BENZINE STATION R v i I WJA 'N EENVOUDIG EINDSPEL I Lansbergen prolongeert titel Vieze kauwgom EL-M1OR VOIKSKREDIETBANK Koploopster Ruba Orion komt bij Olympus '63 2 op visite wat maan een shirt een goed shirt? «««JI «L I kwa Béterts merkbenzïne tegen stiperlage prijzen FLITSCLUB „SNEEK" HEEFT AL 38 LEDEN 1 Glasschade Turks Fruit blijft (voorlopig) eetbaar In voorlaatste ronde winst op Berkenpas Oud-patiënt klaagt over wantoestanden bij het ziekenhuis PASFOTO'S direkt klaar! FOTO-OPTIEK PANMAN Lj de veilige weg: 1P1F L J een persoonlijke ^pl^leningvnnde g H 8 s» - X I DAMMEN DISTILLEERDERIJ M. DIRKZWAGER KV.- SCHIEDAM a BEL: 5923 DAMCLUB „EENSGEZINDHEID” WOUDSEND Reeds 13.000 bezoekers oiiiiiiiiniiiiiiiiiBiiiiw OIIIIIIIIIIIBIIIIIMIIIIMIIBIIW floryn [floryn „DE VRIENDSCHAP” VISTE VOOR LAATSTE MAAL IN DIT SEIZOEN „SPORT VOOR SPORT” w O O O O if.. Pagina 9 NIEUWSBLAD S N E E K E R Donderdag 15 maart 1973 WVVWWWWWWWVWWWV4WVIWIWV de van Zondagavond waren reeds 13.000 ERZOL (BIJ BUS EN SPOORSTATION) KANAALSTRAAT-RICHTING IJLST $FEOAM.m»MOOa Overgenomen uit FLORYN WIJDE BURGSTRAAT 6 SMEEK i A kantoor: sneek kl. kerkstraat 8, tel. 2625 In het laatste nummer van Dam El dorado zagen wij een aardig spelfrag- ment uit de onderlinge competitie van V.A.D. Amsterdam. per 4 stuks voor 5. Emmie Wijbenga „Nijslan, doarps- krante fan Nijlan, maert 1973) een werd SCHILDER DE VRIES VLUG EN PRECIES OUDE KOEMARKT S3 ÏMEEK ir Ook wot vw ghwmebrieg Oosterdijk 54 - Telefoon 05150-3150 OOSTERWOLDE SNEEK enz. en Na de pauze, waarin de helft van het huidige aantal leden zich aanmeldde, werden tijdens een quiz, die onder lei ding stond van de heer H. Amsterdam, enkele goede resultaten geboekt. De heer K. Doevendans, voorzitter van de Raad voor Sport in Sneek, zette het één en ander over de subsidieregeling van deze gemeente uiteen, waarna tij dens de rondvraag mevrouw A. Minke- ma-ten Dam bereid werd gevonden als mentresse (de club had reeds twee mentors en een coach) op te treden. In het zomerprogramma zijn wedstrijden om een wisselbeker opgenomen; moge lijk wordt door de leden ook weer een week of weekend gezamenlijk op het water doorgebracht. Lansbergen is, door in de voorlaatste ronde van zjjn naaste concurrent Ber kenpas te winnen, kampioen van de damclub Eensgezindheid Woudsend ge worden. Hij prolongeerde hiermee zijn kampioenschap van vorig jaar. Overi gens had hij ook reeds in 1970 de ti tel in de wacht gesleept. Een jaar la ter was het J. G. Vogelzang, die de titel van hem overnam. De partij Ber- kenpas-Lansbergen was snel beslist, want toen Lansbergen zijn opponent op sehjjfverlies had gezet kon Berkenpas Lansbergen slechts via opnieuw een schijfoffer van dam afhouden. Kort daarna legde Berkenpas zich bij een nederlaag neer. De andere topper, H. VisserS. Ree kers, werd een boeiend gevecht. Vis ser leek al in het begin een verloren stelling te hebben ingenomen, maar na dat hij twaalf keer verplicht had moe ten spelen, kwam hij los, en ontston den er zelfs voor Visser kansen op winst. Doordat Reekers evenwel de voorposten tot dam wist té promoveren werd het remise. H. Jonkman bereikte tegen W- v. d. Zee via een schijfoffer nog de remisehaven. Oók de partij S. Sijsma-Bergsma leverde geen winnaar Wit speelt en wint. Vragen over deze rubriek te zenden aan A. J. de Vries, Jan van Nassau- straat 28, Sneek. Heeft u iets minder haast, dan zijn 6 mooie pasfoto’s voor 5.wel iets voor u en.... met 