snekerWkoerier OTIB, NULAND WIL DORPSHUIS Verenigingsgebouw levensgevaarlijk voor voetbaltraining en gymnastiek H. M. Gerbrandy na 35 j aar uit schoolbestuur li 1 Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL IJLST van en JÉ I OP OUDERAVOND CHRISTELIJKE LAGERE LANDROUWSCHOOL Schilderen in 'Hij Iteareth' Antiek gestolen in IJsbrechtum WEB Ss® 1 Vogelwacht Jutrijp- Hommerts houdt 12 april eierzoekdag Pil i COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD de RW GESLAAGD een als van manieren ailllBIlllllllllllllllllllllllllHlllllilimillllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIlHM y Verschijnt: maandags en donderdags DONDERDAG 1S FEBRUARI 1978 128ste JAARGANG No. 14 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN ex> genomen voorzitter van het bestuur van De heer H. M. Gerbrandy heeft, in een volle zaal van het Bogerman College vorige week woensdag tijdens een ouder avond afscheid laan. Hij heeft meer dan 35 jaar de belangen van deze school op velerlei op behartigd. <e Christelijke Lagere Land bouwschool aan de Meeuwen- f - W SNEEKER NIEUWSBLAD Ifes* *3* Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, If i' I MIBUW&BM iDVBBTBHTlBMJlD^ ^TOOB mm BH OMBTBBBBB Opruiming van ravage in bossen 8® L Foto Studio Ger Dijs. OTIB (Op ’t lis Bitocht) te Njjland wil de mogeltfk- (vervolg op pagina 3) Vries H. M. GERBRANDY prima sfeer ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-11.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2241 Gironr. 932130 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank FOTOREDAKT1E Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling) UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. I DVERTENT1ETAR1EVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Nadat opgemerkt was, dat de telling van het vogelreservaat vorig jaar was tegengevallen (door het te koude voor jaar?) werd in de rondvraag verzocht nestkastjes te plaatsen. Welnu, gepro beerd zal worden de schooljeugd hier voor in te schakelen. Ook het afbran den van rietkragen was ruu weer on derwerp van gesprek. Besloten werd hierover zo snel mogelijk met het col lege van burgemeester en wethouders een gesprek te voeren. Al eerder op deze, om half twaalf besloten geslaag de avond, was het besluit gevallen op 12 april de (jaarlijkse) eierzoekdag te houden. GYMNASTIEKVERENIGING IS EEN ZORGENKINDJE Behalve de accommodatie is de gym nastiekvereniging voor OTIB ook een zorgenkindje. Het ledental van S(pan) D(e) S(pieren) loopt gestadig terug. Op de ledenlijst prijken nu nog maar Gaasterland gisteren begonnen OlltaXM 8<|h« <n ««oalM SWIH. WIMMfltHAMfl VUT WÊTa».- 4 SNEEKER NIEUWSBLAD net vijftig namen en dat zjjn er tot voor enkele jaren wel 80 tot 90 ge weest. De jongens- e herengroepen zjjn ai verdwenen, uitvoeringen worden er niet meer gegeven, het lidmaat schap van het Koninklijk Nederlands Gymnastiekverbond is uit financiële overwegingen opgezegd Tussen zaterdag en dinsdag zijn uit het huis van mevrouw Bartelink, Schoonoord in IJsbrechtum een stuk of vijf antieke klokken, waarbij een tamelijk zeldzame kleine Friese stoeltjesklok, een kleurentelevisie, een pendule zonder stolp en wat „klein goed’’, waarbij een vijzel gestolen. Mevrouw Bartelink was tijdelijk afwezig; haar dochter ont dekte de diefstal, toen zij dinsdag de bloemen water gaf. Men is binnen gedrongen door een raam van de keuken te forceren. De groep Wym- britseradeel van de rijkspolitie heeft deze zaak in onderzoek. Van de da der (s) ontbreekt tot dusverre elk spoor. De oud-Sneker, de heer F. Bok, tot 1 februari hoofdagent bij de gemeente politie in Den Haag, is met ingang van genoemde datum bevorderd tot brigadier. en de directeur van de school, de heer J. Nienhuis