1 GER DIJS WINT KODAK”-WEDSTRIJD Noorder Compagnie met 'Suiker Friesland Bank I UITSLAGEN EN STANDEN VAN BRIDGECLUB „SNEER" h/ V- I Wa& DEZE WEEK Weekagenda 16-21 maart Gilde bierglas op verzilverde voet. (O ft V Opening Wumkeshüs Sneek-week kermis Bloemenkenners kiezen KROON Jeugdzeilschool „LAAT 'M NAKIJKEN" 3 jaar vast f 6.95 ®j| VOLGENDE WEEK DINSDAG IN AMICITIA: éi iiiiiiMffiiiiiiiiiiffliiiiiiiiiiiiiiffi ■iiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiim fflfflilElllilililililllllllllllllBIIW Bijzondere zangdienst zondag in Baptistenkerk CAMPAGNE VEILIG VERKEER NEDERLAND Vaste rentevergoeding. Rente wordt jaarlijks uitgekeerd. uw eigen bank Wswaïdbv MOBIL SERVICE STATION AANWEZIG Hoge rentevergoeding voor termijnspaargelden. V I MR; pF/1 Sa. .1 F ft Pagina 3' NIEUWSBLAD S N E E K E R Donderdag 15 maart 1973 toneelstuk p Vervolg van de voorpagina. 7% VWWVWWAMMWHUWWWVWU Vervolg van de voorpagina. in rf HERENKLEDING SPECIAALZAAK IN OOSTERDIJK Een Keltum produkt! BllfflllilllMIIIIIIIIIIIIIIIIM Zondagmorgen zal in de baptistenkerk uit had om - AL VAN DE CCCCOSTUUMS GEHOORD? COUTURE-CARDIN BIJ RON DE BOUTER. Het zeer fraaie royale model voet met parelrand. vrijdag 16 maart 1973: Verainen Grönnen: „Veurjoarsveziede” - Aere Perennius. dinsdag 20 maart 1973: Noorder Compagnie: „Suiker” - Amicitia. De dienst begint, als gewoonlijk, half tien. 3372 3472 29 26x/s 68 6572 6472 64 69 68 68 65 65 65 53 51 Dames Volkers-Oranje Echtpaar Matla 321/! 31 33 32 27 26 64 58 51 4772 7572 75 73 7OV2 31 29 35 24V2 37 3272 3172 23 26 3472 23 24 22V2 1972 1572 157» 587ï 69 68V2 647» 60 59 5872 55 76 7372 67*/2 661/2 59 577» 52 52 48 411/» 41 377» 37V2 3472 44 V2 44 44 38 36 337» ook de Verken Friesland vanuit Motel Bolsward! De keuken is excellent en de koffie altijd bruin. Uw auto kunt u best kwijt. 6172 6072 56 5572 537a Bloemstraat - Telefoon 3066 31 38 367a 38 3672 2772 2772 22 3272 347s 34 23 26 64 63 5972 55 21 207ê 2172 2472 18 1472 64 64 5872 54 5172 A Damstra-Hemmes Gorter-Ubbink Echtpaar V. d. Berg V. d. Veen-Vis Mevr. Kroon-Silvius Bron-v. d. Ley Kleinjan-V. d. Ley Dames Ringnalda-Veldman B Dames Damstra-Vrolijk Echtpaar V. d. Zee Mevr. Ferwerda-P-Auma Van Bruggen-Ligthart ’s avonds 8 uur „Suiker” van de Vervolg van de voorpagina. 33 3872 3072 6872 3772 36 3572 6672 3272 32 De cursisten (er kunnen maximaal 40 per week worden aangenomen) zul len in Gaastmeer kennis maken met een beproefd Frans systeem van zeilinstruktie. Dit houdt in dat iede re boot slechts twee leerlingen mee zal nemen, terwijl ook de instrukteur niet aan boord is. Deze geeft zijn aan wijzingen vanuit een volgboot of van af de wal. „Dit is de enige manier om het kind het snelst vertrouwd te maken met het water en de boot,” meent de heer Van Beusekom, die in Frankrijk al ruime ervaring heeft op gedaan met deze werkwijze. „Het is machtig om de resultaten te verge lijken met de uitkomsten van de tra ditionele Nederlandse zeilscholen, die vaak een week nodig hebben voordat een cursist de boot onder de knie heeft. Wij bereiken dit in twee da gen, omdat bij ons de boten bemand worden door slechts twee leerlingen. Op vele andere scholen lest men met volgeladen 16 m2 BM-ers”. Aan het toneelstuk werken mee Co by Stunnenberg, Hero Muller, Rut ger Hauer, bekend uit de Neder landse film „Turks Fruit”, Sacco van der Made, Robert Sobels, Roel Nijboer, Pieter Groenier en