2 royale briefkaart- vergrotingen erbij slechts 7.50. BIJLSMA BOVENAAN In de eerste klas bezetJ. Bijlsma nu de hoogste sport van de ladder. Drie weken geleden nam hij nog de zevende plaats in, doch ten koste van A. Bruin- sma en A. de Boer geeft hij nu de toon aan. Biilsma overwon nu snel A. Bruinsma, die zijn tegenstander al in het middenspel tot dam liet doordrin gen. A. de Boer moest, na een prachti ge partij, in A. Feenstra zijn meerdere erkennen. Rode lantaarndrager W. At- sma verraste L. v. d. Kooij. De eni ge ihhaalpartij in de tweede klas, die tussen A. Attema en Sj. Laffra leverde Laffra de volle winst op. Voor deze week staan de Bakhuister derby L. BergsmaSj. Reekers en dé Balkster derby S. BerkenpasW. v. d. Zee op het programma. Ver der: H. VisserDe Vries en S. Ree kersH. Lansbergen. Donderdag 22 maart wordt in Woudsend de beslis singswedstrijd Emmeloord-Hiüzum 2 (met als inzet behoud van het hoofd- klassérs(A)-schap) afgewerkt. Bi In de RONO-sportuitzending „Sport voor Sport” wordt zaterdag van 19.45 tot 20.00 uur onder meer aandacht be steed aan voetbal, volleybal en wiel- Holland. Zondag tussen 18.30 en 19.15 uur komen de reportages van het be taalde voetbal uit Rotterdam en Veen- dam; verder o.a. aandacht voor korf bal, zaalhandbal, zwemmen en water polo, tafeltennis, hockey en de motor cross in Hengelo (Gld.) be langstellenden de poorten van het Ami- citiatheater gepasseerd om een portie Turks Fruit tot zich te nemen. De mo gelijkheid hun voorbeeld na te volgen blijft voorlopig bestaan, want de film wordt enige weken vertoond. Na „Turks Fruit” die vandaag, morgen, zaterdag, zondag, maandag en woens dag om acht uur draait, zaterdag om half twaalf ’s nachts en zondagmid dag om vijf uur, staan enkele andere belangrijke films op gramma. Namelijk de Nederlandse film Poezen” en de De eind vorig jaar opgerichte Flits- club „Sneek”, een vereniging van flitszeilers, is tijdens de vrijdagavond in hotel Bonnema gehouden eerste jaarvergadering gegroeid met maar liefst 19 leden; het totale aantal werd daardoor gebracht op 38. De ongeveer vijftig aanwezigen maakten aan het be gin van deze gezellige bijeenkomst kennis met het bestuur, bestaande uit voorzitter Feike Bonnema, secretares se Monique Veenstra (die staande de vergadering werd opgevolgd door D. van der Zee), Hans Doevendans (pu blic relati »ns), en bestuurslid Jos Rij- kenberg. De contributie werd bepaald op 12,per jaar. DERDE DIVISIE DAf.lLS: HK 9— Be Fair; Be Quick-TLC 2Dedems- vaart; Sudosa-H 2Olhaco; Zwaluwen —Achilles ’12; Animo—SVS (14.30); VSC 2—Vonk. op. Sj. ReekersFr. de Vries, Gaasterlandse aangelegenheid, eveneens remise. De meest interessante ontmoeting, zaterdag in de Sneker Sporthal, ongetwijfeld die zijn tussen de koploopster in de tweede divisie ba Orion uit Leeuwarden en Olympus 2. De Sneker f- moeten trachten maar of dat tegen de vraag. De sterdam i De snit, de stof en dan de boord. De El-Mior boord. Met de pijll Die wijst naar wellicht de beste boord ©olt op shirts gemaakt I Wi m - DERDE DIVISIE HEREN: ZGHBS— Vicofa-BRC; Desto Dedemsvaart; Sudosa-H. Olhaco; RAC Drachten AnimoMema (18.00); VSCLevo. Er is geen goede oplossing van de vo rige puzzel binnengekomen en ook—geen gedicht, maar wel een verhaaltje. Hier volgt het: Het was heel stil bii meester Ten Hoeve in de klas. We zaten te schrij ven en meester liep bij de tafeltjes langs. Bij Rennie Tjalsma ging hij op hét tafeltje