Houding in Balk niet negatief, wel kritisch voor Agrariërs over landschapspark hoe zit het met de centen College Sneek stelt markt-, parkeermeter en havengeldverordening aan raad Oorlog als middel om vrede te handhaven: sussen van geweten „het haantje is vervlogen" Tegen martelen van gewetensgevangenen Belasting-almanak Elseviers weekblad Ir. Vollebregt: niet definitief afwijzen Peugeot kreeg geen voorrang van VW, beide zwaar beschadigd „Vuisten moeten gebogen handen zijn" OP CLASSISVERGADERING IN ICHTHUSKERK INGEZONDEN WIJ ONTVINGEN: MHIIMIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIllim mh BEGIN VAN BRAND IN VERWARMINGSWAGON BI Ai ;>ïO Aanstelling functionaris (markt- en havenmeester en parkeerwachter) is op til J Pagina 6 S N E E K ER NIEUWSBLAD Maandag 12 februari 1973 der aanwezigen op, Op een vraag of het plan Wyldemerk van kingsmdidelen worden weggeworpen of achtergelaten en: een ieder die op een marktterrein de orde verstoort is verplicht zich op het eerste bevel van de marktmeester of van een ambtenaar van politie onmiddellijk te verwijderen. ze dacht eveneens dat een landschaps park niet een zaak is die alleen be perkt blijft tot de landbouw, maar van belang is voor de hele leefgemeen schap. „Ik zeg nee tegen deze plannen, omdat de achtergronden te onduidelijk zijn. Een belangrijk aspect, namelijk de mens, blijft onbesproken. Nee zeg ik ook omdat de ontwikkelingen in de landbouw niet teruggedraaid mogen worden. Het plan betekent een te gro te aantasting van de vrijheid van de bevolking, hetgeen een verdere ontwol- king van het platteland tot gevolg zal hebben. Dit is niet een zaak van alleen het landbouwschap, maar van de hele Zuidwesthoek, waarbij alle partijen krachtig „nee” moeten zeggen”, aldus de heer Cazemier, die met deze uit spraak een ovationeel applaus oogstte. (waarover ’t provinciaal bestuur bin nen zes maanden ’n uitspraak moet doen niet past in ’t landschapspark antwoordde gedeputeerde Renkema dat deze zaken niets met elkaar te maken hebben. „Het interesseert mij niet of het past of niet. GS zullen het plan Wyldemerk beoordelen na het inwinnen van adviezen en het landschapspark- idee speelt hierbij geen enkele rol. De heer Renkema was van mening dat de zaken zo serieus en concreet als maar mogeljjk is moeten worden aangepakt om daardoor hard tegenspel te kunnen leveren. Ir. Vlieger had hier al eerder op gewezen. De gedeputeerde zag het nog niet tot een herhaling van de slag bij Warns komen „maar ik kan na tuurlijk niet in de toekomst kjjken.” Ir. G. J. A. Bouma van de Friese Mij. van landbouw, sloot de bijeen komst. OBSTAKELS Momenteel zijn de boten voor het in nemen van een ligplaats niet aan enige- verg.un.ning gebonden, uitgezonderd de verpachte ligplaatsen aan het Eiland en dergelijke. B. en w, menen, dat gebrui kers van boten moeten bijdragen in de kosten, gepaard gaande met een bete re regeling van de verdeling van lig plaatsen in openbare wateren. Verder is, schrijven zij, de opbrengst, die op 12.000,per jaar wordt geschat, een bijdrage in de kosten van aanleg en onderhoud van de wallen en kaden van het watertoerisme in het alge meen. Het college verwacht, dat de heffing van havengeld tot gevolg zal hebben dat het aantal liggers zal ver minderen, wat ’t van groot beland acht. „Ook uit een oogpunt van milieube heer is vermindering van deze obsta kels in de stadsgracht en elders aan te bevelen.” „Nu leven we bij de gratie van de angst,” concludeerde hij, want de NAVO en het Warschau-pact durven niet de vertntwoordelijkheid op zich te nemen een oorlog te beginnen die het einde kan betekenen. „We leven in een tjjd waarin er twee vuisten zjjn, die eigenlek gebogen handen zouden moeten zjjn,” was zjjn apotheose. Enkele punten uit de voorgestelde verordening: Elke standplaats op een marktterrein wordt, met bepa ling van de grootte van die plaats, door of