4-faïsttioedefS oP! PAK KLOK wolwas p 1 !$istal i 17Q SINAS of UP slechts GROTE PLASTIC PRACHTIGE BADSTOF EMMER van 1.35 voor SOKKEN 3 ECHTE NUTS REPEN van 1.20 voor LITER VANILLE <M= CHOCOLADE VLA (2 maanden houdbaar) VOOT SlechtS NESCAFE 1 .1 r 1 I SlJIKER 1 LITERSFLES HERSCHI [OTAX 3344 5 AUTO RIJLESSEN van 79 voor 39 KIJK EN VERGELIJK!! 3 KIJK EN VERGELIJK GROTE FLES ZAK POPCORN PROFITEER! van 1.45 voor 1.69 89 10 CITROENEN nogmaals Zak a 21/2 kg. BORGERS (aard.) slechts 98 BIJ ONS OP ALLE GROOTVERPAKKINGEN ZEEPPOEDER 10% KORTING. 10 STUKS IS 2 ROL BANKETBAKKERS PENCEES van 1.50 nu 1,35 2 ZAKJES K en H DROP van 1.30 voor 99 PLAN VAN ZOWAT TWEE TON MORGEN !N RAADSZITTING INSTEEKHAVEN WOUDVAART KRIJGT LIGPLAATSEN M STUNT VAN DE WEEK 8 HEERLIJKE PJOER CAKEJES van 1.44 voor PAK BESSOLA WATERGRUWEL van 1.25 voor 89 DOOS NOBO VELUWSE KOEKEN (inhoud 20 st.) van 1.00 voor 79 DR. J. MULDER: OMBUIGEN IN POSITIEVE ZIN KILO SUIKER Open haarden om zelf in te bouwen uit voorraad leverbaar. K. Hutting KRAMER S VIS KOLK béste pijp STUUROP GROTE POT a 200 gr. GOED TOANIEL FAN NIM IT SA'T IS YN IT HIMSTERHUS, EASTHIM T.E.O. PUDDINGSAUS M GROTE POT HEINZ SANDWICHSPREAD Maar ^'kerunie „DE CENTRALE” 15 dikke sappige SINAASAPPELS slechts 1 „SUDERGOA" IS ZEER KRITISCH OVER NOTA LANDSCHAPSPARKEN KUIPJE CROX HALVARINE van 2.95 voor MEI UNDER IEN DAK FAN J. FABRICIUS SNEEK-UITSLAGEN SBC-NIEUWS Wij verdienen liever 1000 dubbeltjes dan 100 kwartjes 89 1.79 99 67 39 55 8 van 75 voor 59 bereid met Honing 89 Bij aankoop van 5.boodschappen!! as POIESZ POIESZ J 1.50 79 Pot GEURTS JAM bij ons slechts Dubbele pot JAM 900 gr. slechts Groot pak BOTERHAMKORRELS Grote doos CHOC. VLOKKEN DAG EN NACHT Pak S.U. Vacuum KOFFIE bij ons geen 2.20 maar 1.99 Pak S.U. ROODMERK KOFFIE bij ons geen 2.10 maar 1.99 Dubbelpak NIEMEIJER ROODMERK KOFFIE bij ons geen 4.47 maar 4.19 van 8.10 bij ons voor 10 doosjes LUCIFERS slechts Zakje GRIESMEEL PUDDING 2 litersblikken SLABONEN slechts Litersblik CAPUCIJNERS slechts Litersblik BRUINE BONEN slechts van 95 voor 79 bij 2 pak koffie (n.b. D.E.) Schaaltje SOEPGROENTE slechts 39 Zak a 25 kilo DIKKE BORGER AARDAPPELEN slechts 6.9Q van 1.99 bij ons voor 1,59 WELZIJNSSTICHTING ZENDT RAPPORT MET MENINGEN NAAR ALLE KAMERLEDEN .ft POIESZ I 'l Maandag t® maart 1973 NIEUWSBLAD S N E E K E R Pagina 4 S’ soe de haven bij De Selfhelp/ plaatsprijs van rond een kJ 69 79 SUPERMARKT 595 99 SUPERMARKT SUPERMARKT 89 89 89 99 SNEEK: Jousterkade 8, Telefoon 4739 Rechtstreeks aan particulier Event, door ons in te bouwen. Voor zelf afhalen nog eens 15.- korting Toutenburgstraat 6, Leeuwarden Telefoon 05100-30180 VOOR alle soorten VIS bi- sa- t.o. Supermarkt Nieuwe Weme AARDAPPELEN zijn al duurder. De allerbeste FRIESE KLEI bij KOLK deze week nog voor de oude prijs van 5 kilo voor 1.75 per 25 kilo 8.50; IRENE 9.50 naast Piet Swier op de dinsdagmarkt. voor een naar gaan zetten .„Er zitten ook hele ster ke kanten aan.” zou sluitende begroting mogelijk zijn 1LG Sneek 3CAB 2 01, Bakhuizen 2 Sneek 4 20, Sneek zm 1SDS 2 2 2, Sneek 4a.Sneek 3a 12, WZS 1b Sneek 1b 0—0, WZS 2b—Sneek 2b 1— 6, Sneek 4bLangweer lb 06, CAB le-Sneek lc 12, RES 2cSneek 2c 02, Sneek 3cJoure 2c 01, ONS 5c Sneek 4c 31 en Sneek 1Olde- boorn 1 (pupillen) 30. voor plezierboten in die buurt kunnen worden voorzien. De dienst van ge meentewerken heeft, naar aanleiding van dit verzoek nu enkele schetsteke- ningen gemaakt, die ter beoordeling aan de heren „adressanten” is voorge legd. Na een bespreking van de plan nen met b. en w. werd gekozen voor een insteekhaven voor 185 schepen op het terrein ten zuiden