 5. Gerrit v. d. Slegt 44,7. 500 meter dames sr.: 1. Sonja Paans 47,2, 2. Evelien Hoekstra (P.IJ.C.) 48,1 3. Akke Falkena (P.IJ.C.) 48,5. 4. Geeske Poepjes (P.IJ.C.) 50,1 en 5. Marijke Boekema 50,7. Geboren: Hotze zv Rients Jongstra en Grietje van het Hof te Heeg; Har- men Hendrik zv Jentje Zijlstra en Cor nelia van Dijk te Jutrijp. Gehuwd: geen. Overleden: Wijtze van der Zee 62 j. e.v. Elisabeth de Jong te Oppenhuizen. Wordt Sneek een stad zonder hart? Er is al zoveel afgebroken, en rond om Sneek wordt volop gebouwd, stel de één van de ouderen. De heer D. de Vries verklaarde, dat er onder meer plannen voor bejaardenwoningen bij de Woudvaart, en een tijdelijke uitbrei ding van het ziekennhuis en de aanleg van een parkeerplaats bjj de oude Frittemahovenstraten bestaan. Inha kend hierop liet wethouder Baarda nog los, dat er een paar gegadigden zjjn voor bouw op „De Waag”, naast de Spaarbank van 1818. Die plannen ver keren echter in een erg pril stadium. Vindt u ook niet, dat wat niet wil le ven maar moet sterven, legde iemand de drie besturen voor, daarbjj de naam van Amicitia in de mond nemend. We zitten, zei de heer D. de Vries, met een filmgebouw en niet met een schouwburg. Hjj noemde het wel op vallend, dat al te vaak zo weinig on derwijskrachten de voorstellingen be zochten. Wethouder Scholten liet de vragensteller weten tegen euthanasie te zjjnMaar deze zaak sterft niet, wist hjj. Tjjdens de inleiding (van de drie genoemde wethouders en voorzit ter B. de Vries) had de heer Schol ten nog gezegd, dat Sneek de eerste gemeente in het noorden is, die vol gens de al in het zuiden toegepaste „Somno”-regeling voor de plaatseljj- ke muziekverenigingen meer dan nor maal uit de subsidiepot geeft. Mits de raad op 27 februari „ja” zegt, vanzelf. yxaflex

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 4