namens b. en w. aangewe zen; degene aan wie een vergunning is verleend tot het innemen van een standplaats op een marktterrein is verplicht erop toe te zien, dat in de omgeving daarvan geen vuilnis, af valstoffen, papier of andere verpak- In de concept-verordening is aanslui- Over de slotopmerking van de heer Volldbregt, dat hij verheugd was met de uitspraak van de commissaris van de koningin in Friesland, mr. H. Rijp- stra, die in Workum had gezegd dat het provinciaal bestuur ’t landschaps park afwijst, ontstond later wat ver zicht kan worden besteed, met name voor wat de milieuhygiënische' aspec ten aangaat. Hier komt bij, dat voor de dinsdag-markt op het Grootzand nu het systeem van de vergunning onvol doende geregeld is, aldus b. en w. Zij hebben, om verbetering in deze toe stand te brengen, een aantal op elkaar aansluitende maatregelen ontworpen. „In de eerste plaats zal een sluitende formele regeling van het marktwezen tot stand moeten komen in de vorm van een marktverordening, waarin om organisatorische redenen onder het be grip markt ook gebracht is het innemen van standplaatsen met kermisinrich- tingen, circussen, öpenluchttentoonstel- lingen en dergelijke”. Nagegaan zal worden welke technische voorzieningen de milieuhygiëne op de marktterrei nen ten goede kunnen komen. ting bij de bepalingen in de Algemene Politieverordening gezocht in die zin, dat de passanten geen havengeld ver schuldigd zijn. Voor de zeil- en motor jachten is een vast tarief van 35, per jaar opgenomen (Differentiatie naar lengte is niet wenseljjk omdat het op meten veel tjjd van de havenmeester zou vragen ,en het aantal grotere ple ziervaartuigen dat langer dan drie da gen in de grachten ligt erg beperkt is, schrijven b. en w.). Voor de overige vaartuigen wordt het tarief naar de in kubieke meters uitgedrukte maximum toelaatbare waterverplaatsing bere kend. Met uitzondering van woonsche pen, waarvoor deze grondslag niet bruikbaar is, en waarvoor het tarief berekend wordt naar de lengte van het schip. Tot de zestiger jaren is dat ook de gangbare mening in de kerk geweest. De laatste jaren komen er echter steeds meer mensen die gewetensbezwaren hebben, teneinde mee te werken aan het gebruik van wapens die massale vernietiging tengevolge kunnen hebben. „We leven in een tijd dat we demoni sche machten ervaren die de gerechtig heid omkeren tot willekeur, en daar moet men zich met hand en tand tegen verzetten. Voor mij is het niet in strijd De heer K. v. d. Velde, woonachtig aan de Leeu- warderweg, stond ons de ze foto, waarop de rond 1912 afgebroken her vormde kerk in Jutrijp is afgebeeld, bereidwillig af. Komend vanuit de richting Sneek stond dit kerkgebouw aan de lin ker zijde van de weg, daar, waar nu het kerk- ligt. Ene Tsjalling Tho mas was koster van deze kerk, die voor de al maar groeiende gemeen te te klein werd. De nieuwe kerk nu kwam aan de overkant van de weg. Meester’ Haagsma moet -in- die tijd hebben uitgeroepen: „Zie, het haantje is vervlogen”. Geheel rechts op deze prent de kosterswoning toen bewoond door Jelle Harings Nauta, en te- gewoordig door Jan Jels ma. Burgemeester en wethouders van Sneek zijn van mening, dat de tegen woordige situatie met betrekking tot de markt, kermis en aanverwante on derwerpen niet bevredigt. Van oudsher houdt de politie zich hier bezig met het toewijzen van standplaatsen en het controle-uitoefenen, hoewel dit, aldus het voorstel, in feite niet tot de nor male werkzaamheden van dit apparaat behoort. „Dit betekent bovendien bij de huidige bezetting van het politiekorps, dat niet genoeg aandacht aan het toe- tie van een nieuw wereldoverzicht over martelingen. De Wereld Conferentie over Godsdienst en Vrede noemde twee jaar geleden marteling niet al leen een misdaad tegen de mensheid, maar ook een misdaad tegen de more le wetten. De groei van het aantal mar telingen, dat wekelijks