snejkerKkoerier NA HALVE EEUW IN DE ZUIVELINDUSTRIE PASTOR J. BEERES VERTREKT BEGIN MEI NAAR EMMELOORD H JAN VERLOOP, SCHARNEGOUTUM KRIJGT GOUDEN FNZ-MEDAILLE ■■Él van IJLST en I I I I |3 iiiii lil I if I Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL 75% rljkssubsidie voor passantenhaven in plan „De Rakken" Advendo nu op 24 en 25 maart naar Cannes Twee jeugdige Snekers duwen crosswagen na aanrijding in sloot ■fc Ouders wisten van niets 7i ■I I 7 Bi® lil Bai Sneeuw was spelbreker 7 33 3:3 I W SNEEKER NIEUWSBLAD O B8asg! j|g|s Hd Sxtkar Nieuwsblad is m gmmltMe uitga» ra. NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD «Ie i ■i W; (foto Studio Ger Dijs) opvolger, aldus het jongste mededelin- 3 B 3* b.g.g. 3' MAANDAG 19 FEBRUARI 1973 128ste JAARGANG No. 15 Verschijnt: maandags en donderdags 3b3 ■Hit gin van voor een Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN ex» Aangezien realisering van het gehe le plan De Rakken afhankelijk is van subsidiëring hebben wij het plan niet in zijn geheel voor subsidiëring voor gedragen, doch in gedeelten, aldus de toelichting. Dit, in verband met de hoge kosten en de weinige mid delen die momenteel hiervoor be schikbaar zijn. De indeling van het plan luidt: a. het maken van een aan legplaats voor ongeveer 30 boten; b. het maken van enige picknicksets en c. het aanleggen van een voetpad naar Woudsend. De totale kosten wor den geschat op 124.000. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-11.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2241 Gironr. 932130 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank De heer S. Folkerts (rechts) direktielid van de coöperatieve zuivelindustrie ,J>« Takomst” overhandigt de echtge note van de heer J. J. H. Verloop, die een halve eeuw in de zuivelindustrie werkzaam is geweest, een boeket bloe men. Eerder had hij het echtpaar al een volledig verzorgde trip naar Enge land in het vooruitzicht gesteld. Het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk heeft ’n sub sidie van 75 procent toegekend in de geraamde kosten van de passanten haven, onderdeel van het recreatieplan „De Rakken” in Woudsend. Met de Koninklijke Nederlandse Heide Maat schappij is overleg geopend over de wijze van uitvoering. Dit blijkt uit een begrotingswijziging, die het college van burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel de gemeenteraad donderdag ter behandeling voorlegt. Mejuffrouw U. Sijbesma uit Scharnegou tum was zaterdagavond op het in haar woonplaats gehouden solistenconcours, dat jaarlijks op touw wordt gezet door de „Kulturele Ried” van Wymbritsera deel de ster. Haar solistisch optreden met de sopraan-saxofoon sloeg zo goed aan, dat de jury besloot haar 96 punten toe te kennen. Deze „score” was goed voor de hoofdprijs. De voorzitter van de Kul turele Ried, de heer I. Veldhuis uit Tirns (rechts) overhandigde mejuffrouw Sij besma, die ook een knappe partij mee blaast in de muziekvereniging Excel sior” uit Scharnegoutum, de wisselprijs. De overige uitslagen en een recensie vindt u elders in deze krant af gedrukt. Foto Studio Ger Dijs genblad Sint Maarten, denkt de benoe mingencommissie van dit bisdom aan een pas afgestudeerde theologie-stu- dent, die een volledige pastorale op leiding achter de rug heeft, enkele ja- ren onder deskundige supervisie in pa rochies stages heeft gelopen, maar die geen priester is, omdat hij zich niet zal binden aan het celibaat. Verloop zat niet stil, integendeel. In de fabriek en op kantoor verzette hij bergen werk, maar ’s avonds boog hij zich nog eens over de boeken, worstelde hij stapels vakliteratuur door want, Jan wilde hogerop. Hij be haalde verschillende diploma’s het geen in 1937 resulteerde in een aan stelling als bedrijfscontroleur. Een jaar later werd hij zelfs benoemd tot assistent-direkteur en deze funktae heeft hij 35 jaar lang op uitstekende wijze vervult. In Wommels heeft hij, nadat de fusie een feit werd, een andere (bureau)funktie gekregen. Midi REDAKTIE: Singel 11, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 3119, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling) ADV ERTENT1ETAR1EVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tariej Bij kontrakt lagere mm-prijs De trip die het Sneker Advendo afgelopen weekend naar Cannes zou maken is niet doorgegaan. Het