IJLST Bestuur wil tweede speelveld maar: SNEKER AVENDO ERG SUKSESVOL IN CANNES GAASTERLAND HAD ’N EIGEN HISWA - STAND i I I I I I i I i I li d. snekerXkoerier I ll Jpl w w IÉ van en GAASTMEER DIENT ALS LOKAKTIE VOOR EEN FILM OM Officieel Orgaan a 1 3K de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL 1 V i TON LENSINK SPEELT EEN HOOFDROL „Plan betekent de doodsteek" IB ■iiiiiiiiffliiiiiiniiiiiiiiiiiiin IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIB BROMFIETSER GEWOND BIJ BOTSING MET AUTO DRONKEN CHAUFFEUR WERD INGESLOTEN Verschijnt: maandags en donderdags MAANDAG 26 MAART 1973 128ste JAARGANG No. 25 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN M 5 W" WSNEEKER NIEUWSBLAD^ m h „wh. 1KU VTCMffllUMt M PT I A Een groep van achttien leerlin gen van de Film Akademie uit Amsterdam is bezig met het maken van filmopnamen in en rond Gaastmeer. De rolprent vormt een examen-opdracht voor zes eind-kandidaten (ca meramensen, technici voor ge luid en licht, een regisseur en iemand voor het script). De opnamen zijn woensdag ge start, één van de hoofdrollen wordt gespeeld door Ton Len- sink. SS mg Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en - - I I A .41 f Jg 1 Ai r X? SNEEKER NIEUWSBLAD Politiek Trefpunt waar een 'k- meente is. (vervolg op pag. 7) 'A van a b.g.g. Antoniuszieken- -I met te- de Zondagavond om ongeveer kwart voor zeven werd de vijfjarige Jos Bijlsma, die plotseling de Worp Tjaardastraat overstak, aangereden door een perso nenauto, bestuurd door de 41 jaar ou de W. N. ut Sneek. Het jongetje lep hoofdletsel op en is met een personen auto naar het Sint (Foto Studio Ger Dijs) I huis overgebracht. rSSS. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Kerkhofslaan met de overweg. De bromfietser kwam vanaf de over weg en kon, doordat hij erg hard reed de bocht naar rechts niet goed nemen. Hij kwam op de linkerweghelft terecht en knalde op de auto van de 32-jarige H. H., eveneens uit Sneek, De auto werd aan de voorzijde en aan de lin- kerzijkant beschadigd. IJ.V.C. heeft dringend een tweede speel veld nodig. De heren L. Koster, secreta ris (links) en W. Cnossen, voorzitter (rechts) hebben al een uitgebreide brief wisselingen met de gemeente gevoerd, maar het laatste zinnetje van iedere brief die men terugkreeg luidde: „U zult hier binnenkort meer van horen”. Tot op heden echter nog zonder resultaat (Foto Studio Ger Dijs). REDAKTTE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Ea. - 3779, L. Jellema, redakteur' FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 veranderd zien dat er in plaats tweede speelveld wordt opgeno- in „De Rat” zullen op z’n sportvelden de realisering voortbestaan Dit dat het bestemmingsplan „Nijezijl, door de raad de de van ge- De leerlingen verblijven tijdens de opnamen, die veertien dagen in be slag zullen nemen, in zomerhuisjes in Gaastmeer. De dorpelingen ont vangen in ruil daarvoor een kopie van de film. Het spreekt vanzelf dait het konflikt zich in een „kerke lijke” omgeving afspeelt. Veel opna men zijn en worden dan ook ge maakt in de herv. kerk van ds. J. W. Bruinsma en in de gereformeerde pastorie waar dominee W. Horlings woont. Een half afgebrande boerde rij onder Akmarijp wordt ten behoe vend door de NOS; in totaal zijn brand gestoken, terwijl het ook nodig is dat een boot tot zinken wordt ge bracht. ADONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs 59. 1 weer uitgesteld roerden aan. En veel sukses en het verzoek van de organisatoren volgend jaar weer van de partij te zijn is dan ook alles zins gerechtvaardigd. Advendo heeft erg knap werk geleverd, De korps-leden beschouwden het optre den in Frankrijk min of meer als een „try-out” van de nieuwe ventiel- instrumenten, die meer mogelijkhe den bieden dan de vorig jaar novem ber afgeschafte natuur-instrumenten. Het nieuwe instrumentarium zal op Koninginnedag officieel gepresen teerd worden. Het bestuur van Ad vendo heeft eveneens een uitnodi ging van de AVRO aanvaard een volledige show voor de televisie te gaan verzorgen. I „IJLSTER VOETBAL CLUB WORDT IN KOU GEZET” Overigens zal men het volgende