Werkgroep ziet doel na drie jaar verwezenlijkt JACHTEN LOPEN GEREGELD VAST Balkster Jeugd gaat voormalige school verbouwen tot ’n sociëteit In de Woudvaart staat op enkele plaatsen nog geen meter water Gala-Menhir junioren en heren winnen tegen Penta en Rebound INTf RIEUR73 prins bemhardhoeve zuidlaren tH Fa. Douma Oost K. „GROOT S" MB Het kleuterbad in Sneek Diepgang Woudvaart Wie moet baggeren? Tekenwedstrijd basis-kieuterschool Voor toneel naar Leeuwarden? Het huis voor betere kleding IN GROTE MATEN kostuums, kolberts, pantalons •1 ■Illllllllillllllilffllillllffl INGEZONDEN INGEZONDEN "7 Wë? INGEZONDEN fflllllllllliwilllllllllllllllffl „Gijsbert Japiksschool” en „De Dotter” II 7-1 NIEUWSBLAD Donderdag 15 maart 1973 S N E E K E R Pagina 23 (Fotot Studio Ger Dijs) De De Sneek, Henk D. ASSURANTIEKANTOOR van CVVCWWWWMWWUVWWMMCWWM 1 4 Voor alle prijswinnaars was een mooi boek beschikbaar gesteld. VRIJDAGS KOOPAVOND. Prima parkeergelegenheid. Rijksstraat 6 - Bolsward Tel. 05157-2302 Groene Dijk 6. Sneek, tel. 05150-3598 H sta 5de internationale beurs voor woninginrichting 16-25maart’73 ZEKER, u kunt zekerheid kopen door uw verzekeringen door ons te laten verzorgen. 10.000 m2 woon-ideeën 4: kompleet opgebouwde D'73 bungalow veel nieuws: meubelen, keukens, sanitair, verwarming, zonwering, enz. DAGELIJKS: 14-22, ZATERDAGS 10-22, ZONDAGS 12-18 00» We moesten namelijk rechtspersoon lijkheid bezitten om voor geld in aan merking te komen en daarom moest er een stichting worden opgericht op BJVO-basis (Bijzondere Jeugdvorming red.). Dit gebeurde en in die stich ting namen dezelfde personen van de werkgroep zitting”. Later moest er weer een andere stichting in het leven worden geroepen omdat de overheid nu alleen subsidie wilde geven, als een bepaald projekt door twee gemeenten werd aangepakt. Aldus werd besloten met Lemsterland in zee te gaan en weer zag een nieuwe vereniging het le venslicht. „Die subsidie liep echter niet zo hard en er is tenslotte niets van terecht gekomen. Wij hebben in Balk toen gezegd: we stappen er uit en ke ren terug naar onze eerste organisatie vorm, de werkgroep”. En zo gebeur de. In november vorig jaar stelde de gemeente de oude school beschikbaar, in januari van dit jaar stelde men zich garant voor 15.000. „Het woord is nu aan de jeugd,” aldus de heer Bierman. Volgens Ir. J. K, Korf ing. A van de Provinciale Waterstaat was de vaart voordat men begon met de aanleg van de stadsrondweg ongeveer ander halve meter diep. Toen Rijkswater staat een vergunning aanvroeg om een brug te mogen bouwen, werd dit toege staan, mits dit lichaam de vaart op een diepte van twee meter bracht. Men ging hiermee akkoord. De brug werd gebouwd en de vaart uitgebag gerd. De firma Boltje ging evenwel met grote bakken het voor de rond weg benodigde zand aanvoeren, waar door de vaart nu op enkele plaatsen bijkant dichtgeslibd is. Dat hij op som mige plaatsen slechts 60 centimeter diep zou zijn, zei de heer Korf desgevraagd moeilijk te kunnen gelo ven. „In het midden is de vaart vol gens mij wel 1.30 meter diep. Ik heb vorige week nog peilingen onder ogen gehad die dit uitwezen”, aldus de heer Korf. Bij de Stichting Insteekhaven Woud vaart zijn circa 200 bootbeziters aan gesloten. Volgens de heer De Vries heeft 90 procent daarvan zijn vaartuig in de Woudvaart afgemeerd. Aan dit water zijn voorts nog ’n jachtverhuur- bedrijf en een jachtwerf gevestigd. De vaart wordt dus vooral als het seizoen weer wat begint te „lopen” druk be varen. Voorgaande jaren koos ook me nig waterrecreant zijn ligplaats in de Woudvaart. Er zal dus volgens de Stichting snel gebaggerd moeten wor den, want anders konden de recreatie ve bootbezitters Sneek wel eens links laten liggen, want de Woudvaart is nog altijd een belangrijke „invalsweg”. De gemeente Sneek heeft overigens enke le maanden geleden al een terrein van circa 6000 vierkante meter beschikbaar