Begrotingsvergadering Sneek tot in kleine uren RUTGER HAUER IJLST snekerWkoerier „WAS HERE” I en van Bewoners van Thabor willen avondmaalszilver verdienen met verkoop van knipkaarten VRIENDEN UIT HOMMERTS EN SNEEK CONSTRUEREN TWEE KOTTERJACHTEN SOCIALISTEN WILLEN EEN LANGETERMIJN PLANNING WEGPIRAAT GEPAKT I® WW de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan I w ii ■iiiiiiiiniiiBiiniiiiiniiiiiyiiuH Funktionarissen uit ontwikkelingslanden gaan Sneek bezoeken Na aanrijding fietsend paar doorgereden Verbouw christelijke basisschool in Balk schiet al lekker op I W ■Ir1'"1 COURANT, DRIJFHOUB NIEUWSBLAD JIIIIIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIIHim BENOEMD WSNEEKER NIEUWSBLAD^ e'*— inn, vmnmnum urn en de Het avondmaalszilver van het hervormde rusthuis Thabor” aan de Bolswarderweg in Sneek is de laatste tijd vaak „üt fan hüs”. Doordat vorig jaar het avondmaalszilver uit de Ich- thuskerk is gestolen en de her vormde gemeente niet beschikt over een huisavondmaalsstel, wordt dikwijls een beroep ge daan op dat van Thabor. De bewoners hiervan nu zijn van middag met een aktie gestart, die de kerk aan ’n nieuw huis avondmaalsstel moet helpen. Het Sneeta Nieuwsblad is een gwombtaeede uitgave van NIEUWE SHEERER COURANT, Hs» El i f SNEEKER NIEUWSBLAD G.C.P.-fractie: meer aandacht voor werkgelegenheidsopbouw Vervolg op pagina 11 Elf (Foto Studio Ger Dijs) (Foto Studio Ger Dijs). Verschijnt: maandags en donderdags DONDERDAG 1 MAART 1973 128ste JAARGANG No. 18 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 224t Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN e.o ^toob aam *k ohumxu Bij een ongeval op de Oppenhuizer- weg, ter hoogte vtn de Maria Louise- straat, zijn zaterdagavond om kwart over negen de 21-jarige R. Steenbeek uit Oppenhuizen en zijn even oude ver loofde I. Couperus uit Zelhem van de fiets geslingerd, doordat een achterop komende automobilist hen aanreed. De jongeman liep een hersenschudding op, mejuffrouw Couperus werd niet gewond. Van de fiets, die vijftig me ter door de auto werd meegesleurd, bleef totaal niets over. FOTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling/ Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 et. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarie) Bij kontrakt lagere mm-prijs De betrokken automobilist reed door, maar kon nog bij een op de zelf de avond ingesteld onderzoek wor den gegrepen. Het bleek de 31-jari- ge R. T. te zijn, wonende in een aan de Woudvaartkade gemeerd woon schip. Hij beschikt niet over een rij bewijs; het kenteken stond niet op zijn naam, terwijl de door hem be stuurde auto niet verzekerd was. In de dinsdagavond gehouden (begro- tings-) vergadering van de Sneker ge meenteraad maakte wethouder W. Baarda bekend, dat met ingang van 1 maart tot directeur van het pension- tehuis in het gebouw Cruycebroeders- hof is benoemd de heer Voltma (48). Deze was voordien leider in één van de „Groesbeekse tehuizen”. en een halve meter lang en drie meter zestig breed is het rondspant kotter jacht dat de heer F. O. Aden uit Hommerts samen met de heer W. Bloemsma uit Sneek heeft gebouwd. Het schip dat een diepgang van één meter vijftien heeft en maandagmor gen met behulp van een kraanwagen van de Nederlandse kranen maat schappij NEKEM B.V. uit Sneek in Osingahuizen te water werd gelaten (zie foto) is gebouwd van vijf milli meter staal naar n’ ontwerp van de fa. De Vries-Lentsch te Amsterdam. Mevrouw De Jong, die als „Jantje III” vaardig met schaar en papier weet om te gaan, is door een Zweedse verze keringsmaatschappij verzocht knip prenten te maken voor een door die maatschappij te organiseren tentoon stelling. Eén van de prenten nu staat afgebeeld op de kaarten, die speciaal zijn gedrukt voor de aktie van de Tha- bor-bewoners. De verkoop is vanmid dag officieel gestart, tijdens een recep tie ter gelegenheid van het feit dat de heer I. Bosma uit Sneek vandaag pre cies een kwart eeuw als boekhouder bij het rusthuis werkzaam is geweest. De receptie voor genodigden was een mooie gelegenheid kaarten aan de man te brengen. De hoofdrolspeler uit „Turks Fruit”, Rutger Hauer, was zondagmiddag in Sneek. In het Amicitia-theater aan het Leeuw enburg woonde hij om vijf uur een voorstelling