bij Amnesty In ternational bekend wordt, is epide misch geworden, schrijft de auteur Ja mes Becket. De toename, zegt hij, zit hem in het gebruik van marteling als een opzettelijke staatspolitiek. Anno 1973 gebeurt, dat Amnesty Internatio nal (secretariaat Roeterstraat 34, Am sterdam: tel. 020-224674) wil het werk tuig zijn vergrijpen tegen de menselij ke rechten tegen te gaan, en de slacht offers daarvan zoveel mogelijk te hel pen. Voor inlichtingen over A.I. kunt u te vens terecht bij de adoptiegroep Sneek en omgeving; contactadres Loëngaster- laan 342, Sneek. Namens deze adoptie groep 71, Sjouke Bosma In de bijlage zijn onder meer de groot te van de uitkeringen AOW en AWW en de kinderbijslagen 1972, de „laatste nieuwtjes”, de wetswijzigingen ingaan de 1973, een uittreksel van het tarief Inkomstenbelasting 1973 (schijventa rief), de speciale wenken voor belas- tingbesparing, de coördinatietabel 1973 en de koerslijst vermeld. Alles wat-, de aanslag op wettige'wijze kan vermin deren is in De Belasting-Almanak 1973 van Elseviers Weekblad, die 8,50 kost opgenomen, in duidelijke taal, toe gelicht met vele praktische voorbeel den. Het invullen van het aangiftebil jet vergt voor velen ieder jaar op nieuw veel inspanning. Wanneer de ge gevens niet geordend zijn, loopt men bovendien ’t risico aftrekposten te ver geten. Als extra service voor gebrui kers van De Belasting-Alm-a-nak 1973 is daarom weer een „Specificatie-Memo” bijgevoegd. De heer Vollebregt zei donderdagavond op een voorlichtingsavond, belegd door de Friese maatschappij van Land bouw, de Friese christelijke boeren- en tuindersbond en de krite Friesland van de aartsdiocesane R.K. boeren- en tuin dersbond, ondermeer dat het land bouwschap een nationaal landschaps park in het Zuid-westen van onze pro vincie niet direct afwijst, maar dan moet de zaak wel op de juiste wijze worden aangepakt. Dit kan volgens hem alleen via de speciale regelingen en niet via de bestaande middelen die voor dit fenomeen gewoon ontoereikend zijn. Hij was van mening dat Neder land wel een aantal van deze gebieden nodig heeft. De heer Vollebregt nam na zijn inleiding, waarin hij een duide lijk overzicht gaf hoe het parkidee is geboren, zitting in een forum, waar ook de heer B. W. Cazemier, burge meester van Wymbritseradeel, gedepu teerde R. Renkema, ir. J. Vlieger, hoofdingenieur-direkteur voor de Land inrichting in Friesland en de heer Ts. Oosterhof, voorzitter commissie grond gebruik Landbouwschap deel van uit maakten. De leiding berustte bij de heer S. G. Andringa, vice-voorzitter van de CBTB. Met de opsporing van overtredingen van de verordening, die het parkeren bij parkeermeters regelt, is het ge meentelijk politiekorps belast, De laatste tijd is het aantal meters in Sneek vrij aanzienlijk uitgebreid. Ge zien de verzwaring van de werkzaam heden die hieruit voor de gemeentelij ke politie voortvloeit, komt het b. en w. dan ook gewenst voor, dat ook an dere personen met genoemde opspo ring worden belast. DODELIJK GEVAAR De reacties van de predikanten wekten de indruk dat men over het algemeen tegen militaire dienst was en de oor log helemaal niet kon accepteren als middel om de vrede te ondersteunen. Dominee L. Nieuwpoort uit Rien vat te de woorden van zijn collega Mintjes op als „een dodelijk gevaar voor de kerk”. Hij zei dat men zich 25 jaar geleden al tegen kernwapens had uit gesproken. „We zijn in die 25 jaar geen steek opgeschoten wat dat be treft. Alleen, en dat is duidelijk merk- btar, de gewetens var de mensen be ginnen te spreken. Wat u doet is die gewetens sussen.” Ook dominee F. A. van Liere uit Op- pfenhuizen-Uitwellingerga gelooft niet dat het standpunt van de heer Mintjes het juiste is. Hij vroeg zich af wat er gedaan was teneinde die demonische machten te bestrijden. „We hebben an dere demonen te hulp geroepen en Christus komt er niet aan te