procent BETTEN NmB •4&*o in 'n web van Telefoonkabels onder de Geeuw „Sneek als spin waterwegen... BRILLANTI Zondag kerkmuziek in Martinikerk Boisward SLIJTERIJ DEZE WEEK Humanistisch Verbond moest improviseren VERENIGINGEN BLIJ MET UITLATING IR. M. E. W. HARMSEN VAN RIJKSWATERSTAAT: MODERNE ZONWERINGEN Markiezen - Rolschermen - Luxaflex WW BOCREANA C.V. - SNEEK AUTOVERHUUR PLUIMVEE- EN KONIJNENFOKKERSVERENIGING SNEEK EN OMSTREKEN ZIT NIET OP ZWART ZAAD ,/T VAT" lllllllllllllllllllllllfflllllllllllli™ iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiffliiiiiiiiiw GESLAAGD deze spaarmogelijkheden. A - Bestuur wil aftreden Sneker afdeling van Ook voor de doe het zelver! Ook uw adres voor het overkleden van uw oude markiezen! CHU-IJlst behandelde diverse gemeentezaken Inlichtingen LEEUWENBURG 6 - TEL. 3963, na 18 uur 5417 Vraagt u eens bij een van onze kantoren naar 1 Toen ir. M. E. W. Harmsen, arrondissementsingenieur van Rijkswaterstaat Friesland-west tijdens een maandag in het stadhuis gehouden bijeenkomst verklaarde dat de aanleg van een aquaduct in de Houkesloot technisch gezien mogelijk is, brak voor vrijwel alle verte genwoordigers van de uitgeno digde verenigingen en besturen het zonnetje door. 'i 3 Pagina 11 NIEUWSBLAD S N E E K E R Donderdag 15 maart 1973 na- H. Postma angstig en er D. v. d. Werf gevaar tot en met p de Alleen verkoop: komen”. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK 1 H Aquaduct Houkesloot is technisch mogelijk Een juweel, van een echt wit gouden ring met liefst 7 (zeven) briljanten. Deze unieke ring met zeer fraaie rand voor een brillante prijs. meester en wethouders van Sneek en de heer G. J. de Boer, directeur van gemeentewerken. Ir. Roodenburg meende, dat de rond weg er in elk geval moet komen. Sneek ligt, zei hij, als een spin in een web Singel 82-84-88 - Sneek Verhuur zonder chauffeur aan bedrijven en particulieren Betrouwbare en volledig gecontroleerde wagens Opel’s - VW’s - busjes VW bestelwagens BEL 05150 -3 8 0 7 Uw auto staat voor u klaar Spaarrente tot De rente, die wij vergoeden op spaargelden, loopt van 4% voor dagelijks opvraagbare tegoeden tot 7]4% voor onze NMS-Spaarbrieven. SNEEK BOLSWARO LEMMER door het aanhalen van enkele gebeur tenissen uit het leven van Eduard Douwes Dekker (de echte naam van Multatuli). Een waarde vast sieraad voor slechts f 215.00 brug van 12 meter een samenspel van HEKEL AAN BRUG De Vereniging voor Vreemdelingenver keer is, zo zei de heer D. v. d. Werf, de zelfde mening als de ande re verenigingen toegedaan. „Er moet wel een oeververbinding, maar er mag geen brug komen. Een brug is een gevaar tot en met. De mensen hebben een hekel aan een brug; het zou scha de voor het watertoerisme, dat hand Kaatsland 56 - Tel. 5967 Professor dr. Garmt Stuiveling ont brak zondagmorgen helaas op de ver gadering van het Humanistisch Ver bond, afdeling Sneek e.o. in hotel On der de Linden. Sinds drie jaar ver zorgt hij in maart een bijeenkomst van de afdeling. Het was de bedoe ling dat hfj gistermorgen over Multa tuli zou spreken, echter, donderdag liet hij weten door ziekte verhinderd te zijn, zodat het bestuur in allerijl een vervangend programma in elkaar moest timmeren. Hoewel links en rechts naar een andere spreker werd gezocht, lukte het niet iemand te vinden. Daarom moesten de in ver houding in grote getale opgekomen belangstellenden (25), genoegen nemen met een door het bestuur geïmprovi seerd programma dat handelde over Multatuli. De telefoondienst van de PTT heeft dinsdag en woensdag vijfeneenhalve meter onder de waterspiegel de Geeuw, drie telefoonkabels (8 uur), 15 Weidum De heer H. P. v. d. Wey (Jachtha ven