win terseizoen weer met vooraanstaande politici van gedachten kunnen wisse len, want „Politiek Trefpunt” gaat door. Half september zal de eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen worden gehouden. Hopelijk is de for- matiepoging dan geslaagd om ongeveer kwart 16-jarige P. L. uit U Zondagmiddag voor één is de Sneek gewond geraakt, toen hij met zijn bromfiets wegens te hoge snel heid de bocht niet kon nemen en op een inmiddels tot stilstand gebrachte personenauto knalde. L. liep een bloe dende verwonding aan zijn duim op, welke in het Sint. Antoniusziekenhuis werd behandeld. Het Drumfanfare-corps Advendo uit i Sneek is uniek aan het worden. 1 Dat vinden niet alleen Nederlanders, maar ook vele Fransen sinds de Snekers dit weekend in Zuid-Frank- rijk voor enkele duizenden inwoners van Cannes hebben opgetreden. Amerika, Sicilië, waar Advendo zich ook vertoont, overal zijn de open doekjes en superlatieven niet van de lucht. Geenszins verwonderlijk, want wat deze „rasmusici” weten te presteren, mag allesbehalve ama teuristisch genoemd worden. Cannes was dus ditmaal weer de plaats van handeling. Zaterdagmor gen waren de Advendo-leden in alle vroegte per bus naar Schiphol ver trokken, waar men in het vliegtuig naar Nice stapte. Blijkens dg grote UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMlNlSTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 G-ironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank Gaastmeer is als lokatie gekozen, om dat regisseur Hans Melissen, die te vens voor het script verantwoordelijk is, vroeger in het dorp gelogeerd heeft. Het leek- hem de meest ge schikte plaats om het verhaal over een theologische konfliktsituatie tus sen een jonge dominee en een ouder ling op een dorp tot uitdrukking te brengen. De belangrijkste rollen wor den gespeeld door, zoals gezegd, Ton Lensink, Martin Kafig als dominee, Johan te Slaa als ouderling en Rita Boaz-Koopman. Dorpelingen en leden van de IJsbrechtumer amateurtoneel- vereniging „It is sa’t fait” fungeren als figuranten. De voor de „aankleding” van de rol prent benodigde requisiten zijn gele verd door de N.O.S.; in totaal zijn drie „transits” opnamemateriaal, af komstig van de Filmakademie, naar Gaastmeer getransporteerd. Zaterdag zijn opnamen in de kerk gemaakt. Daarvoor is men een dag bezig ge weest met het aanbrengen van de ver lichting en het verduisteren van de ramen. Men heeft tot ’s nachts vijf uur doorgewerkt om de kerk opge ruimd te hebben, voordat de diensten begonnen. De film duurt, als hij ge monteerd is, een half uur. aandacht die de pers in Zuid-Frank- rijk aan het gebeuren had besteed, was de „mare” Advendo al vooruit gesneld. Allereerst stond een con cert op de boulevard van Cannes op het programma, terwijl men za terdagavond met het Nationale Ma- joretten-peleton uit Bergen op Zoom en de twee andere Nederlandse korpsen, de Drumguards uit Delft en „Eendracht” uit Bergen op Zoom een show gaf. Een show in het voetbal-stadion van Cannes, waaraan buiten de drie Ne derlandse korpsen ook nog diverse Franse „bands” uit onder andere Reims, Cannes en Nice hun mede werking verleenden, trok gistermid dag duizenden toeschouwers. Ook hier oogstten de Snekers geweldig In de afgelopen nacht om ongeveer twee uur is de 44-jarige H. M. uit Sneek door de politie aangehouden, omdat hij met zijn auto slingerend door de binnenstad reed. Hij ramde bjjna de leuning van de Koninginne- brug en kwam op het trottoir van de Looxmagracht tot stilstand. De man, die onder invloed verkeerde, is voor ontnuchtering op het politiebureau in gesloten. De laatste aflevering van Politiek Trefpunt, die vanavond in bar-dan- cing ’t Singeltsje zou worden gehou den, is voor onbepaalde tijd uitge steld. De Gezamenlijke Christelijke Partijen waren aan de beurt deze avond te verzorgen, dat wil zeggen dat zij een spreker uit hun gelederen mochten aantrekken. Men is daar he laas niet in geslaagd. De oorzaak ligt in Den Haag, waar formateur Burger zich alle moeite troost een kabinet samen te stellen, maar daar tot op heden nog niet in geslaagd is. De betrokken politici kunnen