Feestklok luidde voor mevrouw Vellema PLASTIC AFVAL Sa lang as ’k kin, piel ’k in bytsj’e troch” H JILLE WESTERHOF, 84-JARIGE KOPERSLAGER IN WOUDSEND: IN FRIESE ZUIDWESTHOEK 't Huis met de Noten balk" breidt met 25 m2 verkoopruimte uit Meer presentiegeld voor de raadsleden SNEKER STAL f2500.- EN ZETTE DE BLOEMETJES BUITEN GAASTERLAND WIL HIMMELDEI NIET TOT WATER BEPERKEN BURGERLIJKE STAND SLOTEN Bloemenkenners kiezen KROON MOET WORDEN OPGEVOERD" „PARAATHEID AMBULANCES „Doe-middag" voor leerlingen zesde klassen basisschool Gaat u trouwen? Degalux zonweringen goed en niet duur 5 jaar garantie Gevonden voorwerpen Pagina 26 S N E E K E R NIEUWSBLAD Donderdag 15 maart 1973 ZAKENNIEUWS OIIIIIIIIIIIBIIIISIIIIHM «IBIIHIIIIIIIIIIIIIIIBIB ffllffllHBSllllillHIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIW Gisteren ingesloten „DE TERP” ACTIEF OP THIALF, HEERENVEEN SPECIAAL VERFHUIS DE VRIES Sneek, Grootzand 73, tel. 2667 Wees de zon te vlug af met Degalux zonwering. JIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIMB Opmeten en plaatsen gratis alleen bij - commissie ambulancevervoer van vol- en ook ander vervoer te laten uitvoeren. er man. MENSEN MEER MET MINDER (Foto Studio Ger Dijs). Mevrouw P. Vellema-Pranger uit Sneek heeft de hoofdprijs van de uitstekend geslaagde verloting van de vol leybalvereniging Olympus ’63 gewonnen. Dinsdagmorgen mocht zij in de „Klokkenwinkel” van de firma Scholte aan de Oosterdijk uit handen van de heer K. Doevendans, voorzitter van de Raad voor Sport en Recreatie een Zaanse klok in ontvangst nemen, welke beschikbaar was gesteld door de heer G. Scholte, eigenaar van de „Klok kenwinkel”. De sobere „plechtigheid” werd verder bijgewoond door de heer W. Brouwer, preases van NeVoBo en de heer D. Berg, voorzitter van Olympus ’63. Mevrouw Vellema had slechts twee loten.... (Foto Studio Ger Dijs). Al wordt er geen smidsvuur gestookt, de vonken spatten er bij wijze van spreken af, wanneer de heer J. Westerhof bezig is het koper om te vormen tot een bloem pot of een akertje. Op de voorgrond op de werkbank liggen enige werkstukken die klaar zijn. Conclusie: Naast de kreet „de vervui ler betaalt” zullen we ook krijgen „de verbruiker vergaart en sorteert”. Werkgroep „Milieuzin” Bloemstraat - Telefoon 3066 35,—, is Aangifte van gevonden en navraag van verloren voorwerpen dagelijks van 16.00 tot 18.00 uur aan het politiebu reau. In de Japanse stad Funabashi (330.000 inwoners) werken sinds januari 1972, 30.000 huismoeders mee aan het se lecteren van plastic afval in daarvoor speciaal verstrekte zakken. Dit is de eerste verbouwing sinds de vorige eigenaar de heer D. de Rap per zich 18 jaar geleden in het pand vestigde. De verandering is grotendeels in eigen beheer uitgevoerd. De electri- citeit werd aangelegd door de firma W. Dotinga, de verwarming door de firma P. Walstra uit Sneek. De heer H. D. Schrichte uit Sneek richtte de etalage in. zijn oorzaak in het feit, dat deze am bulance alleen voor slachtoffers ten gevolge van ongevallen wordt inge schakeld. „Naar de mening van som mige huisartsen in ZW-Friesland zou de ambulanceauto uit Sneek in een dermate parate toestand verkeren, dat deze in de meeste gevallen sneller ter plaatse kan zijn dan de auto uit Balk. Gezien het kleine aantal ritten van de auto, gestationeerd in Balk lijkt deze mening niet ongegrond voor bepaalde delen van de Zuidwesthoek”, aldus het rapport. De gemeente politie te Sneek heeft gisteren de 17-jarig los werkman F.G. uit Sneek aangehouden en ingesloten. G. heeft reeds bekend op 3 maart n’ geldkistje met 2500 te hebben ge stolen uit de woning van de familie V. J. uit Sneek, die op het moment van inbraak niet thuis was. G. is tien dagen op stap geweest en heeft in het