ONZE LEZERS SCHRIJVEN I I I i f I I I I KROOK I f ii TE KOOP I I I H. DOEVENDANS BA'. Algemene JAARVERGADERING I f f f f geboortekaartjes N.V. ZWEMBAD SNEEK MANEGE Vanaf heden verkrijgbaar MANEGE Bestaan gemeente Gods is 'n wonder N.V. SLAVENBURG'S BANK Marktstraat 18, Sneek KASCERTIFICATEN 7 U4% VRACHTAUTO merk „OM" diesel Bouwbedrijf JOUSTRA N.V. ZWEMBAD SNEEK I Bezwaren tegen een rondweg CREMATIE is Hygiënisch en stijlvol. TAXI 5000 DE MARKTHAL Zweefvliegen in Noordoostpolder 2 TE KOOP in goede staat verkerend en volgkaarten. Stempel zwembad. HM f 16.— 27— 27.50 f 40— Laadvermogen 4 ton. Zwarteweg 2 - Sneek - Telefoon 05150-2101 Makelaardij W Dijkstra en Zn. 1: 5 5 TEN CATE VERZEKERT ALLES! Wordt lid van de vereniging voor facultatieve crematie. Folder met inlichtingen wordt u gaarne toege zonden door de correspondent S. Henstra, Jacht havenstraat 37, Sneek (tel. 05150-2632). MIMI» IIIIIIIIIIIM^ v/h Taxi Hanenburg nu 5 De snelle semi-lichtge- wicht sportfiets voor een verrassend lage prijs. In tour- en semi-race uit voering (als tourfiets ook in damesmodel). Met 3, 5 of 10 versnellingen. De ideale fiets voor trai nende sportlui, trimmende huisvaders en sportieve fiets toeristen. Wij hebben hem in voor raad, evenals de andere tour-, sport-, kinder- en vouwfietsen van BATAVUS Zoek uw kievitsei te paard 10 paardrijlessen 92,50 10 ponyrijlessen 58,50 Gratis proefles, bel 4881. Donderdag 15 maart 1973 NIEUWSBLAD S N E E K E R Pagina 1® kWWWWWWWWMMtUVmVWWWMWWWWWMWMWWWWVWVM» TARIEFSTELLING VANAF 1 APRIL 1973 1 weg van 3 4 5 d° TOELICHTIN OP DE TARIEVEN VAN HET ZWEMBAD. Te bevragen bij Sneek, G. Visch VOOR EEN BIJZONDER FRAAIE KOLLEKTIE NAAR B Sneek Inschrijfformulier voor een gezinsabonnement. Gegevens basis kaart: WOONHUIS geb. datum a.d. W. Tjaardastraat geb. datum Naam van de moeder Gegevens volgkaarten: geb. datum 1e volgkaart t.n.v grondrente 108,75 geb. datum 2e volgkaart t.n.v Aanv. dlrekt. geb. datum 3e volgkaart t.n.v. 1!||ll|«l||||llBlllfflB^^ geb. datum 4e volgkaart t.n.v geb. datum 5e volgkaart t.n.v. 6e volgkaart tn.v. Adres: IN TE VULLEN DOOR HET ZWEMBADPERSONEEL. Familie basiskaart en Stempel betaald. Sneek, F. v. d. Akker Voor toeristen en trimmers Korting op de basiskaart. Een onvolledig gezin of een ge zin waarvan een der ouders in- Naam van de vader en familienaam valide is kunnen een van Losse badenkaarten, voorO t/m 16 jaar en 65+ ers voor 17 jaar en ouder Het openluchtbad gaat 28 april om 7 uur ’s morgens open. Een op goede stand gelegen, goed onder houden bev. o.a. engelse woonkamer, keuken, toilet, 4 slaapkamers, douchecel. Koopprijs 50.000. (inclusief overname) f 1.25 1.50 25— f 36— f 65— f 10— Persoonlijke abonnementen, voor Ot/m 16 jaar en 65+ ers voor 17 jaar en ouder Prijs in de voorverkoop voor 0 t/m 16 jaar en 65+ ers voor 17 jaar en ouder De abonnementen zijn alleen geldig in het openluchtbad. ZIE TOELICHTING. Gezinsabonnementen, voor de ouders een basiskaart van voor elk kind t/m 16 jaar een volgkaart van Prijs in de voorverkoop. De basiskaart voor de ouders wordt De volgkaart voor elk kind blijft ZIE TOELICHTING. Telefoon 05150-3218 75— 10— f 4» f 0.50 f 1 - I Leeuwarden - Sneek Dr. Boumaweg 11 Sneek Tel. 05150 - 7500 W. M G. Dijkstra. Makelaar* 04J. LM NBM. f I WOONHUIS, 2e Woudstraat 40 Indeling beneden: grote kamer, gang, keuken, douche en w.c. Boven: 3 slaapkamers, overloop