brachten de aftredende voorzitter dank voor het vele, dat hij in het belang van de school had ge daan. Als bijzonderheid vermeldde de heer Wind, dat de heer Gerbrandy in al die jaren slechts twee keer een be stuursvergadering niet had bij ge woond. Namens het bestuur bood de heer Wind de scheidende praeses een doos sigaren en een oorkonde aan. De ze op de Friese vlag geïnspireerde oorkonde is ontworpen en vervaardigd door mevrouw E. M. M. Diepersloot- Wigboldus, de tekenlerares van de school. Uiteraard werd mevrouw Ger brandy niet vergeten. Zij, aldus de di recteur, verdient minstens zo veel dank voor de vele uren, dat ze haar man moest afstaan aan de school. Aan het eind van het schooljaar ’71- ’72 konden alle 16 leerlingen van klas IV worden gediplomeerd. Het leerlin- gen-aantal is momenteel 90. Daarbij komen nog 32 leerlingen van het Leerlingenstelsel Veeteelt-Weidebouw die part-time onderwijs ontvangen. ERE-VOORZITER Uit zijn handen ontvingen de heer en mevrouw Gerbrandy wens het iele personeel een Workumer aardewerk- bord met een toepasselijk opschrift. „Een cadeau, dat niet gekocht kan worden, maar het best onze waarde ring uitdrukt is het door het bestuur genomen bfeslui+ u te benoemen tot ere-voorzltter”, aldus de heer Wind. De heer G. de Vries, zoon van de me- de-oprichter en eerste voorzitter van het schoolbestuur, vertelde dat hij zich nog zeer goed kon herinneren, hoe zijn vader samen met de heer Gerbrandy de schoolzaken besprak. Eerder op de ze avond gaf de heer D. Diepersloot, adjunct-directeur van de school, een overzicht van de gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Per 1 september '72 werd de vierde klas van de in ophef- fingsstadium verkerende Christelijke Lagere Landbouwschool in Workum, met de directeur, in de school opgeno men, zo bleek onder meer uit zijn jaarverslag. Gistermorgen zjjn tien man begonnen Als alles mee zit hoopt men over twin- met het opruimen van de ravage in tig weken klaar te zijn. De aanvraag de Gaasterlandse bossen tussen Kip- om militaire hulp loopt trouwens nog penburg en Oudemirdum. Zoals bekend steeds, maar wanneer de troepen van is hier door de storm van 13 novem- de Genie in Gaasterland '.e verwach- ber vorig jaar veel schade aangericht, ten zijn is nog een grote vraag. Het In geld uitgedrukt bedraagt dit zeker verzoek van de gemeente wordt mo- een half miljoen. Het werk wordt uit- menteel in militaire kringen in Den gevoerd met rijkssubsidie in het kader Haag behandeld (ook uit andere delen van de regeling voor de tewerkstelling van het land waren namelijk aanvra- van oudere werkloze werknemers op gen binnengekomen), het is niet be- objecten van eenvoudige aard. Het kend wanneer de beslissing afkomt, werk is vrijgegeven door de provincia le commissie voor de werkgelegenheid. Het verenigingsgebouw in Nijland is dus zoals gezegd vorig jaar verbouwd. Er is een flinke zaal, waar de voetbal training gehouden wordt en waar de gymnasten hun kunsten beoefenen; verder zijn er nog enkele kleine ver gaderzaaltjes, terwijl ook de „dienst woning” van de koster in het gebouw is ondergebracht. De heer Huitema zegt dat het bestuur van OTIB er in dertijd, toen de plannen tot verbouw gemaakt werden, bij de kerkeraad op heeft aangedrongen alle binnenmuren er uit te breken om van het gebouw één grote ruimte te maken. „Die ver gaderingen kunnen wel bij de mensen aan huis worden gehouden of in ’t ca fé en de koster kan wel een andere woning krijgen,” aldus de heer Huite ma. OTIB kreeg evenwel geen in spraak en de plannen werden uitge voerd zoals de kerkeraad die had ge maakt, met het gevolg dat het ge bouw niet meer geschikt is voor sport beoefening. De voetbalclub kan er al leen zaterdagmorgen maar terecht, de rest van de