Luciano Harms. De regie heeft Eric Oost hoek. Op het Leeuwenburg kan de lege maag gevuld worden met vis, paling, oliebollen en ander gebak. Voor de liefhebber wordt er nougat-suiker ver kocht, terwijl ook, om de feestvreug de compleet te maken, feestartikelen verkrijgbaar zullen zijn. Men zal_er ook een pinda-popcom- en limonade- kraam vinden. Op het Martiniplein komt een ijs-tentje, terwijl op het Oud- Kerkhof nog een gebakkraam wordt geplaatst. Hier is ook een linttrekspel gedacht. Een ieder kan dus aan zijn trekken komen. Informaties en opgaven: gemeentesecretarie Sneek, Afdeling culturele zaken, Marktstraat 9, Sneek telefoon 4241 toestel 153. 34 Dames Miedema-V. d. Sluis 3372 Brenninkmeijer-Eppinga Echtpaar Cuperus Bax-Klaibede De Boer-Felkers Dames Meijer-Silvius Echtpaar Noordmans H Speelman-Speelman Echtpaar V. d. Schouw Dames De Jong-Silvius Echtpaar Bunt Mevr. Makken en partner Dames Hofmeester-Prijs I Dames De Koning-De Boer Echtpaar Van B'eck Dames Steegstra-Zelle Dames Brouwer-Roozen Echtpaar Postma Dames Silvius- De Vries ;«.W ISNEEK ^^BOUiWARO LtMNleK 4272 6772 3372 69 4272 6772 3472 6772 2872 30 18 24 Die Pierre Cardin kan er wat van als het om modieuze, perfekt gesneden costuums gaat. Nochthans voor Ron de Bouter géén reden alles op één kaart te zetten. Daarom kunt u óók kiezen uit cos tuums van Wilson Glenny, Jeune Europe, Allard en meer grote namen, die evenals het Men’s Fashion Guild garant staan voor de kwaliteit. Wat let u dus? De meeste attrakties, waaronder een helllandingsspel dat nog niet eerder aan den volke is getoond, zullen zoals gewoonlijk een plaatsje krijgen op het Martiniplein. Hier kan men z’n geld ondermeer kwijt in een fotoschietsa- lon, bij een schuif-bumper- en rotari- spel, terwijl de bokstent evenmin zal ontbreken. Ook de traditionele Kop van Jut zal hier worden onderge- gebracht, evenals de hollycranes, een muizenstad en een klokken- en een stoplichtspel. In een waarzegtent kan men zich de toekomst laten voorspel len, de biljartliefhebbers kunnen het kunsten vertonen in het biljartomint. Voor dfe kleintjes komt er een airtax, een installatie met zelf bestuurbare kindervliegtuigjes. De „babysport” is bedoeld voor de allerkleinsten. Na tuurlijk zullen ook de traditionele ker- misattrakties als een zweefmolen, een paratrouper, rupsbaan en een emotie- baan ntet op het appél ontbreken. Het meisje Malou is getrouwd ge trouwd geweest met de sexueel in- compente ploegbaas Max, die haar ex ploiteerde en later uitbesteedde bij één van de directieleden in de hoop, dat die op den duur wel met haar zou willen trouwen. Maar Malou blijft ’s avonds laat stilletjes de kantine van de fabriek bezoeken. Zij maakt daar dan kennis met de simpele Kilo, een beer van een vent, die op haar verliefd wordt, haar met lieve atten ties vertedert en in het meisje de hoop doet leven, dat ze met hem mis schien toch nog een normaal en ge lukkig leven kan opbouwen. Max pro beert dat prille geluk ruw te doorbre ken door Kilo te vertellen, dat Malou een goedkope hoer is. Het lijkt er even op, dat Kilo zich door de nuch terheid van Max laat overtuigen, maar het stuk eindigt er mee, dat 1 haar traantjes Kilo opnieuw doen be sluiten zich over Malou te ontfermen. Om autorijdend Nederland nog eens duidelijk met de neus op het slech te onderhoud van auto’s en vooral op de gevolgen daarvan te drukken, voert Veilig Verkeer Nederland