en kampeerterrein De Domp): Zui ver als jachthaven kunnen we niet an ders dan tegen een brug zijn. Wat dan? Tja, we moeten eerst alle feiten we ten dit wordt zo moeilijk. (Na enig aanhouden:) Toch wel graag een aquaduct. Wij zouden vlak achter de brug komen te zitten. Het is voor ons zo klaar als een klontje. Dat was het aanvankelijk voor het departe ment Sneek van de mij. voor Nijver heid en Handel óók, zo zei de heer G. J. Kwant ons. „Maar nu er zo veel nieuwe gezichtspunten naar voren zijn gekomen, gaan we ons opnieuw beraden. Dit onderhoud heeft voor ons verhelderend gewerkt .Het is beslist geen protestvergadering geweest we zijn vrij uitvoerig ingelicht. Het heeft bij ons echt de indruk gewekt, dat we nog eens goed moeten nadenken voordat we ja of nee zeggen”, aldus de heer Kwant. over hand toeneemt, betekenen. De Houkesloot is de enige waterweg, die nog vrij is, en wat het toerisme be treft, het drukst is. Die 13 miljoen zijn met een aantal jaren wel goed te maken, maar als die brug er ligt Heeft de Commissie voor Ruimtelijke Ordening nog geen standpunt bepaald (over deze materie moet nog verga derd worden), de heer H. Postma, één van de vijf leden daarin, wel dege lijk”. De hamvraag was: geen brug dan een tunnel? Dat vind ik angstig, verschrikkelijk gevaarlijk” zei de heer Postma. „Ik zeg eerder: In dit sta dium een tunnel, en als dat niet kan dan maar eens praten over een brug.” In samenwerking met een aantal in strumentalisten uit ’t Frysk Orkest en de organist J. W. Boeijenga uit Sneek brengt de Martini Cantory voorts nog het koraalmotet „Wie bald hast du ge- litten” van Chritsoph Graupner (1683— 1760) ten gehore. Dit is een twee-de- lig werkje waarvan het eerste een driestemmige „koraalbewerking” is met de cantus firmus in de bas. Het vierstemmige tweede deel is. contra- tisch van opzet, een soort ricercare- vorm. De uitvoering staat onder leiding van de cant -organist van de Bols- warder Martinikerk, drs. A. Houtman. De toegang is vrij. In ’t kort de „voorgeschiedenis”: Uit voor het noorden van ’t land, maar deze miljoenen kunnen maar voor be paalde projecten (infrastructuur) wor den gebruikt. In Sneek kan hiervoor het noord-oostelijke deel van de stads- rond(ring)weg in aanmerking komen. Nu is het grootste probleem bij de nieuw aan te leggen weg de kruising met de Houkesloot. En omdat in de prilste, nog vage plannen gesproken werd van een brug met een door- vaarthoogte van 5.30 meter zijn de genoemde verenigingen in het geweer gekomen. Men zoorzag, kort gezegd, bezwaren voor de waterrecreatie waarvoor de brug geopend zou moeten worden, en voor het wegverkeer dat de brug liever gesloten zou zien. de mogelijkheid zag CRM meer geld los of akuaduct heer Zweep aan het begin van ons gesprekje, „maar ja, het zit op de centen vast.” De heer P. van Vucht vertoonde dia’s van zjjn in 1972 gemaakte vakantie reis naar Roemenië. Ondertussen vroeg een der aanwezigen of men in Sneek streng is met de controle op parkeermeters, aangezien hij zjjn au to reeds langer dan anderhalf uur had gestald. De voorzitter vertelde hem dat het niet nodig was om op zondag geld in de meter te werpen. „Dat komt waarschijnlijk door de ge reformeerden die op zondag geen geld willen verdienen” dacht hij. Waarop geconcludeerd werd dat de gerefor meerden toch nog ergens goed voor zijn De Ijlster kiesvereniging van de CHU vergaderde vrijdagavond in het Mien- skipshüs. Voorzitter de heer J. yde Jong sprak een welkomstwoord tot de aanwezige leden en behandelde daar na in korte trekken de strategite-nota. Daarnaast bracht hij verslag uit van de laatste kamerkringvergadering in Leeuwarden. Het bestuur had voor die