met wasgelegen heid en vliering. Vrij te aanvaarden. NATO-JACKS en PARKA JASSEN Fa. DIJKSTRA EN ZN, hoek Kleinzand Jousterkade, Tel. 3234 geb. datum De volgkaart van het gezinsa bonnement is alleen bestemd voor die kinderen, die tot het ge zin behoren van degene op wiens naam de basiskaart verstrekt is. De leeftijdsgrens voor houders van volgkaarten is t/m 16 jaar. Alle kaarten van het gezinsabon nement dienen voorzien te zijn van een recente goedgelijkende foto. Onduidelijk of oude foto’s worden niet geaccepteerd. 65+ ers. Om in aanmerking te komen voor het 65+ ers tarief moet men zich aan de kassa kunnen legitimeren. SNEEK EMMASTRAAT Gezellige ouderwetse woning. Kamers en suite, keuken, bijkeuken, 3 slaapkamers, grote berging. Leuke tuin. Aanvaarding in Overleg. Telefoon 05150-4157 Waterpoortsgracht 19 Persoonlijke abonnementen. De voorverkoop van de persoon lijke abonnementen is van maan dag 9 april t/m zaterdag 14 april. De kassa van het overdekte in- structiebad is hiervoor geopend van 8.00-12.00 uur en van 13.00 t/m 16.00 uur. Het persoonlijk abonnement dient voorzien te zijn van een recente goedgelijkende foto. Onduidelijke of oude foto's worden niet ge accepteerd. In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft dit abon nement geen knip-kalervdertje, zodat meerdere malen per dag van dit abonnement gebruik ge maakt kan worden. Het persoon lijke abonnement dient niet meer als entreebewijs bij de leskaar ten. Gezinsabonnementen. De voorverkoop van de gezins abonnementen is van maandag 16 april t/m zaterdag 2 juni. Het gezinsabonnement is dat jaar niet meer gekoppeld aan de wel- standsgrens, maar is nu voor ie dereen verkrijgbaar. Ook de hou ders van dit abonnement kunnen meerdere malen per dag van het abonnement gebruik maken. De basiskaart van het gezinsa bonnement is bestemd voor de ouders. De kaart bestaat uit twee delen. reductie 50% op de basiskaart krij gen. Men ontvangt dan de helft van de basiskaart. Verdere inlich tingen bij de bedrijfsleider, tel. 05150-3218. Expl. H. KELDERHEIS, Scherhemstraat 48, Sneek Vrijdag en zaterdag grote aanvoer KAMERPLANTEN SNIJBLOMEN voor lage prijzen bij Fa de Jonge Co. Johan Willem Frisostr. 22 Telefoon 2892 DRUKKERIJ/UITGEVERIJ SINGEL. 11—17 - SNEEK Alg. „Vereniging voor gezinshulp Sneek”. op dinsdag 27 maart 1973 's avonds 8 uur In het gebouw „Fredehiem”, Kleinzand 18. Verslag betreffende samenwerking. Betaling en verkrijging van het gezinsabonnement. Betaling kan uitsluitend geschie den aan de kassa van het bad. Tegelijkertijd met de betaling dient het onderstaande inschrijf formulier met daarbij de foto's aan de kassa te worden ingele verd. Achter op de foto's dient de naam en de geboortedatum van de betrokkene te worden in gevuld. De ingevulde inschrijf formulieren worden aan de kassa vergeleken met het trouwboekje. Blanco inschrijfformulieren zijn aan de kassa verkrijgbaar. Twee dagen nadat de strookjes zijn ingeleverd en de betaling is ge daan, kunt u uw abonnement af halen aan de kassa. Een gedeel te van het inschrijfformulier ont vangt u bij de betaling terug en dient bij het afhalen te worden meegenomen. Sneek wel blijven bezoeken. De vrijko mende plaatsen van de zeilbootjes zul len wel snel ingenomen worden door motorboten. Gelet echter op een recent verschenen studie met betrekking tot de ontwikkeling in de watersport en de rekreatie in Friesland mist Sneek dan toch wel leterlijk de boot. Veel zeil bootjes worden naar verdere oorden verbannen. De zeilbotenverhuurders kunnen wel opdoeken en Sneek zal ’n stuk charme verliezen. 