snekerWkoerier H. A. Scholten op KVP-fraktievergadering: Nijland, Heeg en Woudsend beschermde dorpsgezichten „Bang zijn voor verlies traditionele stemmers: gevaarlijke stelling” B® JEUGDHERBERG OAN IT WETTER BRANDT UIT de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL IJLST en Brandweerlieden (28] gebruikten het „waterkanon" Officieel Orgaan van 16-jarig meisje uit Sneek omgekomen bij ongeval te Ypecolsga POSTAGENTSCHAP SIJBRANDABUREN INBREKERS STALEN 12 KILO VLEES EN KASSA MET f 2500.- Dorpsavond Woudsend werd groot succes Bergsma (FNP) over BB: bin ik gek of hja? de DONDERDAG OPENING Met „Dit op, dat üt” ■llillllBBIBIIIIIW Uit winkel in Woudsend Dader ingesloten illllllllllllHBIIIIIIIIIIIIIIH Verschijnt: maandags en donderdags ZEILBOOT VERMIST UIT „DE DOMP 2” MAANDAG 26 1973 128ste JAARGANG No. 17 DH blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN ex> W SNEEKER NIEUWSBLAD Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD H '5 f SNEEKER NIEUWSBLAD ■uuimw ADvssmntnuD^ -ktoob »»m xx aunKU zei een het b.g.g. CRM 75 zei de heer Cazemier. De kosten van de eerste fase betreffen 124000, FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. H. A. SCHOLTEN .méér inspiratiebronnen Ay’S 4. IMU, viNtiitinoiu M sur rStx-Sj vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2241 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank A BONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling i Postabonnementen f 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs op de hoogte stelde. Na ongeveer drie kwartier hadden we het vuur on der controle, zei brandweercomman dant W Slob. Toen was het grootste gevaar geweken; we hebben het daar na met opzet laten „gaan”. Het ge bouw moest toch worden afgebroken, De schoorsteen van de voormalige jeugdherberg viel nog door een loods van de naast staande hout- en bouw materialen handel naar beneden. Het vermoeden bestaat, dat de brand is aangestoken. Evenals de jeugdher berg gingen de laatste tijd in Sneek verschillende afbraakpanden in vlam men op. einde een standpunt te kunnen bepalen over de nota van de Kontaktraad, het overlegorgaan van de drie confessione le partijen in Nederland, waarover de Friese bond zich een dag later (zie hiervan een verslag elders in dit num mer) zou uitspreken .Deze nota nu be oogt, zo vatte voorzitter J. H. M. Oolt- huis het donderdag samen, één nieuwe partij in het leven te roepen. Het is het slotstuk van een lange reeks be sprekingen, die in de afgelopen zeven jaar zijn gevoerd, en waaraan tal van rapporten zijn voorafgegaan. In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben inbrekers zich toegang ver schaft tot de kruidenierswinkel van de heer H. P. Tolsma te Woudsend. De dieven drongen de winkel binnen door een deur van een aan het bedrijfspand gebouwde schuur open te breken. Hun voornaamste doel is de kassa ge weest. Deze bevatte naar schatting ze ker 2500,en werd in zijn geheel meegenomen. Aangezien dit apparaat tamelijk zwaar is, neemt de politie aan dat het ónmogelijk het werk van één man geweest kan zijn. Dat de dieven bepaald liefhebbers van vlees moeten zijn blijkt uit het feit dat ook de vleeswaren-afdeling danig geplun derd werd. De inbrekers ontfermden zich over maar liefst een ham van vijf kilo, drie kilo cornedbeef, twee ki lo gebraden gehakt, twee kilo gekoo- te Gelderse worst en acht Edammer kazen. Eén en ander vertegenwoordigt een waarde van f 156,De politie stelt een onderzoek in. De voorzitter van deze avond, de heer R. de Boer kon in zijn openingswoord je een flink aantal belangstellenden verwelkomen, bij wie enkele vertegen woordigers van het gemeentebestuur en de Kuturele Ried. Het gebrachte pro gramma „Dit op, dat üt” is, zo bleek, een prachtig samenspel van muziek en zang zonder show maar met een groot enthousiasme van het koor en een ,puur optreden’ van de solisten. Eén van de hoogtepunten was zonder meer het optreden van Roel Slofstra (zang en gitaarspel), die door Ans Starkenburg (fluit) werd begeleid. Het gehele programma stemde de zaal tot nadenken ’t vinden van levensvreug de, zelfs in de kleinste dingen. „Je neemt er wat van mee” kon men na afloop dan ook zeggen. Woudsend mag terubblikken op een avond met een hoogstaand cultureel programma. ten: de lage