STICHTING SUDERGOA IN NOTA: nieuwe Dr. Wumkeshüs S. Walstra na 50 jaar bij Wouda’s mengvoeders: Noem mij maar „manusje-van-alles Accommodatie De Meerpaal: anti- propaganda sociaal cultureel werk I Morgen opening en zaterdag „open huis” II» de gemeenten SNEEK, WYMBRITSER AD EEL IJLST en SNEKER&fKOERIER druk bezocht Officieel Orgaan van „Open avond" s GESLAAGDE UITVOERING „EXCELSIOR" IN GEBOUW „ELIM", SCHARNEGOUTUM iggL TWEE AUTO'S TOTAL LOSS BIJ ONGEVAL w SNEEKER NIEUWSBLAD I ■Mi® t iWIIUIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIMIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIinHIIIIIIMIIIU^ DH blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN m - „Het open jeugdwerk in Sneek is ondergebracht in ’t gebouw De Meerpaal, dat zelfs niet aan de minimum eisen voldoet. Het is onmogelijk in dit ge bouw een verantwoord stuk open jeugdwerk of een ander soort jeugdwerk op te zetten. De Meerpaal voldoet aan geen enkele eis; het is eerder een anti-propaganda voor het so ciaal cultureel werk.” Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de mvwn Hf - rs f SNEEKER NIEUWSBLAD H1BVWBXU AIWUIMKIMAD^ 8HBBK XR OMUTMM*BW b.g.g. moest. (vervolg op pagina 9.) i S(ake) Walstra vlug aan ’t werk MAANDAG 12 MAART 1973 128ste JAARGANG No. 21 der nieuwbouw betrokken. Door de uitbreiding is de opname-capaciteit gebracht op 70 verzorgden; een be langrijke toename. Het was voor de tweede maal, dat dit uit 1911 stam mende’ complex onder handen werd genomen. Omstreeks 1959 werd een interne restauratie gehouden. De eer ste werkelijke uitbreiding is eerst nu een feit geworden. Ten einde één een „De al- «ltM. tm 4. ««.«si MtiK. «TMitnniAMiium »xr-r.. Mk-- - auHHwtttx Verschijnt: maandags en donderdags UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1(233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 1(231, 1(235, 221(7 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank vo- van van gekregen, bij da (,Een samenleving die bloeit bouwt aan zijn sociaal cultureel centrum’) sprak in dit verband eveneens van een goede samenwerking met het ge meentebestuur en gemeentewerken. Dit staat in een rapport van de Wel- zijnsstichting Sudergoa, dat op ver zoek van het bestuur van de Stichting Open Jeugdwerk Sneek is opgesteld. De voorzitter van deze laatste stich ting, de heer J. Baarda, citeerde don derdagavond aan het begin van de in De Meerpaal gehouden ,open avond’ bovenstaande zinnen uit deze nota, toen hij sprak van een bijzonder slech te accommodatie in De Meerpaal, en zei te hopen op spoedige realisering van het Bolwerkproject. „Ik heb even wel goede hoop, dat met de eerste fase hiervan nog dit jaar kan worden gestart; wij verwachten van de Sne- ker samenleving belangstelling, initia tieven en kritiek”, aldus de heer Baar da tot de met ruim honderd aan wezigen, bjj wie burgemeester mr. B. van Haersma Buma, directeur G. de Boer van gemeentewerken en de Sne- ker raadsleden mevrouw E. Lampe- De Vries en W. van Dijk gevulde zaal. en ander alle belangstellenden uit Sneek en wijde omgeving te tonen wordt zaterdag aanstaande een ,open huis’ (iets wat de laatste tijd in Sneek steeds vaker voorkomt) gehou den, waarbij geïnteresseerden door bestuur- en directieleden zullen wor den rondgeleid. Dit Open Huis is van twee tot vijf uur ’s middags. (Foto Studio Ger Dijs) had toen dan nu. SCHEVE VERHOUDING Sinds de oprichting van de Stichting Open Jeugdwerk Sneek (juni ’66) is volgens de voorzitter hiervan, de ver houding tussen de commerciële barbe- drijven in Sneek en het centrum De Meerpaal, waar men sociaal cultureel werk doet, scheef gegroeid. „Wij zijn duidelijk geen nerciële instelling, maar willen vanuit een idiële doelstel ling de ontmoeting van mens tot mens tot stand brengen. En dat kan op ver schillende manieren.” Op deze avond hield staflid Koos Hozemans