BIJ OPENING DR. WUMKESHUS DINSDAGMIDDAG HONDERD DUIVEN KLAPWIEKTEN LUCHT IN een UNIEK IN NEDERLAND Jonge Sneker gaat pionieren met jeugdzeilschool in Gaastmeer V- ALLE BEJAARDEN MOETEN 'N SOS-DRIEHOEK HEBBEN IJLST sneker^koerier ■K ..aaiï ibé JOl WO en van ï1,i 1 de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan o Belangstelling Sneek-weekkermis is groter dan ooit o KW® Stichting Open Bejaardenwerk Sneek: Oude Koemarkt wordt tijdeiijk gesloten IN MISSE JOUN FOAR THuS BLIUWENDE YSBRECHTUMERS 1 S k COURANT, DRUFHOUTS NHEUWSBLAD de 35 attracties krijgen een plaats I A Blijspul It Spoar Bjuster 1 SissiI sHI Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN m - De Stichting Open Bejaarden werk Sneek is van mening dat er te weinig bejaarden in het bezit zijn van een zogenaamde S.O.S.-driehoek, die men in ge val van ziekte, ongeval enzo voort voor de vensters kan plaatsen. Het is volgens de Stichting beslist geen overbo dige luxe wanneer alle be jaarden in Sneek een dergelijke driehoek in huis hebben. .."'.'A'S «Shfc ,1'w; Het Saeeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, f SNEEKER NIEUWSBLAD deze ver- Vervolg op pagina 3. Hendrik treurt Vervolg op pagina 3. dizze ploech sjoen. Nei de de het In 1910 verrees het voormalige diaco- nie-tehuis op de plaats waar het nog DONDERDAG 15 MAART 1973 128ste JAARGANG No. 22 'W Als lesboten zullen jachtjes type „Pionier Verschijnt: maandags en donderdags De „herder” van het hüs aan de Ernst zich dinsdagmiddag De Stichting doet een dringend beroep op ieder die een dergelijke driehoek voor een venster ziet staan, vooral niet te aarzelen, maar direkt te proberen op de normale wijze binnen te komen en maatregelen te treffen. Als de wo ning afgesloten is, kan men de poli tie waarschuwen, terwijl ook kontakt met de Stichting (Marktstraat 9, ka mer 5) opgenomen dient te worden. De sfxchting raadt zekerheidshalve al le bejaarden aan een driehoek te ha len bij haar kantoor. Ze kosten slechts drie kwartjes per stuk. ml VERTIENVOUDIGD Het college van diakenen stond toen voor het blok: uitbreiding of nieuw bouw; de keus viel op uitbreiding en verbouwing van het oude gedeelte. Naar een ontwerp van de architecten bureau^ J. Grunstra uit Bolsward en J. D. van der Molen uit Sneek, voer de aannemingsmaatschappij Friso b.v. uit Sneek het karwei uit. De uitbrei ding betekende afbraak voor de rug- aan-rug-huizen van de Oude-Self-help straten. Even tevoren had burgemeester mr. B. van Haersma Buma van Sneek de officiële opening verricht. De sleutel daartoe werd hem aangereikt door Gré, de vierjarige dochter van de heer Haanstra. Diens zestienjarige zoon Bob speelde bij de binnenkomst van de 180 genodigden op het elektro nisch orgel dat het bejaardentehuis geschonken was door ere-voorziter van het Dr. Wumkeshüs, de heer Tj. Kampman. Het stond reeds in de triozaal opgesteld. De heer Haanstra vertelde dat met triozaal de eet-, preek- en feestzaal wordt bedoeld. Ds. Vaandrager maakte er even later kerk-, feest- en eetzaal van. De vier vrouwenverenigingen uit de gemeente hadden ter voltooiing van „de liturgi sche hoek” van de triozaal een kruis voor aan de wand, een avondmaalsta fel en een katheder gegeven. 1 De duiven van de postduivenvereniging l’Estfette uit Sneek kozen verheugd het luchtruim nadat dominee mr. J. A. Vaandrager (uiterst links) de deurtjes van hun tijdelijke verblijven hadden open gezet. De losgelaten vogels behoren voor namelijk tot het vrouwelijk geslacht: de duiven broeden momenteel, 's Morgens zitten de duivinnen op het nest, ’s mid dags lossen de doffers hen af. (Foto Studio Ger Dijs). .1 ill „Dêr bin ik ütgliden”, lijkt Hendrik Terpstra uit Idsega te zeggen. De zachte slootkant was er de oorzaak van dat de vinder van het eerste kievitsei in Nederland onderuit ging, met alle nare gevolgen van dien. Het ei brak maar wordt in huize Terpstra nog wel be waard. De glibberige massa werd in een jampotje in de koelkast opgeborgen. Het is wel jammer natuurlijk dat het allemaal zo ge lopen is, maar Hendrik treurt niet langer. Een relaas over de bele venissen van de onfortuinlijke aesyker” is elders in deze krant af ge drukt. (Foto Studio Ger Dijs). UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 11, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-11.