HU U eric en I I INTERIEUR73 F KAPPIE EX DE RING VAN SATURNUS Waar been Wijkindelïng Sneker huisartsen ZOMERAVOND-VOETBAL NU „HELE” COMPETITIE 1 I JAARVERGADERING „DOARPSROUNTE" RONO-programma prins bemhardhoeve zuidlaren IJSBRECHTUM WIL DANSCLUB TRIMGROEP EN CURSUS FRIES VOOR NIET-FRIESTALIGEN DE VERSMADE MDfflMR Gaat u trouwen? as in-en-om de Waterpoortstad „GASTSPELERS” NIET TOEGESTAAN SjlKïillilIflllBilB FEÜILLETO w jllillilllllllfflllilllllfflllllillllllffl n 1 H IIIIIIIBIIBIIIIIIIIffllIlllllllllH M -»-v Maendag 19 meert 197S NIEUWSBLAD S N E EKE R Pagina 2 maand de in de dansen avond mi- 6 Maandag 19 maart 100 afloop dis- folkzanger oriëntatierit 8 uur Ver. al Ysbrechtum 16 Tijdens de Witte Abma, geamu- ik i voor niet Wees door B. J. ten Wesepe Kleinigheidje Juni van het vorig jaar zou meegedeeld zijn dat esen het aanvrage Minzaam 3e mnd. 63 j. WIJK 6: J. Nauta, arts Stationsstraat 27 tel. 2555 Het gebied begrensd door de Woudvaart, de stadsgracht en de Geeuw (omgeving Prinsen gracht en de Lemmerwegwij- ken) Tevens Oppenhuizen en Uit- wellingerga. Boodschappen vóór 8.30 uur bij de betreffende arts. -5- van we- ze, z’n hele rommel vliegt me om de oren en moet je zien hoe die touwladder er uit ziet. Het hout is vermold en het touw be staat uit pluizen! Saturnus loert in nood en narigheid!” het proberen. Maar u niet boos iets tussen welke één aan één aan den Koningin werd 10.000 m2 wpon-ideeën kompleet opgebouwde D'73 bungalow veel nieuws: meubelen, keukens, sanitair, verwarming, zonwering, enz. DAGELIJKS: 14-22, ZATERDAGS 10-22, ZONDAGS 12-18 OOR Rest. Leeuwen, Parkstraat: 19.30 u. ruilbeurs Dinsdag 27 maart Fredehiem, Kleinzand 18: 8 uur al- van Ver. Jack Kearns, Dempsey’s mana ger, een aanbod heeft ontvangen van 750.000 odllar van eenige ar- gentijnse promotors voor ’n wed strijd tussen Dempsey en Firpo, X die dezer dagen Bill Brennan 12e De Uit de Nieuwe Sneeker Cou rant van Woensdag 21 en Zater dag 24 Maart, 50 jaar geleden dus. RESTAURANT S. v. d. WAL zalencentrum Leeuwenburg 5-11 Sneek, Telefoon 3863 Zalen voor 60 80 en 250 personen Bespreek vroegtijdig om teleurstelling te voorkomen De indeling luidt aldus: Dames: Yoshida, WZS-ladies, Kat, Rabo-bank, WSH. Poule A: Bakkers, Hubert, Lankhorst (Heeg), Gemeente. Poule B: Onderwijzers, Erv. Feenstra, Lankhorst (Sn.), Philips, WSH. Het zomeravond-voetbalgebeuren, dit jaar op 10 april van WIJK 4: W. Lofvers, arts Stationsstraat 24, tel. 3155 Het gebied begrensd door de Zwette, de stadsgrachten en de Houkesloot (omgeving Leeuwarderweg, de Stadsfen- ne en het Eiland) „profeet” R. en mej. N. H. ver zekeren om strijd dat zij aardsche liefde niets willen Met de moed der wanhoop stak hij na deze overpeinzingen zijn handen naar de ladder uit. Maar juist op dat moment wierp de heer Zerx een mas sa puin naar beneden. tot 23 dv. Amicitia: 8 uur film „Turks Fruit Dinsdag 20 maart Amicitia: 8 uur Noorder Compagme met „Suiker” Woensdag 21 maart Dinsdag 20 maart 09.30-09.50 Derde les friese schoolradio „Tusken de fügels” 18.00-18.30 RONO radio journaal 18.30- 19.00 Fryske ütstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Rjochtstreeks