IJLST snekerWkoerier A. Tiemersma en Tj.van Netten vieren 25- en 40-jarig jubileum Oud- Woudsenders terug op nest van IR. TUININGA: RAPPORT CLUB VAN ROME MISSCHIEN TEVEEL OP WERELD GERICHT Ki 1 s de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en i VOORSTADHALTE N.S. BEGIN JUNI KLAAR? BIJ KN.M. IN OSINGAHUIZEN Direkteur Yoshida, 0. Higashyima, gaat terug naar Japan n iK' 0 G.S.: SEIN OP GROEN llllllilililiiiililMiiffllIllllffllIllllllllllllllllfflilllllBIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIBIIIIIMMilIffllBIIIIIIIIB MAANDAG 5 MAART 1973 128ste JAARGANG No. 1* Verschijnt: maandags en donderdags DH blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o r is en de WSNEEKER NIEUWSBLAD lasB ottw..ij. hk wnmnnuiBimw Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD ‘A f SNEEKER NIEUWSBLAD ramniwnrnmumij smok bk okstbxs» (Foto Studio Ger Dijs) de b-gg- (Foto Studio Ger Dijs) (vervolg op pagina 7). ver een UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. FOTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 het P. de zich met fles sherry. De héér Tiemersma heeft veel werk voor deze stichting verzet en zijn helder inzicht op financieel en economisch gebied is voor het dorps huis van veel belang geweest, aldus de heer Bergsma. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank De heer A. Tiemersma (rechts) wenst de heer Tj. van Netten geluk met zijn 40- jarig jubileum, dat vrijdag in de kantine van de KNM fabriek te Osingahuizen werd gevierd. De heer Tiemersma stond ADVERTENTIETARIEVEN 20 et. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarie) Bij kontrakt lagere mm-prijs De heer Tiemersma die op het feest van de heer Van Netten aanwezig was, vulde de directeur aan door te zeggen dat hij grote bewondering had voor de accuratesse waarmee Van Netten altijd te werk ging. „Dat moet je in problemen denkt. In Nederland zijn heel sterk op ons af komende grenzen, aldus de inleider, die aan het begin van zijn verhaal opmerkte, dat de ex ponentiële groei, die heel snel en erg verward is, leidt tot ineenstorting. In dit verband spreekt men over de groei van investeringen (industrieel kapi taal- de vaste activa) en die van de bevolking. Deze hoofdelementen heeft de Club van Rome bekeken. Nu zijn er volgens het rapport drie factoren, die die groei kunnen beperken. De indu striële productie kan doorgaan totdat Gedeputeerde staten zijn ervan uitge gaan, dat mogelijk een herziening van het bestemmingsplan in procedure zal worden gebracht. In het kader van deze procedure zouden reclamanten op nieuw hun bezwaren naar voren kun nen brengen, en op grond van de wet op de ruimtelijke ordening een ver zoek om schadevergoeding kunnen in dienen. B. en w. van Sneek streven er naar binnenkort met de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan te starten. De eerste fase hiervan is de gedurende één maand ter inzage leg ging van het ontwerpplan, waarin bij de gemeenteraad bezwaren daarente gen kunnen worden ingediend. ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9, per half jaar (bij vooruitbetaling) ■-* de dag daarvoor in het middelpunt van belangstelling, omdat hij toen 25 jaar aan het bedrijf was verbonden. Hoe kan de kleine man de grote we reld overzien, vroeg biologieleraar V. Kooistra zich na de pauze af. Net sa- fier fan hüs, vond hg: We moeten de Snekers er nog attent op maken, dat het water vies is. Ir. Tuininga meen de echter, dat een aantal mensen, ge zien de huidige situatie, zou moeten gaan denken: Waarop kunnen we de wereldproblemen toespitsen”. Je laat de mensen eerst ruiken aan de proble men, en vandaaruit krijg je die cirkels. „Zeg je Woudsend, dan zeg je ouder wets gezellig”. Met deze woorden opende de heer A. de Boer zoorzitter van Dorpsbelangen, dit grootscheepse festgn. Hij overhandigde de 101-jarige mevrouw G. Dijkstra, de oudste in woonster van het dorp, een fraai bloemstuk. Er werden dia’s vertoond, grappige anekdote’s verteld, films ge draaid; kortom het was een happening uit de „oude doos”. ISS'WSi De Club van Rome („het lijkt een soort super-rotery te zijn”) stelt als één van zijn belangrijkste conclusies, dat de ontwikkelingspolitiek even be langrijk is dan de milieupolitiek in de wereldmethode. De Club geeft, aldus de inleider, geen prognoses, maar zegt alleen: wat gebeur1 er als we niets doen. Het rapport, dat in Nederland en Japan vooral erg is aangeslagen, is u een soort kapstok geworden om de discussie over de economische groei aan op te hangen. Eén van de kritie ken is, dat in dit rapport teveel op één hoop is gegooid: de wereld kun je niet als geheel zien. Ir. Tuininga: Het is duidelijk misschien te veel op de wereld gericht. „Maar wist u ove- gens van een rapport genaamd „Friesland in 2000”, dat dateert uit 1967, af? Als je dat goed leest (het is opgesteld door de Provinciale pla nologische dienst) zie je dat het deel probleem er zo verschrikkelijk inzet. Men stelt bij voorbeeld, dat de bevol king op z’n minst verdubbeld moet worden, en dat er meer industrie moet komen.” je vingers hebben”, vond hij. Namens het bestuur van de Nederlandse Maat schappij voor Nijverheid en Handel afd. Sneek overhandigde de heer A. A. Tromp deze jubilaris een vererend getuigschrift en speldde hij hem de de bijbehorende gouden draagmedaille op. In tegenstelling tot wat velen te genwoordig vinden, was de heer Tromp van mening dat trouw aan een bedrijf op de eerste plaats komt en beloond moet worden. Onder de talrijke aanwezigen bevond zich ook de heer B. W. Cazemier, burgemeester van Wymbritseradeel. Hij sprak de hoop uit dat Woudsend weer eenzelfde aanzien als vroeger mag krijgen. Het dorp wordt hoogst waarschijnlijk aangewezen als „be schermd dorpsgezicht” wat betekent dat het oude Woudsend als vooruit strevend terug kan keren. De burge meester achtte het niet waarschijnlijk dat de oorzaken van het „verval” in de zogenaamde „lle-leegloop” lag. In een brief aan bewoners uit de Thorbecke- en Groen van Prinsterer- straat en de Goeman Borgesiuslaan schrijft het college van burgemeester en wethouders van Sneek, dat gedepu teerde staten van Friesland geen be zwaar hebben tegen de aanleg van een tweede treinhalte, bij de Goeman Borgesiuslaan. Gestreefd wordt naar opening van de voorstadhalte begin juni dit jaar, aldus het bedoeld schrij ven. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 3779, L. Jellema, redakteur - BMOTKwmBi LATERE GENERATIES. Het is duidelijk, dat de discussie over dit soort dingen wijzigt, zei ir. Tuinin ga. Professor Jay W. Forrester, die bij het MIT-project door de Club van Rome werd benaderd kwam bij het sleutelen uit modellen tot twee con clusies: De mensheid heeft de neiging in plaats van op het hele systeem de nadruk te leggen op het deelsy steem. Men denkt dan, dat die twee met elkaar in relatie staan, maar dat is niet het geval. Verder zie men te weinig op lange termijn. Welnu, ir. Tuininga kon zich bij dit laatste geheel aansluiten. „Wij verschuiven de pro blemen gewoon, maar door het terug