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2241 Gironr. 932130 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank ""Ls- De tien Pioniertjes die hij voor het onderricht gaat gebruiken, zijn overi gens geen standaardscheepjes. Nor maal zijn ze alleen uitgerust met een grootzeil van 4.50 vierkante meter, maar op de bootjes die „De Pionier” gaat gebruiken is ook een fok gecon strueerd, waardoor het zeiloppervlak met anderhalve vierkante meter toe neemt. een r len komen. Het college heeft week een keus gemaakt uit het aan bod en aan 35 exploitanten een gunning verstrekt. Vervólg op pagina 3. r1 via de driehoeken lijkt het de Stichting wenselijk dat in tr *:1 straten in Sneek iemand als tactpersoon gaat optreden. Op de achterzijde van de driehoek, een vinding van het Rode Kruis, kan de gebruiker een aantal gegevens in vullen omtrent bijvoorbeeld de namen en adressen van familieleden, huis arts en dergelijke. Wordt men nu on verwacht ziek of krijgt men een onge luk waardoor de bejaarde zelf de deur niet uit kan, plaatst hij ’n drie hoek voor de ramen, zodat voorbijgan gers, de buren, de melkboer of de bakker kunnen zien de* er hulp nodig is. Deze kan dan binnen zeer korte tijd verleend worden. Het feit dat er in Sneek kortgeleden een bejaarde man maar liefst tien dagen moeder ziel alleen ziek te bed 1 voordat iemand irt de gaten kreeg dat er wat loos was, bewijst wel dat een drie hoek onontbeerlijk is. De toanielploech „It is sa it fait” to Ysbrechtum hat in tige slagge toa- nieljoun organisearre ta stipe fan de Stichting Doarpshüs. It wie spitich dat er mar sa’n goed hündert mins- ken wiene, de thüs bliuwers ha wol hwat mist. De opbringst fan dizze joun koe sprekken lije, hwant de foar- sitter, frou H. Zondervan-Rijpkema koe moandeitojoun op ’e gearkomste fan de Doarpsrounte Ysbrechtum de hear J. Romp fan de Stichting Doarpshüs 250,oerjaen. De têst mei stuorkc' roun oer can de ryks- daelders en dat wie ek de opset. Der waerd dan ek hertlik tank foar sein. 7, -'“O' De belangstelling van de zijde van de exploitanten poor de jaarlijkse kermis tijdens de Sneek-Week wordt steeds groter. Voor het dit jaar van 4 tot en met 8 augustus te houden Luna park werden vorige week dinsdag in de hal van het stadhuis bij het col lege van b. en w. maar liefst 128 inschrijf biljetten ingeleverd en dit is meer dan ooit het geval is geweest. Vorig jaar hadden 107 kermisexploi tanten de wens te kennen gegeven voor staanplaats in aanmerking te wil- komen. Het college heeft dezz staat, zij het nu onder de naam van Dr. Wumkeshüs. De 1700 vierkante meter grond die het toen besloeg werd indertijd gekocht voor 850,De totalë kosten van het huis waren ruim 21.000,de huur bedroeg 50, per jaar, waarvoor men dan een ka mertje met bedsteebetimmering en twee kasten kreeg. In 1959 kwam de eerste verbouwing die 300.000, kostte klaar. Enkele jaren daarna bleek dat het gebouw dat toen de naam Wumkeshüs voerde, niet aan alle in de Provinciale Verordening op de Bejaardenoorden gestelde eisen vol deed. Door gedeputeerde staten werd o.a. ontheffing verleend op het punt dat twee personen op een kamer mochten wonen. van het 10” wonden gebruikt. De heer Van Beusekom heeft hier zeer doelbewust voor gekozen omdat het schip eng veilig is en over een bijzon der groot drijfvermogen beschikt, ter wijl het ook wel tegen een „flink” stootje kan. Bovendien heeft de boot geen scherpe kanten, waaraan de jeug dige cursisten zich zouden kunnen beze ren De Pionier is een handelbaar scheepje, dat zich gemakkelijk laat zei len. „De kinderen krijgen