GELD BIJEENGEBRACHT DOOR HELE ZWH Vuurwerk en aubade kosten de Oranjevereniging hoofdbrekens Raad zonder meer akkoord IJLSTER SPORTTERREIN WORDT OPGEKNAPT U procent NMB Verbouwereerde Jappie van Dijk kreeg meubels, vitrage en vloerbedekking BB-puinruimer Robert was ziek... KANTONGERECHT SNEEK f GELD VOORNAAMSTE STRUIKELBLOK I VELE SLÜFKES VOLGDEN De rente, die wij vergoeden op spaargelden, loopt van 4% voor dagelijks opvraagbare tegoeden tot 7J4°/o voor onze NMS-Spaarbrieven. Vraagt u eens bij een van onze kantoren naar deze spaarmogelijkheden. f Maandag 19 maart 1978 SN E EKER NIEUWSBLAD Pagina 5 UUWUUU1UUHUUUUUVUUU Jappie van Dijk kreeg zaterdagmiddag in „De Treem- I van Jl/n NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK I die Nederlands kampioen sprak de heer Winia. Hij was gevaar Jappie van Dijk zit in zijn bankstel. Rechts de heer D. S. Winia, voorzit ter van de supportersclub van de eer ste Friese nationale kampioen. (Foto Studio Ger Dijs) aan toe „De nog „Mijnheer Van Dijk, ik sta hier met een onbestemd gevoel van collectieve trots”, zo zei burgemeester Sixma ba ron van Heemstra. „Heel Gaasterland heeft met u meegeleefd, ook zij die niet op de baan waren. U had de tafe relen in de huiskamers voor de t.v, eens moeten zien, toen u die tien kilo meter reed. Dat u tot de top behoort vervult ons met enorme bewondering. Ik ben erg trots op deze gemeente ambtenaar, die zo goed is op de lange baan. Misschien heeft de gemeente- sfeer daar ook wel toe bijgedragen” De burgemeester offreerde namens ’t wel paar jaar moeten voetballen en zijn het er over eens dat daar gedaan moet worden. We hebben wel wat over voor het voetballen. sing. IJ.V.C. zal daar i voetballen zijn het er over eens dat Op een vraag van de kantonrechter waarom hij zomaar was weggebleven antwoordde de puinruimer in spé dat hij wel een paar keer bij het hoofd van de BB was geweest „maar die zei me een briefje van de dokter mee te nemen. Daar had die dokter geen zin in, want die heeft ook wel wat anders te doen.” Robert had trouwens al eens een herkeuring aangevraagd maar ook toen besliste de arts: gezond. Deze me ning kon overigens helemaal niet door K. gedeeld worden, want volgens hem was van een fatsoenlijk onderzoek in het geheel geen sprake geweest. „Ik moest even A zeggen en die dokter sloeg me een paar keer op mijn borst. Toen zei hij: u bent goedgekeurd. Hij wist er niets van,” aldus Robert. Hij had nu een verklaring van zijn huis arts meegebracht, waarin deze stelde dat zijn patiënt regelmatig ziek is. De dokter had alleen niet vermeld of dit ten tijde van de cursussen ook het ge val geweest was. „Ik ga in hoger ber<w>". 1 ik wel voor een getuige z de de kantonrechter hem was het antwoord, „ik ga in een tje door.” Spaarrente tot De voorzitter van Jappies’ supporters club, de heer D. S. Winia, ging nog even terug naar die spannende tien ki lometer race in „Thialf” op 14 janu ari. „Het zijn spannende dagen geweest, ’t Was voorwaar geen kleinigheid. Jappie, wat jij gepresteerd hebt op de tien kilometer zullen we niet licht ver geten. Het was voor ons een onvergete lijke race. Jaippie jonge, je was de eer ste Fries werd,” zo dacht dat het beslist niet meeviel om een heel seizoen in topvorm te blijven, „maar Jappie heeft het toch maar ge fikst.” De leden van de Ulster Voetbalolub waren overigens in grote drommen opgedrongen naar het stadhuis om daar met eigen oren te horen wat de vroede vaderen met betrekking tot het sportveld zouden besluiten. Zeker dertig voetballers stonden vrijdagavond om acht uur voor de deeur, maar de gemeentebode P. Brinksma was onverbiddellijk. Toen de tribune in de raadzaal vol was (er staan 18 stoelen) sloot hij de deuren: vol is vol. Aan staanplaat sen „deed” hij niet. Dit tot groot ongenoegen van de IJ.V.C.