WOUSEND VERSIERDE" Muziekschool Sneek en omstreken vanaf vandaag eigen onderkomen VOORGESTELDE HUURVERHOGING I y - Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST Hel Sneeker NieuweUad ie een geceinfaeenle eügne NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, Vier clubs en museum nu in Hooiblokschool Derde wereldwinkel S?2tV",r iX„taT^«^bSn“ ker raadsleden achter de woningpoli- tiek van minister Udink staat, op vnens initiatief in enkele gemeenten werkgroepen werden ingesteld. Er WERKGROEP „SOCIAAL CULTUREEL CENTRUM" WERKT IN SNEEK AAN ONTMOETINGSRUIMTE DRIJFHOUTS NKUWSBUD de BREEKT LINKER BEEN BlIllMlIfflBLWIllBllffl r' Vrijwilligers gevraagd Ie I 'WAWWWWWWWWWWW1WWWW reeds ge- 11 b.g.g. i J de Arbeid-raadsleden vergadering Sibbele Visser kan zich Woud send te zijn. Dinsdag Cen- aan Verschijnt: maandags en donderdags op- ge- ge- bestaande I nader ge en DONDERDAG 22 FEBRUARI 1973 128ste JAARGANG No. 16 - -«aww» ge- mevrouw Unema aan en dan die tot wou wacht Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o snekerWkoerier I Tuur 66 woningen in de Willem de Zwijgerstraat met zes procent omhoog Pv.d.A- EN C.PN-FRACTIES TEGEN- Natuurvrienden en de Sneker Wan- delunie hebben ieder een lokaal op de bovenverdieping tot hun be schikking. De respectievelijke clubs mogen hun verenigingslokaal naar eigen inzichten inrichten. Inmiddels is de Sneker Wandelunie daarmee zover gevorderd dat zaterdag haar elubruimte wordt geopend. Welnu, mevrouw W. Unema-Ehlhardt (PvdA) zei het principieel onjuist te vinden „met de huurharmonisatiege- dachte in zee te gaan, om aldus nieuw bouw mogelijk te maken.” Haar „te genspeler” in dit onderwerp, de heer B. de Vries (GCP) beweerde ten stel ligste, dat dat volledig „uit de lucht gegrepen is, en beslist niet bestaat”, i De heer Mejjer gooide het weer over een andere boeg. H(j wist, dat er meer dan een miljoen Nederlanders in 350 tot 400 duizend zeer slechte woningen zitten, terwjjl daarnaast volgens hem nog eens vele duizenden op wachtlijs ten staan. „Deze leegstaande en onbe taalbare woningen zjjn nijpende proble men; dusdanig, dat zij om een oplos sing schreeuwen. De gewone man mag niet langer de dupe worden van een bankroet van een volkshuisves tingsbeleid, waarvoor de rechtse re geerders de verantwoordelijkheid dra gen. Aldus de heer Meijer. ••Wij .hebben een heel andere eis de overzijde. „Eerst verbeteren verhogen.” De heer Jonkers, dan hierover had gezwegen: Ik nog wel wat zeggen, maar maar tot de begrotingsvergadering (vol gende week dinsdagmiddag en -avond ■Ked.). Ik hoop, dat ik dan de oren van de heer De Vries (B. Red.) even kan wassen. Wethouder Pheifer lichtte, voor dat de stemmen werden uitgebracht nog toe de somma van 150,— ge noemd te hebben naar aanleiding van van Volshuisvesting verkregen gege vens. Voor de volledigheid: de heren _n. Perg’ W- van Diik> R- Tuinstra, Jon- te’ E’ d®. Jong’ mevrouw Unema --d (allen PvdA) en Meijer (CPN) stem- 1 den tegen het voorstel. SNEEKER NIEUWSBLAD er op beroemen de oudste vrijgezel van «as hij jarig, hij werd 75, en daar moest na.uur ij iets aan gedaan worden. De Woudsenders, met wie Sibbele zo nu en dan in zijn stamcafé wel eens een borreltje drinkt, staken rlndrlt? kWamen het idee de j^ige vrijgezel een oor te orp te laten maken, voorafgegaan door een muziek korps uit Smt Nicolaasga. En aldus geschiedde. Dinsdagavond om zeven uur hielden de muzikanten halt voor de woning van Sibbele Deze verscheen in de deur maar dit was niet genoeg. Hij moest plaats emen m een versierde auto en aldus nam Sibbele de hulde van heel het dorp m ontvangst. Foto studio Ger Alle gevers van meubels, financiën en goede ideeën voor onze wereldwinkel worden hartelijk bedankt. Wij hopen onze wereldwinkel in april te openen- als er nu nog mensen zijn die ’n gevel- gaskachel hebben, dan zitten we nog warm ook. Tel. 4366. Vier verenigingen en het Fries Scheepvaart Museum hebben een onderkomen gevonden in de voor malige Thomas van Aquinoschool aan de Hooiblokstraat. Het mu seum heeft de benedenverdieping van de gemeente afgehuurd; de Rhythm Stars, de John