er veel lol id, als ze weten dat ze de boot aan kunnen. Ze gaan dan enthousiaster zei len”, zo meent de heer Van Beusekom. REDAKTIE: Singel 11, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3119, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling 1 Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tariej Bij kontrakt lagere mm-prijs Burgemeester: waardevol tehuis in reeks bejaardencentra Sneek „Nieuw in Nederland; nog nooit eerder was er een zeilschool, speciaal in gericht voor de jeugd.” Aldus luidt een zinsnede uit de folder van „De Pionier”, een pas opgerichte zeilschool, die zich uitsluitend gaat toeleggen op het geven van onderricht aan jongens en meisjes van 10 tot 16 jaar. De school wordt gehuisvest in een oude Friese stelpboerderij langs de boorden van het Zandmeer nabij Gaastmeer en de opzet ervan is ontsproten aan het brein van de 22-jarige Lex van Beusekom uit Sneek, die ook de eigenaar is. Hij heeft zijn plannen ontwikkeld vanuit de rotsvaste overtui ging dat er op zeilgebied in Nederland te weinig aandacht wordt gegeven aan de instruktie aan jongeren. De meeste scholen geven doorgaans per jaar maar twee weken les aan uitsluitend jeugdige zeilers in spé en dat is naar de mening van de heer Van Beusekom te weinig. Volgens hem is de behoefte duidelijk groter, vandaar dat hij wel mogelijkheden ziet voor zijn jeugdzeilschool. De eerste cursisten worden reeds met Pasen ontvangen. hervormde verzorgings-verpleegtehuis Dr. Wumkes- Casimirstraat ds. mr. J. A. Vaandrager bemoeide zich dinsdagmiddag na de officiële opening van dat tehuis niet zozeer met zjjn schapen dan wel met de duiven van de plaatselijke postduivenvereniging „l’Estafette”. Een vlucht van honderd stuks werd door hem in de binnen tuin losgelaten. De heer W. Haanstra voorzitter van het college van dia kenen van de hervormde kerk te Sneek wenste de duiven bij deze door hem zo genoemde „bijzondere attractie”, als symbolen van vrede, een voorspoedige vlucht. Deze Wumkeshüsvlucht zal ieder jaar vervlogen wor den, de wisselprys wordt beschikbaar gesteld door het bejaardentehuis. '1 Wegens herstratingswerkzaamheden zal de Oude Koemarkt waarschijnlijk vanaf aanstaande maandag, ongeveer veertien dagen voor alle verkeer wor den gesloten. Het nifeuwe wegdek is nodig omdat de oude straatklinkers begonnen te verschuiven. Met borden wordt het verkeer tijdelijk via het Zuidend omgeleid. Ter wille van verkeersveiligheid mag er voor duur van de omleiding niet op Zuidend worden geparkeerd. niet langer Nei in wurd fan wolkom en inkele meidielings troch de foarsitster son- gen hja mei elkoar it Ysbrechtumer doarpsliet. Hjirnei waerd it blijspul wie fortsjinne. Dat sa’n lyts doarpke „It spoar bjuster” fan B. Westra as Dearsum sa’n ploech spilers ta troch de tonielploech „Nocht en Wil- syn biskikking hat! Dearsum mei le” üt Dearsum foar de fuotljochten greatsk op syn „Nocht en Wille” wê- brocht. En hoe. Hwat hat men mei ze. De forlotting wie dizze kear hwat in soad nocht en in protte wille nei oars fan opset en nei de réaksjes fan I dizze ploech sjoen. Nei öfrin krigen it publyk* to hearren hat it ek goed X 1 hja dan ek in steand applaus en dat foldien. llMigg Naast de preventieve maatregel zoveel mogelijk con- Deze moet dan, als er tenminste alleen staande bejaarden in zijn omgeving wonen, een oogje in het zeil houden en moet direkt alarm kunnen slaan als hij meent dat er iets fout zit. Van de stichting krijgt hij een lijst je met gegevens, die aangeven hoe er in geval van nood gehandeld moet worden. Daarnaast kunnen be jaarden die met problemen zitten zich tot de contactpersoon wenden, die op zijn beurt het geval door speelt aaar de bevoegde instanties. Degene die als contactpersoon wil optreden kan zich aanmelden bij de Stichting Open Bejaarden Werk, Marktstraat 9 (tijdens spreekuren) of telefonisch onder nummer 4162 of 7277. J'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1