in samen werking met de Centrale Politie Ver- keerscommissie en de Verkeerscom- missie Openbaar Ministerie tot en met april een campagne onder het motto: Laat ’m nakjjken. Een belangrijk on derdeel van deze campagne is de landelijke controledag (op 31 maart), waarop WN in overleg met de BO- VAG en met de garagebedrijven die periodieke veiligheidsinspecties van VVN uitvoeren, alle automobilisten in de gelegenheid stelt hun auto op een aantal essentiële punten gratis te la ten controleren. En dat zal dan kun nen gebeuren in ruim 800 garagebe drijven in ons land. Echtpaar Lokkerbol Echtpaar Beetstra Mevr. Brandsma-Veldman Echtpaar Bos C Poiesz-Slob Mevr. Tromp en partner Dames Silvius-De Vries Echtpaar Draisma Echtpaar Knüvers Cazemfer-Kerstma Echtpaar Kooisitra Echtpaar Jedeloo D Brandsma-Potma Meijer-Silvius Brouwer-Draaisma Mevr. Faber-Steegstra Dames Bron-Kleinjan Dames V. d. Veen-Miedema 2572 Echtpaar Looper Boot-Braak E Dames Kerstma-Krook Echtpaar Volkers Schaap-De Ree Dames Brenninkmeijer- V. d. Poel De Boer-V. d. Werf plaatselijke predikant ds J. van Dam. Schaap-Zoethout Volgende week dinsdag komt de „Noorder Compagnie” in het Amicitia Theater te Sneek met het toneelstuk Vlaamse schrijver, dichter en schilder Hugo Klaus. Hugo Klaus staat als belangrijkste figuur van de experimentele letterkunde in Vlaanderen^ be- kend Hij schreef eigen romans, ook toneelstukken, waarvan „Suiker er een is, maar maakte ook aandacht trekkende vertalingen en bewerkingen uit de wereldliteratuur voor het toneel geschikt. De totale kosten van het project zijn vertienvoudigd vergeleken bij 1959: drie miljoen. Op twee kamers na, zijn alle vertrekken in het „Dr. Wum keshüs” (de uitbreiding „Dr.” werd er dinsdag bijgevoegd) bezet. Met 45 bedden op de eenpersoonskamers, 8 op de tweepersoonskamers, dertien op de vijf ziekenzalen, negen op de apparte menten voor het inwonend personeel en één op de logeerkamer, heeft het tehuis nu een beddenbestand van 76. Nu voor een. prijs waar u. een extra pilsje op kunt nemen De heer J. H. Taat uit Utrecht namens de Protestantse Vereniging van Instellingen voor Bejaardenzorg een thermometer meegenomen, die uit stekend aansloot bij de barometer en de rookverdrijver die het personeel aangeboden had. Foto Studio Ger Dijs is voor de twee de maal als winnaar van de door Ko dak maandelijks uitgeschreven lan delijke fotowedstrijd voor Neder landse vakfotografen uit de bus ge komen. Reeds eerder was dat gebeurd, toen de heer Dijs een huwelijks-reportage bekroond zag worden. Deze keer ech ter was, voor de eerste keer in Fries land, deze studio als winnaar aange wezen voor de beste foto op het ge bied van baby-fotografie. Voor deze kiek had de achteneenihalve maand oude dochter van de heer en mevr. Delea uit Sneek model gestaan. Dins dagmorgen vond de officiële uitrei king plaats. Op de foto: In het nieu we pand aan het Grootzand (de heer Dijs stelt de studio in de Schoolstraat tegen een geringe betaling beschik baar voor elke amateur-fotograaf) krijgt mevrouw P. F. T. H. Delea- Nieuwmarkt een cheque ter waarde van 250 gulden overhandigd door de heer C. Foppele, Kodak-vertegen- diger van de afdeling Pofessionele Hrodukten, terwijl de heer Dijs de eerder uitgereikte oorkonde reeds in bezit heeft. F Heer en mevrouw Makken 35 Echtpaar Nijburg 3072 Mevr. Silvius-heer De Vries 3272 Dames Holkema-V. d. Veer 3472 .Koning-De