-jeugd, die op de stoep moest blijven staan. Het publiek kreeg vrijdagavond in tegenstelling tot andere keren, ook geen koffie „We zullen een beroep op de burge rij en de Sneker Zakenlieden moeten doen, zodat we nog eens één keer een echt vuurwerk zullen hebben, waar iedereen naar toe kan gaan, omdat de entree jaag gehouden is,” aldus dhr. De Vries. „U kunt kie zen uit vuurwerken die 4.000, 5.000,of 6.000,kosten.” Het afgelopen seizoen zijn er twaalf kampioenswedstrijden verreden. Tien titels zijn in Friesland terecht geko men. Dit balansje schotelde de heer „Wierd” Winia de goed gevulde zaal voor. Hij zei heel erg met de ver richtingen van de Gaasterlandse kampioen te hebben meegeleefd, maar je kunt dat niet laten merken want dan betichten ze je van chau vinisme.” De heer Winia memoreer de dat Jappie na juli 1972 zo’n beet je de leider van de ploeg is gewor den, die, doordat verschillende le den ervan zoals bekend besloten prof te worden, werd aangevuld met jong talent. Men heeft met elkaar weer een hecht team gevormd, dat erg homogeen optrad. „Voor een top sporter is dit noodzakelijk. Hij zou geen topprestaties geleverd hebben zonder zich gesteund te weten door de ploegmakkers”, aldus de heer Wi nia. Hij kwam met een tinnen wand bord. De heer G. van Dalen uit Sneek offreerde namens de direktie van de barbedrijven „De Lichtboei”, ,,’t Singeltsje” en de „Luda-bar” 500,en zegde toe ieder jaar een bepaald bedrag te zullen sorten in de clubkas van de supportersvereniging en met deze geste oogstte hij een daverend applaus. i Spjjksma bedrijf zal gehouden samenkomst tussen school hoofden en het bestuur van de Oran jevereniging, was naar voren gekomen dat verschillende hoofden negatief te genover het zangfestijn stonden. Hun bezwaren waren zowel van praktische als principiële aard. Men vond in som mige gevallen dat de school te ver van het centrum van -de stad verwij derd was, om de schoolkinderen er naar toe te laten lopen; andere hoof den zagen het nut van de aubade hele maal niet meer zitten. „We gaan gewoon door,” was de eind conclusie van de heer De Vries, „want de kinderen mogen er niet de dupe van worden.” Andere plannen om ko ninginnedag een beetje leuk te laten verlopen zijn het houden van een eta- iagepuzzeltocht in samenwerking met de Sneker Zakenlieden; een fietspuzzel- tocht in samenwerking met de rijwiel- toerclub Rally; een roischaatswed- strtjd en het organiseren van voetbal wedstrijden voor de jeugd. „Voor oude- ren hoeven wij niets te doen, ze ko men toch niet,” was de mening van de voorzitter. „We hebben al eens iets voor hen op touw gezet, maar er werd geen kaartje verkocht.” GAT Besloten werd een enquête te houden onder de leerkrachten van de basis scholen. Hieruit bleek dat het grootste gedeelte tegen het houden van een au bade was. Ondanks die uitslag werd in een volgende vergadering van hoof den en oranjebestuur besloten de au bade tóch te laten doorgaan, omdat an ders de spelletjes na afloop in het wa ter zouden vallen. Bovendien zou de vereniging die door de gemeente ge subsidieerd wordt voor de muziek korpsen die de jeugd ophalen, dan zélf