en Besturen Project kost ruim vijfmiljoen\ tegen VANMORGEN DOOR BURGEMEESTER HEROPEND Restaureren van gymzaal groot succes I Meeste leden K.Z.V.S. en S.Z.C. willen fusie IJLST snekerWkoerier I I 3® I I IIB I n p de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van I I 9339 SNEKERS DOORGELICHT ZONDAGAVONDZANG Doopsgezinde kerk vóór bouwvak klaar? PFZB VERSPREIDT VAARREGLEMENTEN 1 i J ilill Opkomst 93,5 procent SPAAROVERSCHOT BIJ RIJKSPOSTSPAARBANK INFORMATIEAVOND OVER SURINAME IN DE MEERPAAL WERK VORDERT ZEKER, MAAR LANGZAAM. SNEEKER MIEUWSBLAD i JlllfflWIllllllliillllllM Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de flIllllllBIIBIIIBIIIIIIIIB i f SNEEKER NIEUWSBLAD MAQUETTE NIEUWE L.T.S en St. Gregorius (basis) school Blauwhuis in ’n nieuw jasje de Verschijnt: maandags en donderdags dit gymge- DONDERDAG 8 MAART 1973 128ste JAARGANG No. 20 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN ex> I In opdracht van de besturen van de Sneeker Zeïlclub en de Konin klijke Zeilvereniging Sneek hebben de heren mr. E. R. Zweep (com missaris van de SZC) en J. W. van der Zijpp (voorzitter van de KZVS) onder de leden van de beide verenigingen een enquête ge houden om de mening te peilen omtrent een fusie. Er zijn zo’n 1000 enquête-formulieren verstuurd, waarvan er 385 ingevuld werden ingeleverd. Hiervan zijn 88 afkomstig van uitsluitend KZVS-leden, 135 van uitsluitend SZC-leden en 162 van leden, die van beide ver enigingen lid zijn. De uitslag geeft te zien dat 307 van de 385 leden die het formulier hebben teruggestuurd vóór een fusie zijn. Slechts 58 zijn tegen, terwijl 20 geen mening hebben. De motivering van de voorstanders van het samengaan van de KZVS en de SZC komt voor het overgrote meerderheid neer op de verwachting van een beter economisch beleid of een efficiënter werken. Vele voorstanders beroepen zich op de stelling „Eendracht maakt macht". Andere motiven zijn: het voorkomen van dubbele afdracht en afschaffing van de dubbele kosten, terwijl ook velen geen reden zien voor twee verenigingen. De tegenstanders hechten waarde aan de traditie, zijn tevreden met de huidige toestand of vinden een concurrentie tussen de beide verenigingen goed werken. De fusie zal onderwerp van gesprek zijn op de eerstvolgende jaarvergaderingen van de SZC en de KZVS respectievelijk te houden op maandag 9 en maandag 16 april. De commentaren op de ontwikkeling van de besturen van de verenigingen, die op een samengaan tegen zijn, zijn elders in deze krant afgedrukt. FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling! Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) 4 DVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarie) Bij kontrakt lagere mm-prijs Het exterieur van de uit 1921 date rende school is vrijwel onaangetast gebleven. Het interieur, dat een wa re metamorfose heeft ondergaan, zeker niet. Op de foto de heer J. L. Wolke, hoofd-onderwijzer voor de Sint Gregoriusschool in Blauwhuis. (Foto Studio Ger Dijs) ■1» w«WUIMUUU»j ^voob m xmuu Zondag a.s. (om 8.00 uur) wordt in de Chr. Geref. Kerk te Sneek (Julianapark 18) weer een zondagavondzangdienst ge houden. Medewerking wordt verleend door het zangkoor „de Lofstem”, dat onder leiding staat van de heer J. Bron. De samenzang zal worden begeleid door orgel en trompet. Organist is de heer P. Hoekstra; trompettist de heer G. de Boer, Ds. J. Dol zal een korte meditatie houden. Aan het kort geleden in Sneek gehou den bevolkingsonderzoek hebben 9341 personen, bij wie twee van buiten Sneek deelgenomen. Het opkomstper centage was iets kleiner dan bij het onderzoek in 1970: 93,5 tegen 94,5 pro cent. In Sneek behoorden in totaal 9987 mensen te worden doorgelicht; 648 van hun kwamen niet opdagen. 