6. Een laatste en m.i. belangrijkste argument betreft een stuk inspraak en medebeslissingsbevoegdheid van de di- rekt erbij betrokken groepen. Wanneer een stadsbestuur een bestemmings plan maakt dan moet het mogelijk zijn om de mensen die hier direkt mee te maken hebben hierbij in te schakelen. Het gaat niet aan om een bestem mingsplan te maken en dan later de bewoners met de gebakken peren op te schepen. Als de inzichten in de loop der tijd wijzigen moet er bereidheid zijn om hier in mee te gaan. Een plan wat 10 jaar geleden zinvol leek kan la ter in de tijd gezien niet zinvol meer zijn. Om een niet zinvol plan uit te voeren, alleen omdat het geld ervoor krijgen is, is een drogreden. Wanneer er met alle geweld door de hogere overheid een brug verordonneerd I wordt en er daarmee dus meteen een rondweg moet komen die zinloos en gevaarlijk is, dan maar geen geld. Misschien dat de overheid er ergens anders iets nuttigers mee doet en dit dient dan toch meer het algemeen be lang. De gemeenelijke overheid zou moeten proberen om de rijksgelden die beschikbaar komen voor de rondweg voor andere nuttiger zaken in te zet ten. Zaken als 't in de knel komen der Milleutuin, de nieuwe sportvelden, die weer moeten worden afgebroken wil ik nu niet eens aan de orde stel- len. Wellicht een andere keer. HENNES JUNKERMANN Losse leskaarten, voor 0 t/m 16 jaar en 65+ ers voor 17 jaar en ouder (De losse leskaarten worden alleen verstrekt bij ziekte, dit ter be oordeling van de bedrijfsleiding). Verzuim door ziekte moet telefo nisch of aan de kassa gemeld worden. Leskaarten, voor 0 t/m 16 jaar en 65+ ers voor 17 jaar en ouder (De leskaarten zijn voor 12 lessen inclusief entree) Onvolledig gezin/ invalide o) Let op: a. foto’s met na'am en geb. datum achterop meenemen, b. trouwboekje meenemen, c. ) doorhalen wat niet van toepassing ie. Een definitief laatste antwoord aan de heer Otter. U zei nog dat ik de ei genlijke zaak waar het om gaat tracht te omzeilen n.l. dat de christenen het hebben laten zitten. In zoverre ben ik het met u eens dat inderdaad het christendom niet streeft naar verbete ring, en dat u het zendings- en missie werk wat al eeuwen lang in de uiter ste hoeken en gaten van de wereld wordt gedaan gewoon negeert getuigt toch zeker niet van een juiste kijk op de zaak. Maar Gods werk vandaag is niet wereld'verbetering en is dat nooit geweest.- Deelneming aan de wereld wijde bewegingen van deze tijd die streven naar betere maatschappelijke verhoudingen en sociale toestanden in een Christus verwerpende wereld is zonder meer een dwaasheid. Al deze pogingen, hoe goed bedoeld ook, kun nen niet anders dan nutteloos en ijdel zijn. Het Koninkrijk van Christus is niet progressief. Als Jezus weder komt, komt hij niet in een bevriende christelijke wereld, maar in een vij andige, anti-christelijke wereld. Daar op doelen de woorden van onze Heer toen hij sprak: „Als ik weerkom zal ik hét geloof vinden op aarde.” De wereld heeft Christus verworpen. Hij mag in sommige opzichten van aanzien of tactiek veranderd zijn. Ze is nog altijd de zelfde Christus haten de wereld. Elke gerechtigheid, waar in het kruis niet centraal staat, is satanisch. Het