Officier eist vrijspraak in hoger beroep Bocreana cv ziet kans op behoud van vestiging Deersum toenemen Voorzitter Speerstra: Als we een baan krijgen wordt ’t hele dorp lid A.N.G.B. Sneek huldigde leden IJSCLUB „HEECH” STAAT VOOR EEUWFEEST 'Al' 't Huis met de Notenbalk Ja Mevrouw! Ja Juffrouw! Wie is hond kwijt? Laat u doorlichten!! Kantonrechter en Rijkswaterstaat over de hekel Precies Mijnheer HANDTEKENINGEN- AKTIE GESLAAGD Gaat u trouwen? Tineke v. d. Meer en Piet Gemser winnen bij „IJsster" TIEN JUBILARISSEN Mwwwwwwvwwwwwwwwwtw llllffillllffllIllMllffllIBIIIIIIIimiB GESLAAGD „SKUTSJESILERS- CARNAVAL” DEED NIET ONDER VOOR ’T ECHTE Jp "p‘ S~S£/ door deze deur alstublieft wanneer u een muziekinstrument wilt kopen. Voor de Ijsklub „Heech” is 1973 een eeuwjaar. Honderd jaar geleden namelijk, om precies te zijn op 15 februari, werd door de heren J. Visser Azn., A. Visser Jzn„ N. Asma, S. Huitema en (notaris) T. Tadema - aldus in ’33 de toenmalige voorzit ter bij het 60-jarig bestaan - deze vereniging van de grond ge holpen. Een vereniging, die lange tijd (en nog) met één en het zelfde spreekwoordelijke hete hangijzer te maken heeft gehad, namelijk een ijsbaan in het dorp. Op de keeper beschouwd heeft men er zes jaar één gehad! van ’56 tot ’62. Voor- en sindsdien (enkele winters, waarin op It Eilan werd geschaatst uitgezon derd) is het kwakkelen geweest. Maar „Heech heeft hoop ÉysZ z ArO A Ai? - ’.'.AA'.' Pagina 5 NIEUWSBLAD 8 NE E K E R Maandag 12 februari 1973 Alhoewel het programma voor het bal, unwwuuwwwwwwwwwwwu L zijn pleidooi. te Sneek - telefoon 05150-2279 -5? RESTAURANT S. v. d. WAL zalencentrum Leeuwenburg 5-11 Sneek, Telefoon 3863 Zalen voor 60 80 100 en 250 personen Bespreek vroegtijdig om teleurstelling te voorkomen Gisteravond hield de schaatstrainings groep „De IJsster” uit Sneek zijn ciubkampioenschappen op de kunstijs baan Thialf in Heerenveen. Bij de da mes werden de beste tijden gemaakt door Tineke van der Meer, terwijl Piet Gemser over de twee afstanden (500 en 1500 meter) winnaar werd bij de heren. Gonnie de Bruin behaalde, met vele anderen een nieuw persoonlijk re cord; door haar prestatie op de mjjl is zij naar de B-klas gepromoveerd, even als Francke Bouwstra bij de heren. - Men zal u gaarne en vakkundig van dienst zijn in de Speciaalzaak De financieel gezonde ijsklub („We mogen niet klagen”), die de laatste jaren vooral naam maakte met de Poe- letochten in '70 ongeveer 2000 en in ’72 zo’n 1200 deelnemers heeft vol- ge broeders J. en K. Bantema, W. Bou- ma, J. Greidanus Jaczn., F. Huisman, bestuur S. Koster, Joh. Nauta, S. Postma, J. U kunt nog terecht in de voormalige Jan van Nassauschool aan het Oud Kerkhof 23 op: dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 februari ’s mor gens van 912 uur, ’s middags van 1.305 uur en ’s avonds van 67.30 uur. Het is in uw eigen belang. RIJDERIJEN Groots polksfeest, zo schreef secreta ris G. Geerlings over de op 10 decem ber' 1890 gehouden rijderij, waaraan 53 van de 100 leden deelnamen. Winter ’39- 40: Grote open rijderij voor mannen, met voor honderd gulden aan prijzen. Berend Pieters Hof uit Gaastmeer (in middels naar Amerika geëmigreerd) won de finale van Barend van der Veen. 2 maart 1955: Eerste langebaan- wedstrijd (op de Weinsleat). Winnaar Jeen van den Berg. De KNSB was ra zend, want men had deze wedstrijd niet tijdig gemeld. Tot ’s avonds 11 uur werd met de heer H. Roos getelefo neerd. Over en weer werden harde woorden gebezigd, maar ’t feest ging door. Er kwamen 500 toeschouwers, een aantal dat nooit weer werd gehaald. Organisatie-problemen heeft „Heech” nooit gekend, en zal ze volgens de heer Speerstra ook nooit