164 waren onwillig, van 201 is de reden van niet-opkomst onbekend gebleven, terwijl 283 personen bij huisbezoek wel min of meer hadden toegezegd alsnog te zullen komen, maar dit achterwege lieten, 15.135 personen zijn in eerste in- stantie opgeroepen; van hun hebben 1024 wegens ,uitstedigheid, varende, vertrokken, overleden, ziekte, zwanger schap, invaliditeit en ouderdom’ niet aan het onderzoek deelgenomen; 539 zouden al onder controle van CB, spe cialist staan; 3120 worden regelmatig vanwege hun beroep of bedrijfal doorgelicht, terwjjl 456 kort geleden nog waren onderzocht. Hoewel de indeling gelijk is gebleven, kan in dit geval gesproken worden van een totale verbouwing. De vier- mans-school is verrijkt met een perso- neelskamer en een handenarbeid-lo- kaal. In dit laatste vertrek kunnen de kinderen zich uitleven met klei, leer en hout. De pottenbakkers in spé hebben daar ’n onvervalste kleioven tot hun beschikking. Het restaureren van de gymnastiekzaal is, zo is nu al geble ken, een groot succes geweest; de ani mo voor dé trainingen van de plaatse lijke voetbalclub, volleybalvereniging en trimclub die daarin worden gehou den is groot. Oók de badmintonlief- hebbers hebben zich uitgesproken voor georganiseerde bezoeken aan dit in flitsende kleuren .uitgedoste’ bouw. De plannen om dit schoolgebouw een opknapbeurt te geven bestonden al een jaar of tien. Het gebrek aan de beno digde financiële middelen, en het feit, dat de onderhavige verbouwing niet op een urgentielijst stond vermeld, wa ren er de oorzaken van, dat het tot december ’70 duurde, voordat van ge- meentezijde het fiat voor de verbouw werd verkregen. Het toenmalige hoofd van de school, en initiatiefnemer van de restauratie, de heer B. R. Mulder kon op 31 maart van het daarop vol gende jaar vergenoegd in de handen wrijven, toen de eerste van de in to taal 50.910 stenen op elkaar werden ge legd. (Aldus vermeldt het speciaal bij deze gelegenheid in Blauwhuis huis- aan-huis verspreid blad). „Wat de heer Mulder niet allemaal heeft moe ten doen om de zaak rond te krijgen is ongelooflijk” meent het huidige schoolhoofd, de heer J. Wolke, die 3 jaar terug de heer Mulder opvolgde. „Het is alleen zo jammer, dat de heer Mulder nu in het ziekenhuis in Sneek verblijft, waardoor hij deze feestelijke bekroning op zijn werk vandaag niet kan meemaken.” Om het gebrek aan zellvaardigheid bij een grote groep nieuwe watersportbe- oefenaars en het tekort aan goede zeil scholen in de provincie op te heffen, is vorig jaar de P.F.Z.B. opgericht (Pro vinciale Friese Zeilscholen Bond). De ze maand bestaat de bond die onder andere snelle kwaliteitsverbetering van de opleiding en de organisatie bij de zeilscholen en een uniforme instruc tie nastreeft, een jaar. Er is in de afgelopen winter veel bin nen de P.F.Z.B. gebeurd. Behalve dat dit seizoen op grote schaal geplastifi ceerde kaarten met de belangrijkste regels van het vaarregelement zullen worden verspreid, zijn aan de bij de bond aangesloten zeilscholen (o.a. de „Eerste Friesche Zeilschool” te Sneek, „Krekt Oer *t Wetter” te Uitwellinger- ga, „Vooruit” te IJlst, Warns” te Gaastmeer en „Watferrecreatie” zeil scholen Woudsend) hoge eisen gesteld voor wat betreft staat en uitrusting van de lesschepen en kwaliteit en een vormigheid van de zeilinstructie. Zeil scholen die niet aan de normen vol doen worden geschorst. Tevens is een examenregeling ontworpen die de uit gifte van een uniform P.F.Z.B.-A di ploma garandeert. de Rijkspostspaarbank heeft over vorige maand een spaaroverschot ge boekt van 34 miljoen gulden. In fe bruari 1972 bedroeg het overschot 35 miljoen. Ingelegd werd de afgelopen maand 194 miljoen (februari 1972: 172 miljoen) en opgenomen 160 miljoen (februari 1972: 137 miljoen). Het in- leggerstegoed bedroeg ultimo februari 7654 miljoen gulden tegen 6780 miljoen eind februari 1972. Volgende week donderdag (15 maart) wordt in ’t jongerencentrum De Meer paal een informatieavond gehouden over de recente ontwikkelingen in Su riname. Ter inleiding zal de film ,Gebri Doro” van Frank Zichem worden ver toond, een kritisch satirische documen taire, die in Suriname werd opgeno men. Deze avond, die om acht uur be gint, zal worden begeleid door leden van het landelijk orgaan van Surinaam se organisaties in Nederland. De toe gang is gratis. De herstellingswerkzaamheden vorde ren zeker maar langzaam. Het is de bedoeling dat de kerk in zijn oude staat wordt teruggebracht. Dat bete ken exra werk voor de werknemers van stukadoorbedrijf J. de Haan uit Leeuwarden, die de ornamenten, lijsten en friezen moeten aanbrengen zoals ze oorspronkelijk op de wanden en het plafond zaten. Eerst wanneer zij ver trokken zijn, en dat is waarschijnlijk pas half april, kunnen de schilders in de kerk aan het werk. Daarna moet de vloer nog gelegd worden. Deze be zigheden nemen allemaal hun tijd de mogelijkheid zit er dik in dat die niet voor de bouwvakvakantie worden beëindigd. Aanvankelijk werd gedacht dat de