gesteld, waar de bagger die uit de vaart moet komen geborgen kan wor den, maar tot op heden heeft de fir ma Boltje nog niets gedaan Mevrouw Lampe, wat wilt u nu? Ik neem aan, dat de verslaggever van het Sneeker Nieuwsblad van 1 maart u juist geciteerd heeft. U wilt de men sen gaan dwingen voor ’t bekijken van toneelstukken naar Leeuwarden te gaan. Sneek wordt overvoerd met cul tuur, stelt u, onder het motto „voor elck wat wils”. Heeft u wel eens na gegaan wat Sneek, middels de voor stellingen in het Amicitia theater, te bieden heeft? Ik heb het voor de aar digheid eens geturft aan de hand van de CJP-agenda’s Friesland die een be hoorlijk goed overzicht bieden van de maanden oktober 1972 tot en met maart 1973. Daarbij heb ik alleen ge let op de culturele centra De Lawei in Drachten (gesubsidieerd), de Harmo nie Leeuwarden (gesubsidieerd) en Amicitia Sneek (particulier maar met ’n gedeelte gesubsidieerd). Ik kwam toit de volgende cijfers: toneel: L. 30, H. 25, A 8; cabaret: L. 23, H. 13, A. 2; muziek: L, 11, H. 21, A. 5; diver- S2: L. 20, H. 24, A. 4 (L= Lawei, Harmonie, A— Amicitia). Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat de Lawei als basis van de Noorder Compagnie fungeert, net als de Harmonie voor het Frysk Orkest. De werkgroep had de jeugd middels een publikatie in de plaatselijke krant uitgenodigd gisteravond naar de oude school te komen om daar de plannen te bespreken. Tot die tijd heeft men danig in spanning gezeten omdat men geen idee had hoe de jongeren zouden reageren. „We hadden gesteld dat wan neer er niet meer dan tien jongelui zouden komen, het duidelijk zou zijn dat deze hele zaak niet meer bij de jeugd zou leven en voor mij zou dat dan ’t einde betekend hebben van m’n aktiviteiten op dit gebied,” zo zegt de heer J. Bierman voorz. van de werk groep en praeses van de Stichting i.o. Maar hij en zijn mede-bestuursleden kunnen nu enthousiast aan de slag gaan, want aan het dringende verzoek van de groep werd door zeker 60 geest driftige Balksters gevolg gegeven. Laten we hopen dat het géén te lan ge procedure wordt tussen de betrok ken instanties wie nü deze zandlaag weg moet baggeren. Het seizoen J973 is daar; iedere watersporter óók die aan de Woudvaart heeft er met ver langen naar uitgezienvooral na een seizoenmaar dat staat hier bo ven al vermeld. En lest best: De woon schepenhaven waar driedubbel wordt „geparkeerd”, ook e hindernis die genomen moet worden om De Brek- ken te bereiken. Sneek, R. de V. Mensen, men staat toch versteld bij dit fraaie kleuterbad. Hoe de kleine kleuters daar zo heerlijk spartelen in het nat. Een leraar, vriendlijk aan de kant, dife hen de zwemslag leert. Een menig peuter ziet men dan, die het energiek probeert. Een die zwemmen een paar slagen, maken af en toe een duik. Een de ouders aan de kant zeggen, wat doen ze het puik. Ze kermen heel geen watervrees. Voelen zich zo thuis in ’t nat. Wat hadden wij in onze jeugd zoiets toch ook graag gehad. Het baden was voor ons verboden en dat ging slechts clandestein. Moet men daarbij vergeleken hier nu deze kleuters zien!!! H. Huisman, Prinsengracht 22. U hebt, mevrouw Lampe-de Vries, on getwijfeld gelezen dat de directie van Amicitia geen particuliere voorstel lingen zal organiseren. Het komt nu al leen nog aan op het gesubsidieerde werk van Kunst aan Allen. En daar wilt u nog eens definitief het doek over laten vallen. Wel ja, laten we met zijn allen maar naar Leeuwarden gaan. De kosten worden er echt niet hoger van. Je kunt een avondretourtje (enkele reisprijs een kwartjes, kan het ver lies van de N.S. ook weer afnemen) nemen, dan nog de entreeprijs en die ligt niet lager dan In Sneek. We kun nen inderdaad beter de gaten in een begroting van een instelling in een an dere plaats gaan dichten; de culturele armoe in Sneek is toch niet van be lang. De jeugd Balk gaat de komende maanden de voormalige openbare school aan