zuiden van ons land en in België de bloemetjes flink buiten gezet. Van het geld is geen cent meer over. AUTOMATISERING Nog voordat hij 12 jaar was, werkte de heer Westerhof al in de koperslagerij van zijn vader. Eerst als „teint”, De raad voor jeugd- en jongerenwerk in Sneek houdt woensdagmiddag in samenwerking met de Friese afdeling van de Vereniging voor Handenarbeid een zogenaamde „Doe-middag” voor leerlingen van zesde klassen van alle Sneker basisscholen. De bedoeling hier van is kinderen kennis te laten maken met enkele handenarbeidsvormen, zo als werken met klei, hout, papier en karton. De „Doe-middag” wordt ge houden in de Jan van Nassauschool aan het Oud Kerkhof en begint om twee uur. Nu is het niet zo dat de heer Wester- hof leeft van het geld dat hij met de koperslagerij verdient. Het is hem er voornamelijk om te doen een bezigheid te hebben. De buren en de familiele den hebben daar al ruimschoots van ge profiteerd, want „it binne aerdige pre- sintsjes”. „De miinsken binne tsjint- wurdich wyld op dat koperwurk”. Het is dan ook met verwonderlijk dat er wel eens iemand aan de deur aan Op ’e Romte komt met de vraag of de heer Westerfiof een bepaalde hoeveel heid koperwerk voor hem wil maken. Echter, daar ziet de heer Westerhof geen heil in. Ten eerste zou hij veel te veel geld moeten vragen voor zijn hand gemaakte produkten, ten tweede heeft hij de materialen niet om snel te wer ken, om zodoende aan de vraag te kunnen voldoen. Uitslag wedstrijden: prikslee: 1. Elco Hendriks, 2. Maarten Greydanuis en 3. Tom v. d. Werf. Verdere uitslagen schaatswedstrijden: meisjes derde klas: 1. Imca Abma, 2. Jetteke Piersma en 3. Manon Miede- ma. Jongens derde klas: 1. Jaap Boonstra, 2. Peter Geerling Visch en 3. Bauke Siemonsma. Meisjes vierde klas: 1. Jelly v. d. Werf, 2. Setske Schuurmans en 3. Renske Postuma; jongens vierde klas: 1. Ruut Alle v. d. Sluis, 2. René van Buul en 3. Ri chard Sluyter; meisjes vijfde klas: 1. Margriet Dijkstra, 2. An ja de Jong en 3. Marlin Kluifstra; jongens vijfde klas: 1. Jan Anno v. d. Laan, 2. Ca rd Talens en 3. Gerrit-Joost Abma; meisjes zesde klas: 1. Poai Molenaar, 2. Rita Ringma en 3. Margot Berg- sma en jongens zesde klas: 1. Marten Hoekstra, 2. Rudy Sikma en 3. Hans Doevendans. Doordat in het verleden veelvuldig on gevallen plaatsvonden op de Afsluit dijk moest het ambulancestation te Sneek het ambulancestation in Harlin gen vaak assisteren bij het ongevallen- vervoer, aldus het rapport. Hierdoor was de paraatheid van Sneek ten op zichte van de zuidwesthoek van Fries land niet voldoende. Doordat nu in Harlingen twee ambulanceauto’s zijn gestationeerd en bovendien de Afsluit dijk voor een groot deel vierstrooks Is geworden heeft deze situttie zich opge lost. Ten aanzien van de tweede oor zaak wordt in het rapport onder meer gesteld, dat zuidwest Friesland is aangewezen op de ambulanceauto’s gestationeerd in Lemmer of Sneek. Bovendien is in de afgelopen jaren jaren een ambulanceauto te Balk ge stationeerd, die in principe alleen voor spoedritten is. De de provinciale raad voor de volksge zondheid in Friesland is van oordeel, dat de paraatheid in de Friese Zuid westhoek moet worden opgevoerd. Dit blijkt uit een rapport van de commis sie, getiteld „De organisatie van het Ambulancevervoer in Friesland”, waarin wordt verwezen naar een vo rig rapport van de provinciale raad voor de volksgezondheid in Friesland over het ambulancevervoer. Hieruit bleek al, dat zuidwest Friesland een moeilijk gebied is. Oorzaken hiervan waren: de verkeersongevallen op de Afsluitdijk en ligging van de am bulancestations ten opzichte van zuid west Friesland. De paraatheid van Balk zal, gens de commissie, lettend op de verbetering van ’t wegennet In Zuid