een in leiding over het werk in De Meer paal zelf. Een forumdiscussie, onder leiding van de heer L. Balt, leraar aan de Christelijke Pedagogische Aca demie te Sneek, die tot elf uur voort duurde, besloot deze goed bezochte ,open avond’, waarop velen voor het eerst kennis maakten -met het reilen en zeilen in het jongerencentrum De Meerpaal. Inherent aan de toekomstige behuizing is de omvorming van de stichting. Een commissie ad hoe stelde name lijk voor de naam te- wijzigen in Stich ting Sociaal Cultureel Werk Sneek, hetgeen gebeurde. Het betekende even eens een ombuiging van het beleid. Naar het oordeel van de heer Baarda zou de S.S.C.W.S. onder meer de vol gende functies moeten hebben: ruimte biedend; dienstverlenend; creatief cen trum; vrije tijdsbesteding en het aan de orde stellen van samenlevingspro blemen. Deze stichting zal, zei hij ver der, ten dienste moeten staan van de totale gemeenschap. Welnu, het Sneker gemeentebestuur heeft ,accoord’ ge zegd tegen de nieuwe statuten; van de zijde van het ministerie van CRM is evenwel ja noch nee vernomen. Direkteur U. Kuipers overhandigde hem de welbekende enveloppe en zette zijn vrouw flink in de bloemetjes. Zo als gezagd, de heer Walstra startte Een kleine tweehonderd mensen heb ben vrijdagavond belangstelling ge toond voor de jaarlijkse uitvoering van de Christelijke Muziekvereniging „Excelsior” te Scharnegoutum, die in het gebouw ,Elim’ weer haar beste beentje voorzette. Vóór het ,skoft’ brachten de ongeveer veertig leden hoofdzakelijk klassieke muziek ten gehore, daarna werd, onder lei ding van de heer Wybren Valkema, een meer licht programma afgewerkt. Vooral de solisten kwamen uitste kend uit de verf; de bijna volle zaal De heer S(ake) Walstra (64) uit de Tweede Steenklipstraat is een veelzij dig man wat betreft zjjn werk: vanaf zijn veertiende jaar heeft hij op ver schillende afdelingen van Wouda’s Mengvoeders b.v. gewerkt. Op die manier heeft hij in een halve eeuw kennis gemaakt met verschillende fa cetten van dit bedrijf, hetgeen hem tot een gewaardeerd medewerker heeft gemaakt. Vanmorgen is hij in de kantine van de fabriek in het bij zijn van het gehele personeel door de voltallige directie ontvangen, die hem hulde bracht voor het feit dat hij „een gouden eeuw” zijn beste krach ten aan de meelfabriek gewijd heeft. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-1(233 3779, D. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f9, per half jaar (bij vooruitbetaling ADVBRTENTIETAR1 EVEN 20 et. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Dat dit project nog niet van de grond is gekomen is naar de mening van de heer Baarda een gevolg van het feit, dat CRM niet de nodige finan ciën (het was aanvankelijk een van acht a negen ton) via subsidies beschikbaar zou kunnen stellen. Op ad vies van Sudergoa nu zijn andere mo gelijkheden onderzocht. Uitkomst hier van was een plan het project in fa ses uit te voeren. Architect H. W. List uit Sneek is nu bezig de eerste fase (de verbouw van de begane grond) besteksklaar te maken. De heer Baar- ■I toonde zich na afloop dan ook ui terst tevreden met ’t gebodene. Voor- zitter R. A. Schaap had in zijn ope- j ningswoord speciaal welkom geheten I de 91-jarige ere-voorzitter van het dit jaar een halve eeuw bestaande korps, de heer H. J. Glastra van Loon, erelid S. Eisma en wethouder G. Miedema, aan wie hij woorden van dank richtte in verband met het verhoogd subsidie, dat voortaan aan de SOMNO-regeling zal worden aan past. De heer Schaap herdacht de on langs overleden oud-voorzitter (en erelid) F. J. Bruinsma. (Foto Studio Ger Dijs) Na enigb jaren kwam de heer Wal stra op de afdeling veevoeders te recht, waar hij speciaal belast was met de fabricage van de toen ge bruikte koekendozen. In de oorlogsja ren werd hij weer tewerk gesteld bij de verpakte meelprodukten. Na