de Dubbelstraat in het dorp duchtig onder handen nemen. Men wil het gebouw verbouwen tot sociëteit. Dit besluit werd gisteravond geno men op een bijeenkomst van de Werkgroep Balk, een onderdeel van de in oprichting zijnde Stichting Sociaal Cultureel Werk in Gaasterland. De ge meente heeft de school aan deze stichting beschikbaar gesteld en zich daarnaast garant gesteld voor een lening van ~f 15.000, bedoeld voor de verbouwing. De werkgroep ziet nu na bijna drie jaar het gestelde doel het creëren van een ruimte waar de jeugd zijn gang kan gaan verwezen lijkt. De werkgroep is overigens al bijna drie jaar bezig geweest om het doel te bereiken. „In 1970 werden wij enthou siast gemaakt door de RAJA, die sug gereerde dat er binnen afzienbare tijd veel geld beschikbaar zou komen voor jeugdwerk. We hebben ons toen laten verleiden en kochten een boerderij on der Baillk voor 40.000. Alles liep ech ter spaak”, zo zei de heer Bierman. „De gemeente zou zich garant moe ten stellen voor ’t geld, maar b. en w hebben de zaak op het laatste ogen blik afgewimpeld Wegens een veran derd subsidiebeleid van Den Haag. De school bestaat uit twee lokalen. Eén daarvan wordt ingericht als soos. Er komt een bar, rond de potkachel in het midden wordt een gezellig zitje gemaakt, evenals langs de zijkanten, terwijl er wellicht ook nog een beschei den podium wordt getimmerd. Als al les mee zit zal men ook nog een Het plafond wordt verlaagd. Het tweede lokaal zal men aanvankelijk laten zoals het nu is. Het ziet goed uit, want de gemeen te heeft de school nauwelijks een jaar geleden nog een grote opknapbeurt ge geven. De ruimte zal gebruikt worden voor het uitoefenen van vrije expres sie en spelen als tafeltennis, sjoelen, dammen, schaken, enzovoort. Van de beide lokalen zal in de toekomst mis schien nog wel eens één ruimte ge maakt worden, maar het zal wel eni ge tijd duren voordat het zover is. Eer moet eerst verdiend worden en die in komsten denkt de werkgroep voorna melijk te halen uit de verkoop aan de bar. Mag ik u wijzen op een bepaalde para graaf van het regeerakkoord waarmee ook uw partij D’66 de verkiezingen is ingegaan. Rechts onderaan pagina 16 staat onder 't kopje Kuituur- en wel zijnsbeleid onder meer tg lezen: „De ontwikkeling van een gedecentrali seerd welzijnsbeleid en de bevorde ring van een doelmatig funktioneren van maatschappelijke en kulturele voorzieningen wordt opgedragen aan gemeenten en/of gewesten”. Even bo ven dit citaat staat onder meer nog dat het huidige subsidiestelsel moet wor den vervangen door ’n wettelijk finan cieringssysteem. De bedoeling is een veiligstelling van de financiering van onder meer het kunstbeleid. De voormalige lagere openbare school in Balk zal door de jeugd verbouwd worden tot jongerencentrum. Men hoopt daarmee nog voor de grote vakantie klaar te zijn. Op de voorgrond de heer J. Bierman, voorzitter van de werkgroep Balk van de Stichting So ciaal Cultureel werk. Uit de aanwezigen werd gisteravond een „bouwgroep” gevormd, bestaande uit 28, voor het merendeel werkende jongeren. Deze zullen onder leiding van onder meer de heer Marten Dijk stra, lid van de werkgroep, over twee weken aan de Slag tegaan, Eerder kan men nog niet beginnen omdat de school momenteel nog in gebruik is bij de Vereniging van Christelijk onderwijs, wier eigen basisschool momenteel ver bouwd wordt. De leerlingen daarvan zitten nu nog in de oude openbare school, maar over ruim een week zul len ze weer hun intrek in hun eigen gebouw nemen. Ook werd er gister avond een „aktiegroep” in het leven geroepen, welke tot taak heeft de Balkster bevolking „warm” te praten” en op te wekken donateur te worden. De jongere inwoners en inwoonsters kunnen lid worden van de Stichting. „We hebben dit geld gewoon nodig. We kunnen nu wel hoera roepen omdat we 15.000 hebben, maar dit zal waar schijnlijk nog te weinig zijn, iedereen moet hier zijn