zitten. Toen hij weer ver der liep, begonnen er een paar kinde ren te lachen en even later lachten we allemaal. Meester vroeg: Wat hebben jullie toch. Hij liep naar het bord met een hele klieder kauwgom aan zijn broek. Toe i we het vertelden, moest Gonnie het er af halen, maar dat wou niet best. Meester ging naar de w.c. om het eraf te krijgen, maar dat ging ook niet. Hij verder de help mor gen geprutteld op dat vieze kauwgom en hij wil het niet weer in zijn klas zien. De volgende dag had hij een nieu we broek aan. W/W UM ww wW. TWEEDE DIVISIE DAMES: PZH— Isala; Lycurgus 2Volco; Sudosa-H. Achillas T2 2; Olympus ’63 2Ruba Orion (14.30); BBSCWivoc; Devoc ’70Caraco-N. DISTRICTSKLASSE gaardSet Up; Oer DBS—WH (18.00). HEREN A: Dosko—WH 2; WBS— Olympus; De Wikels’t Westen; DHC Klapstuk. Idem B: WHWardy; Reva-R.Orion; Set Up Bilgaard; Drachten 2 EDO; Animo 2 EDO (18.00). De heer N. Twint uit Parrega (Angter- perlaan 11) heeft begin deze week een brief met de volgende inhoud aan het college van burgemeester en wethou ders van Sneek gezonden: „Nadat er door anderen, via de pens reeds gerea geerd is op de wantoestanden, die za terdags en zondagsnachts plaats vin den aan de achterzijde van ’t St. An- tonius Ziekenhuis, waar wellicht uw of mijn dierbaren noodgedwongen zekere tijd door moeiten brengen en daardoor zeer zeker hun rust moeten hebben. Tot mijn grote verwondering echter is het in uw stad mogelijk dat op ge noemde nachten dronken en brood dronken schoften het nodig vinden om tot diep in de nacht het gehele zieken huis wakker te houden door aanhou dend met autoclaxons te keer te gaan of allerlei vieze smerige gemene bij hun zieke breinen horende taal tegen de muren te brallen, ziekenhuisver- sters luidkeels uitnodigen om aan hun zielige lage behoeften tegemoet te ko men derhalve ervoor zorgend dat dit ziekenhuis ’s nachts op stelten wordt gezet. Ondergetekende verzoekt u zeer dringend op heel korte termijn hier aan ogenblikkelijk een einde te ma ken, in het belang van alle tijdelijke bewoners van dit ziekenhuis. De poli tie die toch doorgaans een fijne neus heeft voor dergelijke zaken weet hier schijnbaar niets van, daarom stuur ik voor de zekerheid ook een naar de plaatselijke Commissaris een afschnft. Hoogachtend, erop vertrouwende een eind gemaakt te zien aan deze situa tie enz.” Wit heeft waarschijnlijk 3330 ge speeld, want 3732, om daarna even tueel te ruilen door 3126 enz. ging niet wegens (1621) 27 x 16 (2227) Zwart vervolgde nu met 1319 nu liikt 3732 heel verleidelijk, maar er zou dan zijn gevolgd (20 24!) met schijfwinst of op 4035 (16- 21) 27 x 16, (22—27) 31 x 13, met (1218) of 1420 enz. met winst. Wit liep er niet in; de partij werd remi se. In het zelfde blad kwamen wij nog een eenvoudig eindspelletje tegen. Zwart; 17 en dam op 11 en wit 18 en dammen op 14 en 49. Wij kunnen zeggen: zwart heeft zich te laat van zijn schijf ontdaan om ’n reglemen taire remise te halen. Nu met wit aan zet is het te laat; er volgt 16! op (2) 12! (8) 23 en zwart staat ver loren en op (6) volgt 11 (1 of?) 28 wint eenvoudig, maar je moet het maar zien. Nog zo’n eenvoudig voorbeeld. Zwart 6, 20, 40 en 45 en wit 17, en dammen op 35 en 50. Zwart aan zet verliest. Volgende week geven we de oplossing. De meeste van onze lezers hebben het dan inmiddels zelf even opgelost, want leerzaam is het wel. Tot besluit een probleempje heer D. Vuurboom, Enschede. Het probleempje uit onze vorige