drukspuit met groot ver mogen, de middelvermogenspuit en het „waterkanon”, dat voor de eer ste keer in Sneek dienst deed. Hier mee spoten de spuitgasten vanaf de overkant van het water, de Geeuw- kade. Oud-brandweerlid T. Broodwinder ontdekte de brand. „De jeugdher berg brandde op drie plaatsen tege lijk en de rook kwam boven het dak uit”, aldus de heer Broodwinder, die onmiddellijk de brandweer hiervan BEHOEFTE „we zijn eigenlijk al te laat, maar be ter laat dan nooit. Het moet nu wel heel vlug zijn, anders blijft er hele maal niets meer van over. Ook wan neer één van de drie uit de boot zou vallen moet het doorgaan. We hebben nu de narigheid gezien, dat er in ons land weer een rooms katholieke partij bij is gekomen. Dat vind ik waan zin”, zo drukte iemand, die wist dat er behoefte is aan een volkspartij waar in mensen met een „christelijke bin ding” terecht kunnen, zich uit. Voorzit ter J. G. M. Jorritsma, Bolsward, van de Provinciale Friese Bond van de KVP zei hierop zich aangesproken te voelen. Hij citeerde enkele paragrafen uit de nota: „Bepaalde centrale waar den zullen in een verantwoordelijke maatschappij steeds meer gestalte moeten krijgen, waarbij wij denken aan de menselijke waardigheid, verdraag zaamheid, persoonlijke verantwoorde lijkheid en sociale gerechtigheid. De BB krijgt dit jaar een subsidie van 8500,In de sectievergadering had de FNP-er I. Bergsma gezegd dit een heel bedrag te vinden, vorige week donderdagmiddag tijdens de begro- tingsvergaderingen ging hij nog een stapje verder, „Ik bin pür op de BB tsjin, Ik sjuch it nut fan dy tsjinst net. Ik haw it wolris sjoen, mar ik tocht bin ik nou gek of binne sy it”, aldus de heer Bergsma, die vorig jaar november evenwel gedeeltelijk „be keerd” was. Door de zware storm werd het sportveld in Hommerts met overstroming bedreigd, een lid van de BB („ja, dy man giet der leaver net as al hinne hear”) had de heer Berg sma er toen op gewezen dat deze or ganisatie misschien hulp kon bieden. Er werd kontakt opgenomen en zo kon het gebeuren dat het sportveld dankzij de BB werd gered. Dit was de enige reden dat de FNP-er akkoord ging Het poststation in Sij brand aburen wordt met ingang van donderdag aan staande omgezet in een postagent schap, dat gevestigd wordt in het pand van de heer en mevrouw Sytema-Her- der, Sijbrandaburen 30. In vergelij king met de oude openstelling van het poststation zijn de openstellingsuren van het agentschap aanmerkelijk uit gebreid, hetgeen uiteraard voor publiek veel aantrekkelijker is. De minister van Binnenlandse zaken heeft weer richtlijnen gegeven voor een procentuele loonsverhoging voor het rijkspersoneel en hier was vooral de heer Couperus (GCP) erg verontwaar digd over. Een verhoging in procenten is naar zijn mening niet een eerlijke zaak en fraktiegenoot F. Attema dacht hier net zo over. De hogere lonen zui len volgens hem over de kop gaan en de laagst betaalden moeten! een zwaar offer brengen. „De koek wordt niet eerlijk verdeeld. De inflatiebestrijding vind ik op deze manier een lachertje en het is onjuist dat de overheid voor uit loopt op de loonontwikkeling in het bedrijfsleven”. De burgemeester een heel eind met de raadsleden mee te kunnen gaan, „want dit gaat keer fout. We zitten in een spiraal en voor een gemeentebestuur is dit een moeilijke zaak. Ik kan er eigenlijk geen zinnig woord over zeggen.” REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 3779, L. Jellema, redakteür De vrjjdag in ’t dorpshuis De Driuw- pölle te Woudsend gehouden dorps avond, met financiële „stype” van de Kulturele Ried fan Wymbritseradiel op touw gezet door’ de plaatselijke cultu rele commissie, is een groot succes geworden. Zoals bekend traden op het Grouwster gemengd koor, onder lei ding van de heer H. van der Meer met medewerking van de solisten Jel- tje Das, de Friese „troubadour” Roel Slofstra en Ans Starkenburg. Deze vergadering, waarvoor bar wei nig van de 80 tot 90 Sneker leden be langstelling toonden (welgeteld 8 van hen waren aanwezig) was belegd ten- Een ieder die politiek gezag of econo mische macht bezit, moet daarvan verantwoording afleggen aan God en aan diegenen, wier welzijn daarvan af hangt”. Ik dacht, zei de heer Jorrit sma, dat dat duidelijk christelijk is. En als je doorleest (alle