schouders onder zet ten,” aldus de heer Bierman, die zich hier getuige de reacties van zijn ge hoor geen zorgen over behoeft te ma ken. De heren van Gala-Menhir hadden in Penta III een zwakke tegenstander. Hoewel de aanvallen niet altijd vloei end verliepen kon men toch al in ’t begin van de eerste helft een grote voorsprong nemen. Vooral Wynant Teensma schoot goéd vanuit de hoek; hij zorgde in de tiende minuut voor 184. Peter Postma deed goed werk in de bucket en ook Siebren Klein De volgende leerlingen kwamen als winnaars uit de bus: Klas 6: Oscar Tromp - Liesje Keu len; klas 5: Marjan Sikma - André Dijkstra; klas 4: Anneke Harkema - Ingrid Visser; klas 3: Albert v. d. Mo len - Kunna Bouman; klas 2: Henk v. d. Meer - Gerard Hofstra klas 1: Arjen Koopmans - Rudy yv. d. Werf; eerste kleuterklas: Remco Sikma - Ali v. Oosten, Robert v. d. Werf, Petra de Jong; tweede kleuterklas: Sylvia Kolt- hof, Brigitte de Visser, Pieter de Vos en Ebo Lantinga. Woudvaart is op enkele plaatsen nog geen meter diep. Dit heeft tot gevolg dat er vorige week al enkele jachten zijn vastgelopen en als de vaart niet uitgebaggerd wordt, zal dit straks, als het seizoen weer begint, nog veel vaker het geval zijn. Het ziet er evenwel niet naar uit, dat er spoedig verandering zal komen in de ze voor bootbezitters erg onplezierige situatie. De Provinciale Waterstaat, die het water beheert, stelt Rijkswa terstaat, die voor de aanleg van de stadsrondweg een vergunning heeft ge kregen om over de Woudvaart een brug te bouwen die inmiddels klaar is verantwoordelijk voor het oprui men van deze circa 30 meter lange zandbank. Deze reikt volgens de heer R. de Vries, secretaris van de Stich ting Insteekhaven Woudvaart, tot slechts 60 centimeter onder het water oppervlak. Rijkswaterstaat evenwel distancieert zich van deze zaak en zegt bij monde van de heer ir. H. Breimer, hoofd toezicht nieuwe wer ken in Friesland-west, dat het aanne mingsbedrijf Boltje verantwoordelijk is voor de zandaanvoer en de bank dus op moet ruimen. Maar Boltje ver keert in financiële moeilijkheden vond z’n afstandsschot terug: 14de mi nuut 288. Hierna viel Gala-Menhir wat stil, terwijl Penta wat van zijn achterstand kon wegwerken. Zo werd de rust bereikt met 3217. In de tweede helft kreeg Penta wat meer ruimte zodat de strijd gelijk op ging; in de zesde minuut hadden beide teams evenveel gescoord. Gala-Menhir verzamelde door goed schieten van René Broersma weer een serie pun ten: 12de minuut 5228. Ook bij de Gala-Menhir heren liep de fast break niet soepel, waardoor er nogal wat balverlies was. De heren konden ech ter via 62—36 in de 18de minuut een gemakkelijke overwinning van 6842 behalen. Doelpunten: 812, Peter Post ma 84, Wynand Teensma 102, Re né Broersma 8, Ewe Postma 42, Siemon Olij 6, Berend Schots 2 en Frans Keizer 2. Hij was er wel van overtuigd dat de huidige toestand „veruit onvoldoen de” is. Om een beetje haast ach ter de zaak te zetten heeft de Pro vinciale Waterstaat de situatie mid dels een brief bij Gedepueerde Sta ten aanhangig gemaakt. Men vraagt hierin er bij Rijkswaterstaat op aan te dringen meit spoed met de bag- gerwerkzaamheden te beginnen. „Want”, zo zegt de heer Korf, „Rijkswaterstaat is houder van de vergunning en dus aansprakelijk voor wat er In de Woudvaart ge beurt.” „Wjj staan hier buiten. Boltje heeft met bakken gevaren, die groter ztfn dan voor een water als de Woudvaart zyn toegestaan. Boltje moet gewoon zorgen dat hij zjjn zand op het werk krijgt, hoe hij dat doet is onze zaak niet”, aldus de heer Breimer van Rijkswaterstaat. Hij zei ons dat het aannemingsbedrijf ongeveer een jaar lang van de bakken gebruik heeft ge maakt, „maar wat voor gevolgen dat heeft gehad gaat ons niet aan. Daar is Boltje verantwoordelijk voor”, al dus de heer Breimer. De firma Bol tje konden wij helaas niet voor com mentaar bereiken, maar wij hopen op deze kwestie in één van onze