lijdt geen enkele twij fel, dat satan zeer geïnteresseerd is in wereldverbetering, en om het ka rakter van de gevallen mens te ver edelen. De mens heeft sinds de dagen van Kaïn onder invloed van de duivel getracht om zich in eigen kracht bo ven zich zelf te verheffen en zijn le ven te veraangenamen. Laat u niet misleiden! Alle indrukwekkende onder nemingen, van satan, religieus of se- mi-religieus, ten behoeve van de ver betering van de mens, zijn gedoemd te mislukken. Het kruis dat we haten van nature is Gods enige remedie en ’s mensen enige hoop. Mensen mogen „betere tijden” aankondigen, dat er spoedig betere tijden zullen aanbreken, maar de geest zegt „zware tijden zul len ontstaan” en „Er zal een tijd zijn, dat ze de gezonde leer niet meer zul len verdragen”. Daarom bevreemdt het ons niet dat satan door middel van mensen ons een verwijt maakt dat het christendom ge faald heeft, terwijl hij zelf met alle mogelijke en onmogelijke middelen de kerk heeft bestreden. Het is een won der van God dat er nog en gemeente Gods bestaat. Ook is het niet vreemd dat wanneer enkele van zijn activiteiten openbaar gemaakt worden hij dit tracht te bagateliseren door het als een syndroom voor te stellen. Hij wil zo veel mogelijk onzichtbaar en onvindbaar blijven, het is een duis ter figuur, zogezegd. Mensen mogen prediken dat „sjaloom” komt door de overwinnende krachten van de 20ste eeuwse bevrijdingbewegingen maar de geest zegt <(Gelijk de dagen van No- ach”, „Gelijk de dagen van Lot”. „Zo zal het zijn in de dagen van de Zoon des mensen”. Kind van God, wees op uw hoede! Laat u niet verblinden door een gerechtigheid, in het leven geroe pen door satan en afgedwongen door weten, die verzonnen zijn en geformu leerd door onwedergeboren mensen. Het kruis heeft nimmer gefaald. Het zal niet falen en het kan niet falen. Het redt allen, die geloven en het zal door de puinhopen van deze eeuw heen voeren naar de toekomende eeu wen, waarin God de uitnemende rijk dom van zijn genade in Christus zal openbaren. Daarom roep ik u en mij zelf op „Zorg dat je er bij komt”. Het antwoord op alle bewegingen en wat dies meer zei is psalm twee, lees dat maar eens na. U redactie hartelijk dank voor plaatsing. Naar gelang het enthousiasme en de vliegaanleg, zal men binnen redelijke tijd alleen een zweefvliegtuig besturen. Vroeger werd na de eerste vlucht (solovlucht) een A.brevet afgegeven. Het eerste brevet is thans het B.bre- vet, welke na 5 solovluchten wordt afgegeven. Het bijbehorende insigne is een speldje met 2 meeuwen. Na het B.brevet volgt het C.brevet, dat na een thermiekvlucht van 30 mi nuten wordt afgegeven (bijbehorend in signe is een speldje met 3 meeuwen). Na het behalen van het B. en C. bre vet en een voldoende aantal vluchten kan een theoretisch examen en een aantal vliegproeven worden afgelegd voor ’t zweef vliegbewijs. Ook de the oretische opleiding wordt door de ZCNOP verzorgd. Het zweefvliegbe- wijs wordt afgegeven door de Rijks luchtvaartdienst (R.L.D.). Met het be halen van het zweef vliegbewijs wordt een opleidingsperiode afgesloten en krijgt men bevoegdheden om overland- vluchten te maken en is men dus niet langer gebonden aan eigen terrein. Ook bestaan in de zweefvliegsport ver schillende prestatiebrevetten waaron der doelvluchten de belangrijkste en worden jaarlijks verschillende wedstrij den georganiseerd. Inlichtingen