oer en üt Ljouwert 19.00-20.00 Grunneger oetzenden Eindredaktie Gerard F. Beukema 19.30- 19.45 Lichte muziek 19.45-20.00 Landbouwjournaal Eindredaktie Gerard F. Beukema Woensdag 21 maart 18,00-18.30 Rono radio journaal 18.30- 19.00 Fryske ütstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Berneprogram „Fierders”: aktualiteiten, ynterfjoes en muzyk 19.00-19.30 Overijssels programma Eindredaktie Alex Jan v. d. Worp 19.30- 20.00 Aspecten Eindredaktie drs P. J. Huizinga Donderdag 22 maart 18.00-18.30 RONO radio journaal 18.30- 19.00 Fryske ütstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Rjochtstreeks oer en üt Drachten 19.00-19.30 Drents programma Eindredaktie Hitjo D. Schuth 19.30- 19.45 Lichte muziek 19.45-20.00 Dier en plant in RONO- land WIJK 2: C. P. Dros, arts Kanaalstraat 9, tel. 3681 Het gebied begrensd door de Franekervaart en de spoorlijn naar Leeuwarden. (de Noorderhoek) WIJK 5: H. Ubbens, arts Stationsstraat 27, tel. 2555 Het gebied begrensd door de Houkesloot en de stadsgracht en de Woudvaart (het Sperk- hem). Poule C: Met. Finish, Bouw-Bond, Hu bert 2, Avras, SVS. Poule D: Flach, Bax-Koster, De Wit te Kat, DDB, La Bohème. Poule E: Gez. Banken, Rabo-Bank, Gar. Ozinga, Loodgieters, Dimo. Poule F: Mirota, FC Jeugdhaven, Fri so, Yoshida, WSH 2. Poule G: Philips 2, Donker b.v., Ta- pijthuis, Flexa, Hubert 3. dat start gaat w\jkt in verschillende opzichten af van vorige afleveringen. Dit jaar zal een „hele” competitie worden afgewerkt verleden jaar troffen de diverse teams elkaar één keer. Eenelftal, be staande uit werknemers die op last van hun bedrijf moeten overwerken en daardoor niet tussen de lijnen kun nen verschijnen, krijgt twee punten in mindering op zijn totaal. Bij het con to van de tegenpartij worden (uiter aard) deze twee punten opgeteld. Nieuw is eveneens, dat „gastspelers” niet meer zjjn toegestaan. Ze schoof achter ’t stuur. „Een beet je griezelig is het wel”. „Ben jij bijna achttien? Wees eens flink!” Hij ging naast haar zitten. „Niet bang zijnik heb vanmorgen de handrem extra laten bijstellen. In geval van nood trek ik die aan en dan staan we stil. En ik corrigeer, als het nodig is wel aan het stuur”. Terwijl het meisje achter het stuur zat, wees hij, hoe ze het moest doen. „Eerst starten. Je draait die sleutel naar voren en drukt zachtjes met je voet op het gaspedaal. Jagoed zo. Nu loopt de motor. Je trapt de meest Hij lachte breeduit. „Goeie mop, he? Laat haar voorlopig maar in dte waan.” Enige tijd later, toen ze weggereden waren, stopte hij op een stille weg en zette de motor af. Hij keek haar aan. „Zo, jongedame, Deze „nieuwtjes” werden in de don derdagavond in hotel-restaurant Ha nenburg gehouden en uitstekend be zochte algemene jaarvergadering van de commissie van het Sneker Zomer- avondvoetbal naar voren gebracht. Een vergadering, die bij afwezigheid van voorzitter H. W. Fijlstra (hij wordt in het Sint Antoniusziekenhuis verpleegd) door de vice-voorzitter, de heer J. H. Meijer werd geopend. „Ondanks de uit stekende samenwerking met de ge meente („ze doet er van alles aan”) is