west Friesland, wellicht enigszins kunnen worden opgevoerd. De twee ambulanceauto’s van het Sint Anto- niusziekenhuis in Sneek rijden per jaar 157 keer naar de Zuidwesthoek. (De onderverdeling naar gemeenten is: Workum 59; Hemelumer Oldeferd 29; Gaasterland 57; Hindelopen 6; Staveren 2; Sloten 4 en Lemsterland geen). Dit betekent, dat ongeveer drib keer in de week een tmbulan- ce auto naar de Friese zuidwest hoek rijdt. (Deze gegevens komen van het St. Antonius Ziekenhuis). De heer Auke Hielkema, sport- en re- creatieambtenaar ter secretarie van Gaasterland, zegt dat men op dit idee is gekomen daar er in „zijn” gemeen te meer gterecreëerd wordt op de wal dan op het water; eenvoudig omdat Gaasterland nu eenmaal niet bepaald rijk aan water is. Als de besturen van de 34 verenigingen die door het ge meentebestuur zijn uitgenodigd, dus hun medewerking geven, zal Gaaster land over ruim een maand een grote schoonmaak beleven. Deze zal dan uit gevoerd moeten worden door de leden van de vanavond te verschijnen vereni gingen. De gemeente stelt wagens, ma teriaal en manschappen ter beschik king. Bruine mantelceintuur, garage Ozinga, Parkstraat; ritsbeursje met sleutel, A. Cnossen, W. Dijkstrastraat 25; paar blauwe sokken, A. Ellebroek, Ooie- vaarsl. 16; bruine handschoen (1.), M. Schoot, 2e Selfhelpstraat 26; hanger met drie sleutels, B. Kroon, A. Pau- lownastraat 10; halsketting, J. H. Teensma, Tulpstraat 2; herenpolshor loge, C. de Boer, Stationsstraat 18; overall, Faber, Partuurstraat 14; hals ketting met dierenriemfiguur, W. v. d. Werf, M. Louisestaat 17; kinderfiets je, Harkema, E. Halbertsmastraat 60; bruine schooletui met inhoud, Hofstra, Oud Kerkhof 9; zwarte damesbeurs met inhoud, Huisman, J. W. Friso- straat 127 en bruine beurs met inhoud, M. J. Wiggers, Furmerusstraat 230. Vlak na de eerste wereldoorlog als „baes”. Al snel werd de vraag naar koperwerk kleiner: de door de boeren gebruikte koperen melkemmers wer den vervangen door andere. Maar daarom niet getreurd, er waren ande re mogelijkheden om een bloeiend be drijf voort te zetten. Totdat de automa tisering in de boterfabrieken zijn intre de deed werd er veel gevraagd naar kaas- en melkbakken, melkbussen wer den als het ware aan „de lopende band” vervaardigd. Opdrachten daar voor overschreden de 4000 wel eens, en „dat waerd tofolle”. Tja, het ging alle maal met de hand. De o.l.s. de Terp hield voor de klas sen 3 tot en met 6 op dinsdagmiddag een ijsmiddag in het Thialf-stadion te Heerenveen. Dit gebeurde, omdat, door het wegbljjven van de winter, hiervoor nog geen gelegenheid was ge weest. De weersomstandigheden waren ideaal en het enthousiasme onder de jeugd was erg groot. De oudercom- missie had het vervoer voor haar re kening genomen en de leiding was in handen van het personeel. Voor de kinderen, die niet schaatsten, werd een prikslee-wedstrijd gehouden. RESTAURANT S. v. d. WAL zalencentrum Leeuwenburg 5-11 Sneek, Telefoon 3863 Zalen voor 60 80 100 en 250 personen Bespreek vroegtijdig om teleurstelling te voorkomen De politie is van xnenlng, dat doordat het aantal verkeersslachtoffers klein was (onder meer als gevolg van het wegennet) zich in de laatste twee jaar bij het ambulancevervoer geen pro blemen hebben voorgedaan. „In aan merking nemend de geografische lig ging van Zuidwest Friesland ten op zichte van Sneek signaleerden de huis artsen geen moeilijkheden met het am bulancevervoer” zo vervolgt men in het rapport. Eén van de overwegin gen die meespelen bij de verbetering van de situatie in deze hoek van Friesland is, aldus de commissie: „Tengevolge van het kleine aantal rit ten dat het station in Balk uitvoert, is de geoefendheid van de bemanning tevens klein. Bij een verhoging van het aantal ritten