samenkomst geen uitnodiging ontvan gen wat hen en ook de leden vreemd aankwam, te meer daar een enkeling wel een inivitatie was toegezonden. De penningmeester kon nog een batig saldo vermelden ondanks de verminde ring van het ledental met 14 naar 61. De aftredende voorzitter werd met grote meerderheid herkozen. Het woord was daarna aan de heer P. Grondsma, die de tien in 1972 gehouden raadsver gaderingen besprak en de leden alle ge legenheid gaf tot het stellen van vra gen. Hiervan werd druk gebruik ge maakt. Burgemeester H. W. F. Mum- sen en wethouder C. Frankena waren eveneens aanwezig om indien nodig de heer Grondsma in zijn beantwoording aan te vullen. Wat de voorzitter de heer De Jong in zijn slotwoord zei was juist: op zo’n avond hoor je weer eens heel veel waar je anders nooit achter komt. Het bestuur toonde zich een gulle gastheer; het was een. gezel lige, maar meer nog een opbouwende en. verhelderend werkende vergade ring. Fr. De jaarvergadering van de Sneker afdeling van het Humanistisch Ver bond wordt in april gehouden. Het bestuur, bestaande uit voorzitter de heer Kuipers, penningmeester de heer P. van Vucht en secretaresse, mejuffrouw G. Bakker gaf gister morgen te kennen dan te zullen af treden. Men voelt zich te oud. „Wan neer wij blijven zullen we met on ze ideeën de jongeren misschien af stoten, dat is niet de bedoeling. Eens zullen de jongeren, dat wil zeg gen degenen die nog niet 65 jaar zijn, toch aan bod komen”, aldus de heer Kuipers. Zondagmiddag om kwart voor drie zal in de Martinikerk te Boisward weer kerkmuziek ten gehore worden ge bracht. Het programma vermeldt vo cale en instrumentale passie-muziek. Organist A. Houtman "int met or gelspel: liedbewerkingen van Buxte hude, Walther en Bach en van hem zelf. De koorzang van de Martini Can tory bestaat uit een drie-tal koralen uit Bach’s Johannes-Passion en ’t be kende Agnus Dei van Hassler. Er is verder samenzang uit de 102 gezangen, de Herv. bundel en de binnenkort ver schijnende nieuwe bundel. van waterwegen, en daar is later een even uitgebreid web van autowegen bij gekomen. Die soorten wegen zullen elkaar ergens moeten -kruisen als men wil voorkomen dat al het verkeer via de binnenstad gaat. In zo’n geval, zo vervolgde de heer Roodenburg, kun je twee dingen doen: Breken in de bin nenstad, of via een rondweg het door gaande verkeer om de stad leiden. Na tuurlijk verdient de rondweg zowel financieel als uit sociale motieven ver re de voorkeur. door een kleine dertig leden, al dan niet met echtgenotes, bezochte bijeen komst, werd wat kribbig’, toen de heter J. Ruiter aanmerkingen maakte op de tarieven voor hoenders, konijnen en duiven: alle 5 (met porto). Hij, lid van het provinciaal bestuur van de Nederlandse Konijnen Bond, vond 4,25 beter. Penningmeester De Groot stelde onder mteer, dat hij voor ieder fokkend lid twee kwartjes moet betalen. Voorzitter Schuurmans meen de, dat over de verhoging op de laat ste vergadering was gesproken, het geen werd tegengesproken. „Het zit goed fout, wanneer ’n landelijke bond geen beslissing voor de provinciale af delingen durft te nemen”, vond hij. „Maar we hebben een feestelijke ver gadering; daarom, laten we het pret tig houden Voor deze informatieve bijeenkomst waren uitgenodigd (en aanwezig): de koninklijke zeilvereniging „Sneek”, de Sneeker Zeilclub, de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, de Vereniging van Sneker Zakenlieden, de Raad van beheer van de Sneker Jachthaven, Jachthaven en Kampeerterrein De Domp, het departement Sneek van de mij. voor Nijverheid en Handel en de Commissie voor Ruimtelijke Ordening. Verder werd de twee en een half uur durende „vergadering” bij gewoond door het voltallige college van burge- Oud-stadgenoot René Diekstra is vo rige week donderdag aan de Katholie ke Universiteit in Nijmegen gepromo veerd tot doctor in de Sociale Weten schappen op het proefschrift: Crisis in gedragskeuze, een theoretische en en- tirische bijdrage tot het zelfmoord- probleem. De heer Diekstra, woonach tig in Nijmegen en sinds enkele jaren aan de universiteit verbonden als we tenschappelijk medewerker, slaagde cum laude. Promotor was Prof. dr. K. v. d. Loo. De heer P. van der Wal uit Schamte- goutum, ringencommissaris van de vereniging, lokte minder positieve re acties uit. Bij de duiven is het pijl gehandhaafd; slechter, zeg maar veel slechter, is htet met het pluimvee ge steld. Vorig jaar meer dan de helft minder, verklaarde hij. Dat geeft te denken, concludeerde de heer Schuur mans terecht. De stemming op deze TATOUERING De heren Tj. de Haas en E. Andrin ga werden in het bestuur herkozen. Meegedeeld werd nog, dat de tatoue- ring iedere eerste zaterdag van de maand mogelijk is bij: Garage Sij- persma, Oosterwierum Venema, Hanialaan uur), Tj. de Haas, Sneek (11 uur) en Pluimvee- en Konjjnenfokkersvereni- ging „Sneek en Omstreken” zit er, wat de financiën betreft warmpjes in. Dat bleek vrijdagavond tjjdens de in net café-restaurant Leeuwen zo aange- kondigde feestelijke jaarvergadering uit de cijfers van de heer G. de Groot uit Langweer. De jongste Wa- terpoortpartij, de zestiende, waarop de hoenders weer geshowd mochten worden, had een batig saldo van ruim driehonderd gulden opgeleverd; van vorige afleveringen stond nog een be drag genoteerd, waardoor het totaal voor wat deze show betreft op 1.587,82 kwam. Was ’t verenigings- saldo over ’72 negatief uitgevallen 174,70), in kas zit momenteel des alniettemin ruim vijf honderd gulden. Voeg daarbij het conto van de be heerder van het kooienfonds 6.440,84), en de uitspraak van voorzitter A. Schuurmans uit Sneek „Het is nog geen armoede” is ver klaard. Er zijn, zei hij nog, niet veel verenigingen die zich op zo’n kapitaal kunnen beroemen. Houwen zo. van ge legd. Eén daarvan fungeert als uit breiding van het kabelbestand voor het interlokale telefoonverkeer tus sen Sneek en Heeg. De tweede zal een Nieuwbouwwijk aan de Lem merweg met de rest van de stad verbinden. De laatste watterkabel, waarin maar liefst 1800 draadjes zijn verwerkt, wordt in reserve ge houden, eveneens voor lokale ge sprekken. Voordat de eigenlijke ka bels werden gelegd, had het uit tien man bestaande telefoondienst- team, via waterkracht een tweeen- eenhalve meter diepe gleuf in de bodem „gespoten”. Omdat Sneek omgeven is door grachten en men de kabels niet over bruggen wil leggen (bij eventuele bombardemen ten in oorlogstijd zouden de kabels gemakkelijk te vernietigen zijn) heeft men deze methode moeien toe passen. Als we dat geld als gemeente zelf moet en lenen, sprak burgemeester mr. B. v. Haersma Buma, betalen we jaarlijks circa ’n miljoen gulden aan rente en aflossing. Een vertegen woordiger van ANWB/KNWV was van oordeel, dat ook een hogere brug voor de watersport en het wegver keer bezwaarlijk blijft. Volgens ver- keersdeskundige ir. R. H. J. Rooden burg uit Amsterdam vterdient een aquaduct ook voor het wegverkeer de voorkeur. De opstelstroken voor het verkeer bij een geopende brug zijn vanwege een dichtbij gelegen kruising aan de korte kant, zo bere kende hij. VERSCHIL Hoewel het plannen zijn die in een beginstadium verkeren, kon ir. Harm sen al met globale gegevens komen. Hij betoogde tijdens deze besloten bij eenkomst dat zowel een brug als een aquaduct (open waterleiding op ge metselde bogen) technisch mogelijk