F. Kenne- dy-groep, de Christelijke Bond van „neen’ wethouders voorgesteld Over klachtjes zei de heer Pheifer dat over het algemeen snel behandeld worden. „Maar als u me voorbeelden kunt geven, wil ik die graag hebben, dan kunnen we proberen daaraan wat te doen”, aldus de wethouder tot me- I vrouw Lampe. Verder stelde hij, dat 80 procent van de woningen vandaag de dag niet meer dan 150,— huur doet, oftewel: Te veel Nederlanders wonen in goedkope gesubsidieerde woningen, terwijl zij best duurdere kunnen beta len. „Men zal, vervolgde de wethou der, meer aan de woningen moeten be talen, anders loopt het met de woning bouw slecht af. Dat ik zo gelukkig ben met de huurharmonisatie kan ik niet zeggen, maar we hebben op het mo ment niets anders.” Bij het ingaan van de tweede omloop karakteriseerde de heer B. de Vries de huurharmonisatie als een politiek gekleurd standpunt. „En wil de PvdA waarmaken wat in plan 72 staat, dan zou ze voor dit har- moeten stemmen.” Gemeenitewonlngen, met geldelijke steun gebouwd, en woningen van wo ningcorporaties, verworven of geëxploi teerd met steun van de overheid moe ten zoveel mogelijk tegen prijzen wor den verhuurd, die in juiste verhouding K°Vn dT laatste vijf jaar met rijkssubsidie gebouwde woningen. Al dus de huidige woningwet (artikel 68 A, om precies te zijn). Om dit pa troon te realiseren moeten de huren elk Jaar op 1 april worden aangepast aan de huren van de in de laatste jaren ge bouwde woningen. Dit gaat dan vol gens het zo geheten huurharmonisatie- plan, waarmee, zoals men weet, vorig jaar voor het eerst is gewerkt. het j deze van nu niet met 12, maar met -j en een half uur duren- ----o voor de ge- ]tuiP®l;s en ,p- de Vries (beiden meer dan 6 pro- rugge- van de twee Vandaag is aan de Looxmastraat de Muziekschool voor Sneek en omstreken, waarvan de heer A. Feenstra uit Ijlst directeur is, in gebruik genomen. In de loop van de week is de laatste hand aan de inrichting gelegd en zijn de instru- menten (zie de foto) naar binnen gebracht. In de veertien lokalen en lokaaltjes tellende school staan ze ven piano’s, twee vleugels, drie harmoniums en een elektronisch orgel. Het Orff-instrumentarium staat in het lokaal waar algemeen vormend muziekonderwijs wordt gegeven. In de grote zaal, is door de aan wezigheid van een podium, gelegen heid tot het geven van uitvoeringen, zowel van ballet als muziek. In de ze ruimte kunnen de balletleerlin- gen oefenen. De verbouwing van de vroegere lagere school is uitgevoerd door gemeentewerken die ook ver antwoordelijk is voor het ontwerp van de inrichting. De electriciteit werd aangelegd door installatiebu- reau D. de Boer uit Sneek, schilder- bedrijf R. Silvius deed het verfwerk en de stoffering werd verzorgd door de firma C. Wester uit Sneek. De uit breuksteen bestaande vloer werd gelegd door tegelhandel Julius van der Werf, de centrale ver warming werd geplaatst door N.V, Feenstra uit Heerenveen. De 1100 leerlingen, waarbij diege nen zijn geteld die les krijgen in de buiten dépendences kregen tot nu toe hun onderwijs op verschillende plaatsen. In Sneek waren dat Aere Perennius, Fredehiem en de Bol- werkschool. De balletleerlingen Verleden week woensdagavond hebben de Adviesgroep en de Werkgroep Kerst-inn besloten samen te werken aan het creëren van een ontmoetings ruimte in het weekeind. Deze twee groepen zjjn samengegaan in de Werk groep Sociaal Cultureel Centrum, die zich in de eerste plaats gaat bezig houden met het werven van vrijwilli gers voor zo’n ontmoetingsgelegen- heid. In dat verband denkt men aan de Jan van Nassauschool, waarin, zo als bekend, vorig jaar enkele dagen (en met groot succes) de Kerst-inn is gehouden. Men zal één dezer dagen over het gebruik van meerdere loka liteiten in die school (gedacht wordt nameljjk ook aan een crèche) de meente benaderen. Het al project Kamerbemiddeling zal i worden uitgewerkt. De Werkgroep Sociaal Cultureel trum zal eveneens gaan werken jeugdtoerisme, kinderspelen (in de zo mer) en onder meer een jeugdfestival. Belangrijk bij dit alles is echter, dat men vooraleerst voldoende vrijwilli gers