Boer Echtpaar V. d. Werf Dames Schram-Smid Dames' Boonstra-Potma G Echtpaar Visser Een service, waarvan zo hoopt Veilig Verkeer Nederland velen ge bruik zullen maken, al was het alleen maar om teleurstelling te voorkomen als de politie in de periode daarna weer landelijke controle-acties houdt. Veilig Verkeer Nederland raadt auto mobilisten die van deze service ge bruik wensen te maken aan, tijdig een afspraak met een garage te maken. Zij brengt de droevige resultaten van de landelijke politiecontrole vorig jaar op de technische staat van voertuigen nog even in herinnering. In tien, da gen tijds werden toen vele tienduizen den auto’s aan een intensieve controle onderworpen. In 6.500 gevallen ontdek te de politie min of meer ernstige ge breken (gladde banden, defecte stuur inrichtingen en remmen, etc.). Bij ve auto’s was de toestand zelfs zo ern stig dat besloten moest worden ze ter plaatse uit het verkeer te nemen. In het kader van deze campagne zal tijdens de politiecontroles aandacht worden besteed aan technische staat van bromfietsen. Met name zal met ’t behulp van nieuw meetapparatuur controle wor den uitgeoefend op ’t uitlaatlawaai. Via een televisiespot zal aan dit on derwerp aandacht worden besteed. De heer Van Haersma Buma was van mening dat het „Dr. Wumkes hüs” in de reeks van Sneker bejaar dentehuizen een waardevolle plaats in neemt, doordat zij ruimschoots voor ziet in de verpleging van bejaarden, iets wat niet bij alle centra het ge val is. Hij overhandigde de heer Haanstra een schilderij. Namens zijn echtgenote, mevrouw E. van Haersma Buma-van Werkum van de Provincia le Vrouwelijke Hulpverlening schonk hij het tehuis een envelop met inhoud. De preases van de hervormde kerke- raad, ds. J. Lugtigheid, bood een door de heer W. Schingenga uit IJsbrech- tum geschilderd portret aan van dr. (G. A.) Wumkes, de man aan wie het tehuis haar naam ontleent. I „Suiker”, dat ver- t over seizoenar beiders in één van de grote suiker fabrieken in Noord-Frankrijk, die voor een hongerloon onder erbarmelijke 1 omstandigheden moeten werken samen met Polen, die geen menselijke waar- digheid meer hebben. Drank en vrou wen zijn de enige zaken waarvoor de mannen nog belangstelling hebben. De meesten leven zonder hoop op verbe tering van hun levensomstandigheden, velen terend op „vroeger”. Daarnaast is er het thema van twee kerels, de goeiige Kilo en de geslepen Max, die hun strijd hebben om het meisje Ma lou, een kind dat evenzeer tot de ver drukten behoort. GEESTESKIND Een zoon van dr. Wumkes, ds. A. Wumkes uit ’s Gravenland was aan wezig als vertegenwoordiger van zijn familie. Hij hoopte dat de bewoners even „fleurich” zullen zijn als hun on derkomen er uitziet. Directrice me vrouw N. van Noord-van Bruggen liet daar geen twijfel over bestaan: „Wij willen de nieuwe mogelijkheden die we nu hebben graag benutten; de bewo ners staan altijd voorop, daar moeten we altijd rekening mee houden.” De heer H. Kuiper, die namens de Pro vinciale Diaconale Commissie ’n Mak- kumer aardewerkbord aanbood, ver telde dat binnenkort in Sneek een cen trale opname commissie van de grond komt, „zodat de juiste man en de juiste vrouw in het juiste bed komen.” De heer J. D. van der Molen, archi tect, beval „het geesteskind” van de architectenbureau’s en de adviesbu- reau’s R. Veenhuizen uit ’s Gravenha- ge en W. Stam uit Sneek in de zor gen van het college van