kerk in mei weer in gebruik zou kunnen worden genomen. I Op de foto rechts het praktijk-gedeel- te (12 lokalen en de magazijnen); ge heel links het gymnastieklokaal met douches, kleedruimtes enz.; midden onder ’t overblijflokaal; midden bo ven de theorielokalen met daaronder de fietsenstelling; in het midden de garderobes en het dienstencentrum. Het gehele complex (de bruto schooloppervlakte bedraagt 5.200 vierkante meter) komt aan rijksweg 43 (op de foto helemaal onder) te liggen. Op het aanstaande zaterdag van 10 tot 12 uur in de Algemene Technische School aan de Klooster straat te houden ,open huis’ (waar over elders een artikel) zal de ma quette van de te bouwen school on getwijfeld de aandacht van veel be langstellenden trekken. (Foto Studio Ger Dijs) Dit is de maquette van de nieuwe Lagere Technische School, die, als alles meeloopt, in augustus ’75 kan worden betrokken. De plannen om deze school tussen de manege en de nieuwe stadsrondweg te projecteren, dateren van ongeveer drie jaar gele den. Al enige maanden wordt er van gemeentewege aan gewerkt de desbetreffende grond (het hele pro ject van ruim vijf miljoen gulden be slaat 14.500 vierkante meter) bouw rijp te maken. In het meest gunsti ge geval kan eind dit jaar met de bouw van de school worden begonnen. (Het ontwerp van architect Jan de Vries). De aanbesteding moet nog plaats vinden. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur Het is de vraag of de leden van de doopsgezinde gemeente in Sneek vóór de bouwvakvakantie weer in hun ei gen gebouw kunnen kerken. In mei is het een jaar geleden dat hun kerk in brand vloog, met als gevolg dat het dak zo goed als geheel verdween en het interieur in vlammen opging. In middels is men met de herbouw van het kerkgebouw zover gevorderd dat het dak er weer op zit; over het aan brengen van het plafond heeft men een week gedaan. Burgemeester B. W. Cazemier van Wymbritseradeel heeft vanmorgen de r.k. basisschool St. Gregorius in Blauwhuis, w'aaraan bijna twee jaar is .gesleuteld’ heropend. Hij deed dat door een voor de voordeur hangend zeil doek door te snijden, waarna een groot aantal daarachter opgeslagen bal lonnen liet opgaan. Dat de verbouwing van het uit 1921 daterende gebouw een bittere noodzaak was mag blijken uit het feit, dat de plafonds en de muren van de lokalen grote scheuren vertoonden, terwijl de sanitaire voor zieningen ’s winters minimaal waren het kwam zelfs voor, dat men in die periode daarvan verstoken bleef in gevallen, waarin de leidingen moes ten worden afgesloten, omdat de oostkant van de school een éénsteensmuur had. VERRAST Tijdens de officiële openings-ceremo- nie, vanmorgen, werd het woord ge voerd door burgemeester Cazemier, de heer G. D. Ketelaar als vertegen woordiger van het oudercomité, en de heer J. P. Unema uit Sneek, inspec teur van het Lager Onderwijs. Zij toonden zich verrast door het door ar chitect C. J. Bekema uit Harlingen en de aannemers K. P. Bootsma en J. Dooper (beiden uit Blauwhuis) gele verde .stukje’ werk. Alle inwoners van Blauwhuis zijn vanavond in de gelegenheid de school in het nieuwe jasje te bezichtigen. De 99 schoolkinde ren hebben ’s middags spelletjes en in groepjes wedstrijdjes gehouden. De electriciën, de heer J. Brouwer, de schilder, de heer J. Bekema (beiden uit Blauwhuis) en de architect en de twee aannemers hebben het schoolbe stuur gezamenlijk een volière met in houd’, die in de gang is geplaatst, aangeboden. Het exterieur van deze fraaie school, dat wil zeggen: de gevel, is onaange tast gebleven. Dat kan niet gezegd worden van de tuin. Deze is geheel nieuw aangelegd; de speelplaats moest w’eer betegeld en uitgebreid worden, terwijl nu bij de school even eens een fietsenstelling is gecreëerd. Van binnen heeft het gebouw een ware gedaante-verwisseling onder gaan. De vroegere tot oliekachels om gebouwde kolenkachels zijn vervangen door een centrale olie-verwarming. Dat was ook wel nodig: men was, om bij koud weer toch nog een draaglijke temperatuur te verkrijgen, genood zaakt de overgordijnen te sluiten. Zul ke .tochthokken’ waren in die jaren de lokalen. En aangezien tijdens de ver bouwing de lesuren gehandhaafd moesten worden, was het onderwijzend personeel gedwongen een uitwijkruimte te zoeken. Welnu, deze vond men in het plaatselijk café.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1