pas.” Dhr. Mintjes was echter van mening dat wanneer men de vrede zou willen be werkstelligen door ontwapening, men kiest voor vervolging. „Dan gaan we terug naar de tijd van de catacomben”. Ouderling-kerkvoogd W. Terpstra uit Lutkewierum kiest voor die vervol ging. „Wanneer het geschreven staat dat Nederland onder een vreemd (Rus sisch) regiem komen zal, zal ik mij overgeven, want geweld roept geweld op.” Dominee Mintjes zag niets in éénzij dige ontwapening. „Er ontstaat dan een machtsvacuüm en de geschiedenis leert, dat dat vacuüm wordt opge vuld door de sterkste macht. „Wan neer dat gebeurt, zou de tijd van ver volgingen terugkomen en dat lijkt hem niet de juiste methode een oorlog uit de weg te gaan, integendeel. „Laten we geen conflict uitlokken door eenzijdige ontwapening.” Het onderwerp van ge sprek had moeten zijn „alternatieve dienstplicht”, maar, en dat was mis schien ook wel te verwachten, de dis cussie spitste zich toe op de vraag of oorlog een gerechtvaardigd middel is om vrede te handhaven. Andere inlei ders waren majoor J. Ph. Bueren uit Leeuwarden, voorlichtingsofficier van defensie en dominee G. Kater, gods dienstleraar te Leeuwarden. Twee auto’s zjjn zaterdagavond om on geveer tien uur zwaar beschadigd op het kruispunt Johan Willem Friso- straatWillem de Zwjjgerstraat in Sneek. Een Peugeot, bestuurd door de 25-jarige service-monteur K. van Brug gen uit Hoogezand reed in de Willem de Zwjjgerstraat. Op de kruising met de Johan Willem Frisostraat kreeg hij geen voorrang van de met zjjn VW Dominee B. Mintjes uit Stiens, luchtmachtpredikant op de vliegbasis Leeu warden, moest zich donderdagavond op de classisvergadering van de Neder lands Hervormde kerk, afdeling Sneek, in de Ichthuskerk, teweer stellen tegen een spervuur van vragen en op- en aanmerkigen dat op hem werd geopend nadat hij duidelijk te kennen had gegeven voorstander te zijn van handhaving van de defensieve machten waartussen een evenwicht bestaat dat volgens hem langzamerhand moet worden afgebouwd om tot wederzijdse ontwapening te komen. „Het lijkt wel een simultaangesprek”, merkte één en hij sloeg daarmee de spijker op zjjn kop. met mijn geweten wanneer de over heid een defensieve macht heeft en da..rom vind ik het lidmaatschap van de NAVO gerechtvaardigd”. Dominee Mintjes voelt zich dan ook solidair met de dienstplichtigen die zich niet beroe pen op de wet voor gewetensbezwaar den. „Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst” en „Een ieder heeft recht op vrijheid vaa mening en meningsuiting.” Aldus be ginnen de artikelen 18 en 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Amnesty International, een onafhankelijke organisatie, streeft ernaar, dat de bepalingen in onder meer deze twee artikelen werkelijk van kracht worden. Zij werkt, los van politieke overwegingen, voor de vrij lating van mensen, die om het uiten van hun overtuiging in de gevangenis zitten, en geweld gebruikt noch gepro pageerd hebben. „Niemand zal ondèr- worpen worden aan folteringen, noch aan wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing,” zo luidt artikel 5 van die zelfde Universele Ver klaring van de Rechten van de Mens. Amnesty International heeft zich, sinds de oprichting in ’61, bezorgd gemaakt over de toenemende bewijzen van het gebruik van marteling als pressiemid del van regeringen. Dat houdt in, dat marteling met medeweten en toestem ming van de hoogste autoriteiten wordt gebruikt, bij voorbeeld voor de inper king van politiek andersdenkenden of voor het afdwingen van informatie. Amnesty International heeft voorbeel den te over van martelingen. Zij, die reeds lid zijn van deze internationale organisatie hebben in de december- nieuwsbrief „Martelingen, Onmacht van de macht” onder meer kunnen le zen: „Ze boeien mijn handen op mijn rug, sloegen tegen mijn oor, schopten in mijn maag en sloegen mij hard in mijn