de muziekkorpsen die in de stad spelen moeten betalen. „Dan vallen we in een gat,” aldus de heer De Vries. „Niet het gat van de VPRO, maar het gat van ons budget”. Overigens deel den de hoofden op ’n volgende bespre king mee unaniem vóór het houden van de aubade te zijn. Echter voorzit ter De Vries moest wel bekennen dat de openbare scholen door bepaalde om standigheden verhinderd waren deze laatste samenkomst bij te wonen. Jelke W., een 32 jaar oude buschauf feur uit Gaastmeer, zou op 3 augustus in Sneek op de Singel met zijn auto bus het kruispunt Hoogend-Kleine Pa len geblokkeerd hebben. Een toen nog in actieve dienst zijnde opperwacht meester van de rijkspolitie uit Joure maakte zich hier kwaad over en zei de chauffeur een proces-verbaal aan. Jel ke was het hier volstrekt niet mee eens. Volgens hem had hij op de krui sing voldoende ruimte gelaten voor ’t andere verkeer en toen de inmiddels gepensioneerde opperwachtmeester de zaak vrijdagmorgen nog eens uitlegde, viel de chauffeur uit: „Het is een gro te onwaarheid walt hier verteld wordt. Ik heb een grote bus op het Martini- pleln sitaan, we kunnen er heen rijden, dan kunt u het zelf zien. Ik heb hele maal niet op de kruising gestaan.” Mr. Gielen voelde niet zoveel voor een ritje en de officier kon zich moeilijk voorstellen, dat de politieagent er zo veel werk van had gemaakt, als er niets aan de hand geweest zou zijn. „Maar ik vind dit geen halszaak,” al dus de officier en vroeg 25,— boete. Mr. Gielen deed er nog een tientje af, maar W. wilde vrijgespro1- worden. -n zou raad- Nee,” „Van dat vuurwerk ben ik zelf nogal geporteerd”, vertelde de heer D. de Vries donderdagavond op de ledenvergadering van de Oranjevereniging Sneek in café-restaurant Piso, waarvan de heer De Vries voorzitter is Hij zei dit nadat hij de „leden” (alleen het bestuur was aanwezig) mee gedeeld had welke activiteiten gepland zjjn voor 5 september, de dag waar op het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Juliana gevierd wordt. Het vuurwerk moet het sluitstuk vormen van een dag waarop vooral de „rij pere jeugd” aan haar trekken gekomen is. In samenwerking met impres- sariaat Holland-Telstar wordt de Vara drive-in discotheek naar Sneek ge haald, en het ligt in de bedoeling óók een dansorkest in de Waterpoortstad uit te nodigen. Tegenover de politie had K. verklaard dat hij aan een chronische bronchitis leed. Hij stond hiervoor onder behan deling van zijn huisarts en een spe cialist; dat hij toch goedgekeurd werd en ook nog wel voor een baantje als puinruimer ging hem boven de pet. Aangezien Robert een dergelijke „funktie” niet geschikt achtte met ’t oog op zjjn gezondheid, was hij maar huis gebleven. Vrijdagmorgen hing hij evenwel een heel ander verhaaltje op. Hij zou ten tjjde van de cursussen ziek zjjn geweest. De Sneker had zelfs een doktersverklaring meegebracht om daarmee zijn woorden kracht bjj te zetten. De verklaring werd echter door de magistraat terzijde geschoven als zjjnde te vaag, terwijl de officier van jusitie, mevrouw mr. A. M. Dük- sma er evenmin erg veel waarde aan hechtte. Een andere activiteit is het kindercir- cus dat in de veemarkthal voor jon gere kinderen zal optreden. Welk cir cus dit wordt is nog niet precies be- kend.’s Avonds zullen alle Sneker Mu ziekkorpsen vanuit het centrum van de stad opmarcheren naar het terrein van de voetbalvereniging „Sneek”, alwaar ze vervolgens een show en een num mertje tap toeblazen weggeven. Als