van snekerWkoerier REGIONALE SCHOOLADVIESDIENSTEN IN SNEEK? Burgemeester: bedroevend zoveel rotzooi als er ligt „WILD" PARKBOS BIJ LEEUW ARDERWEG Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL IJLST en In feestvierend Balk was 't parool: GROTE SCHOONMAAK IN GAASTERLAND O: BRANDENDE MELKBUS ONTPLOFT IN IJLST, JONGETJE GEWOND Tj. de Jong, Sloten niet langer lid van de gemeentèraad f' COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD de llllMIIIIINBIIIIIHIIIIIIIIIIIIffl iiiwmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim In februari goed gespaard bij de Bondsspaarbanken H. Speerstra uit Folsgare vindt eerste kievitsei in Wymbritseradeel Verschijnt: maandags en donderdags MAANDAG 49 MAART 1973 128ste JAARGANG No. 23 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN eu> W SNEEKER NIEUWSBLAD Va VW v f?If - Hei Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEI - 1 W' L - J SNEEKER NIEUWSBLAD aas» oauraan» Jappienr.één in Z.W.H. door adviseurs anders geen!! laten verbeteren lang worden ingesteld. de advi- zijn 40 procent b.g.g. (Foto Studio Ger Dijs). de I elkaar. er nu een en personeel onderwijs Bank: bank op 3 of 4 regionale kunnen komen. 'J vriendjes „j heer v 1st de FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld j 5,50 per half jaar (bij vooruitbetalingi Postabonnementen f 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. H. L. Sixma baron van Heemstra opvoeden ADVERTENTIETARIEVEN 20 et. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarie] Bij kontrakt lagere mm-pri)s ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Raiffeisen- en Amro- OIWwl d.,... 6 ’«f. WIMMHIIMMl BUT - - - SUU gemeester van Gaasterland, donder dagavond in restaurant „Kippenburg”, waar een vijftien bestuursleden van verschillende verenigingen van Dorps belangen, VVV, zeilschool de Stipe, vereniging voor Klein Bootbezitters en leerkrachten van basis- en mavo-scho- len waren bijeen gekomen om te pra ten over de opzet van Himmeldei 1973 op 14 april. Men heeft bij die gelegen heid besloten de hele gemeente een grote schoonmaak te laten ondergaan en de aktiviteiten dus niet alleen tot het water bepalen. laten weten, dat met de aanleg van ruiterpaden in een behoefte wordt voorzien. Voor de aanleg van drie dressuurbanen in het meest noorde lijke deel van het bosplan wordt momenteel een plan uitgewerkt. Op de foto een gedeelte van het toe komstige parkbos. „Het gaat niet alleen om het schoon maken, belangrijke? is het feit dat de mensen er zich door middel van de ze manifestatie van bewust worden dat ze hun afval niet klakkeloos moeten weggooien. We moeten ’t vuil daar deponeren waar het hoort. Dat moet gewoon in deze maatschappij”, aldus burgemeester Sixma baron Van Heemstra. Hij verwacht dat er enkele honderden Gaasterlanders aan de slag zullen gaan. Zaterdagmorgen om acht vond de heer gezelschap van z’n Het aan de Bondsspaarbanken toever trouwde tegoed steeg in februari met 86 miljoen. De inlagen bedroegen 1.073 miljoen en de terugbetalingen 987 miljoen. In februari 1972 werd 889 miljoen ingelegd en 825 mil joen terugbetaald, waarmede het ac cres in deze maand 64 miljoen be droeg. Ultimo februari 1973 stond op spaarrekeningen bij Bondsspaarbanken een tegoed van 10.492 miljoen uit. De heer Tj. de Jong te Sloten legt in de donderdagavond te houden gemeen teraadsvergadering zijn raadslidmaat schap voor Gemeentebelangen neer. Hij zal worden opgevolgd door me vrouw M. Guèst-Kroes (34), wonend aan de Heerenwai, die het eerste vrouwelijke raadslid in Sloten wordt. s® i, ssssss 'Op het geroep „Ik stel me voor dat we ’n voorbeeld zullen zijn voor diegenen die ach teloos met vuil omspringen. We moe ten zien tot een betere mentaliteit te komen. De hele gemeente schoonma ken gaat gewoon niet, maar deze zaak is vooral bedoeld als manifestatie om de mensen op te voeden. Het gaat er wel om om zoveel mogelijk rommel op te ruimen. Het is bedroevend hoe veel rotzooi er ligt”. Dit zei de heer H. L. Sixma baron van Heemstra, bur- „Sudergoa” wil onderwi j s REDAKT1E: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4933 3779, L. Jellema, redakteur Alle verenigingen van Dorpsbelang in Gaasterland hebben al toegezegd mee te willen werken, evenals de Vogel wacht van Balk, Zeilschool „De Stipe” te Balk, de zeilvereniging Sloten, sec tie Balk, enkele christelijke en open bare basisscholen, een paar mavo’s en de huishoud- en landbouwschool. Het de bédoeling, zo zei de heer A. Hylke- ma, sport- en recreatieambtenaar ter secretarie