zich on mogelijk vrij maken. Vandaar. „Voor de voetbalvereniging IJ.V.C. zijn in de toekomst nieuwe gepland in het bestemmingsplan „De Rat”, maar aangezien hiervan nog minstens vijf tot tien jaar zal duren, wordt het van IJ.V.C. zwaar bedreigd. De toestand is thans al ondraaglijk”, schrijft het bestuur van de Ulster Voetbal Club in een bezwaarschrift zij ingediend heeft tegen het bestemmingsplan „Nijezijl”. De kwestie is na melijk dat IJVC om een tweede speelveld zit te springen. Het aantal leden breidt zich erg snel uit en bedraagt thans al 225, hetgeen betekent dat men het volgend seizoen met dertien elftallen (nu negen) aan de competitie deelnemen, terwijl de club de beschikking heeft over slechts één weinig. IJVC wil dat er in bij het IJVC-bestuur om de proble men door te praten. „Ze zeiden toen allemaal dat er wat aangedaan moet worden, maar daar blijft het bij”, meent de heer Cnossen, die, en hqm de hele voetbalclub, danig leurgesteld is in de afloop van vrijdag voor een week gehouden raads vergadering. Hij had verwacht dat de raadsleden tóen de problemen waar IJVC mee kampt zouden aan snijden, te meer daar men zich tij dens het gesprek zeer positief had op gesteld, maar alleen de heren J. Zijs- ling en S. Wassenaar roerden het punt heel voorzichtig aan. En dat was een tegenvaller. „We kunnen niet langer wachten op „De Rat”. IJlst breidt zich uit en we krijgen steeds meer jeugdleden. Het is sneu om altijd te moeten zeggen: Je kunt wel lid worden, maar je kunt de eerste jaren nog niet voetballen omdat we geen ruim te hebben. We proberen nu in de welpenelftallen steeds andere voet ballertjes op te nemen, maar dat betekent wel dat de jongens per sei zoen maar een paar keer op het veld staan en als gevolg daarvan bijna altijd verliezen. Dat is sneu”, aldus de heer Cnossen. De secreta ris vult nog aan dat het aanleggen van een tweede speelveld naast het bestaande bovendien een veel goed kopere oplossing is dan het creëren van sportvelden in „De Rat”, aan gezien de grond, waarop het ter- rein dan zou moeten komen, vol- Eén van de weinige gemeenten, zo niet de enige in Nederland die met een stand aanwezig was op de His- wa, was de gemeente Gaasterland. Zondag informeerde dhr. K. de Groot, gemeentesecretaris, belangstellenden over de mogelijkheden hun schip te „stallen” in jachthaven de Luts- mond te Balk. De heer De Groot was niet alle dagen in aktie. Ook re- creatieambtenaar A. Hylkema en Jap- pie van Dijk fungeerden een dag als explicateur. Bootbezitters konden een plaats reserveren door die op een si tuatieschets aan te geven en een kaartje in te sturen. De ruimte van de stand was overigens niet gehuurd door de gemeente Gaasterland, maar vormde een onderdeel van die van de firma Meijer uit Balk. zal deelnemen, terwijl de club de beschikking heeft speelveld en een trainingsveld. Dit is natuurlijk veel te dan ook gaarne het plan „Nijezijl” zó een nieuwe christelijke basisschool een men, want de terreinen in „De Rat” zullen op z’n vlugst over vijf jaar klaar zjjn en dat is veel te laat. Het plan „Nijezijl” zal in de eerst volgende vergadering van de gemeenteraad aan de orde komen, „maar”, zeggen de heren W. Cnossen en L. Koster, respectievelijk voorzitter en secretaris van de voetbalclub, „de raadleden zijn ja-knikkers” en „IJVC wordt in de kou gezet.” „Als zoals dat er nu ligt, door de wordt aangenomen betekent dat doodsteek voor IJVC,” aldus heer Koster. Op het hoofdveld de club wordt dan een school bouwd, maar volgens de voorzitter en secretaris kan deze best op een an dere plaats komen. Hun voorstel aan de gemeente luidt: leg een tweede veld aan naast het bestaande. Knap het huidige terrein op, plaats er dou ches en leg verwarming aan. Het sportveldencomplex in „De Rat” kan dan vervallen maar wat belangrijker is, IJVC zal binnen twee jaar kunnen beschikken over een sportveld dat klinkt als een klok. Het is nu maar - gens hem al eigendom van de ge net de vraag hoe de raad hierop zal reageren. Enkele weken geleden zijn de vroede vaderen op bezoek geweest P'.v As:---'»':

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1