klap op de vuurpijl kunnen belangstel lenden naar vuurwerk kijken. „Is dat vuurwerk niet een beetje duur?” vroeg bestuurslid P. O. Revet zich af. De heer De Vries bekende dat het geld voor het houden van een dergelijk fes tijn er ook helemaal niet is, de ver eniging draaide het afgelopen jaar met een nadelig saldo van 13.000,dat weggewerkt is tot 212, Wat die drainering van het sportveld betreft informeerde de heer S. Was senaar (CHU) aanvankelijk naar een goedkopere oplossing, die volgens hem gevonden zou kunnen worden in de toepassing van een plastic drainering. „Het schijnt geweldig in trek te zijn en het is bovendien veel goedkoper” zo zei hij. Burgemeester H. W. F. Mumsen antwoordde dat men voor dé ze oplossing gekozen heeft om te voor komen dat het veld straks een bord-effect gaat krijgen. Dit zou zeker schuilen in de aanleg van een plastic drainering. „In de gegeven omstandigheden is dit de beste oplos- nog wel een we wat echt De bespreking van de aktiviteiten op koninginnedag noopten de heer De Vries tot een langdurige voorbeschou wing. Hij deelde mee dat de aubade voor ’t stadhuis gevaar van verdwij nen heeft gelopen. Op ’n in februari Op een goeie dag kreeg Robert Ijsbrand K., een 24-jarige los werkman uit Sneek, een oproep om gekeurd te worden en vervolgens, als hij ten minste in orde werd bevonden, bij de Bescherming Bevolking ingelijfd te worden. Hij zou hier een baan krijgen als puinruimer. Welnu, Robert werd gewogen en niet te licht bevonden, zodat niets een „carrière” bij de BB meer in de weg stond. In oktober van het vorige jaar werden er vijf cur sussen gegeven in het BB-centrum aan het Oud Kerkhof, een maand la ter nog eens twee in het centrale magazijn aan de Westersingel. Het hoofd van de BB A kring Friesland a west had K. middels twee brieven bevolen daarbij aanwezig te zijn, maar Robert kwam niet, want hij was ziek De BB-staf voelde evenwel nattigheid en lichtte de politie in, temeer om dat de los werkman geen bericht van verhindering had gestuurd. Zo kon het komen dat Robert vrijdagmorgen voor kantonrechter mr. G. H. M. Gielen Stond. De stijlvolle receptie, muzikaal om lijst door het trio Jelle Buizing uit Leeuwarden, werd door zeer velen be zocht. Zo waren daar onder andere wereldkampioene Attje Keulen-Deei- stra met man en kinderen, Sijtje van der Lende, de op Hans van Helden na complete herenkernploeg, masseur Ab Mejjeringh, conditietrainer Henk Gem ser (Leen Pfrommer kwam later op de feestavond), burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra in gezel schap van wethouder J. Dijkstra, ge deputeerde Van Krevelen, de heer W. S. Winia, voorzitter van de technische commissie van de KNSB, de heer I. Bergsma, bestuurslid van het gewest Friesland van de KNSB en vertegen woordigers van verschillende Gaaster landse sportverenigingen. Praktisch niemand kwam met lege handen, Jap pie moest vele couvertjes in ontvangst nemen Een verbouwereerde ter” in Balk een complete inrichting van een woonkamer cadeau. De meu bels, vloerbedekking, schemer- en andere lampen, vitrage en overgordijnen werden hem geschonken door de gehele bevolking van de Zuidwesthoek. De bijzonder actieve supportersclub van Jappie van Dijk had, om het geld bij een te krijgen, in Balk, Ruigahuizen, Sondel en Wyckel een „enveloppen- aktie” gehouden, terwijl men in de overige dorpen vele koeken aan de man heeft gebracht. Gaasterlands trots heeft echter nog geen trouwplannen en daarom gaan de