was de bedoeling dat de muzikanten in de nacht van vrijdag op zaterdag om 2 uur vanaf het verenigingsge bouw aan de Korte Vreugde per toeringcar naar Schiphol zouden vertrekken om vandaar uit per vliegtuig de reis voort te zetten. Wat praktisch nooit gebeurde, gebeurde nu: in Zuid-Frankrijk, waar men nog nooit sneeuw had gezien, viel een pak van vier a vijf centimeter. Zo ook in Cannes, reden waarom de organisatoren besloten het interna tionale festival, waaraan Advendo mee zou doen, uit te stellen. Men verwachtte namelijk geen publiek. De heer C. T. Dijkstra, secretaris van Advendo, ontving vrijdagmor gen om 12 uur een telegram, waarin hem één en ander werd meegedeeld. De franse meteorologische dienst had voorspeld, dat het winterweer in Zuid-Frankrijk nog wel enkele da gen aan kon houden, maar niets bleek minder waar. Zaterdagmorgen reisde de impressario van Advendo (woonachtig in Bergen op Zoom, hij heeft ook het Nederlandse Majo- rettenpeloton onder zijn zakelijke hoede) naar Cannes om de zaken op nieuw te regelen. Wie schetst even wel zijn verbazing toen hij uit het vliegtuig stapte: alle sneeuw was verdwenen, het zonnetje scheen lek ker en had de temperatuur op doen lopen tot zestien graden. Achteraf bekeken had het festival dus wel door kunnen gaan, maar ja, hoe het ook zij, op 24 en 25 maart zullen de Snekers alsnog hun trip naar het Zuiden maken, tenminste 71 7 d in de gelegenheid geweest te vertrek ken, „maar hij wilde de fabriek niet in de steek laten.” De fabriek heeft hem wel in de steek gelaten, maar naar de mening van de direkteur was de jubilaris gauw ingeburgerd in zijn nieuwe werkkring. „Namens het be stuur en de direktie hartelijk dank voor alles wat u gedaan heeft”, aldus besloot de heer Folkerts donderdag avond zijn rede” tot zijn voormalige assistent, waarbij hij deze persoonlijk nog bedankte voor de immer prettige samenwerking. Juist toen Jan Verloop goed was in geburgerd op het kantoor in Scharne goutum, waar hij inmiddels ook woon de, werden de lonen tien procent ver laagde!) op advies van de „commis sie voor arbeidsvoorwaarden van de „U bent in de fabriek altijd een cen traal persoon geweest”, zo zei de heer Folkerts, die meende dat een dergelijk lang verband niet altijd een verdienste hoeft te zijn. Het kan voorkomen dat men niet ander werk kan krijgen en dus noodgedwongen bij de zelfde werk gever moet blijven. Maar zo lag de si tuatie van Verloop niet. Deze is vol gen» de heer Folkerts meerdere malen SNEEKER NIEUWSBLAD Bond”. Het zou voor Verloop niet zo veel uitmaken, want hij zou dan maar met een kwartje minder in de week thuis komen, De klap kwam voor de mensen met de hogere lonen harder aan. Maar gek genoeg, bleef Jan’s loon buiten schot. Hij hield zijn knaak en ondanks de bepalingen van de bond, die de lonen regelmatig verhoogde of verlaagde, steeg Verloop’s inkomen ge stadig. Een teken dat hij een gewaar deerde kracht was dus. Dat de werk tijden ook steeds wat verlengd werden deerde hem evenmin, want Verloop ging, volgens de heer Folkerts, steeds zijn eigen weg. maowMt. het feit, dat in de nabije toekomst nog verschillende pastores door ouder dom, ziekte, pensionering niet meer beschikbaar zijn, terwijl de openvallen de plaatsen voorlopig niet kunnen wor den bemand met een zelfde aantal nieu we jonge krachten.” In deze situatie probeert genoemde commissie een be leid te voeren, waardoor toch het pas torale werk zo goed mogelijk wordt behartigd. Daarvoor, aldus de ver klaring, kan het nodig zijn, dat ver schillende parochies met elkaar tot een grotere zielzorg-eenheid samengroeien. ’s Avonds vertelde hij zijn vriend, de eigenaar van de crosswagen, die voor vijftig gulden gekocht was, wat er was gebeurd en samen besloot het tweetal de auto te verdonkeremanen om daar door te proberen de politie te misleiden. Het vehikel werd naar de Sudergowei vervoerd en daar in de sloot geduwd, waarna het tweetal naar huis terug keerde. De ouders van de beide kna pen wisten nergens van, de ouders van Sj. waren zelfs niet eens op de hoog te van het feit dat zoonlief in het be zit was van een auto, nou ja, auto.... Afijn, de politie kwam er toch achter en richt hierbij een dringende waar schuwing aan allen die nog niet 18 jaar zijn, en dus geen rijbewijs hebben, maar toch in een auto gaan rijden. Ze stellen niet alleen