er een enorm tekort aan velden”, aldus de vice-voorzitter. (De wedstrij den zullen worden gespeeld op het Zui- dersportpark, het sportpark in de Noor derhoek en het sportpark aan de Leeu- waderweg). De heer Meijer noemde het rondkomen van de „hele” compe titie geen gemakkelijke opgave, gelet op het grote aantal wedstrijden (180) en het feit, dat teams vanwege de slui tingstijden van de desbetreffende be drijven, niet tijdig kunnen aantreden. „Het wordt passen en meten” voorzag hij dan ook. „Ik!?” riep de stuurman verschrikt. „Ikik.... d.de h-hele r-reis....” „Eten brengen”, vulde Kappie aan. „Even met de sloep op en neer. Daar hoef je toch niet zo’n drukte om te maken, klont? Ben jij een zeeman?” „Even met de sloep op en neer”, dacht de maat, toen hij met het boot je naast het wrak lag. „Kappie heeft makkelijk praten! Ik ben een zeeman en geen etenibrenger. Wat een baan! De WIJK 3: C. J. Overdijk, arts Stationsstraat 2, tel. 2526 Het gebied begrensd door de spoorlijn naar Leeuwarden, de stadsgrachten en de Zwette (Bloemstraten, Kloosterstra ten en de Staatsmansstraten) gemene jaarvergadering voor Gezinshulp Sneek Donderdag 29 maart 3296 Katrijn Koekeloer rende veront waardigd het trapje naar de brug op. „Een mooie meneer!” riep ze, naar de sleep wijzend. „Die wil z’n eten daér bezorgd hebben! De hele reis lang!” „Wel ja, dat doet maar”, zei Kappie hoofdschuddend. „Maar daar zal hij extra voor moeten dokken, geloof maar! En dat baantje moet de maat dan maar voor zijn rekening nemen!” y 4^ gen. De dokter die opgebeld wend ging erop in en zocht wat kleeren op, doch alvorens de komst van den zwerver af te wachten, belde hij zijn collega nog even op. Toen bleek hem, dat deze van niets afwist. Blijk baar was hij dus door ’n zwer ver zelf opgebeld, mogelijk ook door een handlanger. Hoewel dit geval mislukt is, moeten reeds kleedinigstukken aan den telefoon- zwendelaar afgegeven zijn, op zgn. recommandatie van beken den. Uitsluitend bestemd voor de pa tiënten van C. M. Eykman, arts, in het tijdvak van 17 tot en met 24 maart 1973. Amicitia: 8 uur film „Turks Fruit” Donderdag 22 maart Tegen het vloeken: De Raad van Utingeradeel heeft besloten het luidkeels vloeken op straat te verbieden. Het eerste kievitsei: Het eer ste kievitsei werd Dinsdagochtend gevonden door J. Wiersma, licht- torenwachter bij Workum. Deze lentebode wend terstond ten ge schenke gezonden aan de Koningin. Bovendien werden twee kievitsei eren in één nest gevonden in de Zuidermeer door Doede de Vries te Stavoren, van de Koningin en Commissaris der aangeboden. Het schijndoodpistool: De nister van Justitie stelt bij hoof den van plaatselijke politie een onderzoek in naar de aanwezig heid van een toestel, blijkbaar in den handel gebracht als brand- bluschapparaat, doch dat tevens zou kunnen dienen tot het gedu rende korte tijd bedwelmen van personen. Het uit Duitschland ge ïmporteerde toestel heeft het voorkomen van een revolver en is 39 c,M. lang, in persberichten Ichthuskerk: 8 uur informatieavond met dr. A. v. d. Heuvel, secr.