over het lidmaatschap bij de Z.C.N.O.P. kunt u krijgen bij de heer P. C. Fa ber, Kerkgracht 19, Sneek, tel. 05150- 2398. Sneek. P. C. Faber Aan de Voorsterweg tussen Kraggen- burg en Vollenhove ligt het zweef- vliegveld „De Voorst” van de zweefvliegklub Noordoostpolder (Z.C.N.O.P.). Herkenbaar aan de Han gar met kantine ligt het ca. 21 ha. grote vliegveld in het bosrijke gebied van „De Voorst”. Ieder weekend van af 15 maart tot 15 november is hier een bedrijvigheid van stijgende en da lende vliegtuigen, die met behulp van een zware lier in het luchtruim worden gebracht. De vloot van de Z.C.N.O.P. omvat 6 vliegtuigen: 2 tweezitters en 4 éénziters. De tweezitters worden gebruik voor de opleiding. De mees te zweefvliegers hebben nog nooit een motorvliegtuig bestuurd en zweefvlie gen is een mogelijkheid, om geheel zelfstandig een vliegtuig te besturen. In Nederland mag iedereen vanaf zijn 14de jaar de opleiding volgen. Naar boven zijn geen leeftijdsgrenzen. Voor scholieren m.a.v.o., h.a.v.o. en v.w.o. is het mogelijk, een gedeeltelijk gesub sidieerde opleiding te volgen De eer ste stap is lid te worden van een zweefvliegklub. Hiervoor kan men zich aanmelden bij de Z.C.N.O.P. Na een eenvoudige medische keuring kan men ieder weekend onder hiervoor bevoeg- '"i’Meurs de opleiding volgen. Er is al veel geschreven over de rond- 1 door de Stadsfenne en de brug over de Houkesloot. Zelfs de burgemeester van Sneek heeft zich nu, middels een interview in het Sneeker Nieuwsblad, in de strijd geworpen. De burgervader blijkt zeer veel begrip te hebben voor de bezwaren. Hij noemt er zelfs een aantal op. Echter, terwijl hij aan de ene kant deze bezwaren opnoemt en zegt dat alles nog in studie is, boort hij even later tegelijk alle be zwaren bij voorbaat de grond in. ’t Valt allemaal wel mee en de voorde len zijn toch wel degelijk groter dan de nadelen, vindt onze burgemeester. De toeristen uit Heerenveen b.v. kun nen direkt naar de Potten en behoeven niet meer via de stad. Denkt u, Edel achtbare heer, dat dit dan een iri- jektie ten behoeve van het toerisme zal betekenen en dat hiermee het ver keersprobleem in de stad wordt opge lost? „De rondweg moet de hachelijke toestanden Leeuwarderweg-Oosterdijk - Oppenhuizerweg tegengaan en dient daardoor ’t algemeen belang door een goede verkeersordening”, beweert de burgemeester. Dit zal wel zo zijn maar tegelijkertijd krijgen wij een ander knooppunt erbij. De problemen wbrden verplaatst, niet opgelost. Worden bovengenoemde hachelijke toe standen wel veroorzaakt door verkeer wat van de Leeuwarderweg richting Heerenveen moet?Is er ooit recent een onderzoek naar de verkeersstro men geweest? Als dit zo is waarom wordt dit dan niet gepubliceerd? Zo blijven alle argumenten in de lucht hangen. De burgemeester vindt „dat, (ik citeer) wanneer men uitspraken doet men eerst eigenlijk vooraf wel kennis moet nemen van zeer veel zaken.” Dit is geheel juist. De overheid moet dan wel met „deze zaken” komen. Tenein de zich een juist en evenwichtig beeld te kunnen vormen omtrent de gehele komplexe situatie moet deze maxima le informatie gegeven worden. Nu komt e.e.a. over in de trant van „er is ergens een hachelijke situatie. Dat is niet eerlijk, want iedereen moet daar dan zijn portie van dragen.” Zo ook de Stadsfenne en Dompbewoners. Dat dient dan ’t algemeen belang. Om dit algemeen belang te dienen zou ik gaarne enkele verkeerstechnische-pla- nologische en sociale bezwaren willen aanstippen. 