van „zijn” fil m bij. De acteur was in gezelschap van zijn vriendin Ineke ten Cate. Hij weigerde een interview. Naar dinsdagavond bekend is geworden zal de verfilming van het boek van Jan Wolkers worden uitgezonden naar het jaarlijkse filmfestival in Cannes. De algemene beschouwingen van vier fractievoorzitters namen op de minuut af een uur in beslag. De heer B. de Vries (GCP) noemde het een zorgelij ke zaak, dat de begroting slechts slui tend gemaakt kan worden door verho ging van tarieven en belastingen. Wij komen, zei hij hierbij, regelmatig voor het zelfde feit te staan, en wil len we het voorzieningspeil uitbreiden, dan moeten er nieuwe bronnen worden aangeboord. Volgens hem brengt naast de kostenstijgingen, de overheid de ge meenten in een moeilijker financiële positie, door het uitkeringspercentage te verminderen. Meer dan voorheen is het noodzakelijk, aldus de heer De Vries, te bezien of het aangaan van nieuwe financiële verplichtingen wel verantwoord zal zijn. De centrale fi nanciering loopt af. Hij verzocht het college dan ook iedere keer als er een periodiek verzoek voor geld wordt ge daan, daarvan een afschrift aan de raad te geven. Als alles goed gaat zal de verbouwde christelijke basisschool aan de Wycke- lerdyk te Balk op 11 april worden ge opend. Wie deze plechtigheid zal ver richten, is nog niet bekend, een spe ciaal uit bestuursleden van de school gevormde commissie heeft dit punt nog in studie. Het bouwbedrijf H. Dijk stra uit Balk, dat vorig jaar mei met de werkzaamheden is begonnen, denkt eind maart zo ver klaar te zijn, dat de 200 leerlingen er hun intrek kunnen nemen. Met de heropening van het totaal ver nieuwde schoolgebouw, dat bijna een halve eeuw oud is, komt er een eind aan de ellende van de heer J. Bier man, hoofd der school, en zijn vijf leer krachten. Sinds men begonnen is met slopen en opbouwen van het toen ver ouderde gebouw zitten hun leerlingen her en der verspreid in het dorp. Zo iets werkt het geven van efficiënt on derwijs natuurlijk niet bepaald in de hand. De school telt zeven lokalen, waarvan één nu ingericht is als creati- viteitsruimte. Verder is de accommo datie onder meer uitgebreid met een „documentatiecentrum” en een be stuurskamer. Onder ’t charpiter subsidie zei de heer De Vries het van belang te vinden dat instellingen als de muziekschool en scheepvaartmuseum bericht krijgen in welke mate de gemeente de stijging van hun uitgaven voor haar rekening neemt. Deze instellingen zouden hun be leid dan op vaststatnde gegevens kun nen afstemmen, terwijl anderzijds de gemeente bij de begrotingen met be paalde bedragen dan rekening kan hou den, en tegenvallers niet of in minde re mate optreden, De GCP-fractie her haalde „met de meeste klem” het ver zoek aan b. en w. een nota van oude woningen op te maken. Met de verbe- teringswerkzaamheden is nog nooit be gonnen, hetgeen deze partij had be vreemd. Vorig jaar was al gerept over de doorstroming, „want wij vinden het sociaal onverantwoord cat inwoners met een inkomen boven de welstands- grens een goedkope woningwet-woning blijven bewonen”. De heer De Vries noemde het onbegrijpelijk, dat het col lege in het afgelopen jaar geen gevolg aan gedane suggesties had gegeven. Vervolg op pagina 11 Vorig jaar mei is met de bouw van het jacht dat nog moet worden be timmerd en waarin o.m. een 326 mer- cedes motor van 172 pk in zit, begon nen. De heer Aden schat dat er on geveer 3000 werkuren in zitten. Bin nenkort wordt gestart met de bouw van een tweede, precies gelijk, jacht voor de heer Bloemsma. „Anders was die dure tekening nooit rendabel geweest”, zegt de heer Aden. De heer Aden, eigenaar van een tran sportbedrijf te Hommerts, bouwde het vaartuig in de garage achter zijn huis, die in het weekend moest wor den afgebroken om het schip „van stapel te kunnen laten lopen”. Met ’n speciaal daartoe geconstrueerd voer tuig werd het (zeewaardig) jacht vervolgens naar Osingahuizen ge bracht, omdat er in Hommerts geen gelegenheid is een schip van derge lijke afmetingen te water laten. „Ons avondmaalsstel is meer buiten dan binnen het huis,” zegt de direc trice van „Thabor”, mevrouw J. de Jong-Brouwer. „Je mag in een derge lijk geval natuurlijk nooit nee zeggen, maar de mensen hier vinden