maar KZVS: PROBLEEM SNEL OPLOSSEN 1 BOLT JE: ’t baggeren van Woud vaart niet vast op financiële moeilijkheden I fa Lïrtlll fbos B. EN W. HEBBEN ONS STEEDS GEPASSEERD” Mevr. Moraal, Sneek: 80 jaar nog steeds aan ’t werk van ais» I O en Officieel Orgaan Afschuifsysteem? de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST Gymnastiekvereniging t -- oeienmg en ruigeii-uemuiioi.xa.vxc. UI BH Burgemeester: wat u zegt is onzin POLITIEKE SCHOLING VOOR VROUWEN IS IN SNEEK EEN GROOT SUKSES GEWORDEN KM! W SNEEKER N^BLAD^ NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD de SNEKERl^KOERIER Steal i| 1 H» BBI 1 SS Nieuwe cursus staat op stapel: r »- v* ii en de Het socialistische raadslid D. Berg ziet het nut van de vorig jaar mei geïnstalleerde Com missie Ruimtelijke Ordening, waar hij ook deel van uitmaakt niet meer zo zitten. De com missie wordt volgens hem door b. en w. toch steeds gepasseerd en daarom krijgen hij én zijn fraktiegenoot de heer E. de Jong steeds meer behoefte om er uit te stappen. De heer Berg zei dit tijdens een dinsdag avond gehouden vergadering van de gemeenteraad. Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van ordening niet meer zo in D. BERG (PvdA) die tot 11s weer lente Veel plekjes waar de stedeling zich ervan <-:: HM Ki Socialist Berg ziet nut van de commissie ruimtelijke Verschijnt: maandags en donderdags hij niet in de gelegenheid meer te zien dan de andermans tuintje. Op de grens valt de verantwoordelijkheid en Je krijgt er geen DONDERDAG 22 MAART 1973 128ste JAARGANG No. 24 na voor UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 11, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-11.30 uur Na kantooruren telefoon 1,231, 1,235, 221,1 Gironr. 932130 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank L—- iwaaw?UMMK MMHW Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEH ex> f SNEEKER NIEUWSBLAD een vlot programma al, waarbij als uit schieters wel de Russische dans, knots oefening en ringen-demonstratie. Na De tijdens de afgelopen wintermaan den gehouden cursus „Politieke scho ling voor vrouwen” in Sneek is een groot sukses geworden. De belangstel ling hiervoor is zo groot geweest, dat men de cursus volgend jaar zeker zal herhalen. De eerste bijeenkomst is ge pland in november. In oktober wordt een begin gemaakt met een vier-weke- lijkSC „om. gvaavun»uui f die zo mogelijk in huiskamerverband gegeven zal worden. Tijdens de bijeen komsten zullen enkele grondwet-bepa- lingen ten aanzien van de rechten en plichten van de mens enzovoort aan de orde worden gesteld. De „politieke scholing voor vrouwen” werd op touw gezet door de Katholie ke Plattelandsvrouwen Organisatie in Friesland en de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Sneek. Deze zullen ook de volgende winter weer voor de organisatie tekenen. De Nederlandse Vrouwen Bond, de Ka tholieke Plattelandsvrouwen Organi satie Nederland, heit Katholieke Vrou wengilde en de Nederlandse Vereni ging van Huisvrouwen zullen nu even wel ook meedoen. De cursus wordt ge- subsidieert door CRM. heeft de heer R. Tuinstra, voorzitter van de sticking, al contact opgeno men met de ANWB met de vraag of dit lichaam iets aan de situatie kan doen. Ook gaan binnenkort brieven uit naar ondermeer de beide Snee- ker Zeilverenigingen. De heer J. W van der Zijpp, voorzitter van de KZVS vertelde ons desgevraagd, dat het bestuur van die vereniging zich nog niet op een standpunt heeft be raden”, maar ik ben er natuurlijk voor dat de hele zaak opgei os1 wordt.' Het is geen stijl dat ’t zo blijft, maar ja, de kwestie is na tuurlijk: wie is verantwoordelijk Maar als de Stichting met een brief komt waarin gevraagd wordt mede werking te verlenen, dan zullen we daar gunstig op reageren De SZC heeft in dezen nog een mening. Op onze vraag of er een kans bestaat, dat de baggerwerkzaamheden binnen afzienbare tijd een aanvang zullen ne men, antwoordde de heer Boltje dat „er vele facetten tegen elkaar afgewo