zijn. In zijn berekeningen ging het echter om een brug van 7.25 meter, die totaal (inclusief bediening, twee brugwachters en onderhoud) negen miljoen zou kosten. In het gunstigste geval komt’, zei hij, een aquaduct op twintig miljoen, én de kans is groot, dat er aan extra kosten nog eens twee miljoen bijkomt. Dat betekent, dat het verschil ussen een brug en .aquaduct globaal tussen de elf en dertien mil joen ligt. Voorzitter C. Kuipers, vroeg de aan wezigen tot tweemaal toe clementie te betrachten in deze noodsituatie. Hij gaf toe dat de bijeenkomsten waarop de heer Stuiveling aanwezig is, uit schieters zijn wat bezoekersaantal be treft. Hij wilde htet programma (vóór de pauze) in dezelfde stijl als de heer Stuiveling van plan zou zijn ge weest laten verlopen. Dat dèed de voorzitter door het draaien van een grammofoonplaat van Albert Vogel, waarop de totespraak tot de hoofden van Lebak uit de Max Havelaar staat, door het voorlezen van het fragment „Barbertje moet hangen” en B. (9 IJlsterkade 124, R. v. d. Werf, ’t Sypke 7 te Heteg (12.30 uur). Rin gencommissaris Van der Wal verzocht de zaal, in gevallen, de geldige num mers op te geven. De korte rond vraag werd voor teen flink part ge wijd aan het uitstapje naar de ten toonstelling in de Veemarkthallen te Den Bosch, op weg waar naar toe een aantal leden zich in de trein als haringen in een ton had gevoeld. Na al htet zakelijke, dat overigens in een mum van tijd was af gehandeld, werd de avond gevuld met spelen. „Ook het gemeentebestuur heeft tuurlijk veel liever een tunnel”, ver klaarde wethouder W. G. Baarda. „Ik heb het bestuur van de jachtha ven champagne beloofd als er een tunnel of aquaduct komt”. Collega- wethouder H. A. Scholten zei ons, dat het college wel wil proberen he' zover te krijgen het hangt van economische zaken af. Maar spijker: met koppen kunnen we nog niet slaan We zullen met motieven moeten ko men. Ook de Sneker burgemeester vond, dat men harde gegevens bij het rijk moet aantonen. Maar laten we ons niet blij maken met dingen die in de praktjjk misschien tegenvallen, aldus de heer Van Haersma Buma. De meningen van de beide zeilvereni gingen in Sneek zijn eensluidend. Voor- zitter J. W. van der Zijpp van de KZVS: Er is maar één goede oplos sing: een aquaduct. Wij vinden dat er al genoeg hindernissen op de wa terwegen zijn. Liever niet één erbij. Een brug van 7.25 zou weinig sou laas bieden, omdat in de toekomst al leen nog schepen zonder gaffeltuig, maar met lange mast, gebouwd zul len worden. Er zouden al ernstige be zwaren zijn weggenomen als er een zou komen. Zie, het water- en wegverkeer is nodig. En: Je kunt het geld maar één keer uitgeven. „Nooit een brug natuurlijk” zei de voorzitter van de SZC, de heer E. K. Hoekstra ons. „Die kunnen we niet hebben; wat ons betreft kunnen ze best een tunnel maken, maar dat is een kwes tie die de overheid maar moet uit zoeken.” „Als het half kan, nee, helemaal geen brug” aldus op zjjn beurt de voorzitter van de Vereniging van Sne ker Zakenlieden, de heer J. Suwjjn. We hebben gehoord, dat een brug in het hoogseizoen minstens 4 a 5 uur per dag open zou staan. Je zou dan een gevaarlijke situatie krijgen. Trou wens, ook esthetisch gezien zeggen wij: geen brug. Mr. E. R. Zweep, lid van de Raad van Beheer van de Sneeker Jachthaven zei ons, dat een brug van 7.25 meter onaanvaardbaar voor het landschap is. Een ónmogelij ke zaak. Zo ja, dan zal de vaart verbreed en ter plaatse een jachtha ven aangelegd moeten worden. „Ik had de indruk dat de heer Cazemier van de ANWB voor Sneek bij te krijgen.” Een tunnel en anders niks, zei de

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 13