kan dit euvel waar schijnlijk opgeheven worden.” Deze verhoging kan, zo stelt de commissie, stand gebracht worden door de ambu- bulanceauto niet alleen ongevallen Prlvaattonnen werden door het gehele land geleverd, echter de tijd staat en stond niet stil: de closetpotten kwa men op de merkt en ook die bron van inkomsten lag droog. Ondanks het feit dat de moderne techniek vaak een ge vaar voor de nering van de heer Wes terhof betekende, heeft hij die „con current” even dikwijls gebruikt als middel om zijn handel te vergroten. De zaak werd uitgebreid met een ge legenheid tot het repareren van fiet sen, eveneens wierp de heer Wester- hof zich op als loodgieter. Eigenlek kwam de oude koperslager)) er hele maal niet meer aan te pas en eerst een paar jaar geleden heeft de heer Westerhof wiens gehoor door het ko- perslaan erg achteruitgegaan is, zijn oude stiel opgenomen en hamert hij weer lustig op los. De trekpleister onder de nieuwe or gels was ’t type E5 dat bespeeld werd door de heer H. Mast uit Workum. Hij was van mening dat men twee weken nodig zou hebben voordat men alle mo gelijkheden van het orgel dat 21.000 kost, zou kennen. Martine (1) en Jan Douwe (4), de zoon en dochter des huizes, overhandigden hun ouders, de heer Hogerland en mevrouw S. Hoger- land-de Rapper, de sleutel der zaak waarna die kon worden geopend. De heer C. J. Hogerland, vader van de huidige eigenaar (sinds 1 januari van dit jaar) prees het initiatief tot ver bouw. „Vandaag wil de klant zien, dat is nü mogelijk geworden; als ze iets zien komt bij hen de lust om te ko pen op, en daar gaat het om.” Het percentage plastic in het afval van de stad Tokio bedraagt ruim 10 pet. In totaal produceert deze stad ruim 13.000 ton afval per dag. Dit betekent dat dagelijks ca. 1300 ton plastic door de reinigingsdienst wordt opgehaald. Naast onderzoekingen op het gebied van speciale verbrandings installaties, richt men zich in Japan ook op de ontwikkeling van systemen om plasticafval weer nutig te ge bruiken. Men denkt aan: vermaling van plasticafval tot poe der en vermenging ervan met asfalt voor gebruik als wegmateriaal; omzetting van plastics, ook vinyl- chloridesoorten, in olie; verandering van plastic in harsen. Er is daar nog een ander Interessant project aan de gang. Een twee weken durende interne ver bouwing in ,,’t Huis met de Noten balk” aan de Wijde Noorderhorne in Sneek, heeft als resultaat gehad dat de verkoopruimte die tot voor kort 60 vierkante meter besloeg, met 25 vier kante meter is uitgebreid. De bestaan de collectie piano’s en orgels is te vens groter geworden: een serie Ya- maha-orgels is eraan toegevoegd. Daarmee wordt volgens de eigenaar, de heer T. Hogerland, tegemoet geko men aan de wens van een steeds gro ter wordend publiek: „De mensen wil len weer musiceren, ze willen niet meer passief zijn, maar zelf doen,” zegt hij. Elke dag duikt de heer J(ille) Westerhof (84) uit Woudsend enige uren, min stens zes, zijn hok in, waar hij, gewapend met hamer en vijl, koper te lijf gaat. Hij heeft sinds enige jaren van zijn oude beroep koperslager een hobby gemaakt en het bevalt hem best. „Doe’t myn frou forstoarn wie, wurde de dagen to lang; ik forfeelde my yn ’e hüs en doe bin ik yn ’t hok bigoun om to prutsen.” Dat prutsen houdt in dat hij met bovengenoem de primitieve hulpmiddelen en een bankschroef gebruiks- en siervoorwerpen als bloempotten, „pipeluzers”, peperstrooies, doofpotten en akers produ ceert die gretig aftrek vinden bjj familie en kennissen. De gemeente Gaasterland wil de op zaterdag 14 april te houden Friese „Himmeldei” niet alleen tot het schoonmaken van de sloten, vaarten, plassen en meren beperken, maar de hele gemeente een opknapbeurt ge