van Gaasterland, dat de don derdagavond aangezochte kontaktper- sonen (in ieder dorp één) medewer kers verzameld. De verenigingen van Dorpsbelang zullen als kernen funge ren, die er voor moeten zorgen dat het toegewezen rayon schoon gemaakt wordt. De leerlingen der mavo-, huis houd- en landbouwscholen gaan de af gelegen gebieden van alle plastic, pa pier en wat dies meer zij ontdoen. De heer A. Hiemstra, direkteur van gemeentewerken, zal trachten nog de zelfde middag (de schoonmaak begint ’s morgens en men denkt om 12 uur klaar te zijn) de hopen afval naar de gemeentelijke stortplaats in Balk af te voeren, „maar als men zelf dorpelin gen kan vinden die de rommel hier naar toe willen brengen ,dan zou dat zeer welkom zijn”. De grote „stukken” als oude kachels, autowrakken (burge meester: „Er liggen nogal wat van die dingen”) zullen gelokaliseerd worden en later eveneens worden opgehaald door gemeentewerken. zal, zo drukken burgemeester en wethouders van Sneek ’t in een voor stel aan de gemeenteraad uit, een wild karakter krijgen, zodat bepaal de planten- en diersoorten zich er zullen thuisvoelen. De oppervlakte van het gebied is ongeveer elf hec tare de totale aanlegkosten ko men op rond 732.0000. De lande lijke rijvereniging „De Water-Poor- ters” heeft het college van b. en w. De heer De Jong (54) trad op 6 sep tember 1966 al>s wethouder tot de raad toe. Hij had tot ’70 zitting in het college van b. en w. Dat hij nu bedankt voor het raadslidmaatschap is, zei hij ons vanmorgen, louter om ge zondheidsredenen. 'U's*®5 2700 meter wandelpaden, ruim 1600 meter ruiterpaden en 50 duizend vierkante meter gazon (voor speel- en zonneweiden sloten en een vijver. Dit alles komt in het zo genoem de parkbos tussen de rijksweg Sneek Leeuwarden en de Zwette (vanaf de ijsbaan tot aan de grasdrogerij), waar staatsbosbeheer al een bos plantsoen van 40 duizend vierkante meter heeft aangelegd. Het geheel Als voornaamste taak van seur ziet de commissie het adviseren begeleiden van het onderwijzend van de basisscholen over methoden en werkwijzen. Daarnaast kunnen bijeenkomsten geor ganiseerd worden, waar bepaalde de len van het onderwijs door middel van gezamenlijke studie nader worden bekeken. Ook is heit mogelijk dat ge adviseerd wordt op bepaalde scholen waar zich moeilijkheden van bijvoor beeld organisatorische aard voordoen. In sommige gevallen kan het mogelijk zijn dat advies gegeven wordt met betrekking tot individuele kinderen. De adviseur heeft hier overigens al leen een bemiddelende taak. De advi sering is bedoeld voor zowel openbaar als bijzonder onderwijs. Om het over leg tussen de betrokkenen zo efficiënt mogelijk te laten plaats vinden zou een regionale raad voor het onderwijs kunnen worden opgericht. Hierin moe ten dan vertegenwoordigers van schoolbesturen, onderwijzend perso neel en ouderverenigingen zitting heb ben. Zoals gezegd zullen er in de Zuidwesthoek drie adviseurs nodig zijn, die ieder dertig èi veertig scho len krijgen te behandelen. Ze komen in dienst van de stichting „Zuidwest- Friesland”. »op het geroep van zijn kwam de in de buurt wonende H. Walstra toesnellen en hij vlammen te doven. Het slachtoffertje werd in allerijl naar dokter E. Siets- ma in IJlst gebracht. Later werd hij naar het Sint Antoniusziekenhuis in Sneek vervoerd. Marten Hoekstra liep brandwonden op in zijn gezicht, aan zijn oren, terwijl ook de linkerhand deerlijk is verminkt. Gisteravond liet dé töestand zich nog ernstig aanzien. is ondergebracht biedt toch garanties voor een grondiger advi- omstreeks half H. Speerstra in twee zoons aan de Nieuwe Wolsumerdjjk in zijn woon plaats Folsgare, het eerste kievitsei in de gemeente Wymbritseradeel. Vee houder Speerstra heeft vanmorgen het „Ijipaei” aan burgemeester B. W. Ca- zemier „ten stadhuize” in Sneek aan geboden. De onderwijscommissie van de Stichting Sudergoa wil de kwaliteit van het I onderwijs in de Zuidwesthoek verbeteren en de overgang van kleuter- naar basisonderwijs soepeler laten verlopen. De commissie wil dit bereiken door I middel van advisering op onderwijskundig gebied van het onderwijzend personeel. In de Zuidwesthoek zouden dan drie van deze adviseurs moeten komen. De commissie ziet deze adviesdienst als een interim-regeling. In Friesland houdt zich namelijk al enige tjjd een werkgroep bezig met de toekomstige organisatie van het schooladvies en begeleidings-werk. De plan nen hieromtrent zijn nog niet uitgewerkt, maar op wat langere termijn is het streven in Friesland gericht op 3 