aanwezigen hadden inmiddels een exemplaar voor zich liggen) vind je constant een chris telijke geest. De strofe: Het Evange lie is bij het bouwen aan nieuwe maatschappelijke verhoudingen uniek, maar het is niet exclusief. Dat wil zeggen: het is niet ons bezit, wij mo gen het niet monopoliseren. Het is geen landkaart, maar het is veeleer een kompas dat de richting aanraadt, Uit de nieuwe jachthaven „De Domp 2” is een polyester zeilbootje ont vreemd. Het bootje, dat 3,5 meter lang is, lag temidden van een tiental andere zeilbootjes opgeslagen op een terrein. Het vaartuigje is eigendom van de heer F. Holkeboer uit Sneek, die vorige week maandag nog even in de jachthaven was geweest, zijn schip lag er toen nog. Toen hij er zaterdag weer kwam, was het bootje verdwe nen. De zeilboot vertegenwoordigt een waarde van 1200, De heer Scholten, mede-ondertekenaar van het manifest van de actiegroep Nieuwe Partij, stelde, dat deze groep een open partij voorstaat, en „dan kun Een felle brand heeft gisteravond de voormalige jeugdherberg „Oan it Wetter” aan de IJlsterkade volledig in de as gelegd. De om ongeveer kwart voor acht gealarmeerde brand weer was met 28 (van de in totaal 35) spuitgasten aanwezig en kon door de aangrenzende houtopslag- plaats van de firma H. F. van der Werf goed nat te houden voorkomen, dat deze eveneens door het vuur werd aangetast. De brandweerlieden gebruikten bij hun werk drie spui- De 16 jaar oude scholiere Christine Henriette du Pon uit Sneek is vrijdag middag om ongeveer half vijf om het leven gekomen bij een ongeval op het kruispunt van de voorrangsweg Balk- Woudsend onder Ypecolsga. Het slachtoffer werd aangereden door de 23-jarige beroepsmilitair Tjebbe H. uit Woudsend. De politie heeft hem in hechtenis genomen, na een bloedproef te hebben afgenomen. H. rook namelijk naar alkohol. Hij is nog steeds inge- sl<wanneer hij voor verhoor aan de officier van justitie zal worden voorgeleid is nog niet bekend. De openstellingsuren van het post agentschap zijn: maandag tot en met vrijdag 9.00—12.00 en 13.30—16.10 taur;- vrijdagsmiddags en zaterdags is het agentschap, waar alle postzaken, zoals zegelverkoop, postpaketten, girostor- tingen, cheques, postwissels, telegram men en telefoongesprekken kunnen worden afgewikkeld, gesloten. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een transistor-radio van 200,— gestolen uit een dragline. De graafma chine stond achter de manege, de ra dio was vastgeschroefd op het dash board. De dader(s) heeft-hebben een zijraampje verwijderd en vervolgens de radio, die eigendom is van de heer Zijsling te IJlst, los gemaakt en mee genomen. nisatie er aardig in slaagt staan te rechtvaardigen.” Direkt nadat de raad de begroting on veranderd had vastgesteld, moest hij alweer op enkele punten gewijzigd wor den. Eén van die veranderingen betrof het feit dat het ministerie van een subsidie heeft toegezegd van procent voor de aanleg van een pas santenhaven in het kader van het Rak kenplan te Woudsend. Het werk zal in gedeelten worden uitgevoerd en omvat ondermeer het maken van een aanleg plaats voor ongeveer 30 boten, ’t creë ren van enkele picknicksets en het aan leggen van een voetpad naar Wouds end. Het plan komt onder beheer van de Recreatiestichting Woudsend en een bestuurslid daarvan, het raadslid J. D. Kuipers (Progr. Wymbr.) keek vreemd op toen de burgemeester de indeling van het uit te voeren werk bekend maakte. „We hebben nooit in spraak gehad in deze plannen, we we ten van niets”, zo zei de heer Kui pers, die van mening was dat de Stichting wel mee deed, maar alleen voor spek en bonen. Bijval kreeg hij van de heer S. Couperus (GCP), ook lid van het bestuur. Deze merkte op dat de stichting nooit officieel op de hoogte was gesteld, integenstelling tot burgemeester Cazemier, die dacht dat de beide raadsleden „op de verkeerde toer waren”. „Als stichtingsbestuur hoort u de plannen te kennen, ze heb ben jarenlang ter inzage gelegd”, zo Bestuurslid Th. ten Dam van de afde ling Sneek van de Katholieke Volks partij zei donderdagavond tijdens een vergadering in het gebouw Aere Pe- rennius te vrezen, dat de partij als zij met de AR en CHU, of één van deze twee opgaat in één nieuwe par tij mensen zal afstoten, wanneer het woord „Christelijke” niet