meubelstukken en wat dies meer zij terug naar de leve ranciers, het geld wordt op de bank gezet en als de kampioen mettertijd besluit de grote stap tewagen krijgt hij zijn „spulletjes” ter waarde van een slordige mille terug. gemeentebestuur een vulpen en een vierkleurenballpoint, voor het geval Jappie z’n memoires zou willen schrij ven. Gedeputeerde Van Krevelen merk te op dat er over ambtenaren heel wat gezegd wordt, maar nooit dat ze vlug zijn. Jappie van Dijk heeft het tegen deel nu wel bewezen. „Als je ziet wat voor een grote plaats Friesland in neemt in de internationale schaatstop, dan gaat er toch wel wat door je heen,” vond de gedeputeerde, die hoopte dat onze provincie nog tallo ze kampioenen zal leveren en dat de Balkster schaatsenrijder daar nog vele malen bij zal horen. Namens heit pro vinciale bestuur bood ook hij een en veloppe aan. haalde van de vele trainingen, zeker 200, die hij moet ondergaan, voordat de schaatser aan het ijs toekomt. De heer Gemser was van mening dat in dien Jappie niet de steun van z’n club achter zich had geweten, hij zeker niet kampioen zou zijn geworden. De trainer was de gemeente Gaasterland bijzonder erkentelijk voor zijn positieve instelling „en dat geldt ook voor Eppie Bleeker”, die zoals bekend onderwij zer is aan de openbare basisschool in Balk. „Maar Jappie is er nog lang niet. Ik denk stellig dat het nog een hele tijd zal duren, voordat hij het schrijven van zijn memoires is,” aldus Henk Gemser. v.v. IJ.V.C. heeft foriet” een veld”, stelde de socialist J. Zjjsling. Hij vroeg zich af of het niet mogelijk zou zijn, dat de nieuw te bouwen school een andere plaats krijgt, waardoor er ruimte vrij komt voor het aanleggen van een tweede speelveld. „Het onderwijs is niet al- „Ja, hier sta je dan hé”, sprak een ietwat nerveuze Jappie van Djjk. Hij kon bijna geen woorden vinden voor al les wat hem zaterdag aangeboden was. „Ja, die meubels, dat is voor mij ge weldig. Ik wil iedereen bedanken. Al lereerst de supportersclub, de jongens in de ploeg, de masseur, de trainer. Ik dank jullie allemaal”. Een donde rend applaus, waar menigeen bjj ging staan, was de reactie van zijn geest driftige supporters, die het feest ’s avonds in „De Treemter” tot in de kleine uurtjes voortzetten. „Het was al bjj tweeën, toen het laatste „Jappie heeft de wereldcup’ door de stille Balkster straten klonk. In tegenstelling tot de voorgaande sprekers bediende de heer A. Volber- da, praeses van de ijsclub Balk zich van de „memmetael”. „Ik doch it hjir yn ’t Frysk. Ik fal miskien wol hwat üt de toan, mar de minsken dy’t it net forsiteane nimme mar in tolk”. Ook hij was blij met de verrichting van zijn dorpsgenoot en zwaaide hem alle lof toe. Hij deed eveneens „een duit in het zakje”, evenals de heer R. Mulder, voorzitter van „De Evenwichtsbalk”. Conditietrainer Henk Gemser schetste het leven van een kernploeglid en ver leen belangrijk, de sport ook. We kun nen ons afvragen of we wel de goede kant uit gaan, moeten we niet een andere weg inslaan? In het nieuwe bestemmingsplan „De Rat” is wel ruimte voor sportveld en gepland, maar het komt „hurder op üs ta”, als we denken. Ik ben misschien pes simistisch, maar die nieuwe velden zie ik niet voor 1980 gerealiseerd”. De voorzitter vond de heer Zjjsling inderdaad wat al te pessimistisch. De mogelijkheden omtrent een tweede speelveld zullen een volgende keer aan de orde komen als het bestemmings plan „Njjezjjl” onder de loupe wordt