of 4 regionale schooladviesdiensen waarvan dan één in Sneek zou kunnen komen. Men is hier al bezig mt het opstellen van een concert gemeenschappelijke regelingen met betrekking tot deze schooladviesdiensten, die ook in Leeuwarden, Heerenveen en Opster- Eén en ander blijkt uit een nota die de onderwijs commissie gericht heeft aan het dagelijks bestuur van „Sudergoa”. De zes-jarige Marten Hoekstra uit Ijlst heeft vrijdagmiddag om onge veer vjjf uur ernstige brandwonden opgelopen. Hij was met een paar vriendjes aan het spelen op de ge meentelijke stortplaats. Het jongetje vond daar een melkbus met iets in .Wat er precies in zat weet nog niemand, maar toen Marten prop papier in de bus stopte en dit in brand stak, knalde de bus met een zware klap uit elkaar. Marten Hoekstra brandde als een fakkel. richt te blijven schooladviesdienst. van werkvormen en Gaasterlands trots Jappie van Dijk heeft zaterdagmiddag- en avond een waarlijk grootse hulde in ontvangst genomen van de Gaasterlandse bevol king. Duizenden enthousiaste suppor ters van de nationale schaatskampi oen op de lange baan waren naar Balk getrokken om daar hun idool te bejubelen Jtten klom in bomen, op te lefooncellen en hing uit de ramen om vooral maar een glimp op te vangen van de 28-jarige ambtenaar, die geze ten in een Engelse jachtbrik, geflan keerd door de wereldkampioen junio ren Jan Heida uit Scharsterbrug (links) en „meester” Eppie Bleeker, die in de strijd om de wereldtitel voor sprinters zulke hoge ogen gooi de, een rijtoer door Gaasterland’s hoofdplaats maakte. De brik met de internationale schaatstop werd vooraf gegaan door de drumband van de Balkster gymnastiekvereniging „De Evenwichtsbalk”, het harmonie-orkest „Concordia” en ruiters van de „Co- ral”-manege van de heer A. de Win ter uit Ruigahuizen. In het kielzog volgden twee landauers, waarvan er één werd „bemand” door wereldkam pioene Attje Keulen-Deelstra met man Jelle en vier kinderen. De ande re bood plaats aan de bijna geheel complete heren-kernploeg, inclusief conditietrainer Henk Gemser en mas seur Ab Mejjeringh. De optocht, die bij hotel Teernstra was gestart, had „De Treemter” als einddoel. Hier werd een receptie gehouden, tijdens welke een schier eindeloze rij sprekers het gestoelte beklom en zeer velen kwamen niet met lege handen. Meer hierover leest u elders in deze krant. (Foto Studio Ger Dijs) De commissie acht het aanstellen I van adviseurs in de Zuidwesthoek zeer gewenst, want uit het „Suder- goa”-rapport „Doorstromers in het onderwijs” komt tot uitdrukking dat de situatie in he onderwijs op een aantal punten voor verbetering vat baar is. Er is een groot aantal klei ne tot zeer kleine scholen (54 pro cent heeft drie of minder leerkrach ten). De kontakten van de hoofden van scholen onderling en met het voortgezet onderwijs zijn matig tot slecht, waardoor een zekere mate van isolement optreedt. De doorstro ming uit de lagere milieus naar het HAVO-VWO is tamelijk gering, met name in de plattelandsgemeen ten. Uit hetzelfde rapport blijkt ook dat in de Zuidwesthoek meer dan 50 pro cent van de hoofden van scholen niet geabonneerd is op opiniebladen en nog meer geen landelijk verschijnende dagbladen lezen. Eveneens meer dan de helft luistert soms of helemaal niet naar aktualiteitenrubrieken. Voorts onderhoudt 40 procent van de hoofden geen kontakten met de leiding van voortgezet onderwijs en dat het door het hoofd gegeven advies met betrekking tot doorstroming in de meeste gevallen wordt opgevolgd. Uit het rapport kan men ook opmaken dat 22 procent geen kontakten heeft met kollega’s en 40 procent slechts een maal per jaar. En het zijn toch daarin deze leerkrachten, aldus het rapport, meer die hoewel zij bijvoorbeeld geen kon- aanpak. De commissie stelt de takten met het voortgezet onderwijs seur echter als alternatief omdat de onderhouden, de toekomst van de kin- schooladviesdienst de eerstkomende deren bepalen. jaren nog niet gerealiseerd kan wor den. Gezien de belangen die op het Zoals gezegd moet de onderwijskundi- spel staan, de toekomst van de kinde- ge advisering, zoals de commissie die ren in de Zuidwesthoek, is dit alterna- heeft aangegeven, gezien worden als tief naar de mening van de commissie een interimregeling. Het oog dient ge- gerechtvaardigd. Daar komt bij dat op een regionale de onderwijskundige adviseurs te zij- Het grotere skala ner tijd waarschijnlijk kunnen opgaan disciplines dat in de regionale schooladviesdienst. W >-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1