meemaken: Er zijn altijd wel mensen die wat willen doen. Mr. K. van Douwen, lid van de meer voudige kamer, informeerde of die wet op de lintbebouwing werkelijk nooit ter sprake is gekomen in het onder houd dat de heren hadden met burge meester Van der Bent. De heer Hol kema: „Waarachtig niet, we wisten niet eens dat er zo’n wet bestond. We namen aan dat de burgemeester dat wel zou weten, hij is toch ’t hoofd van de gemeente. Wij voelen ons niet goed voorgelicht.” Mr. Cornells viel hem bij met de opmerking dat het een evene ment is als er in Rauwerderhem een bedrijf wordt gevestigd. De burgemees ter van die gemeente bevestigde vrij dagmorgen overigens middels een brief het onderhoud met de vennoten van Bocreana, maar stelde dat dat naar zijn mening plaats had gehad, nadat men de boerderij had gekocht en dat is beslist niet waar, volgens de heer Hol- kema. „We gaan in ons land gebukt onder een labyrint van verboden, wetten, ge boden, enzovoort. De joden mogen zich gelukkig prijzen met hun tien geboden. Als ik hier de omstandigheden zie, dan moet ik konstateren dat er sinds kort na de oorlog niets veranderd is, het Rijksbureau voor Riet en Kluiten is er zo begon mr. Cornells „Er is misbruik ge- Vrjjdag- en zaterdagavond werden in Amicitia de traditionele skütsjesilers- feestavonden gehouden, om de band tussen de schippers en bemanningsle den van de skütsjes met ieder ander die iets met het zeilen te maken heeft te verstevigen. „Vooral in de winter wanneer er niet gezeild wordt is dit nodig”, oordeelde de heer D. van der Werf, voorziter van de stichting „De Sneker Pan” en de kommisje Skütsje- silen Sneek in zijn openingswoord van zaterdagavond. Ups. Jazeker, maar downs zijn er evenzeer geweest. Reeds rond 1900 leek het eind in zicht. Op een verga dering, geleid door de heer A. Koster, kwam toen niet een lid opdraven. Niet één, en ook tóen sprak men al over het gemis van een ijsbaan. Die kwam er in ’56, maar dat kostte geld. Zo veel, dat Heech” waarvan de heren Cees Put Sipke Beetstra, 9 jaar bestuurslid, tot erelid werden be noemd) geltfk ’n nadelig saldo van 800,- kon noteren. De 2 Poeletochten spekten de clubkas evenwel niet een weinig, en sinds de laatste editie zijn de smalle ijzers niet meer uit ’t vet gehaald. Reken echter maar, dat her inneringen wel uit de oude doos te voorschijn komen, wanneer het be stuur (Speerstra voorzitter, Hettinga secretaris; E. Veenstra, penningmees ter en B. Gerritsma, J. Ozinga, R. Tekstra en Sj. Sijbrandy, leden) vrij dagmiddag in het Heechhüs recipi eert, en aldaar ’s avonds een toneel avond met bal na wordt gehouden. Leden van de nu 103 jaar oude afde ling Sneek van de Algemene Neder landse Grafische Bond kwamen donder dagavond voor een feest bijeen in „De Koetslantaarn”. De eerste reden tot dit blijde gebeuren was wel de mededelin gen over de nieuwe CAO die o.a. een loonsverhoging van 6,2 procent bete kent, uitbreiding van de vakantie van 18 op 19 dagen en tevens verhoging van de vakantie-toeslag. De wensen van de afdeling om van de percentages af te stappen hierdoor wordt de af stand tussen de lager en hoger betaal de werknemers steeds groter en een voorstel om te komen tot een ver vroegde pensionering kwamen nog aan de orde. Voor dit laatste is een commissie ingesteld die dit gaat be studeren. De officier, mr. Niemeijer, verklaar de dat hij zich wel kon indenken dat vele juristen nog nooit van de wet op de lintbebouwing hadden gehoord. Hij zei bij verschillende politiefunktionaris- sen te hebben geïnformeerd, „maar ook zij kenden die wet niet. Ik moet u zeggen dat er geen wet is, die zo slecht geregeld is als deze,” aldus de offi cier, die van mening was