1. Wanneer de rondweg om de zuid kant van de stad klaar is zal de bin nenstad, voor wat betreft het door gaand verkeer Groningen-Afsluitdijk v.v. geheel ontlast worden. Wanneer er dan nog ’n rondweg om de Noor- derhoek heen gelegd wordt is der stad omgeven door een rondweg. Alle verkeer vanuit de richting Leeuwarden kan dan eveneens richting IJlst-Af- sluitdijk of Heerenveen. Doorgaand perkeer vanuit Leeuwarden naar Hee renveen lijkt mij te verwairlo- zen omdat niemand vanuit Leeuwarden via Sneek gaat rijden maar via de di- rekte verbinding tussen deze 2 plaat sen. Zowel planologisch als verkeers technisch is het dus beslist niet nood zakelijk dat een stad geheel omgeven moet zijn door een rondweg teneinde al het doorgaand verkeer uit de stad te weren. ring is voldoende. In het ergste geval rijdt de doorgaande auto mobilist niet V» maar rondweg. 2. Een ander belangrijk facet is dat een rondweg nooit door een stadswijk moet lopen. De Worp Tjaardastraat die nu de verbinding vormt tussen de Leeuwarderweg en de Bolswarderweg is een voorbeeld van een verbinding zoals die niet meer gekreëerd moet worden. Het verkeer over deze weg is beslist niet druk te noemen, maar het is een levensgevaarlijke racebaan ge worden. De Noordkant van de stad wordt door deze weg nu reeds min of meer geïsoleerd. De rondweg door de stadsfenne zal ook nog meer verkeer aantrekken voor de Worp Tjaarda straat. Hiervan moeten wij leren en dit moet dus niet gebeuren. Het geld voor de rondweg door de Stadsfenne kan beter besteed worden door de rond weg om de Noorderhoek aan te leg gen. De W. Tjaardastraat wordt dan met een ontheven van zijn funktie als rond weg en ouders kunnen hun kinderen weer alleen naar de scholen laten gaan. 3. De rondweg door de Stadsfenne iso leert een groot deel van deze wijk van de stad. De in aanbouw zijnde Domp eveneens. Ook de toekomstige bewo ners van die buurt zullen alleen de stad kunnen bereiken via een rondweg ten behoeve van doorgaand verkeer. Geen aanlokkelijk vooruitzicht. Er staan 2 bejaardentehuizen aan de yer- keerde kant van de rondweg. De be woners hiervan zullen altijd deze weg moeten kruisen om in de stad te ko men want de rondweg komt vlak langs hun nieuwe behuizing. Ik vraag mij af of het bestuur van Nieuw Fritemahof en de architect van dit nieuwe ge bouw de huidige vestigingsplaats had den verkozen als zij geweten hadden dat er een rondweg tussen dit tehuis en de stad was geprojekteerd? De Stadsfenne is een wijk met veel jon ge kinderen en bejaarden. Beide kata- gorieën zijn kwetsbaar met betrek king tot het verkeer. 4. De kruising van de nieuwe rond weg met de Leeuwarderweg zal een echt knooppunt worden. Immers al het verkeer dat dit kruispunt nadert loopt dol'd op de Leeuwarderweg. Men kan wee," richting stad of richting Leeu warden. Rechtdoor is onmogelijk, ook in de toekomst, of men moet de hele Noorderhoek slopen. De bewoners van Nieuw 'ï'rittemahof zullen weer een stuk van hun net aangelegde tuin moe ten missei' ten behoeve van een ver keersweg vaar ze alleen maar last van hebben. 5. Een brug over de Houkesloot zal het einde betekenen voor de zeilsport voor Sneek. Zek’r, de motorboten kun nen er wel onderdoor en die zullen f f f

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 18