heeft, die zich hiervoor willen inspannen. Zoals we maandag 12 fe bruari al berichtten was de Kerst-inn- groep van mening, dat de ontmoe tingsruimte (voor zaterdag en zonda gen), het „weekeindhuis”, best eerst in de Jan van Nassauschool onderge bracht zou kunnen worden, om daar alvast ervaring op te doen. Aldus werd vorige week óók gedacht. Vrij willigers voor één en ander, kunnen zich melden bij de al meermalen ge noemde werkgroep, per adres (voor lopig) Kleine Palen 8, telefoon 4767. Hier zal volgende week woensdaga vond (8 uur) de eerste contactavond van hen worden gehouden. Arneiu-raadsleden en communist C. Mejjer zeiden in de gehouden vergadering van de Sneker gemeenteraad net college van burgemeester en w-ll„K. en ander .„IJi!ar0'Jer .Ons ionSste maandagnummer 1 ubliceerden. Met dien verstande evenwel, dat de huur .1 aan de Willem de Zwjjgerstraat i. ópgetrokken. In deze ruim twee de ziang werd duidelijk, dat twee leden van de commissie’ ^„1?tehjke won>ngbouw, te weten, H. 1" GCP) van mening waren, dat deze huur stellig met” niet spraakVein°°hlt Tre^d’ N“ Verweer van wethouder H. Pheifer, én spraak in het presidium nam dit college het voorstel - Al bjj het be gin van de debatten hier over stelde de heer J. P. de Vries (GCP), dat de woningen aan de Wil- ”OREN WASSEN” rL7 hebbtn. woXn^ïlpXZ', sS‘rea^erde maar dat kan niet, doodeenvoudig, om dat er geen ruimte is. Vandaar zijn tegenvoorstel van zes procent, waar mee de heer Kuipers het volledig eens was. Wethouder Pheifer antwoordde in deze (eerste) ronde, dat de desbetref fende huren al vrij laag zijn, „en die huur moeten we niet kunstmatig laag houden; dat wreekt zich straks op het onderhoud.” Mevrouw E. Lampe-de Vries (D’66) wist, dat het bij het mel den van kleine klachten soms erg lang („men moet er wel 6 keer achter- i aan”) kan duren eer het mankement verholpen wordt, terwjjl de heer D. Berg (PvdA) opmerkte, dat enkele verbeteringen nog steeds uitgevoerd (allen PvdA) moeten worden. 7 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus Telefoon 05150-1,833, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank REDAKT1E: Singel 17, Postbus 11 T^f0°rn z ?,5150-^33 b-9-9- 3779, L. Jellema, redakteur POTORED AKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld j 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling, Postabonnementen f 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarie] ij kontrakt lagere mm-prijs dansten in de Meester Vïssersehool. Ook werd wel bij leraren (momen teel zijn er in Sneek twintig aan de Muziekschool verbonden) aan huis gelest. De school die medio april officieel wordt geopend, zal het drukst worden gebruikt wanneer de „gewone” scholen dicht zijn, omdat de meeste leerlingen nog in de schoolbanken zitten. (Foto Studio Ger Dijs) De 12-jarige Anne de Boer uit Nijlani heeft gistermiddag om ongevee kwait over twaalf in de Meeuwenlaa] in Sneek zijn linkerbeen gebroken. An- ne liep op het trottoir met een groep je mede-scholieren. Ze stoeiden wat ei daarbij liep Anne plotseling de wej op. Hij werd aangereden door de 3) jaar oude bromfietser G. Haringa ui) Sneek. Deze kwam ten val maar wrt niet gewond. Ook de bromfiets raakte met beschadigd. Anne de Boer is naar het Sint Antoniusziekenhuis vervoerd werd een stuurgroep harmonisatie formeerd; de gemeente Zaandam onder meer nog Nijmegen functioneer den als proeftuinen. Er zijn heel wat proeftuintjes opgesmukt en bijgeharkt. De stuurgroep concludeerde, dat het oude huurharmonisatieplan flink moest worden bijgevijld, maar Udink spit, met de conclusie van de stuurgroep, de proeftuintjes er nu meters diep on der en geeft de gemeenten de aanwij zing bij eventueel doorvoeren van de harmonisatie uit te gaan van de oude plannen. Men kan stellen,” aldus com munist Meijer: „Udink dronk een glas de^ een plas en liet het zoals het Alle Partij dinsdagavond tegen de door huurverhogingen, één c de 66 woningen 6 procent worden 1 ziting werd duidëhjiCdat twee' GCP) van mening waren, cent verhoogd moest. in het over, -.4 - ■'■■'re IjB

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1