-gen. Ned. He kerk Vrijdag 30 maart Amicitia Theater: 8 uur Uitvoering Tamboer-, lyra- en majorettenkorps „Rhythm Stars” Café Leeuwen: 8 u. Jaarvergadering Hengelsport veren. „De Vriendschap’ s armen. Daar durf ik een lief ding om te verwedden. Doch dinsdagavonds was ze present. Hij stond op, toen ze binnenkwam, en feliciteerde haar met haar achttiende verjaardag. Naar een pak, dat op het tafeltje lag wijzend, zei hij: „Dat is voor jou.” Met grote ogen keek ze naar het pak. „Dat? Wat zit er dan in?” „Maak maar open”, zei hij seerd en bestelde wat te drinken. Zenuwachtig maakte het meisje het papier los en kon een kreet van ver rassing niet weerhouden, toen ze het grote boek zag: een historische verhan deling over de schilderkunst in de loop der eeuwen. Stom van verbazing bla derde ze er even in. „Dat is toch te gek, meneer Jansonides „Vind je? Heb je er dan niets aan?” „Allicht. Ik zag het toevallig een poos je geleden in de etalage van een boek winkel en ik wilde er voor gaan spa ren. Maar het was zo duurO,” Ze hield haar hand voor de mond. „Ik weet natuurlijk, wat het kost „Nou, en? Ik wil je graag een beetje verwennen. Dat mag toch wel?” „U verwent me al verschrikkelijk met dat autorijden en zo. En ik kan u er helemaal niet voor belonen.” „Zo meteen ga je maar uitstekend rij den. Dat is voor mij al een grote be loning.” Ditmaal liet hij haar al vanaf het res taurant wegrijden. „Telkens in de spie gel kijken,” zei hij. „En als je stil staat pas wegrijden, als de weg hele maal vrij is.” WIJK 1: W. L. Bogtstra, arts Singel 38, tel. 2624 Het gebied begrensd door de stadsgrachten, de Geeuw en de Franekervaart (de bin nenstad, omgeving Bolswar- derweg en Ysbrechtum) van het dorp heeft reeds een volks dans- en zanggroep in ’t leven ge roepen, die onder leiding van de da mes Merkies en Nieuwenhuis, al meermalen van zich deed horen. Ysbrechtum is een dorp dat leeft. Vooral sinds het bouwen (in eigen be heer) van een gemeenschappelijk dorpshuis, waarbij nieuwe en oudere bewoners zoveel eensgezindheid heb ben getoond, is er in het dorp weer ge legenheid tot allerlei evenementen op cultureel en recreatief gebied. Ook dé ze vergadering heeft getoond dat de Ysbrechtumers hiervan een dankbaar en aktief gebruik willen maken. BURGERLIJKE STAND SNEEK van 16 tot 22 Maart. Geboren: TheCla Maria dv Pier Boermans en Mari van Wieren; Trijntje dv Kasper v. d. Heide en Hinke Zijlstra; Geiske dv Wij- be Bosma en Gertofke Visser; Geertje dv Jan Arte Bodegom en Atje van der Kooij; Anna dv Fedde v. d. Weij en Froukje de Vries; Philippus zv Philippus Kuipers en Hieke Zwaagman; Saakje Maatje dv Joost Geldof en Ytje de Boer te Loënga. Overleden: Geeltje van Dijk 89 j. wed. van Jacob Zoethout; Hebel- tje v. d. Schaaf 24 j. echtg. van Gerke de Boer, wonende te Heeg; Maria de Vries, 77 j. in ronde knock-out wereldkampioen is Los Angeles in trai- sloeg Brennan 14 De- 1920, eveneens door In het gezellige, pas gereed gekomen dorpshuis „It Formidden” in Ysbrech tum heeft vorige week maandag de Doarpsrounte Ysbrechtum haar jaar vergadering gehouden. De voorzaal was geheel met belangstellende leden gevuld. De vergadering, onder leiding van de heer