dat het von nis van de kantonrechter beslist niet in stand kon worden gehouden. De officier nam het mr. Gielen erg kwalijk dat deze niet was ingegaan op het verweer van de vennoten dat zij bij de over heidsinstanties naar eventuele bepalin gen hadden geïnformeerd maar overal positieve reacties hadden gekregen. „Ik vind het niet juist dat je als kan tonrechter dan een straf oplegt die bo ven het maximum uitgaat. Het zou ten minste een nadere motivering behoe ven,” zo meende de officier in zijn re quisitoir, dat overigens meer weg had van een pleidoc’ r'- redenering van het ministerie als zou het verkeersbelang door de vestiging van Bocreana in ge vaar worden gebracht, verwierp hij, aangezien de vorige eigenaar vaker de rijksweg overstak met paard en wagen (hij had zijn landerijen voor het groot ste deel aan de overkant van de weg) dan Bocreana cv met een caravan. „Die beschikking is hier niet van kracht en ik eis dat er geen straf moet worden opgelegd.” Om bij het begin te beginnen: de he ren Alkema en Holkema wilden etra- vans gaan Verkopen en gingen op zoek naar een geschikt verkooppunt. Vele mogelijkheden passeerden de revue, maar overal kreeg men nul op het re quest, totdat de heren terecht kwamen bij een leegstaande, in enigszins ver vallen staat verkerende boerderij on der Deersum. Hij was te koop maar aan gezien de vennoten vermoedden dat er wel wat haken en ogen aan zouden zit ten, stapten ze eerst naar burgemees ter Van der Bent van Rauwerderhem. Het was de bedoeling de boerderij af te breken om er een nieuwe hal te bouwen. De heer Van der Bent maak te evenwel duidelijk dat dat niet zou gaan, aangezien er op de boerderij een agrarische bestemming rustte. Er zou geen bezwaar bestaan tegen het ver kopen van caravans vanuit de boerde rij als er aan het gebouw maar niets veranderd werd. Wel, de heren Alkema en Holkema besloten daarop de boer derij te kopen en hem op te knappen, wat 10.000,- kostte en dachten dat de zaak voor elkaar was, nadat men ook nog bij de provinciale overheidsinstan ties naar eventuele moeilijkheden had geïnformeerd. Nooit is daarbij de wet op de lintbebouwing en de daaraan ge koppelde toestemming voor het ge bruik van de uitrit ter sprake gekomen. Het ledenaantal schommelt al jaren rond de 200. Dat komt, zegt secreta ris J. Hettinga, omdat Heeg niet een baan heeft. Als we een baan krijgen, vult voorzitter A. Speerstra aan, wordt heel Heeg lid. Men popelt hier om een baan. Echt, het is een groot probleem. Bij het innen van de contributies ho ren we steeds: wanneer krijgen we nu eens een ijsbaan, wanneer Het bleef niet bij woorden, want op de laatste ledenvergadering is een com missie, bestaande uit de heren Tj. Pi- so, J. Osinga en A. de Jong, benoemd, die zich daadwerkelijk met dit punt ging bezig houden. (Voorzitter Speer stra: Bij de gemeente zei men wel eens: Is het wel zo nodig dat ie er komt). De door dit trio in het dorp ge voerde handtekeningenactie sprak kla re taal. Ik denk dat het hele dorp ge tekend heeft, aldus de praeses, die al ruim 20 jaar in het bestuur zit. gens voorzitter Speerstra juist nü baat bij een ijsbaan. „Het is levensgevaar lijk dat kinderen op diepe sloten ko men. De sluis in Staveren speelt mee. De heer J. Postma heeft ’t hier be leefd, dat hij ’s avonds over het ijs kon, maar de volgende morgen niet meer. Daarom, het is des te urgenter. De Weinsleat heeft tal van, jaren dienst gedaan als ijsbaan. Deze was in de jaren 30 verlicht met koperen gas lampen, waar wijlen de heer W. de Bok wel raad mee wist. In die tijd notaris H. K. Mulder uit Langweer(t) was vele jaren voorzitter waren het vooral T. Arema (t), die 50 jaar be stuurslid