de oorlog was hij eerst enige jaren werk zaam in de micromengerij, na korte tijd werd hij overgeplaatst naar de afdeling kunstmatige fabricage van kalvermelk, waar hij belast werd met verantwoordelijk werk. De heer Wal stra over dit voortdurend verhuizen: „Och je kunt mij wel een manusje- van-alles noemen”. Helaas laat zijn gezondheid hem wat in de steek, zo dat hij het laatste jaar zijn werkzaam heden niet heeft kunnen verrichten.” zijn carrière bij „Wouda’s meelfa briek” op zijn veertiende jaar. Daar vóór had hij twee jaar als loopjongen bij Ykema’s banketbakkerij op het Grootzand gewerkt. „Zo ging dat in die tijd, je moest al vlug aan het werk”, vertelt de heer Walstra. Hij verdiende toentertijd een rijksdaalder per week. Op een gegeven moment zag hij in het Drijfhout’s Nieuwsblad, een voorloper van het Sneeker Nieuwsblad, een advertentie, waarin men bij „Wouda” personeel vroeg. Na uitvoerig overleg met zijn vader stap te hij erop af. onher. plan j stelbaar beschadigde wagens was nog Die Koopmansgracht heel ander aanzicht bewoners van die straat hadden lemaal een flinke voortuin, zodat er voor ons een pad van een meter overbleef. Die mensen hadden prach tige tuinen; ik ging er met plezier langs”, zegt de heer Walstra. Het vrachtwagenvervoer ging door de Willem Lodewijkstraat. „De bewo ners daar waren wel eens kwaad, omdat die zware vrachtwagens de straat steeds kapot maakten”, iets wat nu ook wel voorkomt. Het verbouwde en stevig uitgebreide hervormde bejaardencentrum „Dr. Wumkeshüs” aan de Ernst Casimir- straat wordt morgenmiddag (om twee uur) door burgemeester mr. B. van Haersma Buma van Sneek officieel geopend. Terwijl ’t nieuwe laagbouw- gedeelte reeds eerder vorig jaar in gebruik kon worden genomen heeft men vóór Kerstmis een ander deel De heer Th. S. uit Imsum kwam uit de richting Sneek en wilde op het kruispunt links af slaan naar Oppen huizen. Hij sorteerde voor en terwijl hij met deze manoeuvre bezig was, werd zijn auto in de flank gegrepen door de aanstormende, bijna splinter nieuwe Daf, bestuurd door mevrouw V.-van T. uit Paterswolde. Zij had net een voor haar rijdende auto inge haald, maar had niet de voorgesor teerde wagen van S. gezien. Ze knal de er dus boven op. Nu hebben én het gemeentebestuur én CRM, afdeling inspectie jeugd- en volksontwikkelingswerk eind rig jaar eveneens een afschrift het al eerder genoemd rapport „Sudergoa” tofegestuurd „Als CRM hoort dat er bij De Meerpaal gespijkerd wordt zegt men: Dat moet 'je eerst vragen. Prima; het is alleen maar plezierig dat je weet, dat CRM controleert wat er met onze belastingcentjes ge beurt. Maar ik zou wel willen, dat men op het ministerie de zélfde vlotheid betracht op onze vragen naar zijn mening over de statutenwijziging; het aantrekken van een derde be roepskracht en het Bolwerkproject”, zo sprak de heer Baarda. dat kon niet, want ik moest de week bij Ykema volmaken”, de heer Walstra zich nog herinneren. Overigens weet hij nog veel meer van vroeger te vertellen. Zo was de fabriek aan de Johan Willem Friso- straat uiterst miniem, vergeleken bij het huidige bedrijf, en hield de we reld op bij bakkerij „De Pelikaan”. De zogenaamde „elektrische brug” bestond nog niet, zodat de heer Wal stra elke morgen langs de Koopmans gracht naar zijn werk De eerstvolgende maandagmorgen stond hij al op de toenmalige afde ling verpakte meelprodukten. Een flin ke loonsverhoging 2,per week) was daar de oorzaak van. „Ze vroe gen of ik direct, wou beginnen, maar ik moest eerst kan Vrijdagmiddag om ongeveer kwart voor zes zijn op rijksweg 43 ter hoog te van het kruispunt met de secundai re weg naar Oppenhuizen bij een ver keersongeval twee auto’s totaal ver nield. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Eén van de zo goed als nieuw. -’■f

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1