gen moeten worden. Het komt er op neer dat niemand de vicieuze cirkel tussen Provinciale Waterstaat, Rijks waterstaat en ons bedrijf weet te door breken. Je krijg er geen hoogte van wie nu de opdrachtgever moet zijn omdat zowel het Rijk als de provincie de zaak beide proberen af te schuiven. Ik zou niet zo ver willgn gaan en stel len dat deze zaak niet onder onze ver antwoording valt. Wij wachten eerst totdat de overheden hun standpunten hebben bepaald. Die proberen de zaak ook af te schuiven. Ik kan er in dit stadium eigenlijk weinig van zeggen. Wij wachten op een uitspraak van on ze opdracl tgever en dat is Rijkswater staat en ook een beetje de Provin ciale Waterstaat”, aldus de heer Bolt- je. De opmerking van de heer Berg leid de tot een korte maar verhitte dis cussie tussen hem en burgemeester mr. B. van Haersma Buma, waarbij beide partijen elkaar verwijten naar het hoofd slingerden. De voorzitter viel tenslotte uit en beet de socialist toe: „Wat u zegt is onzin, nu moet het maar eens uit zijn hoor”. Wet houder W. G. Baarda (GCP) wist de rust te herstellen. De heer Berg kwam tot zijn uitlatin- I gen toen het college de raad vroeg een herziening van het bestemmings plan voor het gebied begrensd door de Prinsengracht, de Woudvaart, de in aanleg zijnde rondweg en dé bedrijfs terreinen van de N.V. Lankhorst goed te keuren met het oog op de plannen voor aanleg van jachthavenaccommo datie met voorzieningen. De raad vond die herziening overigens wel goed, maar de heer Berg informeerde waar om de Commissie Ruimtelijke Orde ning niet over de plannen was ge raadpleegd. Hij wees er op dat de commissie in één jaar tijd slechts vijf ...c maal bijeen is geweest, waarvan „Burgerschapstruktuur-cursus”, misschien één keer serieus. Voor mij nogeliik in huiskamerverband heeft het zo helemaal geen zin, we worden steeds door b. en w. gepas seerd”. De voorzitter vond dat de op merking niet op feitelijkheden ruste. Vervolg op pagina 3 In tegenstelling tot velen die er hun 65ste jaar niet veel meer voelen aan het werk te blijven, is de 80-jarige mevrouw Berber Moraal- Visser uit Sneek nog iedere dag te vinden in de wasserij Gez. Sinnema in de Regenboogstraat. 28 uur per week staat zij daar haar „mannetje” met het uitkloppen van het was goed, voordat dit in de mangel gaat. Ook voor andere karweitjes draait ze haar hand niet om, „maar uitkloppen doe ik het liefst.” In november is het twaalf jaar gele den dart mevr. Moraal voor ’t eerst haar intrede in de wasserij deed. „Ik vond het eerst wel wat vreemd. Ik was toen al 69, en ik vroeg toen aan de zuster Sinnema of het gek was dat ik nog in de wasserij begon te werken,” vertelt ze. Het argument „Kom nou, je verdient je geld hier toch eerlijk”, deed haar overstag gaan, en ze is er achteraf blij om. „Ik heb nou een prachtig leven, ik doe het werk met plezier en ik ben dankbaar dat ik het nog doen kan. Ik heb nou tenminste een doel in het leven, ik ben nog goed gezond, mijn verstand is nog goed en ik heb nog goede voeten.” Mevrouw Moraal gaat iedere avond na gedane arbeid nog een uur wandelen met hond Mona. „Is het nou eigenlijk wel zo bijzonder dat ik nog aan het werk ben,” vraagt ze zich af, en ze vertelt dat ze al tijd van werken heeft gehouden. Toen ze twaalf jaar was had ze al drie „dienstjes” in Sneek. „Ja, want ik mocht ook altijd graag verdienen”, In ieder geval is het vroeg „aan de slag gaan” haar niet slecht beko men. Uitgezonderd een periode van acht weken (gevloerd door ziekte) is ze altijd op de been geweest. „Ik was blij dat de dokter zei dat ik weer aan de gang mocht, want ik heb plezier in mijn werk. Ik ben ook altijd opgewekt.” Aanvankelijk was mevrouw Moraal maar één morgen in de wasserij te vinden. „Ze vroegen eerst een meisje voor een halve dag, dat ben ik toen geworden.” Langzamerhand nam ze taken van andere dames over, zodat haar werktijd inmiddels uitgegroeid is tot een halve week. „Toen ik hier voor het eerst kwam heb ik wel „switten” hoor, ik moest het ook al lemaal leren, maar ik ben tot nu toe niet hulpbehoevend, zodat ik mij nog mooi kan redden”. Soms is het wel een beetje moeilijk, maar „dan moet je doorzetten, het hele lev enis door zetten. Je kunt niet- direct op een stoel gaan zitten,” is de kordate mening van mevrouw Moraal. (Foto Studio Ger Dijs) te ruimen. „Het is een moeilijke kwes tie,” aldus de heer Boltje, „en ik ben niet precies op de hoogte hoe de za ken er op dit moment voor staan. Het is wel zo dat er elk moment gebag gerd kan worden, het materiaal is aan wezig. Wij wachten alleen nog op een opdrachtgever, omdat wij ons afvra gen: wie is verantwoordelijk voor de kosten?” De directeur was overigens van mening dat de Woudvaart wel die per is dan zestig centimeter. „Drie maanden nadat de werkzaamheden klaar waren, heb ik nog peilkaarten onder ogen gehad, waaruit bleek dat ’t water minstens ’n meter diep was. Maar ja, dit is nog te ondiep, dat wel.” REDAKTIE: Singel 11, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233 b.g.g. 3119, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetalingi Postabonnementen j 9, per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tariej Bij kontrakt lagere mm-prijs -L - .'.3 Sneek aan het voormalige jaagpad langs kan overtuigen dat de lente zijn intrede de Zwette, ontdekten we zo n hoekje heeft gedaan zijn er niet. Doorgaans is waar dat wèl kan. Daar dartelen lam- - - „V metjes, staan elzen in bloei en zijn meer- je> ontkend dat men verplicht is de uitspruitende bollen in zijn of koeten volijverig aan het balsen. - - van (Foto Studio Ger Dijs). --- „De vraag is hier: waar - is het punt: wie draait voor de kosten op. maar vast staat wel dat de baggerwerkzaamheden vast zitten op financiële moeilijkheden van ons bedrit J Boltje, directeur van het Zwolse aannemingsbedrijf R die, zoals bekend belast is met de aanleg van de stadsrondweg Om het zand op het werk te krijgen heeft het bedrijf gebruik gemaakt van de Woudvaart. Men voer met grote bakken en als gevolg daarvan is de vaart op sommige plaatsen erg ondiep geworden. Er ligt een zandbank, diei tot nauwelijks 60 centimeter onder het wateroppervlak steekt. Voor bootbezit- ters is dit een erg onplezierige zaak en het is bijzonder gewenst dat de vaart, nu het seizoen voor de deur staat, wordt uitgebaggerd. Wij schre ven hier reeds vorige week over. Deze hele zaak zit het bestuur van de stichting Insteekhaven Woudvaart nogal hoog Men heeft circa 200 le den waarvan 180 hun schip m de Woudvaart hebben liggen. Het be stuur zou dan ook graag zien dat er z.o spoedig mogelijk gebaggerd wordt Om dat de bewerkstelligen NCO ÜS NOCht UOStnem afloop van deze geslaagde uitvoering werden aan de leidster en leider en- vierde tweede lustrum S Vries een attentie aangeboden, omdat De christelijke gymnastiekvereniging hij al sinds de oprichting van de ver- 5 „Nea üs Nocht” te Oosthem bestaat eniging de voorzittershamer hanteert, tien jaar en dit feit werd vorige week -- vrijdagavond tijdens de jaarlijkse uit voering in het Himsterhüs op beschei den wijze gevierd. De voorzitter, de heer J. de Vries ontving uit handen van het jeugdbestuur een door de le- iden bekostigde vercnigingsvlag. Ook is er een nieuw embleem ontworpen, dat gisteren door alle gymnasten werd ge dragen. Onder de technische leiding van hoofd leider de heer R. Hoekstra en jeugd leidster mevrouw IJ. Smit-Speerstra werkten de leden van „Nea üs Nocht” I annex daarmee r hoogte van, in de Woudvaart niet Dit zegt de heer R. Boltje en Zn. n.v., stadsrondweg. het bedrijf gebruik gemaakt Men voer met grote bakken Provinciale Waterstaat schuift zoals bekend de schuld af op Rijkswater staat, die op haar beurt de firma Bolt je verantwoordelijk stelt. Van de zijde van dit aannemingsbedrijf wordt bij monde van de directeur, de heer Bolt- jcr, V711HXt.il VA VlUU XXXV zandbank van circa 30 meter lengte op tó'. ’j

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1