in de naam voorkomt. „De achterban van tachtig procent, zei hij, moeten we niet verge ten”. Dit noemde de heer H. A. Schol ten een gevaarlijke stelling; bang zijn voor het verlies van traditionele stem mers. „Als we werkelijk kiezers wil len krijgen, moeten we die krijgen op basis van het programma”, zo zei de Sneker wethouder, die hierop onmid dellijk liet volgen, dat „de KVP geen politiek kan bedrijven, want zij is een partij van het schipperen.” H. reed met n vaart van circa 100 a 120 kilometer per uur over de voor- rangswer in de richting Balk. Hij had de auto vol lifters. Bij het kruispunt met de weg naar Ypecolsga stond Christina du Pon met haar bromfiets aan de rechterkant van de weg te wachten. Zij wilde deze oversteken. Volgens de lifters die bil H. in de wa gen zaten, heeft ze goed uitgekeken. Deze getuigen verklaarden dat de be roepsmilitair z’n richtingaanwijzer had ingeschakeld, om daarmee aan te ge ven rechtsaf te willen slaan. Christine dacht daarom veilig over te kunnen steken, maar H. raasde rechtdoor en schepte haar. Het slachtoffer werd tientallen meters meegesleurd. Op weg naar het Sint Antonius-ziekenhuis te Sneek is ze aan de gevolgen overle den. H. ontkende aanvankelijk de auto te hebben bestuurd, deze zou door één van de lifters gereden zijn. Later kwam hij hierop terug. je niet alleen het evangelie als richt snoer nemen.” Dat is naar zijn me ning in deze affaire het kernpunt. Wel nu, waren enkelen er bepaald niet op tegen dat voor de naam het woord „christelijke” zou ontbreken, de heer J. P. de Vries (lid van de Sneker gemeenteraad) kantte zich daartegen. „Wat heeft u tegen dat christelijk? Moeten we ons daarvoor schamen? We hebben al te veel van onze principes laten varen”, vond hij. „Ik wil een christelijke partij, open voor iedereen die zich daarin thuisvoelt.” Naar het oordeel van de heer Scholten kan een open partij het evangelie als uitgangs punt hebben, maar daarnaast andere inspiratiebronnen erkennen. ;,De KVP had direct na de verkiezin gen de grootst mogelijke minderheid de gelegenheid moeten geven te rege ren”, stelde de heer Scholten even la ter. „Het is een geklungel dat men er nog zo lang over doet. Men had Den Uyl een kans moeten geven. Echt, er zijn niet van die grote verschillen. Burger is geen wonderdokter. Men had dat zelf wel kunnen weten. Wat nu ge beurt is politieke verstarring ten top gevoerd”. In aansluiting hierop merk te de heer Oolthuis, secretaris van de Werkgroep Noord van de Actiegroep Nieuwe Partij, op dat het voor deze groep goed is, dat de kabinetsforma tie nog uitblijft. Hij haastte zich ech ter wel hieraan toe te voegen dat het landsbelang hiermee niet gediend is. „Ik dacht dat we al heel ver zouden zijn als Biesheuvel een functie zou hebben, die niets met de politiek te maken heeft.” I met het voorgestelde subsidie, de rest van de .BB „is njks”. Burgemeester B. W. Cazemier maakte hem attent op het feit dat de BB steeds meer hulp gaat verlenen bij dit soort „ram pen” „en ik moet zeggen dat de orga- haar be- deze strofe is het addertje onder het gras, zei de heer Jorritsma; daar gaat het om. „Dat is de tendens, die men er van AR-zjjde in legt. En: Ik ben het er volkomen mee eens dat we de hele dag God de vader mogen aan bidden, God de zoon mogen loven, maar wanneer we tegelijkertijd de Heilige Geest te veel snipperdagen ge ven zijn we onchristelijk bezig.” B. en w. van Wymbritseradeel onderhandelen over de aanwijzing van Nij land, Heeg en Woudsend als ten dele beschermde dorpsgezichten. Omtrent de afloop van het overleg is nog niets te zeggen, wel dat het een tijdrovende zaak is. Dit antwoordt het college in zijn memorie van antwoord in het sectierapport. Burgemeester en wethouders wijzen er onder meer op dat in de komende vijf jaar afbraak van een 30-tal woningen dient te worden overwogen, namelijk 12 in Woudsend, 6 in Heeg, 8 in Oudega en 4 te Op penhuizen. De nieuw te bouwen woningen zullen goed en betaalbaar moeten zijn. Gemeentewerken zal binnen afzienbare tijd beginnen met de aanleg van een tegelpad in de richting van de brug aan de Vosseleane te Woudsend. Dit pad sluit aan op het fietspad. Eén en ander wordt gedaan op verzoek van de bejaarden in het dorp. jjMMj

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1