was, L. v.d. Pol (t), 30 jaar bestuurslid, en KI. Gerritsma (t) (starter) die de klub op de been hiel pen. Nu was er, meent de voorziter, nog een andere mogelijkheid geweest. Vee houder F. van Ommen heeft in de „Hofsteepolder” een stuk land, dat hij wel voor een Ijsbaan zou willen af staan. En het hoeft de ijsklub, weet de heer Speerstra, niets te kosten. „Maar de gemeente zegt: het kan niet. Daar komt met een paar jaar een uitbrei dingsplan van tachtig bungalows. De eerste ijsbaan van „Heech” lag aan de Kerksloot. Zo’n tien jaar geleden kon men het terrein van de weduwe W. Visser aldaar voor de laatste maal hu ren, omdat het toen bouwrijp, opge spoten, moest worden. De oplossing leek nabij, maar deze wees, aldus de heer Speerstra, directeur J. van der Wal van gemeentewerken af, vanwe ge de plannen tot uitbreiding van het dorp. „Van It Eilan werden we ook weggejaagd (daar werd gebouwd Red) en sindsdien zjjn we nog steeds bezig.” Ondanks huisbezoek is er een aantal mensen, dat zich nog niet heeft la ten doorlichten. Het thans in deze ge- gemeente aan de gang zijnde bevol kingsonderzoek heeft zijn nut nu reeds bewezen Daarom nogmaals: LAAT U DOORLICHTEN. Het is nog niet te laat. Een speciaal woord van dank richtte de voorzitter tot de heer J. Doeven- dans, de sekretaris van de kommisje. Hij is het die ieder jaar de verkoop van de plaats- en balkaarten regelt; een heidens karwei als men in aan merking neemt het feit dat er 650 plaatskaarten te verkopen zijn, tegen 350 balkaarten. „Het is een zaak van wie het eerst komt heit eerst maalt, maar dat neemt niet weg dat er heel wat werk aan vast zilt.” Eveneens werd dank gebracht aan de heer J. de Vries dte twee maal 250 loterijprijzen bij elkaar haalde, en de firma Minke- ma plus de bareigenaars G. en A. van Dalen en P. Luurs, die de avonden voor een deel hebben gesponsord. Met de actie-opbrengst ging men naar de burgemeester. „De gemeente wil wel meewerken, maar die heeft óók geen middelen. We zitten met het land van de heer Y. Bouma, tegen de Phars- hoeke aan. De heer Bouma wil een an der stuk land, en als dat klaar is, kan de gemeente dit wel krijgen. Nu ligt dat andere stuk land er wel dat is van de heer H. Poepjes, een rentenie rende boer maar die wil niet. Elk jaar zitten we er achteraan te har ken”, zo vertelt de heer Speerstra. (Mevrouw Poepjes zei desgevraagd: M’n man wil het niet missen. We heb ben nog wat schapen, fen wat vee van de buurman weidt er ook nog op. Maar zou er niet een andere gelegenheid zijn? Er is wel meer land om Heeg). Volgens de heer Speerstra speelt dit probleem bij de ijsklub al enige tijd. Een oplossing hiervan ziet hij nog niet ziten. Te bevragen aan het bureau van P°h“ tie: sleutel (loper); stoffen tas inhoud houten doosje met zelfgemaakte han gertjes; rode hondenriem; bruine stot- fen handschoen; autosleuel aan zwar te hanger; bruin knipbeursje. Dames 500 en 1500 meter: Tineke v. d. Meer 52.6 en 2.44.6 en Gonnie de Bruin 52.8 (n.p.r.) en 2.44.9 gepromoveerd naar klasse B. maakt van de onwetendheid van mijn cliënten, de overheid heeft zich hier schromelijk misdragen. Het maar al te logge lichaam dat Rijkswaterstaat heet heeft de zaken op een onfrisse manier aangepakt en dat werkt voor de burger deprimerend,” aldus de raadsman, die rijkswaterstaat („een staat in een staat die misbruik maakt van haar gezag”) ervan beschuldigde Bocreana cv een „enorm” bedrag uit de zak te hebben willen kloppen ten be hoeve van een wegverandering. „Ik vind dit hemelschreiend”, zo riep mr. Cornells uit, die uitvoerig uit de doe ken deed, dat Rijkswaterstaat momen teel bezig is met de aanleg van een ventweg van Sneek naar de Sneeker- hoek. De