J. C. M. Romp, kreeg van de secretaris, de heer D. A. Tammin- ga in door hem uitgebrachte versla gen te horen dat de vereniging nu 164 leden telt en dat de kas een batig sal do laat zien van rond 450,Drie van de bestuursleden hebben zitting in het bestuur van de Stichting Dorps huis. Er is contact geweest met de ge meentebesturen van Wymbrltseradeel en Sneek over de aanleg van een fiets- annex wandelpad langs de ver bindingsweg met de stad Sneek. Dit mede in verband met de toename van het verkeer langs de oude weg naar Bolsward. Ook is besloten ’n regeling te treffen dat er op hoogtijdagen weer gevlagd wordt van de dorpstoren. Een moeilijk punt is nog altijd de aan leg van een klein sportveld in het dorp, waarop gekaatst en gespeeld kan worden. De vereniging hoopt hiertoe ’t terreintje bij het wooncomplex De Finne te kunnen behouden. De schrij ver A. Brouwer was uit Sneek over gekomen en las ’n aantal boeiende fragmenten voor uit ’n boek dat straks van z’n hand zal verschijnen. Het oog- ste hiermee veel bijval bij de aanwe zigen. Dit zelfde was ’t geval toen de Ysbrechtumer toneelclub een bedrag van 250,aanbood: de opbrengst van een toneelavond verzorgd door een groep spelers uit Deersum. Tijdens de vergadering bleek dat Ysbrechtum vol zit met nieuwe im pulsen tot allerlei aktiviteiten. Er werden plannen onvouwd om te ko men tot de oprichting van ’n trim- groep, het vormen van een dansklub- je en het houden van een kursus Fries voor niet-Friestaligen. De jeugd ADVERTENTIëN: Ondergetee- kende maakt aan het geachte publiek van Sneek en omstreken bekend, dat hij zich heeft geves tigd als kleermaker, zoowel voor Dames- als Heerenkleeding. Fij ne afwerking zal gepaard gaan aan lage prijzen. Fraaie stalen- collecties worden op gaarne toeigezonden. aanbevelend, F. Fluitsma, Woudstraat 37. Iets nieuws. Hillen’s stan daardzakje. Inhoud vijf verschil lende Sigaren in een stofvrij zak je, benevens een Sigarenpijpje. 15 ct. 12 ct. 10 ct. 8 et. 6 ct. De beroemdste merken van Hallen. Prijs per zakje 50 ct. Alleenver koop P. Gorter, Sneek, Generaal- Vertegenwoordiger voor Fries land van A. Hillen’s Sigarenfa brieken Delft. Zie Etalage Filiaal „CUBA”. Nauwe Burgstraat Sneek. Jongerencentrum De Meerpaal: 8 u. film „Son of Man”, na cussie Vrijdag 23 maart Bar-Dancing De Lichtboei: in de maand maart „The Millionaires” Luda Bar-Dancing: in maart Martin de Jong Bar-Dancing 't Singeltsje: in de maand maart iedere vrijdag-, zaterdag- en zondagavond De Stampers Chr Jeugdsociëteit „De Fuik” (steeg naast Hema) elke zaterdag- en zondag avond geopend voor jeugd bov.en 16 jaar. Zaterdagmiddags kan iedereen die wil een kop koffie halen tijdens of na het boodschappen doen Bar-Dancing „De Sneker Pan": maand maart „Liberty” Scotch Inn: iedere m.m.v. Gerrit Blaauw Oosterpoort-Bar; zaterdag optreden van edhtg. van Jeimer Ringnalda; Auke v. d. Zee, 80 j. wedr. van Hendrikje de Boer; Bernardus Kruis 80 j. wedr. van Catharina Teriiorst. WYMBRITSERADEEL van 16 tot 23 Maart. Geboren: Geertje dv Cornelis Wijbenga en Maantje van der Meuten te Scharnegou- tum; Jiiite Everardus zv Domini ons