week is het gebouw bezet. De gymnastiekvereniging is ook ge bonden. „Als er vergaderingen worden gehouden in de bij-zaaltjes kunnen we er niet in. Het geeft te veel lawaai. Bal len mogen we bij de voetbaltraining om de zelfde reden ook niet gebrui ken,” zegt de heer Huitema, die er stellig van overtuigd is dat het gebouw zonder meer voor sportbeoefening wordt afgekeurd. De heer Gerbrandy („Ik word niet weggestuurd, maar ga uit eigen bewe ging, en het doet me goed, dat ik kan vertrekken op een ogenblik waarop het met de school goed gaat”) wees erop hoe belangrijk het was, en nog is, dat er christelijk onderwijs kan worden ge geven. Het zei ervan overtuigd te zjjn, dat christelijk onderwijs de grondslag is, van waaruit op de landbouwschool wordt gewerkt. „De prima sfeer op de school en de geweldige samenwer king hebben daarin hun fundament. In de 35 jaar dat ik bestuurslid ben ge weest, is er nooit enig conflict ge weest. Dat heeft hét werken voor de school zo bijzonder prettig gemaakt”, zo zei de heer Gerbrandy, die zich de officiële opening van de school in één van de lokalen van de toenmalige Christelijke Kweekschool nog als de dag van gisteren herinnerde. De vlce-voorzitter, de heer W. Wind, De sportvereniging heden onderzoeken om te komen tot de opening van een dorpshuis, dat ook geschikt is voor de indoor voetbaltraining en als oefenruimte voor de gym nastiekvereniging. De voetballers en gymnasten maken nu gebruik van het vorig jaar geheel verbouwde verenigingsgebouw van de Nederlands Hervormde Kerk, maar deze accommodatie is hiervoor bijzonder onge schikt. „Het is eigenlijk onverantwoordelijk om de mensen in deze zaal te laten werken,” meent de heer S. Huitema, voorzitter van OTIB, een over koepelend sportorgaan in Nijland. De vloer is van hout, „prachtig”, zegt de heer Huitema, „maar voor de gymnasten en de voetbaltraining levens gevaarlijk.” Zelfs met gymschoentjes aan kunt je nauwelijks op de been blijven. Bovendien wordt het gebouw centraal verwarmd, langs de kanten van de zaal zijn derhalve een aantal geribde radiatoren opgestelt, en dit is in een sportzaal natuurlijk uit den boze. En dit is niet het enige Kunstschilder Jan Murk de uit Harlingen heeft tijdens de vorige en deze week de wandschildering in de kleine conversatiezaal van het gemeentelijk bejaardencentrum Nij Nazareth een opknapbeurt gegeven. Dat hield in dat de hele wand op nieuw in de verf werd gezet. Aan vankelijk was het de bedoeling dat Jan Murk (.iedereen noemt mij zo’) alleen twee scheuren zou bijwerken. Echter, van het één kwam het an der, de Harlinger bleef doorschilde ren en gaf het gehele fresco, voor stellende de vier seizoenen ,een op- frissertje. „Wat kleur betreft is hij helemaal veranderd, ytoen ik in 1958 de schildering voor het eerst op bracht had ik niet die heldere kleu ren tot mijn beschikking die ik nu heb.” Over het bestrijken van de 45 vierkante meter beslaande muur heeft Jan Murk een week gedaan. (Foto Studio Ger Dijs) REDAKTIE: Singel 11, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3119, L. Jellema, redakteur De Vogelwacht, afdeling Jutrijp-Hom- merts hield vorige week dinsdag in It Lokael de jaarvergadering, die we gens ziekte van voorzitter A. Osinga werd geleid door de heer C. Bouma. Deze kon in zijn openingswoord slechts 12 leden verwelkomen. Bij de bestuurs verkiezing (alleen de heer A. Osinga was aftredend) kwam eerst na de vier de stemming een nieuw bestuurslid, in de persoon van J. Reitsma, uit de bus. Onder het genot van koffie vertoonde de heer Boersma uit Stiens een prach tige natuurfilm over Hongarije, die, zo viel uit het appalaus wel op te ma ken, b|j iedereen zeer in de smaak viel. ®®®t sa ik-'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1