ru briek van Jan Scheijen en Leen de Rooy was voor velen misschien nog niet zo gemakkelijk. Het ging om de ze stand: zwart: 1, 6, 9, 13, 17, 22, 25, 27, 40 en wit: 23, 28, 29, 31, 33, 34, 37, 45 en 49. We zien wel dat we hier met het beroemde canelejas mo tief te doen hebben waar alle zwar te motief-sch” en 1, 6 en 25 reeds op hun plaats staan en geen functie in het voorspel vervullen. De winst wordt echter o.i. wel op zeer fraaie wijze verkregen, namelijk door 43! Een stille zet, waar niet zo gauw aan "edacht wordt. Vervolgens 31 en dan 24! en door de meerslagregel is (49) verplicht 40; wederom meerslag 3 en 2 en we zijn er. Toch wel mooi. Op onze vraag of in de stand 4, 5, 19 voor zwart en 7, 15 voor wit met zwart aan zet aan partij spelers het spel remise loopt, dan wel nog winst voor wit aanwezig is, hebben wij tot op heden nog geen kommentaar ont vangen. Maar wat niet is, kan nog komen, hoewel veel partijspelers eer der verre reizen maken naar dam- toumooien, dan thuis eens in de pen te klimmen. Workum en omgeving was zondag het doel van hengelaarsvereniging „De Vriendschap”; deze stad was de laat ste plaats waar men dit seizoen „voor anker ging”. Overdadig veel vis werd er bepaald niet gevangen; toch waren de deelnemers niet ontevreden, daar het weer niets te wensen overliet. J, Wijnia, A. Zandstra en J. Heemstra kregen respfectievelijk de eerste, twee de en derde prijs voor het vangen van baarzen. De heer Wijnia sloeg ook de dikste baars aan de haak. De beste hengelaars op witvisgebied bleken ach tereenvolgens A. Zandstra, H. Blom en J. Koomstra. S. van der Meer ving de dikste witvis. EERSTE DIVISIE DAMES: EAVV— Isala; Be Quiok-TLC Lycurgus; Olympus Amsterdam - Boemerang (16.00); SOS-DPCOrion; Drachten— Vicofa-BRC. AFDELING SNEEK Dames le klas: Animo 2Olympus 3 (20.50) ; VKH 2—Makkum (20.50). 2e klas: Set Up 2 Swette Switters (20.10). Heren le klas: Animo 3-SVW 1 (19.30) Animo 4-VKH 1 (19,30); Olympus 2— VKH 2 (20.10); Sneek—VOG (20.10). 2e klas: Animo 5—BEO (20.50). 3e klas: Animo 6Pickers (13.50); Vo- vero 2—DBS (13.50); Irnsum—SRS (13.50) ; Animo 6—SVW 2 (19.30). ’t Amicitia-pro- „De Peetvader”, „Niet voor de lang verwachte rol prent „Angela” van Nicolai v. d. Hey- den. Deze laatste beleeft zijn pre mière onder andere in Sneek. Als on derbreking van de voortdurende ver toning van Turks Fruit wordt zondag middag hi.V drie het „Kruismoord complot” vertoond, met Roger Moore in de hoofdrol. In de districtsklasse eindelijk weer een wedstrijd voor DBS; tegenstand ster is hekkesluiter WH uit Harlin gen. Animo 2 krijgt het zwakke EDO van West Terschelling als tegenstan der, terwijl Olympus in poule a heren naar WBS op Terschelling gaat. zal dames Ru- De Sneker formatie zal zich te herstellen van de* nederlagen in de afgelopen weken, kandidate voor de eerste divisie lukt is de grote selectie van Olympus krijgt één van de twee teams uit Am- op bezoek; Amsterdam-Boemerang zit dicht tegen de degradatie- zftne aan en zal zich uit alle macht tegen een nederlaag verzetten, maar veel effekt zal het waarschijnlijk niet hebben. Animo krijgt in de derde divisie heren Mema te bestrijden, de vorige ontmoeting werd gewonnen met 30 door de Snekers en dat moet er nu ook inzitten. De dames van Animo mogen het proberen tegen het in degradatiezorgen verkerende SVS. DAMES: Bil- ’t NetRang; HaSjn een botfêl van floryn! SAS-,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 9