Flapper en Ymikje Bruinsma te Abbega; Rients zv Wijbe Plan- tinga en Gjettje Hofstra te Nij- land; Grietje dv Klaas Reitsma en Ytje de Boer te Loënga. Overleden: Diementje Donker 52 j. echtg. van Eeltje Dotinga te Goënga; Jan Groenveld 2 te Abbega; Monze Faber echtg. van Baukje Haringsma, eerder wedr. van Tjitje Bruin sma te Nijland; Kantje Hiemstra 49 j. wedr. van Sjoerdje Sijbran- da te Scharnegoutum; Haebeltje v. d. Schaaf 24 j. echtg. van Gerke de Boer te Heeg, overle den te Sneek; Antje Hilverda, 61 j. echtg. van Floris de Vries te Oudega. IJLST van 16 tot 23 Maart. Geboren: Jetske dv. Sijbren Brouwer en Leentje van der Vel dje. Gehuwd: Ruurd Abma 26 j. met Durkje Keulen 27 j. De heer Meijer drukte de zaal op het hart zich te houden aan de gestelde regels en bepalingen, waardoor de samenwerking optimaal kan verlo pen. Van bestuurszijde doen wij er van alles aan om aan uw wensen tegemoet te komen, sprak hij. „Zo hebben we gemeend ’t inschrijfgeld niet te verhogen, maar ’t bedrag, evenals vorig jaar, op 65,- te houden. Voor de dames is ’t 35, geworden. Mogelijke afgelastingen zullen dit jaar bij het sigarenmagazijn Het Ro- kersparadijs van de heer A. Mod derman aan de Oosterdijk bekend worden gemaakt. Jongerencentrum De Meerpaal: 8 u. optreden van Ierse f~’ Franck Quinlan Zaterdag 24 maart: Bonnema: 2 uur start MAC „J. C. Visser” Maandag 26 maart Bar-dancing ,,’t Singeltsje”; politiek trefpunt iedere vrijdag en 1 Dolle Petei RHBS en Sneker Sporthal: elke avond van maandag tot en met vrijdag trimmen Dansschool Vergonet: iedere .terdag- avond dansen, aanvang 8 uur Jongerencentrum „De Meerpaal”, Klei ne Palen: ontmoetings-mogelijkheid voor jongeren, vrijdags van 7 tot 11,30. zaterdags 3 tot 11.30 uur. Galerie Bijlsma Sneek: maart en april expositie tekeningen Dick Taayke Oosthem: iedere zaterdagmiddag in stuif in het Himsterhüs van 4 tot uur Rabo-Bank Heeg: tot 24 maart exposi tie van amateur-schilders van o.a. meegedeeld zijn dat schot, op den buik gericht, J slachtoffer voor ruim 20 minuten in zwijm doet vallen. De minis- J ter is aanvankelijk van meening dat deze apparaten als z.g. J schijndoodpistool vallen onder de bepaling der Vuurwapenwet. t „Profeten”: In een huttenkamp in de buurt van Eefde heeft f zich een groeip „profeten” geves- 4 tigd, die erop vertrouwen door J de raven gespijzigd te zullen wor- den. De leiders zijn de 40-jarige R. en mej. N. H. van dezelfde 2 leeftijd. Zij komen uit een be- schaafd milieu de betrokken X dame is, naar zij mededeelde, gediplomeerd als leerares m.o. boekhouden, maar heeft haar di- ploma’s als „ijdelheden” ver- Z scheurd, en R. is gewezen amb- tenaar bij de spoorwegen. Er zijn X dan nog enige volgelingen. De - - -V -- X ten. Zij verheerlijken in hun ge- zwollen taal, de daden van enke- X le kolonisten die hun vrouw en kroost verlieten, om zich bij de X kolonie aan te sluiten en die het ijdele werken”, dat tot niets X dient volgens de „profeten”, er aan gaven. X Anderhalf millioen gulden voor een boksmatch: HetNew Yorkse j blad „Evening World” meldt, dat - -- waarom noem je me entre nous feite lijk niet bij