van jachtwerf Van der Meulen, tegenover de tennis banen van het Zuidersportpark. kader r w. stellen, dat zij hierover te zij- ten, en daarnaast is er de moeilijk- nertijd bij de raad zullen terug komen. Voor het huren van ligplaatsaccom modatie in de buurt van de Woud- vaart was genoeg belangstelling. Bij het bestuur van de voor exploitatie van de aanleggelegenheid in dat deel van de stad in het leven ge roepen stichting „Insteekhaven de Woudvatrt” hebben zich ondertussen namelijk 160 serieuze gegadigden voor een ligplaats aangemeld. i: -7 Twee leden van de Sneker Badminton Club, te weten mej. Sj. Douma en de heer H. Rijpkema hebben zaterdag deelgenomen aan de districtstraining, die in Roden werd gehouden. Het eer ste team van SBC speelt vanavond de laatste competitiewedstrijd tegen Poo na; deze onmoeting begint om 7 uur. „Een zich toeëigenen van een mooi geconserveerd gebied als recreatiege- VW-autorijschoólkombinatie De gemeenteraad van Sneek gaat zich in haar vergadering van morgenavond uitspreken over de aanleg van een in steekhaven aan de Woudvaart (bij de Selfhelpstraten), waarvoor met name de heer R. Tuinstra (PvdA) zich de laatste tijd heeft ingezet. Het gaat om een jachthaven met een capaciteit van 66 ligplaasen voor schepen, die' hooguit 8 meter lang zijn, 25 parkeer plaatsen voor personenauto’s, twee fietsenstallingen en tegelpaden en be plantingen. De totale kosten worden geschat op 196.000; de insteekhaven zelf zou 157.000 gaan kosten. Het college van burgemeester en wethou ders adviseert gunstig. Dit plan wijkt af van de oorspronke lijke opzet. De heren Tuinstra en Th. ten Dam hebben in juli ’70 een ver zoek bij de vroede vaderen gelanceerd inzake de mogelijkheid tot het stich ten van ’n eenvoudig insteekhaventje aan de Woudvaart te bekijken. Vol gens hen zou door de aanleg van een dergelijke haven op eenvoudige wijze in de behoefte aan aanleggelegenheid ft was gekomen. „Tegenover zon’ rapport kun je niet soepel staan”, sprak de heer Cazemier. „Of hebben wij soms onze verantwoordelijkheid nooit op de juiste manier gedragen? Ik dacht van wel; wij hebben hier een goed beleid gevoerd.” Een zeer radicaal stempel achtig gegeven, zo betitelde de heer Wierda ten lange leste de nota van de Rijksplanologische dienst, waarover vo rig jaar ongewenst publicaties zijn ver schenen. werby ek de erfeniskwestje op it alje- mint kaem. Hoewol alles net yn ien- riedigens ta in ein brocht wurde koe, kaem de saek oan it ein dochs ta in oplossing. Dat it foar ce spilers in hie- le opjefte wie dit drege stik oer de fuotljochten to bringen lit him forstean, mar mei de regisseur de hear Hof, is it wünderlik slagge. Om de spilers noch efkes to neamen, dy’t stik foar stik harren bést dien hawwe, kin sein wurde dat de Side heit (leb Weersma) treflik spile hat, ek Wytse (R. Abma) de soan wist op eigen wize, sa’t wy dat fan him wend binne, syn rol nei foaren to bringen, hwerby fral it stille spul sa goed ta syn rjocht komt. Ek soan Japik (KI. Westerdyk) de ünderwizer hat sawol yn postuur as mei syn spul oan de forwachtings foldien. Dochter Antsje (T. Oppedyk-Hof) siet tige goed yn har rol en wist dit ek goed nei foaren to bringen; dochs wolle wen har efkes sizze: bliuw natuerlik en hingje net to folie oer nfei de dramatyk. Hoe fierder se yn it spul kaem, hoe beter dat it waerd. Dochter Lysbet (J. Abma-Bu- ma) liet tige goed yn har rol ütkom- me de forsoarging foar en de noed mei har aide heit. Dirkje (Y. Bosma-v. Berkum), frou fan Wytse, hat tige sterk spul sjen lit- ten, mar ëk har wolle wy warskógje: bliuw yn it dramatyske sa natuerlik moochlik en fral