lopen van het aantal mogelijkheden krijgen we alleen maar schijnoplossin- ben. Dat deelprobleem, daar moeten we vanaf. Dit is het dilemma van een zeer ingewikkelde tijd. Het is bijna om moedeloos te worden. Het gaat er naar de mening van de inleider om „op internationaal persoonlijk niveau inclusief te leren denken.” „We moe ten ons leren instellen op latere gene raties onze flats, onze industrieter reinen zijn de krotten van later. We moeten andere gebieden leren te ver staan, en nu al tien procent méér willen betalen voor later”. Het is een goede greep van de werk groep „Milieuzin” te Sneek geweest ir. E. J. Tuininga uit Moordrecht, als economische medewerker verbonden aan de Nederlandsche Organisatie voor Toegepaste-Natuurwetenschappe- lijk Onderzoek (TNO), uit te nodigen voor een lezing over het bekende rap port van de Club van Rome. Ir. Tui ninga, één van de zeven vertalers van dit rapport, zette vrijdagavond in het gebouw Aere Perennius de slechts twintig belangstellenden duidelijk uit een, hoe hij over de desbetreffende Zoals gezegd, 25 jaar geleden werkte de heer Tiemersma voor het eerst bij de KNM in Bolsward. Na zijn werk studeerde hij PBNA diploma’s bgel kaar en in 1952 verhuisde hij naar het bedrijf in Osingahuizen. „Hg werd toen tweede man”, vertelde de heer Nieuwendijk die de heer Tiemersma ook heer van in Bolsward herinnerde nog levendig de tijd „toen alles de hand ging en toen er moest wor den aapgebeend”. Oud-directeur van het bedrijf in Osingahuizen, de heer H. Petter, vertelde dat hij altijd prettig had samengewerkt met de heer Tie mersma. Uit handen van de staf, ver tegenwoordigd door de heer J. van der Kevie, ontving de jubilaris twee kampeerstoelen met een parasol en de heer W. Vellinga bood hem namens de afdelingschefs een boekenbon aan. „Er is veel veranderd en weinig over gebleven van de oude fabriek, maar uw inzet is altijd hetzelfde gebleven, altijd 100 pet” zei hij. het taal aan grondstoffen en het mi lieu daaraan een halt toeroepen; de groei van de bevolking wordt begrensd door voedsel. „Er staat niet in, dat de bevolkingsgroei ook kan worden beperkt door de ruimte die we heb ben” bekritiseerde ir. Tuininga. Vroegere werkgevers van de heer Tie mersma richtten donderdag woord tot de jubilaris: de Elzinga, adjunct-directeur KNM in Bolsward Zaterdag dook Woudsend terug in de tijd. Overal vlaggen uitgestoken, ter wijl straten en plantsoenen een extra schoonmaakbeurt leken te hebben on dergaan. Zelfs vroegere bewoners van dit dorp kon men tegenkomen op straat, in de plaatselijke café’s tijdens een partijtje biljart, of in het dorps huis „De Driuwpólle”, waar de Ver eniging van Dorpsbelangen een reünie van oud-Woudsenders had georgani seerd. Maar liefst 400 „uitgevloge- nen” reageerden op de 'tnodiging de ze dag op het oude vertrouwde nest door te brengen. Uit alle hoeken van het land waren ze op dit voor Wouds end unieke gebeuren samengekomen. Het ontvangstcomité kon zelfs fami lies uit West-Duitsland en Tasmanië begroeten. Zowel donderdag als vrijdag werd in de kantine van de KNM-fabriek te Osingahuizen een jubileum gevierd. Donderdag herdacht de heer Age Tie mersma (45) uit Jutrijp dat hij 25 jaar geleden in dienst van de KNM was getreden; weliswaar in Bolsward, maar later verhuisde hij naar de afdeling in Osingahuizen. De dag daarop was de heer Tjeerd van Netten (56) uit Hommerts 40 jaar werkzaam bij de fabriek. Direkteur B. C. Nieu wendijk overhandigde beide heren de bekende enveloppe en verblijdde hun