ribben. Een straal bruin braaksel stroomde uit mijn mond, ik voelde een stekende pijn in mijn borst en kon ’n week lang niet lopen. Een paar da gen na mijn arrestatie begonnen ze een golf van terreur. Anderen werden gear resteerd. De verdomde monsters vat ten hun woorden op als excuus om mij te martelen. Ze draaiden mijn armen om tot het punt van breken. Ik spuug de bloed als ik hoestte en vastte twee weken. Ze riepen een dokter om mij injecties te geven en gingen door met vragenstellen. Ze lieten mij naar het ge kreun van mijn vrienden tijdens wre de martelingen luisteren.” Een uittreksel van een verklaring van een slachtoffer van martelingen. Am nesty International houdt dit jaar een campagne tegen het martelen, die het zelfde luide protest moet opwekken als warring. Gedeputeerde Renkema was van mening dat de commissaris dit niet gezegd had maar had opgemerkt dat het plan „erg kritisch” bekeken moest wonden. Dit zou in de officiële tekst vermeld staan, maar het bleek dat de heer Rijpstra in Workum er nog een zinnetje aan toe gevoegd had, waarin hij zich afwijzend uitsprak. De heer Vollebregt vroeg zich ondermeer af of we de consequentie wel nemen van onze beslissingen, met andere woorden: „Als het Nederlandse volk meent voor zijn welzijn in een aantal gebieden in ons land grootscheepse be scherming van natuur en landschap te moeten bewerkstelligen, dan mag het onder geen beding de plaatselijke be volking in de kou laten staan”. De se cretaris van het Landbouwschap vroeg dringend, nu het provinciaal bestuur meent dat er geen landschapspark moet komen, geen bestemmingsplannen goed te keuren, die blijkbaar in de richting van zo’n park zijn opgezet. De heer Renkema was van mening dat de oplossing die Vonhoff in zijn nota voorstelt, door de landbouwtekor- ten te compenseren door rekreatie-in- komsten (de boer zou zijn boerderij open kunnen stellen voor logies enz.) hier geen opgeld doet. Volgens hem la ten die tekorten zich zonder meer niet op deze manier compenseren. De heer Vollebregt zei dat men zich moet in spannen om CRM het idee van ranch farming, waarover in ’t rapport wordt gesproken, uit het hoofd moet praten. Ranch-farming waarover in het rap port wordt gesproken, uit het hoofd moet praten. Ranchfarming in Zuid west-Friesland zou betekenen dat er vele agrariërs moeten afvloeien, het geen door middel van uitkopen tech nisch wel mogelijk zou zijn, maar ge zien de financiële positie van ’s rijks kas is dit onmogelijk. Sociaal gezien zou ranch-farming (waarbij boerderijen met 200 hectare land noodzakelijk zijn, enorme ingrepen met zich mee brengen, niet alleen voor de boer zelf, maar ook voor de dor pen, die van de landbouw afhankelijk zijn. „Aan ranch-farming hoeven we niet te denken”. En hiermee vond hij aansluiting bij de heer Cazemier. De- .-.’■Sw Vrijdagmiddag is er brand uitgebroken in een verwarmingswagon die gekop peld was aan de passagierstrein van de Nederlandse Spoorwegen, die om twintig minuten voor vijf uit Leeuwar den het station in Sneek binnenreed. De verwarmingswagon, die het passa- gierscompartiment op temperatuur moet houden, braakte toen flinke rook wolken uit. De wagon werd losgekop peld en op het terrein van Van Gend en Loos gerangeerd. Inmiddels werd de brandweer gealarmeerd en deze had het vuur zeer snel geblust. Bij teen inspectie kwam aan het licht dat de ventilatoren oververhit waren ge raakt, waardoor het isolerende mate riaal en de glasvezel- en boordwanden van de wagon begonnen te smeulen. De schade is aanzienlijk. De Sneker gemeenteraad gaat zich in zijn zitting van volgende week dins dag onder meer buigen over drie voor stellen van het college van burge meester en wethouders, die het vast stellen van een „Marktverordening Sneek”, een verordening op de hef fing en invordering van havengeld, én het wijzigen van de parkeermeterver- ordening in deze stad behelzen. In