uitrit moet op deze weg uit monden, maar volgens de advocaat had Rijkswaterstaat deze plannen al lang en breed op papier staan, toen Bocreana cv de boerderij kocht. „U weet welk een verschil er bij de over heid ligt tussen het maken van plan nen en de uitvoering ervan”, aldus mr. Cornelis, die liet doorschemeren dat Rijkswaterstaat naar zijn mening geprobeerd had ten koste van Bocrea na een mooi kruispunt te krijgen. „Zo iets heeft zijn weerga nog niet gevon den, teminste niet in het noorden,” zo zei de raadsman, die zijn pleidooi be sloot met de verwijzing naar psalm 146: „Vest op prinsen geen betrou wen...” „Ik dacht dat men de over heid altjjd als een tegenstander moet beschouwen.” De heren Sjoerd Alkema en Gerben Holkema uit Sneek, beiden 40 jaar en beherend vennoot van Bocreana cv kunnen weer lachen, tenminste als de rechter-president, mr. Holz te Leeuwarden, volgende week vrijdag geen roet in het eten gooit, maar dat lijkt niet waarschijnlijk. Mr. H. Niemejjer, offi cier van justitie, eiste vrijdagmorgen namelijk vrijspraak, nadat de heren Alkema en Holkema eind vorig jaar door mr. G. H. M. Gielen, kanton rechter te Sneek, waren veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 1000,waarvan de helft voorwaardelijk. Dit zou de straf zijn voor een overtreding van de „wet op de lintbebouwing”, waaraan de heren zich schuldig zouden hebben gemaakt met hun verkooppunt van caravans in een boerderij onder Deersum aan de rijksweg Sneek—Sneekerhoek. Ze maakten daar zonder toestemming van Rijkswaterstaat (wisten zij veel) gebruik van de uitrit, die uitmondt op de rijksweg. Rijkswaterstaat in de persoon van de heer Th. Weening, ing. en hoofd van de dienstkring Sneek, kwam daar achter en maakte er werk van. De zaak diende voor het kantongerecht in Sneek, maar de beide vennoten namen geen genoegen met de toen opge legde straf en tekenden hoger beroep aan. Mr. Niemeijer noemde het von nis van mr. Gielen vrijdagmorgen in zijn requisitoir onjuist. De raadsman van de „verdachten”, mr. J. H. Cornelis uit Sneek, betichtte Rijkswaterstaat in dezen van een „onfrisse aanpak”. „We dachten dat alles in kannen en kruiken was toen Rijkswaterstaat roet in het eten gooide,” aldus de heer Holkema vrijdagmorgen. De heer Weening maakte Bocreana cv er op attent dat men de nu omstreden wet overtrad. Er volgde een uitvoe rige correspondentie tussen Bocrea na en de rijks-overheidsinstanties, waarbij aan het licht kwam dat de vorige eigenaar, een boer, wèl ont heffing had gekregen. Bocreana dien de bij de minister van verkeer en wa terstaat ook een verzoek om onthef fing in, maar die werd geweigerd, tenzij men de kosten 50.000, zou willen betalen voor het dubbelbaans maken van het kruispunt waar de uitrit op uitweegt. „Dat plan stond volgens ons al op tekening, voordat wij de boerderij kochten,” aldus de heer Holkema, „de ontheffing is ge weigerd op onrechtvaardige en onwa- nog steeds,” Te gronden.” L. Aan de Rijks universiteit te Groningen slaagde voor het doctoraal examen Ne derlands Recht onze oud-stadgenoot de heer W. J. Nauta. Uitspraak volgende week vrijdag, ’s morgens om half tien. Tien leden werden onderscheiden met een insigne met bijgaande oorkonde in verband met hun 25-jarig lidmaatschap. Ruw berekend betaalden zij tezamen een kwart ton contributie in deze kwart eeuw. „En wat doet de organisatie met dit geld?” zo vroeg voorzitter Jan Grei danus aan de jubilarissen. „Het ant woord vindt u duideljjk in ’t ieder jaar De onderscheiden leden zjjn de verschijnende lijvige financiële ver- I slag van de bond dat ieder lid koste loos kan verkrijgen en het L_ veel antwoorden op vragen bespaart. Spitse en F. de Vries. De