diakenen aan. Aan verschillende wanden van het te huis zijn schilderijen, door hen ge schonken te bewonderen. De heer S. Sijbrandij van aannemingsmaatschap- pij Friso b.v. deelde mee dat de open gashaard in de conversatiezaal van Friso, de firma G. Sikma en Zn (lood- gieterswerk), de firma Geertsma en Zn (schilderwerk), Landustrife (elec- triciteit), de firma Metz (stoffering), allen uit Sneek en Peters Machinefa briek uit Drachten (liftinstallatie), Marja internati: naai (grootkeukenin- stallatie) uit Utrecht en Feenstra ver warming (centrale verwarming) u.t Heerenveen afkomstig is. In de hal van het gebouw die van de Maria Louisestraat naar de Ernst Casimirstraat is verhuisd, is behalve de receptie een winkeltje en een paludarium te vinden. In het door de heer Haanstra als toko aan geduide kruidenierswinkeltje, dat zijn waren betrekt van de heer W. Lageveen, eigenaar van een Spar- superette in de Johan Willem Fri- sostraat, kunnen de bewoners aller hande dingen kopen, die ze buiten de verzorging die het tehuis biedt, nodig menen te hebben. Het paluda rium, een combinatie van een terra rium en een aquarium is ingericht door de heer J. Wilhelm uit Hom- merts, de voorzitter van de aqua- riumvereniging „Ludwigia” Sneek. De heer Van Beusekom is in zijn schoolvakanties vier jaar lang instruk teur geweest bij zeilschool „Elan” in Terhorne en daar heeft hij de Franse manier ook wei toegepast. „Na twee dagen stapte ik er soms uit en liet het H«t aan de leerlingen over. Ik geef toe het scheen in 1958, gaat ging wel eens fout, maar daarom, heb ben wij nu ook voor een pioniertje ge kozen, omdat er aan die boten betrek kelijk weinig te beschadigen is. Daar entegen heb ik het ook wel meege maakt dat cursisten, die ,als ik bij hen in de boot zat, steengoed zeilden, op het examen afging als een gieter, om dat er dan geen instrukteur bij was. Dit zal bij ons niet voorkomen, omdat men er aan gewend is, zonder leer meester te varen.” in de W. Lodewijkstraat een bijzonde re zangdienst worden gehouden, waar aan o.a. het gemengd zangkoor van de baptistengemeente, onder leiding van de heer J. Postma zal meewer ken. Voorganger in de dienst is de Momenteel wordt in de oude boerde rij hard gewerkt aan de inrichting. Er is een centrale verwarmings-installa- tie aangelegd, terwijl de twee stallen al zijn omgetoverd tot slaapzalen waar de cursisten straks in eigen slaapzakken gelegen in stapelbedden van een welverdiende nachtrust kun nen genieten. Er worden vier toiletten en drie douches gemaakt. De schuur wordt ingericht als recreatieruimte en eetzaal. Er zal ook een bar worden getimmerd. Zoals gezegd worden de eerste cursisten al met Pasen ontvan gen. Er zijn nu tien aanmeldingen bin nen gekomen, terwijl aan de school nog geen publiciteit gegeven is. De fol ders zijn nu evenwel inmiddels ge drukt, binnen enkele weken start ook een advertentiecampagne, terwijl de heer Van Beusekom op de van morgen tot en met 25 maart te houden water- sporttentoonsteiling „Hiswa” rucht baarheid zal geven aan zijn „Pionier”. De leerlingen worden opgeleid voor een A-(beginners) of een B-brevet (gevor derden). De cursussen duren een week. Er mag niet gerookt worden en er zul len ook geen alcohol-houdende dranken worden verkocht. Een busje zal een verbinding onderhouden met het sta tion in Sneek. 'X bj ft feil®? Jft

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 5