de toelichting op het eerste voorstel schrijven b. en w. te pleiten voor het aanstellen van een marktmeester. Dit, om de politie van haar huidige taak in deze te ontlasten en het toezicht te verbeteren. Het college verwacht, dat deze marktmeester in het totaal hoog uit twee dagen in de week met deze taak bezig zal zijn zodat ruimte over blijft voor andere functies. Welnu, in het voorstel inzake het havengeld merkt het Sneker predidium op, dat het ’t politiekorps, in verband met de huidige bezetting, niet mogelijk is vol- nij, heeft afgeschaft. Eén van de hoogtepunten van deze campagne wordt, de komende zomer, de publica- Gelach uit honderden kelen was donderdagavond in de Treemter te Balk de reactie op de opmerking van ir. L. Vollebregt, secretaris van het Landbouwschap, over de vergoeding die staatssecretaris H. J. L. Vonhoff wil geven aan de boer, die grond heeft in een landschapspark. De agrariërs binnen dat park moeten namelijk volgens de staatssecretaris het gebruik van moderne landbouwmethoden zoveel mogelijk achterwege laten en dit zal uiteraard een aangepaste bedrijfsvoering vragen. Dat de boer er financieel op achteruit zal gaan is duidelijk, maar in de nota landschapspark Zuidwest Friesland (dat veel verontrusting wekt) wordt helemaal niet over geld ge sproken; de „vergoeding” zoals Vonhoff die zich heeft voorgesteld, 20, per hectare per jaar is een lachertje. Het bleek vrijdagavond duidelijk: de agrariëer wijst een landschapspark nog niet direkt af, mar wil wel graag weten hoe ’t nou met de centen, de compensatie dus, zit. Zoltng hij dat niet weet, nou ja, wat blijft er anders over dan ’n meewarige glimlach...? van links komende koopman, W. de W., dat, wat een ander kwaad, de slaver- 31 jaar uit Sneek. Een aanrijding was onvermijdelijk. Er deden zich geen per soonlijke ongelukken voor. doende toezicht uit te oefenen op het op de juiste manier innemen van de beschikbare ligplaatsen. Om de zelfde reden is er practisch geen toezicht op het opslaan van goederen en het plaat sen van voorwerpen op kaden. B. en w. willen dit werk dan ook laten verrich ten door een buiten het politiekorps staande havenmeester. Annex met deze voorstellen is de aanstelling van een parkeerwachter, waarover het col lege in het voorstel tot wijziging van de parkeermeter verordening schrijft. Het acht ’t wenselijk ’t werk van de markt- en havenmeester en parkeer wachter door één en de zelfde functio naris te laten doen. Een plaatsvervan ger, by verlof of ziekte, zou beschik baar moeten zijn. De net verschenen Belasting-Almanak 1973 van Elseviers Weekblad is ge richt op de nieuwste wettelijke bepa lingen. De vragen van het aangiftebil jet worden door de auteurs op de voet gevolgd, óók voor de vermogensbelas ting. Behalve een uitvoerige toelich ting op iedere vraag, zijn bovendien afzonderlijke fiscale beschouwingen op genomen over onderwerpen zoals: ge boorte, studerende kinderen, huwelijk, bejaarden, overlijden, eigen huis, auto, vakantie, de dienstplichtige militair, teruggaaf van belastingen via het T- biljet, premieheffing AOW enz., midde ling van inkomens, bezwaar en be roep. navordering, betaling van de aanslag, loonbelasting, successie- en schenkingsrecht en schoolgeld. Ook is opgenomen het nieuwe tarief Inkom stenbelasting 1972. Om de juistheid van zijn opvatting naar voren te brengen gaf de heer Mintjes een overzicht van de verhou ding kerk-leger in de bijbel en van ’t huidige kerkelijk denken. Hij zag, net als de Israëlieten in het Oude Testament, geen tegenstelling tussen het zesde gebod (gij zult niet dood slaan) en hun heilige oorlogen. Vol gens hem was de grondtrek van het Nieuwe Testa. dat de overheid daar als dierw—'sse van God wordt aanvaard en dat zij de oorlog mag gebruiken als middel om de vrede, de vrijheid en het recht te herstellen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 6