avond werd Jullie hebben in deze kwart eeuw een verder gevuld met verschillende spel- prachtige onbetaalde promotie len terwijl ter afwisseling Richard gemaakt en zijn opgeklommen van Hoekstra een interessante diaserie liet technisch arbeider via werknemer tot zien met de mooiste plekjes in Fries- „medewerker”. land in vier jaargetijden. Op deze kaart onderaan (in ’t midden) het tamelijk rechthoekige stuk terrein van de heer Y. Bouma, waar de ijs klub „Heech” graag haar ijsbaan wil hebben. Burgemeester en wethouders van VVymbritseradeel schreven in no vember ’65 aan de ijsklub, dat „vol gens het laatste bestemmingsplan voor Heeg die percelen aangewezen zijn voor ijsbaan, waarvan de aanleg op deze plaats van duurzame aard zal kunnen zijn.” Geheel links onderaan staat de R.K. basisschool aangege ven; vlak daarboven de brug naar de Pharshoeke. Heren: Piet Gemser 43,8 en 2.23.2; Willem Visser 47.9 en 2.37.5; Henk Bakker 48.9 (n.p.r.) en 2.28.2; Siep Brouwer 50.4 en 2.34.5; Emke de Jong 47.9 (n.p.r.) en 2.34.3; Wïetze Hoek stra 48.0 (n.p.r.) en 2.34.7; Bauke Tee- renetra 46.8 (n.pr) en 2.32.5; Piet v. Dijk 49.9 en 2,38.4; Siemon Jansma 47.9 (n.p.r.) en 2.39.3; Francke Bouw stra 49.2 en 2.29.0 (gepromoveerd naar klasse B; Arnold de Groot 49.5 en 2.37.4 (gepromoveerd naar klasse C); Rikus van Veen 50.8 en 2.36.9; Dick Hettinga 50.2 en 2.35.4; Tommie de Vries 49.0 (n.p.r.) en 2.41.4 (n.p.r.); Siebold Greydanus 52.0 (n.p.r.) en 2.41.3 (n.p.r.); Bauke Boersma 53.3 (n.p.r.) en 2.57.1; Sjoerd Heerschop 53.2 (n.p.r.) en 2.48.4 (n.p.r.); Henk Lokkerbol 59.4 (n.p.r.) en 3030 (npr) Jaap de Vries 52.7 (n.p.r.) en 2.50.9 (n.p.r.); Dick ten Bloemendaal 54.1 (n.p.r.) en 3,16.2 (met val); A. Stok- kel 59.8 (n.p.r.) en 3.08.0 (n.p.r) en Siikke Tolsma 53.8 (n.p.r,) en 3.17.7 (met val). verzorgd door theaterbureau Holland- Telstar (een optreden van Jan de Klei ne, een geluidsact van Rini van der Lee en een blaasnummer van trompet tist Marty) er mocht zijn, was het duidelijk dat het merendeel van heit publiek dat kaarten voor het dansfes- tijn had kunnen bemachtigen zat te po pelen om met de beentjes van de vloer te gaan. Wel, dat ging in de foyer uitstekend op de muziek van de Toroedo’s uit Brabant, die volgens de heer Van der Werf hebben kunnen zien dat dit „Carnaval van het Noorden” niet voor hun eigen hoeft onder te doen. Beneden zorgde de heer Th. de Jong met zijn hammondorgel voor sfeer. 43,8 en en 2.37.5; en 2.28.2; Voor gevonden voorwerpen, te bevra gen aan ’t bureau van politie, uitslui tend iedere werkdag ’s middags tus sen 4 en 6 uur. Te bevragen aan de volgende adressen: bril met hoornen montuur, O. Faber, Age Pierstraat 23; bruine actetas, inhoud trommeltje, A. Reekers, J. W. Frisostraat 104; dames- polshorloge goudkleurig, V. d. Laan, Wierde 16; zwarte beurs, M. Bakker, Olde Ee 45; vaarboom, S. Gerritsma, Vooriijn 29; bruine bontwant, V. d. Mo len, Schwarzenberghstraat 26; twee kussens van zitbank, licht bruin met strepen, Goënga nr. 30; donkerbruin kinderjasje, Faber, Katzijlstraat 16; stabijhond, Rienstra, Kempiusstraat 49; goudkleurig hangertje met camee, Bok, Badhuisgracht 15; goudkleurig dames- polshorloge. Stellingwerf, Liaukema- straat 39; paar suède handschoenen met wol gevoerd, Stalman, IJlsterka- de 34; Goudse volvette kaas, J. Spoel stra, KI. Kerkstraat 19; bruin-zwart hondje, Tamminga, v. Swinderenstr. 63 te Balk; bankbiljet, Jan Boonstra, Janco Douwamastraat 49; sleutel met label (N. Miedema), te bevragen aan het St. Antoniusziekenhuis; rode vul pen, Hijlkema, Emmastraat 10; paar bruine herenglacé’s. Terpstra, Furme- russtraat 372.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 5