volgen de edities terug te komen. De heer Korf van Provinciale Waterstaat wil de nog wel kwijt dat de firma Boltje wel een vergunning had aangevraagd om met die zandschepen te gaan va ren. „We hebben die verleend, omdat men dingen vroeg die niet abnormaal waren. Och, het is allemaal zo: als Boltje niet in financiële moeilijkheden was geraakt, dan zou er niets aan de hand zijn geweest. Dan had hij die vaart al lang uitgebaggerd. Maar ja, de kans is niet uitgesloten dat deze muis nog een juridisch staartje zal krijgen en dan kan het erg lang duren voordat er wat gedaan wordt aldus de heer Korf. De heer R. Tuinstra, voorzitter van de Stichting Insteekhaven Woudvaart gaat bij de ANWB informeren of men daar, mede gelet op het watertoeris me, ook iets aan deze zaak kan doen. Na een jaar (seizoen 1972) van grote moeilijkheden om via de Woudvaart De Brakken te bereiken dit vanwe ge de aanvoer van zand voor de rond weg was een ieder blij dat in janu ari dit jaar de werkzaamheden waren voltooid. De geringe doorvaart, die overbleef naast de onderlossers en zandzuigers heeft menige watersporter zweetdruppels gekost z’n scheepje on beschadigd langs deze obstakels te ma noeuvreren. Het nieuwe vaarseizoen breekt aan endirect weer moei lijkheden, maar nu van ernstiger aard: géén diepgang! Acht- de pas aange legde brug staat momenteel (bij hoog water) 50 a 60 centimeter water over een lengte van ongeveer 25 meter. Wat nu? Is het niet de normale gang van zaken dat voor de uit te voeren werken een aanvang nemen men de diepgang op dat moment bepaalt en... weer als de werken zijn opgeleverd, en dat een bankgarantie moet worden ge stort door de firma die de werken uit voert. (Ook al vanwege de diepgang). schoolkrant „Gijsje Goochem” kwam begin deze maand uit met de „Eerste gezamenlijke uitgave van de ’.Gijsbert Japiksschool” en de „Dot ter”, en om deze gebeurtenis een fees- telijk tintje te geven werd er door de „draaitafel” installeren, leidsters van de kleuterschool een gro- 1 te teken-schilderwedstrijd uitgeschre ven. Bij het carnavalsfeest op de kleu terschool waren het niet alleen de mooie costuumpjes van de kleuters die de bewondering van de ouders wek ten; de prachtige teken- en verfstuk- ken die de gangen van de school ver- siereden maakten het geheel nog feeste lijker. Het was dan ook erg moeilijk voor de jury, die bestond uit de heer D. Everaars en assistenten (leerlingen van de Chr. Pedagogische Academie), om de allermooiste werkstukken aan te wijzen. Neem me niet kwalijk, mevrouw Lam pe, maar ik vraag me af of dit prag matisme is of dat u op het ogenblik de partij die u in de raad vertegen woordigt afvalt. Of wilt u soms op dezelfde toer als in Eindhoven waar een aantal raadsleden er bijna in ge slaagd zijn de groep „Proloog” de grond in te boren (dat waren conser vatieven, u wordt geadht progressief te zijn). Ik vind het triest, mevrouw Lampe. De junioren van Menhir hadden dins dagavond weinig moeite met Rebound uit Dokkum, hoewel ze niet tot het fraaie spel van vorige week tegen Sporty konden komen. Tot de negende minuut ging de strijd geljjk op <10 10). Hierna kon Gala Menhir wat weg lopen door goede afstandsschoten van Peter Schuil en Sipke de Ree: 12de minuut 1410. Na 1812 in de 16de minuut pakte Hille v. cl. Kooi weer een aantal rebounds waardoor de rust inging met 2418. Na de rust kregen de junioren meer greep op de wed strijd. In tien minuten werd een voor sprong bereikt van 4022. Het af standsschot lukt nu bij een aantal jongens beter hoewel er in de fast break te peel punten werden ver speeld. Gala Menhir liep verder uit en via 4824 in de 15de minuut werd de eindstand bepaald op 5629. Doel punten: Hille v. d. Kooi 810, Sipke de Ree 46, Harry v. d. Zee 28, Peter Schuil 42, Gerjan Kleinstra 22, Bram Blom 22, Joost Visser 2 en Louwies Hummel 2. W MWt i "i - s

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 25