het wel jammer dat het avondmaalsstel, dat ons geschonken is bij het 25-jarig be staan van het huis, steeds ergens an ders is.” Daarom voeren de bewoners dus nu aktie. De nota (Langman) Noorden des Lands is, naar het oordeel van de GCP-fractievoorzitter, samengesteld door personen die de problemen al leen door een Westerse bril bekijken. „Als men stelt, dat het onontbeerlijk is dat er een stad, Groningen, komt die met het westen kan concurreren in dienstbetoon dan toont deze stelling duidelijk aan dat men de ontwikkeling van t’ noorden anders ziet dan wij wel zouden willen.” Het geeft een verte kend beeld van de feitelijke situatie, zo zei de heer De Vries, als men zegt, dat de migratie stroom is opgedroogd en dat er voor het noorden als geheel van een vestigingsoverschot sprake is. „Algemeen bekend is, dat afgestu deerden aan universiteiten en hoge scholen in hun geboorte-omgeving in het noorden niet genoeg werkgelegen heid vinden. De normale opbouw van de werkgelegenheid zoals die voor ons land als geheel geldt is in het noor den en vooral in onze omgeving nog niet te vinden”, zo sprak de heer De Vries. Daarom achtte hij het noodza kelijk dat meer aandacht wordt be steed aan de werkgelegenheidsopbouw. Op het moment van de aanrijding wa ren functionarissen van de gemeente politie Sneek in verband met een an der ongeval bezig op de Jousterkade. Zij hoorden de klap van de botsing bij de T-kruising, en zijn daar meteen naar toe gereden. Ter plaatse werd een koplamprand van de auto van T. aangetroffen. De Hermandad- dienaren meenden, dat de betrokken auto de rijksweg 43 uitreed, in de richting Hee- renveen. Deze werd achtervolgd, maar men bleek het niet bij het rechte eind te hebben. (Een gedeelte van het ken teken van de auto van de dader was ge noteerd, en bij onderzoek kwam vast te staan, dat het de auto was van R. T.) Aangekomen bij diens woning trof mén daar de auto, waarvan de motor nog warm was, aan. Eén van de kop lampen had inderdaad schade opge lopen. R. T. bleek op de avond van de aan rijding drank gebruikt te hebben. Hij werd aangehouden, overgebracht naar het bureau en ingesloten. RED AKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jéllema, redakteur Het Research-Instituut voor Bedrijfs wetenschappen geeft in het kader van de ontwikkelingshulp cursussen aan funktionarissen uit ontwikke lingslanden. Eén van deze cursussen heeft als onderwerp: regionale in dustriële ontwikkeling. Gedurende deze cursus moeten de deelnemers enkele praktische studie-opdrachten uitvoeren, waarvan één omvat het verzamelen van gegevens over de economische en in het bijzonder de industriële ontwikkeling van een ge bied in Nederland. In dit kader is voor een viertal funk tionarissen, afkomstig uit Indonesië, Pakistan, de Philippijnen en Soedan het oog gevallen op Sneek. De ver tegenwoordigers uit deze ontwikke lingslanden arriveren maandag aan staande en zullen twee weken blijven. Zij zullen onder meer bezoeken bren gen aan een aantal bedrijven. Woensdagmorgen, kwart voor één. Twee groepjes mensen lopen de Markt straat op; een aantal barbezoekers zoekt de auto op, de anderen dalen de trappen van het Sneker stadhuis af. Deze laatsten hebben zich, een aan genaam verpozen in de jeugdherberg Wigledam niet meegereknd, vanaf dinsdagmiddag twee uur gebogen over de begrotingen. Het is één van de langste, zo niet de langste begrotingsvergadering van de laatste decennia geworden, ’s Middags tot half zes waren de algemene beschouwingen met daarop volgende beantwoordingen en discussies aan de orde geweest, ’s avonds vanaf half negen werden de diverse begrotingen uitvoerig onder de loupe genomen. Alle (achtereenvolgens de begrotingen van: baten en lasten en van kapitaalinkomsten en -uitgaven van het gemeentelijk water leidingbedrijf; het openbaar slachthuisbedrijf en de gemeentelijke keurings dienst voor vee en vlees; het gemeentelijk woningbedrijf; de gemeentlijk bejaardentehuizen; gemeentewerken; het gemeentelijk reinigingsbedrijf, di to grondbedrijf en sociale dienst; het gemeentelijk gasbedrijf en als klap op de vuurpijl die van inkomsten en uitgaven van de gemeente voor ’73) worden goedgekeurd. T ■L i; ïi i i’»l lllwpLi 1 “g

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1