echtgenotes met een bloemetje. „Tiemersma is een ongelooflijk voorzichtig man, zo voorzichtig zelfs, dat hij het geduld van de mensen waar hij met omgaat vaak op de proef stelt”, zo kenschetste hij de produktiechef. Veel mensen vertrokken en dat heeft aan de leefgemeenschap geknaagd. Hij vond het initiatief van Dorpsbelangen aangaande de reünie een „geweldig fijn idc dat zeker een herhaling waard is.” Zoals bekend is (november vorig jaar is daarover al een publicatie in dit blad verschenen) waren b. en w. van plan aan de N.V. Nederlandse Spoor wegen een bouwvergunning voor de bouw van een abri en een rijwielstal ling, als onderdeel van een tweede treinhalte, te verstrekken. Nu is het afgeven van deze vergunning alleen mogelijk, nadat door g.s. van Fries land is verklaard, dat geen bezwaren bestaan tegen dfe plannen vrijstelling te geven van de voorschriften van het „vigerende” bestemmingsplan. Welnu, vorige week hebben g.s. de gemeente laten weten de verklaringen van geen bezwaar afgegeven te hebben. In de zelfde brief schrijven gedeputeerde staten eveneens, dat het van algemeen belang is, dat ter plaatse op korte ter mijn de voorgestelde abri en rijwiel stalling komen als onderdelen van de nieuwe voorstadhalte, „de persoonlijke en zakelijke bezwaren van reclamanten ten spijt”. De heei’ A. Hygashyima, één van direkteuren van het Yoshida ritsslui- tingenkoncern in Nederland en direk teur van de Europese Yoshida vesti gingen, vertrekt omstreeks de vijftien de van deze maand naar Japan. De heer Hygashyima heeft bijna vier en een half jaar in Sneek gewoond en neemt vrijdagmiddag vier uur in de kantine va., het bedrijf op het indu strieterrein afscheid van het perso neel. Zijn opvolger is het mede-direc- tielid, de heer S. Ueno, die een jaar in Sneek woont. De heer Ueno neemt alleen de leiding van het koncern in Nederland over, wie de overkoepelen de organisatie voor Europa in handen gaat nemen is nog niet bekend. De heer J. Koopmans van het hoofd kantoor in Amsterdam, afdeling koop en fabricage, had eveneens boekenbon bij zich die hij de heer Tiemersma aanbood, en van de heer I. Bergsma kreeg hij namens de stich ting dorpshuis Jutrijp-Hommerts een vergeleek met De Gaulle, „een met met consequente principes, een vent met karakter die zich in het verleden heeft weten te handhaven en dat zeker in de toekomst ook zal doen”. De heer Van Netten die op de kaasma kerij werkzaam is, beschreef hg als een man waar „de techniek niet tegen op kan”. Nadat de heer Van Netten een tijdje melkcontroleur was geweest, stapte hij namelijk over naar de kaas makerij waar hij o.m. belast was met het snijden van de lunchkaas. Een nauwkeurig werkje dat voorheen door machines werd verricht die echter geen van alle voldeden. Toen de jubi laris zich ermee bemoeide ging het al lemaal veel beter, zodat hij „de ma chines de baas was”, om met de di rekteur te spreken. De vorige dag had ir. G. J. Kwant uit IJsbrechtum in zijn functie van voorzitter van de Ned. Maatschappij voor Nijverheid en Handel, afdeling Sneek, de heer Tiemersma een ver erend getuigschrift met zilveren leg penning aangeboden. Hij haalde her inneringen op uit vroeger tijden en was eveneens van mening dat men sen die zich verdienstelijk maken door langdurig bij een bedrijf te werken, moeten worden onderschei den. De voorzitter van de perso neelsvereniging, de heer Sj. Visser, gaf de jubilerende heren een envelop pe met inhoud en sprak hun op rijm toe.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1