genomen. Hierin is namelijk ook de bouw van de door de heer Zijsling be doelde school opgenomen. Wat de verlichting van het trainings veld betreft was het college aanvan kelijk van mening dat één 16 meter hoge mast en één lamp met toebeho ren genoeg zou zijn om het veld te verlichten. Zij vroeg de raad hiervoor 4837,beschikbaar te sitellen. Wel nu, dit gebeurde, maar burgemeeester en wethouders zullen alvorens men ver dere stappen onderneemt, nog bij des kundigen informeren, of deze oplossing nu wel zo goed is. De heer Wasse naar maakte het college er namelijk attent op, dat men, wanneer men met één lamp gaat werken, vaak de gekste situaties krijgt, omdat de scha duwwerking bijzonder groot en erg verraderlijk is. Hij voelde meer voor meerdere lichtpunten. Heit college zal de mogelijkheden onderzoeken. Vast staat wel dat de installatie eigendom van de gemeente blijft. Hij wordt aan IJ.V.C. verhuurd. De aan de voetbal club verstrekte bijdrage van 1500,- werd overigens ingetrokken. Dit geld zou een bijdrage zijn voor het zelf onderhouden van het sporterrein. IJ.V.C. was hiertoe echter niet bereid, en het terrein zal, evenals voorheen het geval was, door personeel van gemeentewerken worden onderhouden. De raad besloot verder in principe deel te nemen aan een gemeenschap pelijke regeling tot verwerking van de verzamelde afvalstoffen. Ook ging men akkoord met de voorgestelde sa larisverhogingen voor de burgemees ter, de wethouders, de secretaris, de ontvanger en verschillende andere ge meenteambtenaren. De heer Zijsling (PvdA) wilde hierbij geacht worden te hebben tegen gestemd. „Ik gun de heren dit douceurtje van harte, maar ik ben het helemaal niet eens met die procentuele verhogingen”. Van daar. De uitbreiding van het ge meentehuis, waarover u al eerder in deze kolommen heeft kunnen lezen, werd onderhands aanbesteed aan de firma Spjjksma uit het „Stedeke”. Dit bedrijf zal het karwei voor „Ik vind die verklaring daarom te vaag en neem er geen genoegen mee. ,Ik kan me niet aan de indruk ontrek- 72.500,(inklusief btw) opknappen, ken, dat de onwil hier ook wel een rol Het sportterrein aan de Rinnert AnemastraatJulianastraat in IJlst, de „thuishaven” van de voetbalclub IJ.V.C., wordt opgeknapt. De op de heer R. Rijpma na voltallige raad besloot vrijdagavond zonder hoofdelijke stem ming 8500,beschikbaar te stellen voor het aanleggen van een „raster werk” van moldrainages. De bestaande drainering funktioneert niet meer, omdat de bovenlaag van de grond volkomen hard en dicht is geworden. De bespeelbaarheid van het veld laat dan ook veel te wensen over, maar dit euvel1 zal voor de aanvang van de nieuwe competitie verholpen zijn. Op het trainingsveld van IJ.V.C. zal een nieuwe lichtinstallatie geplaatst worden, nu de P.E.B. de bestaande verlichting helemaal heeft afgekeurd. speelt. Daarnaast kan ik me niet voor stellen dat er altijd puin geruimd moet worden bij de BB”, meende me vrouw mr. Dijksma, die Robert een boete van zeven keer een tientje wil de opleggen. Hjj vond dit te hoog „om dat de officier niets van bronchitis af weet.” Mr. Gielen noemde het ver weer van de „verdachte” mosterd na de maaltijd. „tl had van te voren moeten laten weten dat u niet kon komen omdat u ziek was. Misschien kunt u proberen bjj een ander onder deel ingelijfd te worden. Aan de an dere kant vind ik dit een zaak die wei nig waarde heeft.” Mr. Gielen hal veerde de eis. -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 5