ven. Burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra zal dit vanavond op een vergadering (die door hem geleid wordt) in restaurant „Kippenburg”, ge legen aan de weg van Balk naar Rijs, voorstellen aan de besturen van de verschillende verenigingen van Dorps belangen, VVV „Redt Gaasterland”, vereniging van Klein Bootbeziters en aan de leerlingen van alle basis- en middelbare scholen in de gemeente. Gedeputeerde staten van Friesland hebben besloten voor hun goedkeu- ringsbeleid van de gemeenteraadsbe sluit endienaangaande, de maximum normen voor de presentiegelden van raadsleden en de leden van door de gemeenteraad ingestelde raadscom missies met ingang van 1973 te ver hogen tot 40,f 45,50, en 55,voor respectievelijke ge meenten tot 10.000 inwoners, 10.0001 26.000 inwoners, 20.001 50.000 inwo ners en meer dan 50.000 inwoners. De presentiegelden bedroegen sinds maart 1971 respectievelijk 30,35, 40,en 45,Besloten is de vergoedingsbedragen voortaan om de twee jaar te herzien op grond van plaats gehad hebbende trendmatige verhogingen, waarbij afronding zal plaats vinden op 5, De reinigingsdienst van Funabashi haalt de zakken 3 x per week op en ledigt ze in een speciaal voor dit doel ontworpen machine waarin het plas ticafval via een aantal bewerkingen worden omgezet in grondstof voor de fabricage van bloembakken, drainage- buizen, dienbladen etcMen wil dit materiaal ook geschikt gaan maken voor de fabricage van visbroedplaat- plaatsen. Er is een plan om 300 van zulke broedplaatsen aan te leggen op de bodem van de zee. De capaciteit van deze proefopstelling is 200 kg af val per uur. Ieder type plastic kan er in worden verwerkt, terwijl geen hinderlijke gassen vrijkomen. Een voorbeeld vair de vooruitstre vendheid van de heer Westerhof is wel dat hij de eerste Woudsender was die zich de trotse eigenaar van een auto kon noemen. In 1913 toerde hij tijdens de Onafhankelijkheidsfeesten met z’n open Ford je (B 142) met groepjes mensen heen en weer tussen Sneek en Woudsend. De passagiers die eigenlijk niets in Sneek te doen hadden, maar enkel en alleen mee wilden om de sen satie van het autorijden mee te ma ken, betaalden een kwartje de „De hynders stienen wol ris op ’e kop as wy der lans gyngen, mar dan hél den wy stil, dan rieden wy net troch.” Aan het politiebureau: huissleutel, bruine sjaal, auto- of lipssleutel, blok fluit. Mutaties in de registers van de bur gerlijke stand in de gemeente Sloten over de maand februari: Geboren: Lolle zv Jacob Poepjes en Pietje Santema. Getrouwd: Brant Jelte van der Goot en Bea Wilhelmina Steenberg, beiden wonende te Adorp. Overleden: Geen. SNELLER Welnu, het aantal ritten van deze ambulanceauto per jaar was in ’71 vijftien. Volgens de commissie ambu lancevervoer vindt dit kleine aantal DROK De zes uren die de heer Westerhof da gelijks in zijn „abattoir” doorbrengt zijn ’s winters een welkome afwisse ling in het dagelijks bestaan van de AOW-er. Wanneer het weer beter wordt legt hij hamer en vijl neer om eens een eindje(l) te gaan fietsen: het Slotermeer wordt dikwijls omgefietst. De tuin vraagt ook de nodige tijd, „Bleek meane, hage knippe en bean- tsjes plantsje is it dan”. In ieder ge val zit de heer Westerhof nooit stil, een gewoonte die misschien is overge bleven uit de tijd toen hij nog „baes” was. „Wy bigounen moarns om fiif ure. Jouns hiene wy om acht ure dien”. Tussen neus en lippen door ver telt hij dat het in de herfst „kachel- tiid” ook wel eens tien uur werd. Wanneer men hem vraagt hoe lang hij nog met zijn hobby blijft doorgaan, antwoordt hij steevast: „Sa lang as ik kin, piel ik in bytsje troch.” Als we vertrekken zegt hij: „Moai, dan gean ik wer nei ’t hok. Ik ha ’t noch drok.” b MENS

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 26