net yn in preektoan. Lene (G. Alberda-Brinksma) frou fan Japik is in natuertalint en liet dat ek wer mei har stêdsfrysk op in bisünde- re wize nei foaren komme. Jan Veld- stra (S. Abma), man fan Antsje, hat ek tige by tige foldien en wist sawol earnst as koartswyl op treflike wize ta syn rjucht komme to liften. Ta bislüt Van Loon (S. Bosma), de notaris hoe wol in bykomstige rol, hat ek tige syn bést dien, mar him wolle wy binam- men warskögje dat der yn taoniel hwat sein wurde moat en dat is mear dan it opsizzen fan de tekst. Bring der hwat mear öfwikseling yn. Ek de grimeur, de hear KI. Wolthuizen, hat him by it opmeitsjen fan de spilers ti ge goed by it spul oanpast. It gehiel krige dan ek in waerm applaus fan it publyk, hwernei de lieder syn tank- wurd dtspriek en in blomke ütrikte oan de froulju-spilers. Elts gyng wol- foldien nei hüs ta. 37.50 VERVOLG- EN LOSSE LESSEN: f 9,75 BTW INBEGREPEN „We zijn hier al steeds mee bezig,” riep drs. 3. Mulder uit Sondel donder dagavond in hotel Bonnema tijdens de openbare vergadering van het alge meen bestuur van de welzij nsstichting „Sudergoa” uit, „maar we krijgen geen steun. In Gaasterland laat ik dit nu als voorbeeld nemen is men reeds vele jaren doende het bos over te doen aan Staatsbosbeheer. Het bos, waar de gemeente jaarlijks zoveel in steekt voor héél Nederland. Dit rap port moet zeer kritisch bekeken wor den”. Hjj doelde op de nota, samenge steld door jonkheer mr. F. C. M. van Rijckevorsel, genaamd „De ontwikke ling van nationale landschapsparken in Nederland”, waarover „Sudergoa” in deze bijeenkomst een standpunt zou bepalen. Welnu, een suggestie, al eer der op de avond gelanceerd, van drs. Mulder werd overgenomen. De stich ting zal, óók na een zitting van het dagelijks bestuur zijn mening op schrift stellen, en deze alle Kamerleden doen toekomen, en er in het perscen trum Nieuwspoort een persconferentie over beleggen. „Ik neem een middenstandpunt in” liet de heer Mulder weten. „We kun nen zeggen: wat is het beroerd ge weest, dat jullie niet bij de mensen zelf zijn geweest, want dat is vanzelf een geweldige blunder”. De heer B. W. Cazemier, of nee, eigenlijk was het eerst voorzitter W. Wierda uit Harich geweest, die dit bezwaar had genoemd. „Over de bevolking wordt een oorver dovend stilzwijgen bewaard”. Ook de heer Wierda maakte er geen geheim van tegen een mogelijke aanwijzing van de Zuidwesthoek van Friesland als nationaal landschapspark te zijn. „De levende en werkende mens wordt hier bijzonder stiefmoederlijk behan deld,” vond hij van de nota. Welnu, m’n bezwaar is uw bezwaar, gaf dhr. Cazemier te kennen. „Landschaps parken zie ik als een probleem, als een ernstig feit, althans wanneer het ge beurt, zoals in de nota staat. Het leven in de zuidwesthoek van Friesland, zo als wij dat beleven, zou een geheel an dere vorm krijgen.” Om de hiele ynhald wer to jaen to folie frege wêze, mar yn it koart kaem it dêrop del, hwat tükelteammen ien en oar meibrocht nei it forstjêr- ren fan de mem en in aide krebintlge heit dy’t mei in üngetroude dochter efterbliuwt. De troude sawol as de oan- troude bem koene it mar net iens wur de, hoe dat se hjir mei oanmoasten, i NIET SOEPEL „Dat betekent,” aldus de Sneker A. Jellesma, „dat u in wezen toegeeft dat we een park hebben. Ik zou willen zeg gen tegen die lui in Den Haag: Waar bemoeien jullie je mee.” Voorzitter Wierda was eveneens van oordeel het veel verstandiger te hebben gevonden, als deze zaak bij de provincies en ge meenten, anders gezegd: van onderop Het bestuur van de stichting Insteek haven de Woudvaart heeft zich bereid verklaard de exploitatie van de haven op zich te nemen. „Aangezien geble- Het plan kan dan wel erg sober van ken is, dat voor opzet zijn, voor de ontworpen haven een boot aan deze moet toch gerekend worden op een lig- veel L_1 plaatsprijs van rond een tientje per van plan het plan wateroppervlak. Alleen als in het ka- van een jachthaven met open lichplaat- der van de werkloosheidsbestrijding sen op het terrein teenoyerde ten- een subsidie beschikbaar wordt ge- i..