m’n voornaam? Dat ge- meneer schept zo’n afstand tussen ons beiden. Zeg maar gewoon Kees, hoor”. Het meisje begon te kleuren. „Dat dat durf ik niet, hoor.” „Alle mensen, zie ik er zo boeman achtig uit. Of vind je Kees een rot- naam? Op school riepen ze wel eens: Kees, blaf-es Barbara lachte vrolijk. „O, wat flauw. Maar ik vind Kees wel leuk.” „Nou dan?” Ze knikte. „Oké, Kees. Alleen., moet er natuurlijk aan wennen”. Terug in het restaurant bestelde hij nog wat te drinken. „Wanneer rijden we weer, Babs?” Het meisje dacht een poosje na. „Do- rien weet het nu. Zaterdagmiddag kan ik wel weer een paar uur weg, denk ik. Ik zal als ik niet kom, moet worden, hoor? Dan is er gekomen. Anders volgende week dins dag. Maandag ben ik jarig.” „O ja, dat is waar ook. Je krijgt kadootje van me.” Ze keek verrast. „Ja? Meent u het? „Werkelijk waar. Kleinigheidje na tuurlijk.” „Ik denk, dat ik een bromfiets krijg. Gerard, dat is m’n broer, zinspeelde er al op.” Zaterdags liet Barbara Spaandonk verstek gaan, maar hij treurde er niet om. Gewoon een kwestie van geduld. Over drie maanden ligt ze in mijn de X sloeg. thans te ning. Hij cember knockout in de 12e ronde, zoodat op papier de kansen gelijk staan. Oplichting per telefoon: Dezer X dagen werd een dokter te Den Haag opgebeld door een zijner X collega’s die hem vertelde, dat hij bezoek had gehad van een X zwerver, die dringend om kle- dingstukken verlegen was. Daar- X om verzocht hij hem, wat goed voor dien zwerver klaar te leg- nu is he jouw beurt”. Hij stapte uit en liep om de wagen heen. Wijzend naar de bestuurdersplaats, vervolgde hij: „Nou? Je wilde toch rijden te ren?” Ze zuchtte. „En als ik nu tegen een boom rijd?” Hij maakte een biude beweging met zijn hand. „In de wijde omgeving zijn er geen bomen. Toch bang, he?” linkse pedaal in. De middelste is de rem, die wel? En waar je je rechtervoet op hebt, is het gaspedaal. Jagoed zo. Nu de pook naar links drukken en naar voren. Dat is de eerste versnelling Langzaam begon de wagen te rijden. Rustig gaf de man zijn aanwijzingen en geleidelijk aan verkreeg het meis je haar zelfvertrouwen. Af en toe stuurde Kees een beetje bij, maar al heel gauw kon ze de wagen vrij goed op de weg houden. Na een half uur rijden, liet hij de wagen aan de kant zetten. De motor viel stil en het meisje keek hem aan. „Leek zeker nog nergens naar, niet meneer Jansonides?” „Alle begin is moeilijk. Maar een beginnelinge deed je het zelfs bi- zonder goed. Ik heb niet één keer de handrem moeten aantrekken.” „Meent u het echt? Dat het slecht was?” „Zo ernstig als ik maar zijn kan. Het. viel me, laten we zeggen, voor tach tig procent mee.” Na een korte pauze reed ze nog een half uurtje, passeerde zelfs een paar andere auto’s en nam de bochten al vrij aardig. Terwijl hij terugreed naar het restaurant, zei hij: „Nou, zet jij je zenuwen een volgende keer maar buiten boord, want jij kunt in een wip rijden. Laten we zeggen: binnen een maand.” Ze keek hem verbluft aan. „Ja hij zegt wat. O pardon, meneer”. Kees lachte vrolijk. „Geeft niks. Ja, naar als

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 2