zichzelf, maar ook de mede-weggebruiker aan enorme ri sico’s bloot. Bovendien zijn de ouders verantwoordelijk. Pastor J. Beeres te Sneek zal met ingang van 1 juli deel uitmaken van een team van vier pastores in de pa rochie Emmeloord. Met de twee daar reeds aanwezige priesters en een vier de kandidaat uit Den Haag zal de heer Beeres de komende maanden al veel besprekingen voeren. Begin mei gaat hij verhuizen, maar om een aan tal activiteiten af te ronden, zoals de schoolcatechese en de eerste commu nie, zal de heer Beeres nog tot juli zo af en toe in Sneek aanwezig zijn. Als De heer Braakhuis stelt aan het be de verklaring, die gisteren week reeds in de kerk is afgelegd, dat het in de komende jaren steeds moeilijker zal worden de paro chies van ons bisdom te voorzien van pastores. „De gemiddelde leeftijd van onze priesters is hoger dan 50 jaar. De benoemingencommissie staat voor De 16-jarige L. F. J. uit Sneek had vorige week dinsdag een crosswagen „geleend” van zjjn vriend, de 17 jaar oude C. Sj., eveneens uit de Water- poortstad met de bedoeling er een eindje mee te gaan toeren. Dat hij geen rijbewijs had en dat de auto niet verzekerd was, mocht voor hem geen beletsel zijn. Op het Oud Kerkhof ging het mis. Hij verleende geen voorrang aan de van rechts komende auto, die werd bestuurd door de heer P. Olij. J. kreeg de schrik te pakken en reed door. Het is, zo vervolgt pastoor A. P. Braakhuis, een volwaardige pastorale kracht, die door de bisschop wordt benoemd, maar die, omdat hij geen priester ir, bepaalde functies, zoals het voorgaan in de eucharistie, niet kan vervullen. „Omdat we nu in de parochie ook het Bonifatiushuis hebben te bedienen met dagelijkse mis en zon dagse hoogmis probeert de benoemin gencommissie ook nog een andere priester aan te trekken, die half-time bejaardenpastor kan worden voor het Bonifatiushuis en half-time assistentie kan verlenen in de parochie”. Het be stuur van het Bonifatiushuis zal, aldus de heer Braakhuis, daartoe meewer ken. De oudere priester zal dan kun nen wonen in de pastorie, terwijl voor de jongere pastor elders huisvesting wordt gezocht. „Zo hopen we ook in de parochie ’n team te vormen, dat zo veelzijdig mogelijik zal hunnen werken. Boven dien valt het part Beeres gemak kelijker de nieuwe functie te aan vaarden als op deze manier de op volging goed is geregeld,” aldus pastoor Braakhuis, die stelt, dat dit alles onderwerp van uitvoerige be sprekingen is geweest, maar dat de praktische uitwerking nog niet rond is. Hij vraagt de parochianen me dewerking aan het nieuwe team te willen geven. Op 31 januari was het precies vijftig jaar geleden dat de heer Verloop werd aangenomen en voor dit dienstverband van een halve eeuw werd hjj donder dagavond tjjdens een personeelsfeest in het dorpshuis „It Dielshüs” te Wom mels onderscheiden met de gouden F.N.Z. (Nederlandse Zuivelbond)-me- daille. De daarbij behorende versierse len plus oorkonde werden hem uit reikt door de heer P. de Boer uit Tirns, lid van het dagelijks bestuur van „De Takomst”. De heer S. Fol kerts, direktielid en tot vorig jaar on dermeer belast met de dagelijkse lei ding van de fabriek in Scharnegou tum, bood het echtpaar Verloop na mens direktie en bestuur een veertien daagse, volledig verzorgde trip naar Engeland aan. Het zakgeld dat de ju bilaris nodig zal hebben, werd donder dagavond al overhandigd. In januari 1923 wilde Pieter Huisman, klerk ten kantore van de toenmalige zuivelfabriek „Scharnegoutum e.o.” graag verder studeren in de boekhou ding en daarom „zou hij gaarne alleen des voormiddags op kantoor willen zijn”. Uit de beduimelde notulenboeken blijkt dat het bestuur van de fabriek hier m de vergadering van 29 januari ’23 mee akkoord gaat, maar bepaalt zijn loon dan op 13,per week (hij verdiende 25,De beheerder wordt tevens gemachtigd een jong klerkje aan te nemen voor zegge en schrijve één rijksdaalder per week. Alzo maakte Jan J. H. Verloop uit Itens op 13-jarige leeftijd zijn opwachting op het kantoor. Hij zit nu nog in de zuivelindustrie, weliswaar niet meer in Scharnegoutum, waar hij is opge klommen tot onder-direkteur, maar in Wommels, op de boekhoudafdeling van de Coöperatieve Zuivelindustrie „De Takomst”, waarin het Scharnegou- tumer bedrijf is opgegaan. .ts. ’•3

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1