„.- i L-i De toanielforiening Nim it sa ’t is, fan Easthim hat 9 maert it toanielstik „Un der ien dak” fan J. Fabricius oer it fuotljocht brocht. Under lieding fan de hear Van der Heide, foarsitter fan it stichtingsbistjür „It Himsterhüs” waerd om rom acht ure de gearkom- ste iepene mei in wurd fan wolkom ta de oanwêzigen. Twad brocht de lieder tank oan de Herf. Frouljusforiening foar it waskjen fan de gerdinen foar it podium en röp fierders fan elts de meiwurking yn foar ünderskate aksjes dy’t noch op it aljemint steane ta sti pe fan de ponge. De hear B. Hof, re gisseur, liede dêrnei de spilers yn dy’t oan it toanielstik meiwurken. Doe gyng it doek iepen foar it earste bidriuw fan it yn trije bidriuwen ütskreaune toa nielstik, dat under oandachtich lüsterjen, fan dit dramatysk stik, wol fan aid as jong folge waerd. „Als we doorgaan het land te wijzigen in een tempo van vandaag de dag durf ik nog te geloven in een toekomst van vijf, tien jaren, maar zeker niet van honderd jaar.” De heer De Jong vond het maar stom, dat in de nota hele maal niet over de mensen wordt ge sproken, en „dat maakt kritiek ge makkelijk.” Naar zijn mening zijn er evenwel veel meer rapporten versche nen, waarin niet met zoveel woorden de bevolking wordt genoemd: „Denk aan ons wegennet, dat als een noodlot over ons heen komt. Nee, we moeten oppassen de discussie niet te gemak kelijk te maken,” waarschuwde de heer De Jong. De heer W. de Boer wist, dat diegenen „die ons dit zouden wil- gaan opleggen zelf geen offer willen brengen.” Volgens drs. Mulder zou .Su dergoa’ rationeel moeten nagaan hoe men aan de in het rapport gestelde dingen komt. „We moeten het ombui gen in positieve zin, het in procedure- vorm gieten.” van de werkloosheidsbestrijding sen op net terrein re enover ae ten- subsidie beschikbaar wordt ge- nisbanen naast het onderhavige plan steld, kan deze prijs lager komen te verder uit te werken en aan te mel- liggen. Een dergelijke subsidie, zo den voor subsidiëring in het k schrijven b. en w. in hun voorstel, van de werkloosheidsbestrijding”, kan nog wel even op zich laten wach- en ‘J heid die nog steeds bij het aantrek ken van vaste financieringsmiddelen wordt ondervonden. „Dat heeft ons doen omzien naar andere middelen. Bij een ligplaatstarief van 75 per jaar per meter oeverlengte zou een van bied maar vanuit het westen. Wat voor gedachten leven daar toch in dat westen, in Den Haag, waar vele soor ten logen, die zomaar dingen van onze zuidwesthoek, waar zij straks het be heer over willen hebben, willen maken. Ik zeg daar duidelijk nee tegen. Hier moet leven mogelijk blijven. Het gaat me vooral om de leefgemeenschappen op het platteland, waar een belangrijk stuk cultuur van Friesland nog plaats heeft. Dat moet mogelljk blijven”, zei de heer Cazemier, „maar dat kan niet als we elke uitbreiding maar moe ten verbieden”. De heer G. de Jong uit Sneek vond één en ander een beet je sterk gesteld; het is gevaarlijk, liet hjj weten, dit op extremiteiten te een ligplaats voor kant van Sneek belangstelling bestaat, zijn wij voor de aanleg den voor subsidiëring in het

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 4